ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Färg Form och Visualisering A ht09, ADM011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-08 - 2009-12-01
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: eva amborg/stefano delia»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Inledande övningar, i ateljeerna och på A-gården

Hur tycker du att de inledande formövningarna uppfyllde målet att stimulera till ökat seende och kreativitet, öka färdigheterna i teckning och att analysera form och rum.

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»15 53%
Mycket bra»11 39%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.32

- Allting vidrörs så ytligt på så kort tid.» (Ganska dåligt)
- Jag blev framför allt mer bekväm och medveten om min egen förmåga att teckna och se, snarare än jag lärde mig något nytt.» (Ganska bra)
- En avslutande tydlig och effektiv sammanfattning av målet/syftet till övningarna hade kunnat vara bra, då många nybörjare till ämnet skulle förstå och få en konkretare uppfattning över ämnets, för dem, främmande utlärningsmetoder. 2. Instruktionen och introduktionen till en av övningarna begreps inte alls, även om man själv upptäckte ngt, så hade ännu mer utvunnits av övningen om läraren hade beskrivit den pedagogiskt och förverkligande. » (Ganska bra)
- Mer tid skulle varit väldigt bra, samt mer tips och hjälp på vägen då i alla fall jag inte har speciellt mycket erfarenhet sedan tidigare. » (Ganska bra)
- Det var ett bra sätt att komma igång om man inte hade varit så kreativ på ett tag. Ibland kanske man inte riktigt förstår i dåläget varför man gör något, utan det får man insikt till först efteråt. Vilket oftast är en bra sak.» (Mycket bra)
- Jag tyckte att övningarna var en bra start, man förstod uppgifterna lätt, men det krävdes ändå att ha alla sinnen med för att kunna genomföra dom på bästa sätt. Man fick bra hjälp om man undrade över saker. Och det var postitivt att lärarna kommenterade det man gjort utan att man bad om det. » (Mycket bra)
- om det gjelder papirbrettingen!» (Mycket bra)
- minns inte vilka övningar som menas?» (Vet ej)

2. Promenaden

Hur tycker du att övningarna uppfyllde målet att stimulera till ökat seende och kreativitet, öka färdigheterna i att analysera form, rumsligheter och material.

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»22 73%
Mycket bra»8 26%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.26

- Kul, men kanske lite svårt att anknyta till utbildningen» (Ganska bra)
- Kul att lära sig att se och lägga märke till detaljer i ens omgivning på ett annat sätt!» (Ganska bra)
- Det var farsinerande att se hur mycket mera man kunde upptäcka om man gick samma runda flera gånger, och kunde se med "andra" ögon, efter att ha gått ett antal gånger. Modellbyggandet gick bra, men dock sakande jag någon fomr av utvärdering från någon lärare/assistent etc. för det blev mest bara snabba presentationer utan kommentarer när det bara var elever som lyssnade. » (Ganska bra)
- Såg nya saker ju längre tiden gick svårt var ribban skulle läggas på uppgiften, fick kanske lite lång tid till att bygga modellerna i jämförelse med den diskussionen/ redovisningen som vi hade» (Ganska bra)
- Dock dålig uppföljning, ingen direkt diskussion om det vi gjorde.» (Ganska bra)
- trevligt, berikande Man fick genom traskandet en förändrad uppfattning över vad man egentligen såg under promenaden vilket jag uppskattade» (Mycket bra)
- Rolig uppgift! 100 gånger kändes kanske lite väl mycket. 50 hade varit mer lagom» (Mycket bra)

3. Världskulturmuseet, Artisten, Saluhallen och Hamnen

Hur tycker du att övningarna uppfyllde målet att stimulera till ökat seende och kreativitet, öka färdigheterna i att analysera färg, form, ljus, rumsligheter och rörelser.

