ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Marinteknisk engelska, LSP192

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»24 66%
Cirka 20 timmar»7 19%
Cirka 25 timmar»3 8%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.55

- Här fanns det definitivt ingen anledning att närvara på mer än det som var obligatoriskt. Vi fick övningar men dessa var ju inte heller obligatoriska.» (Högst 15 timmar)
- Inga större utmaningar i arbetet, det arbete som skulle göras gjordes under föreläsnings tillfällena» (Högst 15 timmar)
- mest självstudier. närvaro i skolan :endast 1 förläsning + obligatoriska tillfällen» (Högst 15 timmar)
- tycker inte att vi har haft underlag till att plugga mer.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»3 8%
50%»3 8%
75%»4 11%
100%»26 72%

Genomsnitt: 4.47

- mest självstudier. närvaro i skolan :endast 1 förläsning + obligatoriska tillfällen» (25%)
- Gick på samtliga undervisningstillfällen i början, men insåg ganska omgående att undervisningen var totalt meningslös och gick sedan bara på de obligatoriska tillfällena.» (50%)
- självfallet har jag säkerligen missat ett tillfälle men definitivt inte 25%» (100%)
- Föreläsningarna kändes inte så givande, däremot var alla lektioner i Erik Stemme bra. Kanske beror detta på att vi då var färre till antalet. » (100%)
- dåligt kursupplägg ej samspelta lärare. » (100%)
- Föreläsningarna var ett enda stort skämt. Skäms på lärarna och Chalmers som tillåter en sådan kurs.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 20%
Målen är svåra att förstå»9 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 14%

Genomsnitt: 2.48

- Målen i sig är inte svåra att förstå, men de flesta momenten i kursen verkar mer eller mindre sakna förankring i målen och känns väldigt ovidkommande för utbildningen över huvud taget.» (Målen är svåra att förstå)
- Kan inte minnas att de presenterades på ett bra sätt i börja av kursen. När jag läst dem i efterhand tycker jag de är något otydliga. Detta gäller inte den lilla kursen där vi presenterade muntligt, där var allting tydligt. » (Målen är svåra att förstå)
- kursens mål är i sig mycket tydliga man inser vad man vill att eleven skall kunna, men diverse grupparbeten hade en mycket föränderlig målsättning med av mig upplevt motsägelser mellan tillfällen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 15%
Ja, målen verkar rimliga»19 73%
Nej, målen är för högt ställda»3 11%

Genomsnitt: 1.96

- Kan ej svara då det verkar vara lite svårt för alla elever att förstå vilken nivå engelskan skulle hålla.» (?)
- Kursen ligger på en pinsamt låg nivå, och alla som inte har väldigt dåliga engelskakunskaper kan nog redan i stort sett allt som tas upp i kursen. Dock tror jag inte att den är till nytta för de med dåliga kunskaper heller, då den är alltför rörig och ostrukturerad, och bara hoppar mellan till synes slumpmässigt valda delar i engelska språket utan någon struktur eller plan.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Känns som en gymnasiekurs och att den skall vara värd 7.5poäng kan inte vara vettigt. Hälften borde vara mer rimligt.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen är helt rimliga problemet är väl inte att vi har lärt oss det som jag anser kunna uppfylla kraven.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För mig var det en barnlek eftersom jag redan håller en mycket god nivå i det engelska språket. För de studenter som är sämre måste det varit hemskt.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»15 46%
Ja, i hög grad»10 31%
Vet ej/har inte examinerats än»5 15%

