ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt10 Algoritmer och datastrukturer, LET375

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-20 - 2010-06-04
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»4 20%
Cirka 20 timmar»5 25%
Cirka 25 timmar»7 35%
Cirka 30 timmar»4 20%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Försökte inte ens» (Högst 15 timmar)
- Bara gjort labbar typ, föreläsningarna var inget att ha tyvärr.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»3 15%
25%»3 15%
50%»2 10%
75%»7 35%
100%»5 25%

Genomsnitt: 3.4

- Väljer att inte gå på unos föreläsningar då jag vet att jag inte har någon nytta av dem.» (0%)
- Inget ont om Uno, men jag tycker inte att föreläsningarna ger så mycket» (25%)
- Har varit på laborationer. Föreläsningarna är ett sömnpiller.» (50%)
- Var inte närvarande de 2 första veckorna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 40%
Målen är svåra att förstå»4 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 35%

Genomsnitt: 2.35

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 69%
Nej, målen är för högt ställda»4 30%

Genomsnitt: 2.3

- Även om jag inte har gått kursen, har jag följt andras försök att klara av kursen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Han har alltid för högt ställda krav i sina java kurser.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»6 37%
Vet ej/har inte examinerats än»8 50%

Genomsnitt: 3.31

- En bra tentamen. Dock skulle jag rent allmänt vilja framföra ett förslag angående tentor i programmering på Chalmers. Att vid tantamenstillfället sitta och skriva långa sekvenser med kod förefaller vara ett tämligen föråldrat vis att testa studenters kunskaper i ämnet. Alternativa, mer moderna och rättvisande metoder för examination borde tas fram. Exempelvis kan en tentamen delas i flera delar där en del beträffande teori görs på papper och en programmeringsdel görs på datorer utan närverksaccess. - En annan kanske bättre metod vore att utveckla de praktiska momenten i kurserna. Ställ högre krav på studenterna i samband med laborationerna och testa på tentamen endast teorin som kursen behandlar. Att enskilt få redovisa och svara på frågor kring sin laborationslösning, skriva laborationsrapport eller redovisa lösningen för resten av klassen vore här bra alternativ. På detta vis skulle det onaturliga momentet med att programmera på papper kunna tas bort samtidigt som studenterna genom de mer omfattande laborationerna skulle få en djupare kunskap i programmeringsmomentet. Dessutom skulle detta bädda för att den viktiga teorin mer grundligt kan testas på tentan. Jag tror det är oerhört viktigt för en sektion som sysslar med denna typ av undervisning att modernisera sig och utforska nya vägar för att effektivare förmedla och testa studenters kunskap. Som det ser ut idag verkar undervisningen ha kommit lite i stå där saker görs på samma sätt nu som de gjordes 1995. Genom att göra lämpliga förändringar ökar kvaliteten på undervisningen och attraktionskraften på studenter likaså. Sektionens mål borde ju vara att profilera Chalmers som Sveriges främsta tekniska högskola när det kommer till IT. Att koda små program på papper ger inte så mycket tillbaka, återspeglar inte verkligheten och är i många fall endast en upprepning av de moment man redan godkänts för via laborationer. » (Ja, i hög grad)
- Men opUnos tentor brukar vara lite konstiga... Dessutom väldigt dumt att det ska vara så svårt att skaffa sig bonuspoäng till tentan...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»7 36%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.15

- Det finns faktiskt ingen sämre lärare än uno är jag rädd...» (Mycket liten)
- Som sagt föreläsningarna var inget att ha och labbarna var lite luddiga.» (Mycket liten)
- Bristfällig pedagogik och primitiva over headbilder» (Mycket liten)
- Vet ej» (Mycket liten)
- Föreläsningarna är förvirrande och fysiskt utmattande. Labhandledningen är väl ok.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.27

- Vet ej» (?)
- Fråga Google har varit metoden för tentaplugg!» (Mycket liten)
- Använt mig väldigt lite av kurslitteraturen. Istället använt egna internetsökningar för inlärning av tentapliktiga områden.» (Mycket liten)
- Lab 6 var den till viss hjälp.» (Ganska liten)
- Köpte aldrig boken, men låna en annan A&D bok. » (Ganska liten)
- föreläsnings pdf är bra, men böckerna i sig är inte till jätte stor hjälp. » (Ganska liten)
- Finns bättre böcker inom detta område om man undviker att specifikt välja en java relaterad bok.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var ju så bristfälliga ätt man var tvungen ätt använda boken mycket.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»3 16%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»6 33%

