ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biokemisk miljövetenskap, KKM080, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»13 54%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»3 12%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2

- Svårt att uppskatta men utöver föreläsningarna har jag bara lagt energi på bonusuppgifterna. Pluggandet kommer jag att göra under ett par dagar strax innan tentan.» (?)
- Mest projekt. Och bokläsning. Annars var det lite luddigt vad som egentligen ska pluggas.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»1 4%
75%»11 44%
100%»11 44%

Genomsnitt: 4.24

- Jag tyckte att de flesta föreläsningar kändes ganska torra och tråkiga så jag valde att studera på egen hand istället. Görans föreläsningar var jättebra!» (25%)
- Omständigheter gjorde mig tvungen att prioritera vilka föreläsningar jag gick » (25%)
- Föreläsningarna var ofta intressanta och kändes viktiga att gå på.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 56%
Målen är svåra att förstå»4 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 8%

Genomsnitt: 1.8

- » (Jag har inte sett/läst målen)
- lite ostrukturerad kurs, behöver tydligare mål. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De mål som finns på kursplanen (i studentportalen) är väldigt tydliga, borde även finnas med på kurspm.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 2.09

- oklart vad målen är.. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 26%
Ja, i hög grad»5 26%
Vet ej/har inte examinerats än»9 47%

Genomsnitt: 3.21


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»11 44%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.44

- jag tycker att efter att man gått från en föreläsning så har man oftast inte förstått så mycket, de har varit svåra att förstå och ofta har det inte funnits någon röd tråd, » (Mycket liten)
- Vissa föreläsare läste direkt ur de häften som fanns som kursmaterial vilket gjorde dem helt meningslösa att gå på. Andra pratade om helt andra saker än vad de sedan ville att man skulle kunna.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har känts som enskilda saker och det är svårt att följa en röd tråd genom läsperioden.» (Ganska liten)
- Gregs föreläsningar var bra» (Ganska stor)
- De flesta föreläsningar var mycket givande. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.56

- Fann den svår att hitta. Och föreläsningarna känns inte som de är anknutna till kurslitteraturen» (Mycket liten)
- jag tycker inte att miljöhäftet är bra då det enbart står ord som beskrivs men det blir inget sammanhang vilket jag tycker vore det viktigare i en sådanhär kurs. » (Mycket liten)
- kurslitteraturen täckte inte det som examinerades på tentan. Man fick förlita sig på det som fanns i försläsnings-powerpoint. Mycket dåligt då jag uppfattade det som mycket svår att tillgodogöra sig den informationen. Speciellt delen om riskbedömning bör ha ett kursmaterial!!» (Ganska liten)
- Det fanns inte speciellt mycket kursmaterial, och kanske knappt en tredjedel av tentan handlade om det som det fanns kursmaterial till, resten fanns ingen eller väldigt liten information om.» (Ganska liten)
- behöver dock vara tydligare med vilken litteratur som ingår i kursen. Även vilka föreläsningar som inte täcks av litteratur. Jag läser även industriell ekonomi så för mig blir det väldigt svårt om det inte finns kurslitteratur til föreläsning mer än PP, hade vart tacksam om sådant stod i exempelvis kursPM. » (Ganska stor)
- Jag tyckte att kompendiet som man kunde skriva ut själv var jättebra. » (Mycket stor)
- Görans bok var bra, men på kurspm borde det även stå med länkar till alla delar i Görans bok och hans artiklar och inte bara titlar och år de utgavs (ett av åren var dessutom felaktigt). Var ganska svårt att hitta rätt då Göran har skrivit ganska många artiklar om kost och hälsa. Länkar behövs!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»3 12%
Ganska dåligt»8 32%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»4 16%

Genomsnitt: 2.6

- Dålig administration! Kurspm kom ut samma dag som kursen startade, på pm står det att det är bt3 (och inte bt2) som ska läsa kursen, det står inte på pm vad man får ha med sig på tentan.Det står tex inte att man ska ha Chalmersgodkänd räknare, vilket vi fick reda på först en vecka innan tentan var.» (Mycket dåligt)
- dalig oversiktilig beskrivning i borjan av kursen! Inget sammanhang mellan de olika delarna i kursen.» (Mycket dåligt)
- Att en gammal tenta läggs ut tre dagar innan tentan är inte okej!» (Mycket dåligt)
- material på hemsidan kom först ut i slutet av kursen.» (Ganska dåligt)
- Har överlag inte används» (Ganska bra)
- Var något svårt att få koll på kursmaterialet.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»2 8%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»3 12%
Har ej sökt hjälp»12 48%

