ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDSL vt13 - Design och produktutveckling för uthållig utveckling, PPU030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 23%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»5 29%
Minst 35 timmar»6 35%

Genomsnitt: 3.76

- Väldigt mycket för mycket eget arbeta. Det svävade ut och blev luddigt.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 23%
100%»13 76%

Genomsnitt: 4.76

- missat en föreläsning pga exjobbsmöte!» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 23%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 2.52

- Speciellt målen för Hållbarhetsanalys-projektet. De mål vi fick se gällde hållbarhetsanalysen till examensarbetet, är det samma mål för denna kurs?» (Målen är svåra att förstå)
- Det tog tid innan man fick klara direktiv om vad rapporten skulle innehålla Beskrivningen om hur hemtentorna skulle göras var oklar och kändes inte helt genomtänkt» (Målen är svåra att förstå)
- Ett projekt-PM hade varit bra!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 76%
Nej, målen är för högt ställda»3 23%

Genomsnitt: 2.23

- Det blir för mycket i och med projektet.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Då mer tid fick läggas på denna kursen än exjobbet som går parallellt, tycker jag att kursen var för omfattande.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 46%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Hemtenta var en bra examinationsform som man borde använda mer, eftersom man inte sitter och råpluggar inför en tenta och sedan glömmer bort det. Utan är mer som en uppsats. Dock var många av frågorna lite luddiga och man kunde svara lite godtyckligt kändes det som.» (I viss utsträckning)
- Jag vet inte riktigt egentligen» (I viss utsträckning)
- Lite väl mycket med obligatoriska moment, hemtentor , ett väldigt omfattande fördjupningsarbete och ett individuellt förändringsprojekt» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»12 70%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- Största delen av hemtentorna stod i artiklar och böcker. Inför projektet var informationen på föreläsningen väldigt rörig och det var svårt att skaffa sig en översikt. Man fick söka på det mycket själv istället.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var överlag bra, men Thomas bör se över sina slides och rätta stavfel och andra missar. Genomgående slarviga slides ger ett oseriöst intryck. Bra gästföreläsare generellt sett.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.82

- Mycket att läsa. Svårt att ta till sig. Svårt språk» (Ganska liten)
- Bra kurslitteratur (gröna HU-boken) samt intressanta artiklar (de flesta)» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 23%
Ganska bra»12 70%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- I allmänhet mycket flummigt med olika besked hit och dit. Oklar projektbeskrivning!» (Mycket dåligt)
- Kursadministration och utdelat material var bra, men Leonid Brezjnev ringde från Sovjetunionen och ville ha tillbaks sitt gränssnitt Pingpong.» (Ganska dåligt)
- Informationen var inte tillräckligt tydlig och viss information dök upp senare än vad den borde» (Ganska dåligt)
- Alla föreläsningar laddades inte upp, vilket var ganska frustrerande. Det var även dålig ordning på dokumenten i Pingpong. Thomas får gärna tänka på det till nästa gång.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»4 23%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»4 23%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.11

- Det är ju ganska hopplöst då läraren försvinner iväg så fort det blir rast och då kursen innebar mycket självständigt arbete.» (Ganska dåliga)
- Ibland var kursansvarig inta anträffbar under längre period och ett antal mail blev ej besvarade» (Ganska dåliga)
- Mailkontakt fungerade bra, Thomas svarade då han hade möjlighet» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- På grund av att vi inte förstod projektet.» (Ganska dåligt)
- Samarbetet var mycket bra, förutom att några få töntar plötsligt fick för sig att deras svar på hemtentorna var så unikt formulerade att de inte ens kunde säga vad de svarat överhuvudtaget, i rädsla av att vi andra skulle planka deras unika formuleringsförmåga. Majoriteten av oss som vet att var och en är bäst på att formulera sin egen tenta, led inte av det syndromet. Detta beteende var faktiskt unikt för denna kursen. Annars brukar alla hjälpa varandra riktigt bra i vår klass/årskurs.» (Mycket bra)
- Fungerar bra då man jobbar med exjobbsparnern.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 17%
Hög»4 23%
För hög»10 58%

Genomsnitt: 4.41

- Lite väl många delmoment i kursen. Svårt att hinna med att göra allt så bra som man önskat!» (Hög)
- Största kursen vi har haft, och att ha det tillsammans med exjobbet var för mycket. Tre hemtentor (som kräver väldigt mycket tid) och två projekt var mer än vad man känner att man klarar. Hemtenta 3 kändes överflödig.» (För hög)
- På tok för mycket att göra för att kunna ägna tillräckligt med tid åt exjobbet. Exjobbet är det viktigaste vi gör under utbildningen och en kurs får inte ta så här mycket från exjobbet. Hemtentorna var lagom, men projektet måste minskas ned!» (För hög)
- Mycket att läsa. Känns inte så bra planerat att lägga en sådan tung kurs samtidigt som exjobbet. Att skriva en så lång rapport samtidigt med exjobbet var väldigt stressigt. Ledde till att rapporten inte är något man är stolt över precis. Tråkigt när den dessutom ska in i exjobbet» (För hög)
- För många olika examinationsmoment. » (För hög)
- På grund av oklara besked.» (För hög)
- Kursens omfattning bör minska så att man får mer tid till examensarbetet. Det är bra att ha mycket tid i början av examensarbetet så att man hinner reflektera över dess upplägg istället för att det blir något man gör de stunder då inte denna kursen tar all tid.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 11%
Hög»7 41%
För hög»8 47%