Genomsnitt: 2.83

- fungerar väl bra med Fire när man väl kommit igång, fast enklare om allt sköttes från samma håll, pingpong t.ex.» (?)
- Det är hju jobbigt att lägga ut sina oh liksom...» (Mycket dåligt)
- Fanns knappt några PowerPointbilder, och han vägrade ge ut gamla tentor trots ätt detta är offentliga handlingar» (Mycket dåligt)
- Vore bra om du kunde lägga ut material du använder på föreläsningen på hemsidan. Dvs inte bara dina dåliga slides, utan även OH-bilder, etc. Att få OH-bilder för föreläsningar, där flera föreläsningar täcks med "inget extramaterial utdelades", är bara för dåligt.» (Mycket dåligt)
- Efterlyser mer frekventa uppdateringar av hemsidan och att föreläsnings- OH inte läggs ut i en .zip- fil. Rent allmänt tycker jag att sektionen borde utveckla en snygg standardsida där all funktionalitet som krävs finns färdig, gästbok, planering, laborationer osv osv. Varje enskild kurs kan sedan använda denna mall och sätta upp en modern hemsida. I dagsläget har alla kurser på sektionen olika sidor som dessutom verkar vara skapade för 25 år sen. Att göra en förändring här vore ett enkelt grepp som skulle förmedla en modernare känsla och fungera bra som marknadsföring. Kanske kontakta I teknisk design för goda råd och hjälp. All nödvändig kunskap finns rimligen "in-house"...» (Ganska dåligt)
- Medioker kurshemsida. Samtliga föreläsningar fanns inte upplagda på nätet, endast vissa. Examinatorn var mycket restriktiv med att ge ut gamla tentor, trots att dessa är offentliga... Först efter stora påtryckningar lämnades någon extra ut.» (Ganska dåligt)
- Om man nu delar ut en tenta på en föreläsning, var för lägger man inte upp den... Jag tappade bort min..» (Ganska bra)
- okej, allt fanns på sidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»3 16%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.22

- Under handledning kunde läraren gå iväg i en timma för att dricka te. Han var också seg med att svara på mail.» (Mycket dåliga)
- Att ställa Uno en fråga är som att ställa en fråga till en sån där magisk 8-ball. Man får ett kryptiskt och/eller filosofiskt svar tillbaka, eller nån meningslös utläggning.» (Mycket dåliga)
- Vissa labbtillfällen hamna före (lektions) genomgången av ämnet som behandlades på labben.» (Ganska dåliga)
- Okej, men han tar alldeles för många raster under övningstillfällena» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.6

- Inget moment i kursen som uppmuntra detta.» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 63%
Hög»3 15%
För hög»4 21%

Genomsnitt: 3.57

- Även om det är bra med feedback på labbarna så är returer på småsaker väldigt stressande att ha hängande över sig. Även om det kanske fixas på fem minuter, ska man ta sig den tiden och se till att det blir rätt. Lite högre i för att få godkända labbar vore nog bra. Man kan säga att något kan ha gjorts bättre även om det blir godkänt.» (Lagom)
- I alla java kurserna har han för högt ställda krav vilket gör arbetsbördan större. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»9 45%
Hög»7 35%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.6

- Jobbiga kurser som krävde mycket tid.» (Hög)
- Mycket tid behövdes läggas ner för att hinna med CISCO kursen som gick parallellt med datakommen. CISCO kursen var givande så jag ser inte detta som något negativt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»4 21%
Dåligt»5 26%
Godkänt»5 26%
Gott»2 10%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 2.73