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»17 58%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.51

- Det var lite för fritt och mycket på en gång. Kanske lite fler delmoment?» (Ganska dåligt)
- Ibland är det svårt att känna att man verkligen lär sig något när man inte får några konkreta kunskaper att peka på utan "bara övar och undersöker". Plus till den snabba genomgången av akvarellmålning, den kändes väldigt inspirerande och motiverande. Kan man göra nåt liknande på de andra stationerna?» (Ganska bra)
- Även här hade mer tips gällande teckning av människor varit bra, annars väldigt roliga och givande övningar.» (Ganska bra)
- Tycker mycket om att teckna olika miljöer och uppgifterna var bra. Saknade dock att få lite mer handledning och konkreta tips.» (Ganska bra)
- Om möjligt så skulle det vara bra att lägga denna vecka tidigare under höstterminen, eftersom en del övningar är ute och det är kallt i slutet av okt början av nov » (Mycket bra)
- Visst var olika stationer intressanta på olika sätt, och det medförde att man kanske gillade vissa saker mer än andra, men i det stora hela var det intressanta övningar på alla ställen, roligt med variation. Bra med grundliga genomgångar och att man får se vad flera har gjort.» (Mycket bra)
- Saluhallen var en mycket rolig övning!» (Mycket bra)
- Bra att övningarna skilde sig åt, interssanta genomgångar - de gav mest att se och diskutera hur olika alla jobbat med uppgiften och vad vi kommit fram till.» (Mycket bra)

4. Ritning för hand 1

Hur tycker du att kursen uppfyllt målet att kunna tillämpa arkitektens ritningsspråk för att kunna läsa och producera planer, sektioner och fasader samt enklare detaljritningar på ett mindre hus.

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»15 50%
Mycket bra»14 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.43

- Stor mängd ny information att ta till sig på en och samma gång. Nyttig övning» (Ganska bra)
- Intressant! Mycket intressant!» (Mycket bra)
- eftersom jag inte kunde någonting om inom detta ämne innan så var varje sak jag lärde mig guld värd. Och roligt att lära sig någonting med så tydligt användningsområde. » (Mycket bra)

5. Ritning för hand 2

Hur tycker du att kursen uppfyllt syftet att kunna använda arkitektens traditionella verktyg som T-linjal, vinkelhake och cirkelmall för att producera ritningar.

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»15 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4

- Mycket bra och nyttigt moment» (Mycket bra)
- Jag tyckte mycket om att få prova på tillbyggnad, när man redan hade en riktig ritning att utgå ifrån! Jättekul!» (Mycket bra)
- Mycket tack vare närvarande hjälp av lärare under övningar» (Mycket bra)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 10%
Ja, målen verkar rimliga»27 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Ja, jag tycker att målen är grundade på att alla har olika färdigheter inom olika områden, och om man gör sitt bästa så räcker det långt. » (Ja, målen verkar rimliga)
- känns som alla kan ha olika förkunskaper - uppgifterna fungerar på olika nivåer - diskussionen interssantare» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ibland känns det som att de är lite högt ställda men med tanke på att det är så otroligt stor skillnad mellan olika elever är jag tveksam till att det går att göra bättre. Hellre lite för höga mål än för låga!» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

30 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»2 10%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»17 89%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»11

Genomsnitt: 1.89

- Inget moment som känns på djupet genomarbetat, men allt har bidragit till en bra helhet.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»7 23%
Ganska liten»17 56%
Ganska stor»6 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Det är kanske någonting man ska ta mer hjälp avi framtiden?» (Mycket liten)
- Vi har väl inte haft så mycket kurslitteratur?» (Mycket liten)
- ganska liten med tanke på att jag inte använde mig utav någon kurslitteratur men de papper som vi fick och förklaringar i genbomgångar var till stor hjälp och belåtelse.» (Ganska liten)
- Vi har ju inte så mycket kurslitteratur...» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 56%
Mycket bra»12 40%

Genomsnitt: 3.36

- Mötespunkter kan förtydligas (om man skulle komma sent nån gång) » (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 30%
Mycket bra»17 56%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.73

- Framförallt under "ritning för hand" momenten saknade jag handledning och personlig hjälp» (Ganska dåligt)
- Det känns som att det alltid finns någon som går omkring i korridorerna somman kan fråga. » (Mycket bra)
- Fick den hjälp jag behövde, och läraran satt sig in i ens situation lätt och kunde förklara bra.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»20 66%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.8

- inga problem, men heller inte så mycket utbyte» (Ganska bra)
- alltid skoj om man är flera :)» (Mycket bra)
- Har ej sökt samarbete men jag är övertygad om att det skulle ha fungerat bra om jag skulle ha sökt hjälp från klasskamrater eller tvärtom att de sökt hjälp från mig. » (Har ej sökt samarbete)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 6%
Gott»19 63%
Mycket gott»9 30%

