ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnadsfysik, VBF018

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-15 - 2011-06-30
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Identifiera klimatbelastningarna på en byggnad och definiera byggnadsfysikaliska funktionskrav. Använda byggnadsfysikalisk dimensionering för att utforma klimatskärmens tak, väggar och grunder samt granska och värdera olika konstruktionslösningar ur byggnadsfysikalisk synvinkel, exempelvis risk för kondens.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.22

- Jag hade gärna sett att undervisningen om t.ex. fukt och kondens i väggar hade baserats på mer konkreta exempel snarare än ingenjörsmässiga beräkningar. Att se på vad vi människor byggt genom tiderna (sedan hus började att byggas) och hur det som byggts funkar.» (Ganska dåligt)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Beräkna endimensionell värme,-fukt,-lufttransport, samt tvådimensionell värmetransport för rör, köldbryggor och platta på mark samt ställa upp och lösa en energibalans och en fuktbalans för en byggnad, rum, konstruktion eller yta. Använda kretsanalys för att lösa byggnadsfysikaliska problem.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»4 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- Japp, hur man räknar på saker och ting har ni lärt ut jättebra!» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Ge exempel på faktorer som påverkar en byggnadsenergibehov (tex köldbrygor) och beräknat effektbehov samt göra förenklade beräkningar av dessa. Kunna ge en grov beskrivning av den termiska skillnaden mellan tunga och lätta konstruktioner samt uppskatta storleksordningar på värmelagring.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 22%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»2 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Presentera resultat i form av en teknisk rapport samt använda skrivandet som ett verktyg för gestaltning och lärande.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»4 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Presentera resultat muntligt och visuellt i form av en kritik samt formulera kommentarer till andra studenters textarbeten.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»5 55%

Genomsnitt: 3.55

6. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 55%

Genomsnitt: 2.88

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2.14

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»4 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 2.75


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning? Har du något råd/kommentar till föreläsarna (Paula, Bijan-fukt, Ulf, byggnadsdelar, Ann-Marie-fackspråk)

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 3.11

- Fuktföreläsningarna var lite spretiga och svåra att tillgodogöra sig. Svårt att filtrera ut det viktigaste i all text på power-point-sidorna.» (Ganska stor)
- Det är svårare att ta till sig info från slides och mycket lättare när läraren ritar och skriver på tavlan.» (Ganska stor)
- Paula: Mycket bra, Bijan: Lite rörigt och inte så handfast information, Ann-Marie: För mig kändes det lite irrelevant, Ulf: Mycket bra.» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning av byggnadsfysik?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»4 50%

Genomsnitt: 3.5

- Speciellt för teoridelen.» (Mycket stor)

11. Hur många av de rekommenderade talen har du räknat?

9 svarande

Alla»2 22%
De flesta»2 22%
Några»5 55%
Inga»0 0%

Genomsnitt: 2.33

12. Hur många av talen som kallas ytterligare räkning har du räknat?

9 svarande

Alla»1 11%
De flesta»0 0%
Några»0 0%
Inga»8 88%

Genomsnitt: 3.66

13. Hur många av de gamla tentatalen/tentorna har du räknat?

9 svarande

Alla»4 44%
De flesta»3 33%
Några»2 22%
Inga»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Alla plus fler från gamla kurshemsidor» (Alla)

14. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning? Har du någon kommentar till övningsledaren?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 2.33

- Projektet tog upp den tiden så det var nog mest den anledningen.» (Mycket liten)
- Axel är bra, men jag har inte varit på så många övningar» (Ganska liten)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 66%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 3

- däremot så tycker jag att den engelska bokens räknetal var svåra att förstå. dvs hur problemen beskrevs i talen.» (Ganska stor)
- Tillämpad byggnadsfysik stor hjälp för konstruktionsuppgift och tentamens teoridel. Introduction to building physics inte särskilt bra, uppgifterna helt hopplösa att förstå sig på och ofta felaktiga. » (Ganska stor)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 77%
Hög»1 11%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.33


Vilka fackspråksinslag deltog du i och hur graderar du dem?