Genomsnitt: 3.92

- Det är dessutom svårt att ställa frågor när man inte har fått någon information om vad som är viktigt att kunna i kursen.» (Mycket dåliga)
- Greg har alltid varit hjälpsam» (Mycket bra)
- greg är bra som fan.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»18 72%
Har ej sökt samarbete»3 12%

Genomsnitt: 3.88

- Projektarbetet var roligt.» (Mycket bra)
- Fungerade jättebra under projektet.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 24%
Lagom»15 60%
Hög»3 12%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 2.96

- Mest pga av förvirring kring vad kursen egentligen handlar om.» (Låg)
- Tycker att projekten var lagom stora i förhållande till poäng. Dessutom var de relevanta för krusens innehåll.» (Lagom)
- oprioriterad kurs pga att det är svårt att bedöma vad som är viktigt att lära sig för examination. intressant dock.» (Lagom)
- lagom kan man beskriva den för jag kände att jag itne viste vilka krav som ställdes på mig, jag tyckte att litteraturen var flummig och oftast kändes det som att föreläsningarna bara gav en snabb inblick och där vi inte har mer material för vidare läsning vilket gör att man känner att man inte vet vad som förväntas av en » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 28%
Hög»11 44%
För hög»7 28%

Genomsnitt: 4

- Jobbigt med tre tentor. » (Hög)
- Lite mycket med tre kurser samtidigt.» (Hög)
- Jag läste mer än vad som är standard när man läser kursen.» (Hög)
- Tre kurser på samma gång är för mycket!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»12 48%
Godkänt»7 28%
Gott»4 16%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 2.68