Genomsnitt: 4.23

- Kändes ofta som fria konstnärsövningar som hade mindre att göra med arkitektur som sådant. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jag gillade kursen som helhet. Ibland kunde det kännas lite jäktigt, särskilt i början med kanske för eleven helt nya moment och tekniker som skulle läras och tillämpas en för- eller eftermiddag och sedan inte mer.» (Gott)
- besöken och studien av saluhallen och hamnen kunde kanske läggas löiite tidigare då det var svårt att fokusera när vädret var så dåligt. kallt!» (Gott)
- Jag gillar varitaionen på uppgifterna, det var några som hade samma upplägg, och skulle vara roligt om det fanns någon lite twist på dom då, även om den är mycket liten.» (Mycket gott)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De olika övningarna i Saluhallen, Artisten, Världskulturmuseet och hamnen var nyttiga erfarenheter. Ritningsuppgifterna för hand var också användbara inför kommande projekt. »
- Övningarna runt om i staden (artisten, saluhallen, hamnen osv...)»
- merpartne av det vi gjorde borde bevaras men tidigareläggas. »
- saluhallen»
- Variationen. Skönt att växla mellan olika typer av uppgifter.»
- Teckningsövningarna på olika platser i stan var mycket givande och roliga!»
- Papirbrettingen på A- gården var en unik opplevelse, som absolutt bör videreföres. Ritningövelsene ute på stan var bra, spesielt dagen på Saluhallen var spesielt givende. Fråntill uppgiften var også bra.»
- det mesta, de olika övningarna kompleterade varandra»
- perspektivritning, ritning för hand med t-linjal osv, »
- Övningarna på Saluhallen o Världskulturmuséet»
- Mångfalden, saluhallen.»
- Själva uppgifterna, jag tycker de har varit givande.»
- Ritteknik och användning av t-linjal ser jag som en vilktigt moment att lära sig inför alla projekt. »
- Allt har varit bra»
- pappersvikningen, ritning för hand samt aktiviteterna på stan.»
- Inledande övningar, ritning för hand.»
-
- Världskulturmuseet, Artisten, Saluhallen och Hamnen»
- Promenaden, världskulturmuseet, saluhallen, ritning för hand.»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vet ej»
- Inledande övningar var för svåra. För otydliga/vi hade för små förkunskaper för att ta till oss övningarna.»
- jag tycker det i allmänhet var bra variation på uppgifter, kommer inte på någonting nämnvärt att ändra på. »
- Flytta på veckan med målning ute, den ligger för sent på terminen. »
- Dagarna på Saluhallen, Artisten osv var intressanta men väldigt långa.»
- En skriftlig text (kompendium, häfte, bok) att läsa om som tar upp det ämne som läraren velat förmedla, ska kunna delas ut efter det att studenten genomfört, upptäckt och upplevt ämnet. Kompettering i form av skriftlig rapport av studenten om det man upptäck/ upplevt/ diskuterat/reflekterat bör kunna göras för att få ut mer av övningarna och bekräfta sina nya upptäckter. Detta skulle även uppmuntra till fortsatt övning kring resp ämne. Detta skulle göra kursens mål tillräckligt rimliga i förh till poängen. »
- Inget»
- kanske fler inspirerande föreläsare »
- Kan inte komma på något.»
- Mer teckningsteknik skulle verkligen vara toppen! Och gärna hänvisningar till böcker/hemsidor där man kan läsa mer om grundläggande teckningsteknik som ni tycker är bra. »
- Att man möjligtvis kunde korta ner tiden på vissa moment eller ge ut fler givande uppgifter. »
- Borde finnas fler chanser att få respons och tips från läraren.»
- Man skulle ha kunnat få lite mer tips och råd.»
- Fler kortare projekt. Så att man får in en arbetsrutin.»
-
- mer av Inledande övningar, i ateljeerna och på A-gården»
- Kanske djupare inhopp i vissa delar, framför allt de mer tekniska delarna så som stoff, perspektiv, färgblandning. De gav mig typ ingenting för jag fattade inte så mycket.»


Kursutvärderingssystem från