Genomsnitt: 2.56

- Tentan har jag inte haft än, dock en muntlig powerpointpresentation som inte hade något med kursen att göra över huvud taget. I stället för muntliga och skriftliga färdigheter i engelska verkar Gerd se det som någon form av kurs i retorik, och fokuserar helt på presentationsutförandet i stället för språkfärdigheterna.» (Nej, inte alls)
- tycket att tentan var mycket lik eller exakt lik övnings kompendierna. man hade kunnat klara tentan genom att memorera dessa. » (Nej, inte alls)
- En redovisning och tentamen där större vikten låg på att ha läst texterna tidigare snarare än att utöka sin vokabulär och grammatiska förmåga.» (I viss utsträckning)
- tentan var baserad på utgivet material, lärare gav uppmaningar till att läsa på utgivet material, kunskapen är svår att testa om man lärt sig saker utan att känna till grunderna. nya texter skulle gett större test på dessa kunskaper.» (I viss utsträckning)
- Läsförståelsen va ju enbart ett test i hur väl vi hade varit med på lektionerna och inte på hur bra vår läsförståelse var. Hade de vart tekniska texter som de sedan ställdes frågor på angående innehållet hade de varit "riktig" läsförståelse som faktiskt är de sätt vi kommer arbeta med de sen.» (I viss utsträckning)
- En tenta på 180 poäng är nästan kriminellt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»17 47%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»9 25%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.83

- I stort sett helt meningslöst, med vissa undantag. Hoppande mellan slumpmässigt valda grammatikavsnitt, kombinerat med förvirrande och bristfällig pedagogik. Överlag känns det som om kursen är en engelskakurs på grundskolenivå och anknytning till marinteknik och utbildningen i övrigt saknas helt.» (Mycket liten)
- kunskapen som skulle förmedlats under lektionstid var den som gavs i 8-9an. större utmaningar kunde getts.» (Mycket liten)
- Har inte lärt mig nånting.» (Mycket liten)
- tycker att undervisningen har varigt undermålig, kunde vara mer anpassad för oss. det har varigt svårt att fråga något då många frågor misstolkas av läraren. » (Mycket liten)
- Det fanns inget utrymme för att förbättra grammatiken därför att det inte fanns tillräckligt med material eller tid. Lärarna gick igenom lika mycket grammatik på några veckor som man gjort under hela grundskolan och gymnasieskolan. Hade man inte sedan innan god koll på engelska språket var det här den mest oseriösa kursen jag någonsin deltagit i.» (Mycket liten)
- mest självstudier närvaro i skolan :endast 1 förläsning + obligatoriska tillfällen. 2 av de obligatorsika tillfällena = mycket intressanta!» (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav som sagt inte mycket, lektionerna i Erik Stemme var bättre. Vid något tillfälle svarade vi på en stor mängd frågor på någon internetsida, jag förstod då inte varför och det gör jag fortfarande inte, vad var tanken med det? » (Ganska liten)
- Har inte lärt mig så mycket, tyvärr...» (Ganska liten)
- kunde rätt mycket innan, men jag känner att jag har fått mycket större koll på de små detaljerna i gramatiken» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»13 36%
Ganska liten»8 22%
Ganska stor»12 33%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.13

- Kompendier på grundskolenivå som knappast kan vara någon till hjälp.» (Mycket liten)
- Hade väl ingen riktig litteratur i kursen utan det var häften som delades ut på lektionerna som det inte var obligatorisk närvaro på.» (Mycket liten)
- kunskapen som skulle förmedlats under lektionstid var den som gavs i 8-9an. större utmaningar kunde getts.» (Mycket liten)
- Det materialet som delades ut var så urblekt att det var svårt att läsa ibland. Antagligen därför att det var flera decennier gammalt och fullkomligt inaktuellt. Det är faktiskt inte svårt att hitta nya intressanta artiklar som innehåller lika mycket fackord. Ordförrådet för vår lärare vad god men kunskapen om hur/var/när olika saker används eller fenomen uppkommer var lika med noll. Lite anknytning till verkligheten kan man begära.» (Mycket liten)
- Tack för allt utdelat material!» (Ganska stor)
- Eftersom allting kretsade kring de olika sessionerna var materialet självklart viktigt. Dessutom bra utformat men föreläsningar blev mer eller mindre överflödiga, allting kunde gjorts enskiljt. Stort plus för att texterna överlag varit intressanta att läsa, jag kan tänka mig att det inte är så enkelt att hitta bra texter med marin anknytning. » (Ganska stor)
- då undervisningen inte varigt hjälpande och pga att tentan var mycket lik kompendierna» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»18 50%
Mycket bra»12 33%