17. Textlig gestaltning del 1 (1 mars, ark 205)

9 svarande

Inte alls användbar»5 55%
användbar»4 44%
mycket användbar»0 0%

Genomsnitt: 1.44

- Kom inte med något nytt.» (Inte alls användbar)

18. Introduktion till teknisk rapportering och rapporten som texttyp (22 mars)

9 svarande

Inte alls användbar»3 33%
användbar»6 66%
mycket användbar»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Kom inte med något nytt, men det var bra att repetera rapportens form.» (användbar)
- Kunde varit tydligare med att det i grund i botten är något ganska enkelt det handlar om, som jag förstått det: säga vad du ska göra, göra det, och sedan säga att du har gjort det. Och att "allt" man behöver kunna finns i "del2 den tekniska rapporten". jag syftar då på beskrivningen av vad de olika kapitlen och underkapitlen ska innehålla. » (användbar)

19. Problematisering, responsarbete och inlämning 1 (1 april)

8 svarande

Inte alls användbar»5 62%
användbar»3 37%
mycket användbar»0 0%

Genomsnitt: 1.37

- Viss respons var såklart användbar.» (användbar)

20. Textlig gestaltning del 2 (15 april), redovisning av koncepttexten)

9 svarande

inte alls användbar»6 66%
användbar»3 33%
mycket användbar»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Vi var inte speciellt bra förberedda och fick inte ut så mycket. Om man kommit längre så kanske det hade gett en del.» (inte alls användbar)
- Kunde ha varit bra. Men t.ex. jag hade ingen aning om det här elementet för än ett par timmar innan det. så hackligt med förberedelserna.» (inte alls användbar)

21. Rapportens struktur och formalia (3 maj)

6 svarande

Inte alls användbar»4 66%
användbar»1 16%
mycket användbar»1 16%

Genomsnitt: 1.5

- Deltog inte» (?)
- deltog ej.» (Inte alls användbar)
- Deltog inte.» (Inte alls användbar)

22. Delredovisning och respons på konstruktionsuppgiften (10-11 maj, ark205 och vbf 018)

9 svarande

Inte alls användbar»1 11%
användbar»4 44%
mycket användbar»4 44%

Genomsnitt: 2.33

- Till detta tillfälle hade vi kommit längre och fick bra respons.» (användbar)

23. Kritik (23-24 maj)

9 svarande

inte alls användbar»0 0%
användbar»7 77%
mycket användbar»2 22%

Genomsnitt: 2.22

- Kritikerna var väl förberedda och det gav oss mycket.» (mycket användbar)

24. Har du förslag på andra språkliga övningar/föreläsningar som du skulle ha nytta av när du skriver en teknisk rapport eller gör planscher?

25. Vad tycker du om den ämnesgemensamma handledningen/responsen?

- Jättebra att väva ihop kurserna. Jag fick ut jättemycket av det.»
- Mycket bra att väva samman byggnadsfysik och arkitekturkursen!»
- bra. blanda om i grytan är ju alltid trevligt.»


Arbetsklimat

26. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.44

27. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»3 33%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.77

28. Hur tyckte ni att det fungerade att ha Arkitektonisk gestaltning/Byggnadsfysik/Fackspråk samtidigt på slutkritiken?

9 svarande

Mycket bra»2 22%
Bra»5 55%
Ok»1 11%
Dåligt»1 11%

Genomsnitt: 2.11

- Mycket bra kritik!» (Mycket bra)
- Kändes dock inte lika viktigt som den övergripande kritiken på projektet. » (Bra)

29. Vad lärde du dig inför/under slutkritiken?

- Det är svårt att sätta fingret på något specifikt... Jag lärde mig en hel del om vad man bör trycka på i sin presentation, hur man ska presentera olika saker (arkitektonisk gestaltning, byggnadsfysikaliska saker osv).»


Önskade åtgärder

30. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften och samarbetet med Byggnad & klimat.»
- Samarbetet kurserna emellan, Konstruktionsuppgiften»
- Paulas föreläsningar, att de gick att hänga med i. det var i ett mkt bra tempo!»

31. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föerläsningarna. Paulas är jättebra, men resten är lite ojämna. Som jag nämde ovan äör det lättare att ta till sig när läraren ritar och skriver på tavlan. Då kan man hänga med på ett helt annat sätt.»
- Ta bort fackspråksdelen och förbättra fuktföreläsningarna»
- Förklara varför vi ska göra en teknisk rapport och försöka banta mer arbetsbelastningen till en mer rimlig nivå. Jag gillade inte kurslitteraturen heller. »


Övriga kommentarer

32. Övriga kommentarer

- Jag tycker att den här kursenkäten var för lång!»


Kursutvärderingssystem från