ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Kvalitets- och miljöledning, LMT236

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»1 8%
Cirka 20 timmar»2 16%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»4 33%
Minst 35 timmar»5 41%

Genomsnitt: 3.83

- Många timmar har det blivit. En alldeles för stor kurs, miljödelen är för stor. Hade räckt med det stora arbetet i miljödelen. Kvalitetsdelen är bra!» (Cirka 20 timmar)
- Projektet o uppsatsen tog väldigt lång tid.» (Cirka 30 timmar)
- mycket tidskrävande med projekt duggor etc» (Minst 35 timmar)
- Kursen har klart inverkat på arbetsbelastningen jämfört med andra parallella kurser.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»1 8%
50%»1 8%
75%»1 8%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.5

- Har även gått en kurs på johanneberg och därför inte hunnit gå så många av dessa föreäsningar» (25%)
- Har haft en kurs parallelt på johanneberg som gjort att jag inte kunnat närvara på riktigt allt» (50%)
- Troligtvis mer ärn 75 %, men eftersom jag läst kurs uppe på Johanneberg har jag fått kompromissa i båda kurserna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»7 63%
Nej, målen är för högt ställda»3 27%

Genomsnitt: 2.18

- Nja... jag har inte läst tidigare miljökurser, vilket heller inte är något krav, men det tas lite grann förgivet att man kan vissa saker redan innan kursens gång. Men jag har däremot lärt mig massor!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Den är som två 5 poängs kurser, blir mycket att göra med ett stort arbete, två duggor, en individuell uppsats och en delad tenta vilket gör att det är mycket att göra!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»4 40%
Ja, i hög grad»1 10%
Vet ej/har inte examinerats än»4 40%

Genomsnitt: 2.8

- tentan var på små saker när kursen ämnar till att få en djup förståelse. Jättedåligt stälda tentafrågor. Visade bara att man lärt sig saker utantill!» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»6 50%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.5

- Kursinnehåll och föreläsningar stämde inte ihop!» (Mycket liten)
- Hans lektioner är väldigt röriga. » (Ganska liten)
- Har läst in det mesta själv ur boken....flummiga föreläsningar och ibland dåliga föreläsningsbilder som man hade svårt att se något sammanhang i sen när man pluggade själv.» (Ganska liten)
- Vissa lektioner är väldigt röriga. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»5 41%

Genomsnitt: 3.25

- En alternativ bok borde föreslås, åtminstone till dem som vill fördjupa sig inom ämnet.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 66%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 3.08

- Önskar information om kusrliteratur innan kursen startar» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»9 75%
Mycket bra»2 16%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Hans har inte agerat handledare. En handledare enligt mig är en coach. Han började med att rata många av klasskompisarnas o vår projektrapport.» (Ganska dåliga)
- Läraren har inte agerat handledare. En handledare enligt mig är en coach. Han började med att rata många av klasskompisarnas o vår projektrapport.» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Grupparbete med en ej egenhopsatt kursmedlem» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»3 25%
Hög»0 0%
För hög»8 66%

Genomsnitt: 4.25

- Inslaget av miljökunskap borde vara mindre i kursen. Kvalitetsområdet torde vara det viktigaste för dagens ingenjörer, varför mer vikt borde läggas på detta område. Dessutom har vi redan behandlat stor del av miljökunskapen i föregående kurs.» (Lagom)
- antingen har man en massa delmoment som i miljödelen, dugga dugga projekt etc..., men då inte examination via tenta på slutet.» (För hög)
- Det är jobbigt att ha två kurser i en. För både Mats o Hans tror att de har 5p var vilket leder till en 10p belastning. » (För hög)
- Alldeles för många moment i kursen, två duggor, en litteraturuppsats, ett miljöarbete och tenta. » (För hög)
- När kursen är tvådelad plockar det på rätt bra med uppgifter. Känns som att kursen vart som en och en halv kurs!!» (För hög)
- två fempoängskurser som inte har med varandra att göra överhuvudtaget» (För hög)
- Det bör ses över hur man skall fördela mijlö å kvalitetsdelarna» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»2 16%
Hög»5 41%
För hög»4 33%

Genomsnitt: 4

- Andra kurser tenderar bli lidande av alla projekt och inslag av praktikfall i denna kursen.» (Lagom)
- Vart ett väldigt högt tempo hela tiden, Har vart tvungen att hålla högttempo kontinuerligt, eftersom det vart så många delmoment.» (För hög)
- På tok för mycket» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Dåligt»1 8%
Godkänt»4 33%
Gott»5 41%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.33

- Väldigt mycket upprepande från tidigare kurser. » (Godkänt)
- Har lärt mig väldigt mycket!» (Gott)
- För mycket smågrejjer, inlämningar, duggor osv» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det praktiska projektet på företagen. »
- Miljöarbetet har varit intressant»
- Kvalitetsdelen tycker jag är ganska lagom stor»
- Miljödiplomeringsarbetet»
- Stryk kvalitetsdelen och gör det till en ren miljökurs. allternativt väv ihop kurserna. Inte en enda föreläsning tog upp kopplingen mellan kvalitet och miljö!»
- Kvalitetsinnehållet.»
- Hela kvalitédelan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska belastningen. Sortera bort sådant som vi redan har lärt oss.»
- Ta bort tentan eller ett av arbetena»
- Ta bort miljödelen på tentan och ev 1 av duggorna. När man har projekt tenderar de att alltid ta väldigt mycket tid.»
- Ta bort miljödelen på tentan, förstår inte varför det ska vara med 10 p miljö där?? Känns inte är nödvändigt med två duggor heller. En hade räckt! Själva arbetet med Miljödiplomeringen har tagit så mycket tid att kvalitetsdelen hamnar i skymundan och jag har inte sett någon koppling mellan kvalitet och miljö. »
- Att kursen är delad»
- Normal arbetsbelastning!»
- Mindre miljö.»
- Mindre miljö. En del av det vi gick igenom läste vi i 2.an. Kändes om att vi gjorde liknande iår igen. »
- arbetsfördelningen mellan de två delarna i kursen.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från