ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: TEK225 Teknik och samhälle

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-16 - 2008-06-16
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»9 50%
Cirka 20 timmar»3 16%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»3 16%

Genomsnitt: 2.27

- Det var väldigt lite tid. Högst 5 timmar i veckan skulle jag säga. Jag lärde mig mycket av kursen, men det känns som att jag hade kunnat lära mig så mycket mer.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»4 22%
50%»3 16%
75%»8 44%
100%»3 16%

Genomsnitt: 3.55

- Då vissa föreläsningar var på samma tid som obligatoriska moment i min kandidatarbetskurs så missades en del föreläsningar. Det kompenserades med nogrannare läsning av kurslitteraturen.» (50%)
- Missat en föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 27%
Målen är svåra att förstå»3 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 22%

Genomsnitt: 2.5

- Målen är väldigt generella och luddiga. Det är svårt att avgöra vilken nivå det ligger på när det står "öka förståelsen för", visst, min förståelse har mycket riktigt ökat. Men hur mycket?» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 16%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Målen är definitivt för lågt ställda. Den här kursen "bör" kräva närmare 200 timmar. Jag tror knappt att jag lade ner 40 timmar totalt. En stor del av kursdeltagarna gick inte ens på föreläsningarna - det är så lätt att ta kursen ändå genom att bara läsa på det man behöver till hemtenta på en 5-6 timmar och sen skriva tenta på 4 timmar och sen är man klar.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 41%
Ja, i hög grad»7 58%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- jag är inte så för essä-frågor...tycker det bara är en metod man utformat för att på något sätt kunna mäta kunskapsnivån i dessa ämnen, skulle varit bättre med en munta. Projektet var ju shysst dock..» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.44

- Bra med föreläsningar, men de var få och det hade varit bra med en kort "work shop" efter varje föreläsning, där man gruppvis kunde diskutera någon fråga relaterad till föreläsningen.» (Ganska liten)
- Givande och inspirerande fö, men inlärningen har mest skett mha kurslitt.» (Ganska liten)
- Ann-Sofies föreläsning var bra och hennes slides också. Mårtens föreläsning var också bra men hans slides innehöll för mycket information och var dåligt strukturerade. Jan Jörnmark pratade mest om sig själv vilket inte gav mycket alls vad gäller globalisering och teknisk omvandling.» (Ganska liten)
- kursen går ut på att redogöra för andras åsikter, och de fanns naturligtvis i föreläsningarna» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 2.88

- Litteraturen hade oftast inte tillräcklig koppling till föreläsningarna. Dessutom var det svårt att sålla ut vilka partier som var relevanta.» (Ganska liten)
- Det kunde vara bra om det fanns kommentarer och frågor till artiklarna.» (Ganska stor)
- det var det jag läste för att klara hemtentan» (Ganska stor)
- Litt tillsammans med annan fakta från andra böcker och hemsidor.» (Ganska stor)
- tråkigt med en kurs som inte värdesätter elevens egna åsikter utan som bara utgör en bas för andras» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»11 61%

Genomsnitt: 3.44

- Det var lite rörigt ibland med utdelat material. Allt material låg inte på samma plats på hemsidan. Det var något materia som låg under länkar men eftersom det inte framgick någonstans i hänvisngar så trodde inte jag att det skulle ligga där. Alla föreläsningar kom inte upp på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Skulle velat ha info om inställd fö på mail, webbsidan kollar man inte varje dag. Gärna även ommöbleringar i fö-ordning» (Ganska bra)
- Bra struktur i studieportalen. Parens- och Mitchamartikeln har bytt namn med varandra. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt hjälp»5 27%

Genomsnitt: 3.94

- Erik är snabb på att svara på mail men om man vill uppsöka honom personligen är det svårt eftersom det alltid är olika föreläsare.» (Ganska bra)
- Pratade med föreläsarna i pausen och fick svar på de frågor som uppkom. Sökte ingen annan hjälp förutom konsultationstillfället inför uppsatsskrivningen» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.77

- Men skulle troligtvis bli bättre med "work shops" eller liknade.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»2 11%
Låg»3 16%
Lagom»13 72%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.61

- Som jag skrivit tidigare, otroligt låg arbetsbelastning. Jag hade kunnat lära mig så mycket mer.» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»1 5%
Låg»4 22%
Lagom»5 27%
Hög»5 27%
För hög»3 16%

Genomsnitt: 3.27

- Men då var jag ändå i slutskedet av mitt kandidatarbete och lade ner ca 30h/vecka på det, läste den här kursen och ytterligare en kurs. Totalt kanske det gick upp i ca 40-45h/vecka.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»9 50%
Gott»5 27%
Mycket gott»3 16%

Genomsnitt: 3.55

- Jag lärde mig mycket, men hade kunnat lära mig så mycket mer.» (Godkänt)
- Lite spretig känsla, skulle vara bra med en sammanfattande föreläsning på slutet som tog upp de viktigaste "punkterna" från de olika föreläsningarna.» (Godkänt)
- Kursen gav mig en hel del tankeställare om ingenjörens syfte i samhället och vilka uppgifter och moraliska plikter ingenjören har. Väldigt nyttig att ha med sig från Chalmers tror jag.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- uppläggget med förläsning, projekt och hemtenta. skönt att få ett avbrott från vanliga salstentor samtidigt som det skulle vara ett svårt ämne att ha något annat än hemtenta i.»
- sättet att arbeta»
- Områdena det undervisas inom. Hemtentan och uppsatsen, särskilt redovisningen och diskussionen av de olika uppsatserna var givande.»
- Intressant med föreläsare från olika områden. Rapport och redovisning är ett bra moment.»
- Etik och moral, informationssamhället»
- Ser inte att något behövs direkt ändras.»
- slopa hemtentan, examinera genom ett vettigare test»
- Etik/Genus/Ingenjör är en viktig bit som inte behandlas i andra ämnen inom utbildningen. »
- Projektet. Det var lärorikt. Även hemtentan var bra. Sen gillade jag olika teman på föreläsningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- Jag tycker att det borde finnas mer tid till diskussion mellan de olika grupperna vid redovisningstillfället. Det blev ont om tid och i många fall fick man avbryta en ganska intressant diskussion.»
- Fler föreläsningar, mer information. En mycket högre arbetsbelastning helt enkelt.»
- Tid för reflektion och diskution efter en föreläsning. Exempelvis en timme där små grupper får diskutera någon fråga och i slutet presentera vad man kommit fram till.»
-
- hemtenta->munta»
- Redovisningen av uppsatserna, det mest intressanta var diskussionerna som uppkom. Mitt förslag:ha en jättekort presentation av arbetet med endast nödvändiga fakta som krävs för att starta diskussionen, bakgrundshistoria är mindre intressant här. Möjligen kan man få tillgång att läsa rapporterna via kurshemsidan om man är särskilt intresserad av ett ämne?»
- Slides från alla föreläsningar på hemsidan hade varit bra.»

16. Övriga kommentarer

- tack för en bra kurs!»
- Bra med en kurs som är annorlunda jämfört med de "vanliga" kurserna inom en teknisk utbildning. Kursen ger utrymme för nyanser och en ny syn på teknik och dess inverkan på människan.»
- Tråkigt att föreläsningen om genus utgick helt när föreläsningen ställdes in.»
- det skall tilläggas att jag gick kursen för att få mina mts-poäng alltså var motivationen inte så högt ställd, men jag har inte gått från kursen tomhänt för det. Tyckte det var lärorikt att få lite fakta från alla dom olika ämnena så som framtidsforskning, etik o genusvetenskap =)»


Kursutvärderingssystem från