- Det känns helt irrelevant att sitta och lära sig Sveriges 16 miljömål utantill, eller att lära sig vad förkortningar står för eller vad ett speciellt företag jobbar med. Kursen borde istället fokusera på att ge övergripande information om vad som behöver göras och vad man kan tänka på i framtiden när man arbetar för att undvika metoder som är dåliga för miljön.» (Mycket dåligt)
- Ser inte poängen med kursen, den tar upp mycket från gymnasie och har inte gett mig ngt i utbildningsväg.» (Dåligt)
- Luddig och oklar. Behöver struktureras upp mer.» (Dåligt)
- Kursen känns inte kontrollerad.Måttligt intresserade föreläsare. Det blandas vilt mellan fakta och Gregs egna arbetserfarenheter. Information om tentan kom sista föreläsning efter mer eller mindre krav från elever. Ta upp sånt här i början av kursen så att eleven vet mer vad som anses aktuellt. Gäller framförallt när man har två andra kurser att tänka på också.» (Dåligt)
- Föreläsningar inom vissa områden bestod i att föreläsaren läste högt ur kursmaterialet, vi kan faktiskt läsa själva så jag upplever inte att det hjälper inlärningen att någon läser det högt för mig. Det gällde avsnitten om ekologi, ekotoxiologi, kretslopp och försurning.» (Dåligt)
- Ämnet är väldigt intressant, men kursen var väldigt ostrukturerad. Kunde ha varit bättre!» (Dåligt)
- Flummigt kurs i största allmänhet, även om ryktet säger att den varit betydligt värre. Kvinnan som läste utantill och pratade om vad som skulle hända om man tog bort vatten/stenar/fiskar etc från ett akvarium i två föreläsningar var dock ett stort skämt. Vi trodde nog att någon drev med oss och i stort sett alla gick i pausen.» (Godkänt)
- Jag anser att en annan examinationsform, kanske ytterligare projekt eller deluppgifter, hade varit bättre än en tenta i den här kursen. Det blev sammantaget för mycket med tre tentor under läsperioden tycker jag.» (Gott)
- Mycket intressant och givande!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- REACH- projektet var riktigt roligt.»
- Miljödelen. Skippa allt om arbetserfarenheter»
- Projektet var bra, men risk assessment-delen skulle kunna komma tidigare och integreras med projektet. »
- Uppskattande av fysikaliska egenskaper utifrån kemikaliers struktur (Kow och allt annat i häftet).»
- Kurskompendiet. Projektarbetet!»
- Seminariet! Lärde mig mycket genom att läsa och diskutera boken "Giftfri miljö".»
- Gregs föreläsningar var väldigt bra. »
- kan faktiskt inte komma på något som jag tycker har varit så bra så att jag tycker att det bör bevaras. »
- alltid trevligt med gästföreläsare»
- Görans kursmaterial.»
- Seminarie med "Giftfri miljo" eller liknande.»
- Ingenting, kursen var helt meningslös och krävde en massa onödig tid då man kunde ha lärt sig något som faktiskt var viktigt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- övningstentor och mer definerat vad som ingår i kursen. som det är nu finns det kursmaterial som ej presenteras på förläsningarna. Föreläsningarna i ekologi och kretslopp måste bli bättre! Förslagsvis genom anteckningar på tavlan och en föreläsare som inte läser innantill..»
- Gunilla Clancys föreläsningar var inte så givande...»
- Det får gärna vara tydligare vad som ingår och var den informationen kan erhållas, på föreläsningarna eller i litteraturen»
- Akvarie-kvinnan!!»
- Ha kursmaterial till allt. Då vissa föreläsare är dåliga/har dåliga powerpoints vore det skönt att kunna läsa om materialet hemma.»
- Bättre förberedning för tentan, som instuderingsfrågor. »
- Istället för att ha ett litet projekt och sedan tenta, att man kan göra ett större projekt som täcker hela kursen som examination.»
- Försöka få in något slags fokus på tillämpningar. Tex kanske denitrifikation i reningsverk för att minska utsläpp av kväve.»
- Mer litteratur, inläsninga av vissa avsnitt skall INTE bestå i föreläsningsanteckningar. Även om man var på föreläsningen krävs material för att kunna läsa in för tentan och få förståelse.»
- Se till att det finns ordentligt med kursmaterial till alla föreläsningar, man kan inte räkna powerpointsslides om kursmaterial som man ska plugga in.»
- Jag tyckte att det var extremt dåligt att bonuspoängen endast gäller på den ordinarietentan! Det känns orättvist att man inte skall få tillgodogöra sig dessa poäng om man råkar bli sjuk eller av annan anledning inte kan skriva tentan vid ordinarie tillfälle. »
- MÅSTE bli mer strukturerat! Bättre kurspm som kommer i tid, tidig information om att bonuspoängen enbart gäller på ordinarie tentan (nu var det ingen som sa det till oss) och bättre info om hur tentan kommer att se ut. Det dröjde ända till lv 8 innan vi fick gamla tentor att öva på, och då det är en ny kursansvarig så var de gamla tentorna ganska orelevanta. Vi bad om typfrågor ganska tidigt men fick inga.»
- Gregs föreläsningar var bra»
- Föreläsningarna som behandlade bland annat ekologi och ekotoxikologi kändes överflödiga, eftersom i princip all information fanns lättläst i Görans bok.»
- bättre kurslitteratur, bättre föreläsningar med med struktur och föreläsare som kommer dit och är förberedda för det de ska prata om och belysa det som är viktigast. »
- tydligare struktur i kursen, bättre kurslitteratur»
- Mer sammanhang i kursen»
- Allt... föreläsningarna var dåliga, det fanns i princip inget kursmaterial och tentan testade inte om man lärt sig något relevant från kursen... det fanns ju i och för sig inte så mycket.»

16. Övriga kommentarer

- jag tycker att skillnaden mellan förra och detta året då det gäller kunskapsnivån på tentorna är grymt stor, det är för mig helt ofattbart att det ska skilja sig eftersom det är samma kurs dock olika kursansvarig men det bör väl inte spela någon roll då kursen är samma?????? om utbildningen ska hålla samma klass varje år så bör även kursen göra det, jag kan inte förstå varför det belyses olika saker detta år jämfört med förra??? har ni något svar på det själva????»


Föreläsningar

Frågor om olika delar av kursen

17. Vad var mest värdefullt med första veckan?

Det handlade om miljöstyrning, Sveriges miljömål och REACH.

- Att kemikaler håller på att börja regleras i större utsträckning»
- En bra inledning på kursen.»
- Överlag var all information intressant eftersom det behandlade sådant jag inte visste något alls om innan.»
- Diffust, inget kursmaterial att läsa på till tentan»
- Föreläsningen med killen från ChemSec var väldigt intressant.»
- Kunskap inom dessa områden kändes mycket relevant för kursen.»
- jag tycker att frågorna på tentan om dessa ämnen var helt orelevata, hur många ämnen som testas i reasch känns mindre vikigt är att man vet var reasch är och varför man bör använda den?? »
- att få lära sig om REACH projektet»
- Inget, kan vi inte lära oss vad man kan göra istället för att utantill lära in alla mål som vi inte kan uppnå? Reach är säkert en väldigt bra grej, men att lära sig vad förkortningar som de använder står för...? Dessutom fanns det väldigt dåligt kursmaterial från denna veckan.»

