ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnadsfysik VBF018, vt-10

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-07 - 2010-06-20
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Identifiera klimatbelastningarna på en byggnad och definiera byggnadfysikaliska funktionskrav.
Använda byggnadfysikalisk dimensionering för att utforma klimatskärmens tak, väggar och grunder samt granska och värdera olika konsturktionslösningar ur byggnadsfysikalisk synvinkel, exempelvis risk för kondens.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.71

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Beräkna endimensionell värme-, fukt-, lufttransport, samt tvådimensionell värmetransport för rör, köldbryggor och platta på mark samt ställa upp och lösa en energibalans och en fuktbalans för en byggnad, rum, konstruktion eller yta.
Använda kretsanlanys för att lösa byggnadsfysikaliska problem.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.71

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Ge exempel på faktorer som påverkar en byggnads energibehov (t ex köldbryggor) och beräknat effektbehov samt göra förenklade beräkningar av dessa. Kunna ge en grov beskrivning av den termiska skillnaden mellan tunga och lätta konstruktioner samt uppskatta storleksordningar på värmelagring.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.57

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Presentera resultat i form av en teknisk rapport samt använda skrivande som ett verktyg för gestaltning och lärande.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 85%
Mycket bra»1 14%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Själva skrivandet som verktyg tycker jag inte har varit bra men att försöka skriva en rapport var lärorikt.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Presentera resultat muntligt och visuellt i form av en kritik samt formulera kommentarer till andra studenters textarbeten.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»2 28%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Detta mål känns som något vi redan kunde och detta har inte förbättrats något under kursen» (Ganska bra)

6. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 57%

Genomsnitt: 2.57

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

8. Testade tentamen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 71%
Ja, i hög grad»1 14%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 2.42

- En väldigt konstig tenta där varje uppgift hade en konstig twist. Det känns som om målen kan testas med mer typtal och förståelse än konstiga indata som luftgenomsläpplighet.» (I viss utsträckning)
- Tentan var ett skämt och det ser vi ju också i de utmärkta resultaten. Vad jag förstår går uppgift 7 inte att lösa? och 5 poäng för Enstegstätning känns väl sådär. Enligt mig en orättvis tenta mot alla som kämpat.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har föreläsningarna i byggnadsfysik varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»4 57%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- ...eftersom jag deltog aningen för lite» (Ganska liten)
- De flesta föreläsningar har hållit hög klass och ökat förståelsen jättemycket.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning av byggnadsfysik?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»3 50%

Genomsnitt: 3.33

- tack, Matlab, för att du är så krånglig ibland så att man måste lära sig» (Mycket stor)
- En väldigt bra uppgift. Det skulle vara bra att synka lite bättre med att vi fick lite mer tid med projektet så den utformningen var mer klar när det är inbokad tid för konstruktionsuppgiften.» (Mycket stor)

11. Hur många av de Rekommenderade talen har du räknat?

7 svarande

Alla»1 14%
De flesta»2 28%
Några»4 57%
Inga»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Talen i den engelska boken är väldigt dåligt utformade. Man förstår inte vad de vill att man ska räkna ut och facit är jättekonstigt.» (De flesta)

12. Hur många av talen som kallas Ytterligare räkning har du räknat?

7 svarande

Alla»0 0%
De flesta»1 14%
Några»4 57%
Inga»2 28%

Genomsnitt: 3.14

13. Hur många av de gamla tetatalen/tentorna har du räknat?

7 svarande

Alla»5 71%
De flesta»0 0%
Några»1 14%
Inga»1 14%

Genomsnitt: 1.71

- hinner nog fram till augustitentan» (Inga)

14. Under kursen gavs 3 fackspråkliga seminarier (under första delen av lp 4) Hur många av dessa deltog du i?

7 svarande

0 0%
3 42%
4 57%

Genomsnitt: 2.57

15. Hur användbart var innehållet i de fackspråkliga inslagen?

Sem 1: Den tekniska rapporten som texttyp

7 svarande

Mycket användbart»2 28%
Lite användbart»5 71%
Inte användbart alls»0 0%
Deltog inte»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- kan dock börja på den andra nivån från start» (Mycket användbart)
- Bra men med konstigt upplägg, speciellt de exempel som togs upp.» (Lite användbart)