- Uno är värdelös punkt» (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna var tråkiga, labbarna var inte så lärorika som man ville att de skulle vara. Kanske skulle minska den koden man fick från början så att man faktist får programmera något som man förstår till 100.» (Dåligt)
- övnings tentorna har ingen som helst likhet med de tentorna man gör. Man kan inte öva på teori del eftersom han alltid tar olika saker i tentan, vilket gör det svårt att veta vad man ska koncentrera sig på inför en tenta då det finns väldigt mycket att läsa inför tentan.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna»
- tentaupplägget»
- Ämnet i sig är intressant»
- Trevligt att läsa på Lindholmen.»
- Laborationerna samt schemaläggningen. (Sammanhängande tid på Lindholmen för oss som annars studerar på Johanneberg.)»
- Algoritmerna.»
- Den jämna fördelningen under veckorna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationsuppgifterna, de är för svåra. Bonusuppgifterna till tentan, då inte ens två av klasens javagurun kan lösa den första uppgiften efter x antal timmar hur ska de då hjälpa en som verkligen behöver bonuspoäng.»
- Uno bör tas bort! Skaffa en vettig lärare som kan lära ut någonting. »
- Fixa skavankerna med Fire-systemet. Jag får gråa hår över att alla filer ska vara tgz Fixa labdokumenten, de är ganska oklara. Ha någon som läser igenom dem så att inga missförstånd sker (det är jobbigt att lägga ner flera timmar på något som inte krävs av labben) Gör någonting åt föreläsningarna, de är tråkiga. Ta gärna bort någon labb och ersätt dem med inlämningsuppgifter om teori istället.»
- Föreläsningarna och labbarna»
- Kanske kan man tidigt i kursen verkligen poängtera att denna kurs är väldigt teoretiskt orienterad. »
- Kurslitterturen är på tok för dyr för hur lite den används.»
- Labbarna. Jag tycker att det var för mycket fokus på programmeringen och inget på de lite mer teorigrejerna som tentan i stor del bestod av. Det skulle inte skada med en till gammal tenta utdelad (med svar, även på första uppgiften) på kurshemsidan»
- Föreläsningarna borde vara upplagda på ett sånt sätt att man inte tappar intresse och somnar.»
- Laborationsrättningen! Examinatorn sa en sak, laborationsrättaren en annan. Detta är mycket frustrerande, då man har fått avslag på labbar som examinatorn tittat på och berömt...»
- Uno. Sluta prata med samma tonläge 2 timmar i sträck. Det går inte att hålla sig vaken. Labbarna. De förbereder inte för vad som testas på tentan. Lab-pm. Ofta ordbajs som inte ger någon ledning eller förståelse för problemet. Bonusuppgifterna. Alldeles för svåra för poäng till en 3a.»
- Ett ypperligt tillfälle att använda sig att också ge sig in på ett nytt språk (ett skriptspråk, t.ex. Python). En annan bok. Själv låna jag Introduction to Algorithms (Thomas H. Cormen) från chalmers bibliotek och tyckte den var mer givande! Mer specifika labbar. Överlag fungerade labbarna men ibland la man ner mer tid på delar i labben som inte hade med algoritmer att göra: Lab 5, fraktaler var rätt gav inte mycket då jag tyckte det mer handla om att kolla på en bild och tolka olika vinklar. Lab 6 var en gnutta onödigt omfattande.»

16. Övriga kommentarer

- Om man skall kunna bygga Cortège samtidigt so man läser denna kurs och datakom så kanske 2 labbar, 1 inlämningsuppgift samt 2 ciscoprov i veckan inte är så smart schemalagt.»
- Tycker laborationerna i sig skulle ge 7,5 hp. Jag förstår att dessa stora labbar vi får är nyttiga och kanske mer lik verkligheten, men va 17 1,5 poäng?! Nä hellre flera små uppgifter så att man bygger upp en förståelse från grunden!»
- Nämnde jag att det inte finns någon sämre, tråkigare lärarae än uno?»
- Jag vet inte om det är så bra att lägga tre kurser med liknande innehåll efter varandra. Det blir lätt att man får en avig inställning till något i en tidig kurs. Eller kanske ha en annan föreläsare någon av kurserna. Inte riktat direkt så mot Uno, det är nog ingen föreläsare som jag inte stör mig på något hos. Dessa skavanker har dock en tendens att magnifieras ju längre tiden lider..»
- Att det dessutom var på Lindholmen var jobbigt och onödigt. Den sämst skötta kursen JAG hittills läst på Chalmers.»
- Jag skulle helst vilja se att labbarna inte var som inlämningsuppgifter. Själv föredrar jag att få mindre uppgifter och att man inte nödvändigtvis måste lämna in och få godkänt på det, fast jag har viss förståelse om det nu inte går»
- Alla java kurserna är för högt anpassade, vilket gör att det flesta som inte har erfarenhet av java inte hänger med, den första java kursen borde ha varit en grundkurs istället för att hoppa direkt till avancerade uppgifter.»
- Programvara saknas på Chalmers windowsdatorer för att komprimera till tar.gz-format. Trots detta fick vi instruktioner om att använda detta format. När detta inte genomfördes fick vi anslag på inlämningen. MYCKET ENERVERANDE!»
- Varför är Uno lärare? Kan man inte låta honom forska eller något?»
- Överlag mycket intressant kurs som introducerat mig till ett antal nya aspekter. Vad jag lärt mig i denna kurs kommer jag absolut få nytta av i arbetslivet.»


Kursutvärderingssystem från