18. Hur skulle första veckan kunna förbättras?

Det handlade om miljöstyrning, Sveriges miljömål och REACH.

- Många namn och förkortningar hit och dit. Dock svårt att göra något åt.»
- Ta mer fördjupning inom något ämne istället för att snudda vid alla.»
- Då ingen kurslitteratur fanns blir det mkt svårt att kunna ta till sig informationen om man inte har ngn möjlighet att närvara vid föreläsningen.»
- Flummigt, inget kursmaterial att läsa på till tentan»
- ha fakta som faktiskt betyder något och som man kommer ha nytta av i sitt arbetsliv, siffror finns i böcker,....»

19. Vad var mest värdefullt med andra veckan?

Kemikaliesamhället, hållbar utveckling, globala miljöproblem

- Väldigt intressant att få veta lite mer ingående om vad som har orsakat problem och vad som kan orsaka problem.»
- Kemikalie samhället och hållbar utveckling. Det andra gick att läsa i kurslitteraturen.»
- Bra, fanns bra kursmaterial att läsa på också»
- Mycket bra översiktsföreläsningar.»
- dessa förläsningar var de enda som var bra under kursen, de var förståliga och intressanta och med förklaringar som gjorde att man förstod och insåg problemet.»
- mycket bra föreläsare»
- Bra forelasare!»

20. Hur skulle andra veckan kunna förbättras?

Kemikaliesamhället, hållbar utveckling, globala miljöproblem

- Bra, fanns bra kursmaterial att läsa på också»
- jag tycker att det är bra som det är :D »
- kanske lite tydligare var det finns kursmaterial till föreläsningarna»

21. Vad var mest värdefullt med den tredje veckan?

Kolhydrater, diabetes, antioxidanter och blodfetter

- mycket intressanta föreläsningar»
- Intressanta föreläsningar, speciellt om fetter och kolesterol. »
- Mest intressant var kolhydrater och diabetes.»
- Mycket intressant inslag och bra föreläsare»
- Bra, fanns bra kursmaterial att läsa på också»
- ja,,, att rabbla hur mycket GI olika varor har i sig känns som att man kan ta reda på om man är intresserad, kanske bättre att belysa det som man sedan i tentan tycks tycka är viktigt »
- intressant men lite svårt att koppla till just imiljökursen, borde kanske ligga i en annan kurs. »
- Forelasningarna i allmanhet var valdigt intressanta.»

22. Hur skulle den tredje veckan kunna förbättras?

Kolhydrater, diabetes, antioxidanter och blodfetter

- För mycket snack om GI-metoden. »
- Man kan kanske också prata allmänt om vad bra kost är ur flera synvinklar.»
- Examinationen på den här delen byggde inte riktigt på tyngdpunkterna på föreläsningarna.»
- Inte bara prata om vilka produkter som är onyttiga utan lägga mer energi på att tydligt förklara varför och hur.»
- Bra, fanns bra kursmaterial att läsa på också»
- Dessa ämnen hade kunnat ha en tydligare koppling till miljön, till exempel genom att lyfta fram betydelsen av ekologiska alternativ.»
- skulla kunna vara intressant men blev tyvärr tråkigt och ointressant »
- Föreläsaren borde inte framställa teorier som fakta och inte påstå saker som det finns bevis att det är på ett annat sätt.»