16. Sem 2: Fackspråkligt skrivande / problematisering

7 svarande

Mycket användbart»1 14%
Lite användbart»4 57%
Inte användbart alls»0 0%
Deltog inte»2 28%

Genomsnitt: 2.42

- kan dock börja på den andra nivån från start» (Mycket användbart)

17. Sem 3: Introduktion till handeldning, responsarbete, redovisning

7 svarande

Mycket användbart»2 28%
Lite användbart»5 71%
Inte användbart alls»0 0%
Deltog inte»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- låg för tidigt i kursen enligt min åsikt.» (Lite användbart)

18. Den ämnesgemensamma handledningen

7 svarande

Mycket användbar»3 42%
Lite användbar»3 42%
Inte användbar»1 14%
Deltog inte»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- Arkitektur- och byggfysikdelen var bra medan fackspråk tog upp konstiga saker.» (Mycket användbar)

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm för hela kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 3.28

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 28%
Hög»5 71%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.71


Konstruktionsuppgift

21. Vilka moment i konstruktionsuppgiften tycker du att man kan göra tidigt så att ni inte får så mycket på slutet?

- val av konstruktion ska helst inte påverkas av krånglig eller lättare räkning, så de olika varianterna som kan uppstå pga viss typ av vägg borde läggas fram tidigare»
- att ha någon inledande räkning skulle vara bra för att komma igång»
- börja ställa upp generella beräkningar»
- Problemet var att man inte hade kommit tillräckligt långt med själva huset i projektkursen så det blev svårt att börja med kontruktionsuppgiften.»

22. Vilka ytterligare avstämningar skulle ni vilja ha?

- en för varje del i huset, dvs energiberäkningen för sig, fukt för sig osv»
- några fler handledningstillfällen»
- mer handledning»

23. Hur tyckte ni att det fungerade att ha Arkitektonsik gestaltning/Byggnadsfysik/Fackspråk samtidigt på slutkritiken?

7 svarande

Mycket bra»2 28%
Bra»1 14%
Ok»4 57%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Ibland gav det nivån på det hela en skjuts» (Mycket bra)
- Lite för mycket lärarkritik.» (Ok)
- känns väl som att den egentliga kritiken vad gäller byggnadsfysiken kom i rapportkompletteringen.» (Ok)

24. Vad lärde du dig inför/under slutkritiken?

- Vad man kommunicerar och vad man i så fall ska använda för språkligt uttryck, den tekniska rapporten försvann ju faktiskt en del. Låt den hänga med på något sätt på sidan.»
- Inget»
- att vi borde tänkt mer på hur vi skulle förhindra kallras»

25. Hur kan man göra slutkritiken bättre?

- Läs in alla projekt lika noga, alla inblandade och låt de olika projekten ta olika lång (men rimlig) tid och de olika delarna olika lång tid men fram för allt - låt korta delar vara korta!»
- Försöka trycka på rätt saker. Jag tyckte det var väldigt konstigt att få kritik på sin studentkritik»
- Tre halvdagar!»

26. Tycker ni att ni lärt er något extra av att arbeta samtidigt och med samma obljekt i projektuppgiften i ARK205 och konstruktionsuppgiften i VBF018?

7 svarande

Ja, mycket»5 71%
Ja, något»2 28%
Nej, var för sig hade varit bättre»0 0%

Genomsnitt: 1.28

- Väldigt bra termin!» (Ja, mycket)

27. Hur kan man göra konstruktionsuppgiften bättre?

- Lite mer tydlig i hur man räknar ut vissa saker»
- få reda på vad som är rätt och fel, inte bara vad som verkar rimligt»

28. Vad har du lagt märke till när det gäller din egen utveckling ifråga om språkbruk och kommunikativ medvetenhet under lp 4?