Genomsnitt: 3.13

- utdelat material javisst, krångel med ping pong, javisst!» (Ganska dåligt)
- det är inget fel på fungtionerna hos hemsidan, däremot kunde lärarna skött det bättre, (se så att de lägger upp rätt saker)» (Ganska dåligt)
- Rörigt, långsamt, blekta scannade filer.» (Ganska dåligt)
- Varken bättre eller sämre än andra kurser på denna punkt.» (Ganska bra)
- Allt har kommit upp på PingPong utan problem. Problemen har väl varit vid återlämnande av avslutade texter. Har man inte kunnat närvara vid en lektion då det inte är obligatorisk närvaro och därför missat att få sitt rättade arbete är chansen stor att du inte fick tillbaka texter alls.» (Ganska bra)
- Inga konstigheter angående ping pong. » (Mycket bra)
- materialet fanns att tillgå på ett lätt sätt. men ping pong är inte det opptimala förmedlings sättet.» (Mycket bra)
- bra dokument på pingpong» (Mycket bra)
- Nu när man lärt sig Pingpong fungerar det bra (gäller såklart inte bara den här kursen)» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»5 13%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»11 30%
Har ej sökt hjälp»11 30%

Genomsnitt: 3.66

- svårt att få fram frågorna, kan tycka att läraren ibland tog frågorna på fel sätt. » (Mycket dåliga)
- Kände inte att jag behövde någon hjälp under kursens gång, och de gånger man frågat Gerd om något har man inte direkt känt att det har gett något. » (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 22%
Mycket bra»26 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Mycket svårt att göra grupparbeten i kurs där det är enorma skillnader i förkunskaper och engagemang mellan elever. Att göra grupparbeten känns för den påläste och duktiga eleven mest som slöseri med tid.» (Ganska bra)
- grupparbetet som genomfödes i kursen, var så där, gav inte mycket isig. sen arbetet i gruppen funkade ej, då ena kamraten valde att åka hem (från gbgområdet) istället för att satsa på studierna, den andra gick ej på engelskan. sluta med att jag skrev och gjorde arbetet själv.» (Ganska bra)
- Grupparbeten är alltid bra och nyttiga» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»3 8%
Låg»13 36%
Lagom»19 52%
Hög»1 2%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Detta är en ypperlig kurs att samköra med strömmningslära som vi hade i förra perioden. » (För låg)
- kunskapen som skulle förmedlats under lektionstid var den som gavs i 8-9an. större utmaningar kunde getts. Inga större utmaningar i arbetet, det arbete som skulle göras gjordes under föreläsnings tillfällena» (Låg)
- Fokus på fel saker. Hemläxor i form av små rapporter som knappast någon kan lära sig något på, och enorm fokus på en presentation med tillhörande powerpoint-bildspel, där fokus låg på hur snygg presentationen var och ens retorik, snarare än på hur bra man är att kommunicera på engelska. Dessutom missbruk av "Obligatorisk närvaro" på många av lektionspassen, att sätta obligatorisk närvaro på ett pass där det sedan visar sig att man ska göra ett diagnostiskt test för sin egen skull är inte OK, särskilt inte när testet finns tillgängligt online och kan göras hemifrån när som helst.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»4 11%
Låg»7 19%
Lagom»24 66%
Hög»1 2%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.61

- Inga större utmaningar i arbetet, det arbete som skulle göras gjordes under föreläsnings tillfällena» (För låg)
- Borde byta plats på elen och engelskan för en jämnare studietakt» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»11 30%
Dåligt»8 22%
Godkänt»12 33%
Gott»4 11%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.33