23. Vad var mest värdefullt med den fjärde veckan?

ekologi, kretslopp, kretsloppstörningar, ekotoxikologi

- Filmen om bomullstillverkningen.»
- Värdelöst då föreläsaren läste innantill ur kursmaterialet.»
- Dålig föreläsare, läste innantill från kursmaterialet, kunde jag ha gjort hemma i Trollhättan istället för att ta mig till Göteborg»
- jätte dåliga föreläsningar, jag tycker inte att högläsning av boken ger mig något jag vill ha förklaringar, för boken har jag läst innan jag kommer till försläsningar, en förberedd föreläsare är A och O »
- bra för förståelsen av kursen»

24. Hur skulle den fjärde veckan kunna förbättras?

ekologi, kretslopp, kretsloppstörningar, ekotoxikologi

- Byt föreläsare!»
- Personligen tyckte jag att väldigt lite av det som sades faktiskt var av intresse.»
- Om föreläsningarna handlade lite mer omkring ämnet och med fler exempel och inte enbart vad som står i häfterna.»
- Föreläsaren gör denna del mer intressant, inte bara bilder från kurslitteraturen och att ngn står och läser från ett papper, ej inspirationsgivande. »
- Dålig föreläsare, läste innantill från kursmaterialet, kunde jag ha gjort hemma i Trollhättan istället för att ta mig till Göteborg»
- Säga till föreläsaren att inte läsa direkt ur boken. Det är ingen idé överhuvudtaget att gå på en föreläsning där föreläsaren står och rabblar fakta direkt ur kursmaterialet.»
- Tycker egentligen att dessa föreläsningar var onödiga.»
- bättre förberedelse, veta vad man ska prata om och förklara det mer än vad den dåliga boken gör »
- väldigt tråkig föreläsning då den enbart bestod av artikeln som man själv skulle kunna läsa. Filmerna är även under all kritik för att visas på Chalmers. »
- Forelasaren om kretslopp laste direkt ur papper! Inte inspirerande och for lag kunskapsniva.»
- Föreläsningarna vore kanske värda att gå på om föreläsarna inte läst innantill ur ett häfte som redan fanns som kursmaterial.»

25. Vad var mest värdefullt med den femte veckan?

Giftfri miljö seminarium

- Boken var helt otroligt bra! »
- Var ej med. »
- Diskussionerna under seminariumet var väldigt intressanta och givande. Intressant med Gregs inflikningar angående saker han arbetat med tidigare.»
- Gjordes bara för bonuspoängen, värdefullt p.g.a. det.»
- Bra att få diskutera och få en djupare inblick i problemet med miljögifter. Lärde mig mycket.»
- Intressant diskussion.»
- intressant, många bra synvinklar. »

26. Hur skulle den femte veckan kunna förbättras?

Giftfri miljö seminarium

- Var ej med. »

27. Vad var mest värdefullt med den sjätte veckan?

Riskbedömning

- Bra information»
- Tyckte personligen detta var jätteintressant, hade i princip ingen kunskap om hur sådanthär gjordes överhuvudtaget.»
- Diffust och dåligt, inget kursmaterial att läsa på till tentan»
- otydligt, svårt att greppa bara massa info på vart annart som man inte kunde koppla ihop. »

28. Hur skulle den sjätte veckan kunna förbättras?

Riskbedömning

- men kunde komma lite tidigare i samband med projekt.»
- Kanske ska gå genom lite mer grundligt eftersom det kändes som att vi började på lite högre nivå än vad våra förkunskapar var.»
- Sammanfatta vad han vill att man ska kunna till tentan, gärna skriva det på tavlan .»
- en röd tråd så att man får ett sammanhang »
- bättre kursmaterial»

29. Vad var mest värdefullt med den sjunde veckan?

Presentationer av resultater

- Egentligen, helt meningslöst»
- bra»
- otroligt ointressant. då man lyssnat på två redovisnignar har man hört alla.....»

30. Hur skulle den sjunde veckan kunna förbättras?

Presentationer av resultater

- inte ha dem alls. »
- Detta moment skulle kunna göras obligatoriskt, utökas något och sedan ersätta tentan som examensmoment.»

31. Vad var mest värdefullt med den åttonde veckan?

Fallstudier - selen i miljön och kemikalier i byggindustrin

- Väldigt bra sammanknytning av många delar av kursen i fallstudien.»
- Dåligt att informationen om att den var inställd kom för sent. Kunde tagit en mindra plats på tentan eftersom föreläsningen utgick»
- förstår inte hur det hänger ihop med allt annart? varför just selen?? »

32. Hur skulle den åttonde veckan kunna förbättras?

Fallstudier - selen i miljön och kemikalier i byggindustrin

- Gav inte så mkt information som kanske skulle kunna vara möjligt. »
- bättre bakgrund om varför »
- även här kunna hänvisa till något kursmaterial (selen) »
- Föreläsaren skulle kunna dyka upp, om man inte bara fick materialet i ett mail skulle man kanske minnas något från det.»Kursutvärderingssystem från