Genomsnitt: 4.35

- Exjobb plus tung kurs = väldigt hög belastning!» (För hög)
- Det var svårt att även arbeta med examensarbetet då denna kurs och framför allt projektet upptog så otroligt mycket tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 11%
Godkänt»10 58%
Gott»4 23%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker det är synd att en så pass viktig kurs blir så dålig i slutändan. Jag tror det för min del beror på att den innefattade så många olika moment (själobservation, tre hemtentor, föreläsningar samt ett stort projekt).» (Dåligt)
- Informationen var viktig och bra, men kursen var inte så bra upplagd.» (Godkänt)
- Miljö är viktigt och intressant men det har varit lite mycket teori att ta in och för många delmoment.» (Godkänt)
- Väldigt intressant och vikigt ämne. Bra föreläsare (Thomas) som verkar såväl insatt som intresserad. Tyvärr blev kursen lite rörig och stressig. Känns inte som att jag lärt mig tillräckligt.» (Godkänt)
- Kursen har, med bättre administration, potential att bli en av de bästa, och viktigaste, på programmet.» (Godkänt)
- Tycker det var för många obligatoriska moment! tre hemtentor, två projekt... » (Godkänt)
- Intressant kurs, som kanske borde komma tidigare i utbildningen?» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Informationsinnehållet. »
- Gästföreläsningar!»
- Det mesta.»
- Projektet»
- Boken var bra, samt hemuppgiften och hemtentorna.»
- Hemtentorna»
- metoder och aspekter som togs upp på föreläsningarna var värdefullt»
- Förändringsarbetet altså det egna lilla projektet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget och mängden. Ta bort sista hemtentan eller gör projekten mindre. Man har inte haft en möjlighet att hinna med exjobbet ens i närheten av 50%. Det var inte heller tillräckligt man kunde använda i kursen till exjobbet för att väga upp för det»
- Känns som att miljön borde integreras mer genom hela utbildningen och inte komma som endast en kurs i slutet av år 3.. »
- Snäva av de mest ordomfattande frågorna i hemtentorna, Thomas. Några av dem blir lite väl omfattande och flummiga, så att det känns som att just de frågorna skjuter lite förbi målet. I övrigt var hemtentorna bra.»
- Hemtentorna»
- Hemtentornas frågor bör ses över så att det tydlig framgår vad som eftersöks. Slides bör ses över. Projektet bör minskas ned. »
- Ta bort miljögiraff-föreläsningen. Programmet Product Ecology Online fungerade inte särskilt bra ändå.»
- Projektets omfång»
- Vi fick egentligen ingen genomgång av tillämpningsprojektet där vi exakt visste vad som skulle vara med osv. Vi fick en gammal rapport att utgå ifrån och visst det gav oss en ledning om hur upplägget såg ut men man hade velat ha nedskrivit någonstans vad som var obligatorisk att ha med för vissa delar kanske inte gick att ta till sig på sitt egna projekt. »
- Bättre administration. Tydligare projektbeskrivning. Det räcker inte med att de olika stegen går igenom och finns på föreläsningsanteckningar. Vi hade ingen aning om hur omfattande projektet skulle vara. Referensen vi hade var en illa skriven rapport.»
- Färre hemtentor»
- Det bör tydliggöras vad som skall vara med i rapporten och reflekteras mer över upplägget på hemtentorna om de skall vara kvar. Exempelvis känns det orimligt att man skall vara tvungen att svara med en halv a4sida på frågan: vilken är den funktionella enheten?»
- Det bör ges tydligare instruktioner om vad som ska vara med i rapporten samt tydligare information om vad som förväntas på redovisningen. »

16. Övriga kommentarer

- Viktig kurs men som tyvärr tappar mycket pga dess för höga arbetsbelastning. »
- Thomas simmade verkligen i sitt eget vatten, precis som i "Design für alle" och det märktes på energi och engagemang. Skön avslutning på utbildningen! Bravo!»
- Närvarokrav (när alla vettiga studenter kommer på föreläsningarna ändå) blir lite löjligt när det är okej att föreläsare får åka på semester mitt i kursen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.23

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.23
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från