- Det här är den första kursen under utbildningen som jag ärligt kan säga att jag inte lärt mig någonting av.» (Mycket dåligt)
- Inga större utmaningar i arbetet, det arbete som skulle göras gjordes under föreläsnings tillfällena. förälsäsarna var ej samspelta i undervisningen och båda saknade kunskaper i det material som bearbetades. » (Mycket dåligt)
- Den sämsta kurs jag någonsin har läst. Har inte lärt mig nånting på dessa 7.5 poäng och jag var inte bra på engelska innan kursen» (Mycket dåligt)
- Ska jag skratta eller gråta, jag vet fortfarande inte.» (Mycket dåligt)
- Dåligt upplägg, otydlig information» (Mycket dåligt)
- Var väldigt rörigt och för mycket "läxor" hade varit bättre om det bara var en tenta» (Dåligt)
- Det har knappt varit någon marinteknisk engelska, repetition på engelska a från gymnasiet snarare... » (Dåligt)
- Kan tycka att fokus borde ligga mer på att tala tydlig och förståelig engelska och att det finns fler korrekta uttal än dom strikt brittiska, med mycket uppblandad och mixad personal är inte det viktigaste det korrekta klassiska brittiska uttalet längre. Alltid bra att få öva på att tala inför grupp och få feedback på det.» (Godkänt)
- Kursens mål är rimliga men inte innehållet i kursen - vi vill inte bara läsa massa berättelser om fartyg som har gått på grund, visst är det givande att översätta till engelska för att få ett bättre språk både muntligt och skriftligt men vi vill framförallt lära oss rent adekvat sjöspråk, sjötermer, namn på verktyg som vi kan använda oss av nere i maskin!» (Godkänt)
- här finns för få val, (*G-*)skulle behövas» (Godkänt)
- Kände hela tiden att kursen kändes lite ogenomarbetad och "flummig", kanske beror det på att jag missade eller inte tog till mig målen ordentligt. Det känns som att allting skulle kunna göras bättre, men jag har tyvärr svårt att peka på något konkret. » (Godkänt)
- Bör blir tydligare nivå på denna kurs nästa gång» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Svårt att se något bra. Men det skulle väl vara de få gånger vi fick träna att kommunciera med varandra.»
- häftena som gavs ut på lektionerna, bra sätt att arbeta»
- Ingenting»
- Intressanta texter med marin anknytning»
- Det är alltid bra att läsa texter som har med yrket att göra»
- Sammanfattningarna av tekniska texter»
- det var bra med lektionerna och övningarna, datorövningarna känndes tyvärr inte lika givande»
- Fackorden var väl bra. Det är dock värt att tillägga att alla verktyg heter "spanner" för en filippinare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gerd hör hemma på grundskolan. Hon är säkert bra med barn men med vuxna människor blir det fel. Iallafall för mig.»
- Salarna, var väldigt trångt i de salar vi var i vissa fick inte plats.»
- Kursen behöver göras om från grunden, som det är nu är den fullkomligt meningslös och tar bara tid. Om det är så att den bara finns pga STCW-krav så behöver den bantas ner och alla meningslösa powerpointövningar bör tas bort så att den bara uppfyller minimikraven. Om syftet faktiskt är att förbättra engelskakunskaperna behöver den göras om från grunden. Jag kan inte komma på en enda sak som varit bra med den här kursen.»
- Hela kursen skulle jag säga. Kursen har som mål att vi ska kunna förstå text som kan förekomma till sjöss och vi ska bli bättre på att kunna kommunicera med varandra på engelska. Här kan vi väl kanske börja med att vi borde lära oss mer termer och vanligt förekommande ord och inte lägga all vikt på grammatik. Sedan att det ska finnas moment i denna kurs där i tränar på att skriva rapporter individuellt är inget negativt allt men vi kan inte lägga den stora vikten på en kurs som denna att vi ska börja nöta in grammatik. Något som jag och säkert många fler saknar är komunikationsträningen. Här borde det väl gå att ordna lite scenarion där vi kan spela olika roller ombord på ett fartyg och försöka lösa problem på muntlig väg. Att t.ex vägleda en person genom ett fartyg på engelska kan vara en rejält utmaning. Eller ge order om att hämta utrustning till en viss uppgift kan vara riktigt svårt när vi saknar kunskaper om stor del av sjöfartens namn på utrustning.»
- obligatoriska lektionerna, gav väldigt lite eftersom inga större utmaningar gavs.»
- Större inriktning på sjörelaterade ord.»
- mer marin engelska, ord verktyg etc. »
- Att vi ska lära oss engelska och inte hur man gör en powerpiont-presentation. Sen så är det ju betydligt mer viktigt att vi lär oss alla olikam skindelar, verktyg och andra ord man träffar på i ett maskinrum än att vi ska lära oss grunderna för grammatik precis som man gjorde på högstadiet. Ge oss istället en massa nyttiga ord att lära oss, hade varit så mycket bättre än som det är nu.»
- viss ökning inom teknisk kunskap skulle säkert uppskattas, Vi fick 15 minuter på oss att förstå och sen berätta om hur tex en hydraulisk automatväxellåda fungerar med kick-down funktion och allt, detta vore också omöjligt på svenska. Även om uppmuntrande uttalanden som "ni/du behöver bara lite självförtroende" gavs så hjälper detta endast föga, även om engelska självfallet var vad som skulle läras ut och på korrekt engelska talades det lilla vi hann begripa om. Så nu vet vi också hur man på utdraget korrekt engelskt vis förmedlar "har inte en aning" (vilket förvisso säkert kommer till hytta)»
- Ta bort grammatiken och rikta allt krut på läsförståelsen. Har man inte lärt sig grammatiken någorlunda under sina 9år i grundskola + gymnasium kommer man inte göra det under en 2månaders kurs! »
- inriktas på engelsk läsförståelse istället för gramatik och textsammanfattningar.. tentamen där man inte testas på glosor som ingen har hört innan bara för att tentan ska bli svår utan då ist glosor som har med vårt yrke att göra t.ex..»
- Ännu mera marintekniska ord»
- Ta bort eller dra ner på grammatik-föreläsningarna och gör ett ordentligt häfte där all grammatik finns sammanfattad med tydliga regler/fakta samt övningar. Det är väl bara att kopiera ur någon kursbok för gymnasieengelska. »
- bättre upplägg, mer övningar under lektionen samt att dom ska gå igenom bättre gällande verb och dylikt.»
- Tycker de va för mycket fokus på grammatik och så. Det borde vara mer sjöinriktat. Facit på övningarna i kompendierna hade också vart önskvärt så man hade kunnat plugga bättre hemma. Och tydliga gramma-regler i kompendierna hade också vart bra.»
- Muntliga presentationen - Står ingenting i kursmålet att de är krav på att kunna göra en powerpoint presentation för att få godkänt i kursen, trots att de va ett av kraven för godkänt på redovisningen. Vi utbildar oss till ett yrke där vi i stort sett aldrig kommer hålla några muntliga föredrag så de hade istället vart bättre att få hålla i en brandövning eller livbåts övning eller kiknande som faktiskt är något vi kommer få göra i yrket.»
- jag tycker som nämnt ovana att datorövningarna inte var speciellt givande»
- inställningen hos Gärd»
- Lärare, kursmaterial, kursstruktur och kursmål.»
- Bättre lärare då de som kunde ämnet inte lärde sig något och de som inte kunde inte hann eller förstod då det genomgångarna gick för fort»