- Teknisk rapport skrivs numer mindre pratig.»
- ingen»
- jag tänker mer på vilket syfte texten har»

29. Hur tycker du att dina kursare rent generellt har utvecklats ifråga om språkbruk och kommunikativ medvetenhet under kursen?

- Av osäkerhet kan man kanske hålla inne med saker som man tror är självklara, men nu kan det vara så att det istället skrivs tydligt så att det förstås av många på riktigt.»
- inget»
- bra»

30. På vilket/vilka sätt tycker du att arbetet kring och redovisningen av konstruktionsuppgiften stöttar din utveckling som konstnärlig arkitekt med ingenjörsmässigt angreppssätt?

- Varje sätt att skissa inför uppställande av ett problem är bra, jag saknar pennan i 2- och 3Dprogram då man kommit tillräckligt långt med ett projekt, men bredvid Matlab skriver jag ganska mycket på papper och skissar för ökad förståelse»
- väldigt konstig fråga»
- om man har tagit med konstruktion och tekniska lösningar vid skapande proessen kan man lättare argumentera för förslaget»

31. Vilka kunskaper och färdigheter tycker du fråmst att du utvecklar genom att arbeta med konstruktionsuppgiften?

- Sätta in husets variabler i system, byta, tänka om, tänka nytt»
- att undersöka»
- förståelsen för hur en byggnad är uppbyggd»

32. Vilka faktorer tror du har påverkat din utveckling mest?

- konstruktionsuppgiften»

33. Vilket fackspråkligt innehåll har du upplevt som användbart?

Föreläsningar, övningar, kurslitteratur (kompendium samt utdelat material), responsarbete, handledning. Rangordna gärna!

- Kompendium, handledning och responsarbete.»
- Inget»
- böcker, föreläsningar»

34. Vad har du saknat ifråga om fackspråkligt innehåll och teknisk kommunikation?

- Jag saknade frånvaron av uppdelning av "A" och "T", kanske kan göras på annat sätt»
- Jag skulle vilja ha mer konkret information om hur en teknisk rapport är uppbyggd, vad en inledning ska innehålla, hur man lägger upp faktadelen samt hur man källhänvisar. »
- mer tid att få hjälp med själva rapporten»


Arbetsklimat

35. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 3.85

- vad jag hörde så fick man oftast svaret: "läs i boken." så det var vad jag gjorde.» (Har ej sökt hjälp)

36. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

37. Hur många timmar i veckan har du ägnat åt Byggnadsfysik VBF018?

6 svarande

0-10»0 0%
10-20»4 66%
20-30»2 33%
30-40»0 0%
>40»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Väldigt varierande, veckan innan konstruktionsupgiften skulle vara inne blev det många timmar samt de två sista veckorna innan tentan» (10-20)

38. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»4 66%
För hög»2 33%

Genomsnitt: 4.33

- Som vanligt!» (För hög)


Önskade åtgärder

39. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De olika kursernas samverkan»
- Det svenska exempelsamlingen»
- konstruktionsuppgiften, sammarbetet mellan kurserna»
- Att man räknar på sitt hus, huset man gör i projektkursen.»

40. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Verka för delavslut, delinlämningar»
- Kanske titta på ett alternativ till uppgifterna i den engelska boken»
- vet ej»
- sprida ut förläsningarna lite mer så att inte sista månaden blir helt utan föreläsningar. kanske ha en repetitionsförläsning en vecka innan tenta.»


Övriga kommentarer

41. Övriga kommentarer om kursen

- Väldigt rolig»

42. Det här skulle jag vilja lära mig mer om:

- Vilka material ska vi helst använda pga vissa klimat, finns dessa lokalt, primärenergiåtgång hos dessa, göra sig beroende (mer eller mindre) av material och tekniska lösningar, osv osv. Men jag SKA ju lära mig mer om det här!»


Kursutvärderingssystem från