16. Övriga kommentarer

- Denna kursen skall inte kallas marinteknisk engelska då vi ej läst någon såda. Det hade dock varit bättre att läsa en kurs i marinteknisk engelska.»
- Omotiverad användning av obligatorisk närvaro är inte OK.»
- Denna kurs kunde vara så bra om det verkligen tänktes igenom. Engelska som är ett otroligt viktigt verktyg i vår väg till arbetslivet kan inte behandlas på detta sätt.»
- lärarna skall vara mer samspelta och förberedda på det material som ges till elever. Elever skall ej rätta lärare smat förklara ord för lärare som lärare ej förstår, i synnerhet när förklaring tillordet finns i nästa text som var "läxa" till nästa föreläsning»
- behöver vi denna kursen? »
- överlag är det en funktionell engelska kurs, men den kan förbättras enligt mig»
- På föreläsningar skall läraren gå igenom nya saker samt redan gjorde övningar. Otroligt ineffektivt att man skall behöva sitta på föreläsningar och göra övningar som man istället kunde ha gjort klar hemma för att sedan gås igenom under föreläsningen.»
- ganska onödig kurs, tror de flesta kan nog med engelska. hade vart bättre med mer teknisk engelska och inte bara gramatik och tekst struktur »
- Hade vart bra om vi hade kunna få bättre på vårat ordförråd angående marina ord lite mera då detta är något vi har mer nytta av än att kunna göra en bra powerpoint presentation!»
- grammatik lektionerna med Anna-Maria var mycket givande»


Kursutvärderingssystem från