ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-1 Fysik, FFY621

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-20 - 2010-10-31
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»3 21%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»3 21%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.78

- 90% av tiden gick åt att lösa tutorial uppgifterna.» (Cirka 30 timmar)
- Mer föreläsning och mindre eget arbete skulle sitta bra. Dessutom kan man inte slänga tio kapitel på en efter de två första föreläsningarna.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»4 28%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.57

- Missade första räkneövningen» (100%)
- missa man en redovisning i uppgiften så blir det svårt att ta igen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 42%

Genomsnitt: 2.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 2.88

- Omöjligt att få med allt, men tycker att de verkar vara en bra mix av områden som tas upp.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»10 71%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.85

- Behövs mer lektionsbaserad inlärning» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.14

- Det är en bra kursbok, om än något för stor. Dock stämde inte alltid läshänvisningarna på hemsidan.» (Ganska stor)
- Kursboken var bra fast något stor.» (Ganska stor)
- och wiki!!!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.14

- Jag klagar i förstahand på den nya student portalen.» (Ganska dåligt)
- Tog lite långt tid ibland för saker att komma upp.» (Ganska bra)
- Skulle gärna ha sett fler föreläsningsanteckningar/sammanfattningar på webbsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.28

- fanns ingen tid att ställa frågor förutom på övningstillfället då läraren går snabbt igenom allting (för snabbt) » (Mycket dåliga)
- Tutorials var ett utmärkt tillfälle. Gick även att fråga på lektioner och gick att maila om man ville.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt samarbete»3 21%

Genomsnitt: 3.85

- sammarbetet har varit bra men delvis mycket förvirring i ämnet» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57

- Ibland gick det lite väl snabbt, men oundvikligt pga mängden information antar jag.» (Hög)
- Ibland kändes det som att man fick lära sig tutorial ämnena dagen innan redovisning.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»7 50%
Hög»3 21%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»3 21%
Gott»8 57%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.78

- I kurser som denna, när det är många nya begrepp som skall läras in är det lite frustrerande när föreläsningarna och litteraturen inte är på samma språk. Detta kunde ha förklarats bättre. Föreläsningarna kunde även ha knutit an till kursboken flitigare. Stundtals svårt att följa anteckningar på tavlan och samtidigt hänga med vad föreläsaren pratade om. (Många "vad står det där, egentligen?") Vissa tutorialuppgifter var dåligt formulerade, och man visste inte alltid vad man skulle lösa. Kurshemsidan var dåligt strukturerad och i princip all information låg under "utdelat material" i form av pdf-filer med intetsägande namn, så det var aningen besvärligt att hitta den information man sökte. Labb-PM var aningen förvirrande, och det var oklart vad som var relevant information (speciellt när det kom frågor om labben på tentan)» (Dåligt)
- Ibland känns det som att man var tvungen att lära sig saker ytligt. Det vill säga fokus fick läggas på att kunna besvara frågor på tentan istället för att verkligen förstå. Detta pga högt tempo. Lyckades man inte förstå allt under föreläsningarna fick man ibland nöja sig med att kunna den delen ytligt för att hänga med i kursen.» (Gott)
- Bra kurs, men mycket känns igen från gymnasie-fysiken» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tutorials, de var väldigt bra eftersom de låg på en högre nivå än tentan.»
- Tutorials. Dessa var ganska jobbiga eftersom man ville producera bra lösningar även om kraven inte var så höga på lösningarna. De låga kraven på lösningarna är bra då de underlätta att hänga med i kursen. Dock skulle de varit bra om lösningar publicerades efteråt. Ifall man inte förstår allt under tutorialen.»
- Tutorial var bra. »
- Laborationerna var både roliga och lärorika, man lärde sig på ett bra sätt utan att kunna mängder av formler.»
- Tutorials, bra och man lär sig att använda de kunskaper som man får med sig från kursen. Jag gillade att tutorial-uppgifterna var tankeställare och inte bara rena räkneuppgifter.»
- Tutorials, så att man aktivt arbetar med det man lär sig»
- Obligatoriska räkneövningar tvingar en att sätta sig in i det bi lär oss, vilket är bra. Om de tar för mycket tid så kan det ha en negativ effekt då man bara hinner lära sig det som är i övningen men inte resten av det vi ska lära oss. Vilket är något jag upplevde till viss del under kursen»
- Tutorials»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det kändes som det kunde vara mer diskussion studenter emellan vid tutorial-genomgångarna. Dessutom var det ofta svårt att hålla isär utryck på svenska och engelska, eftersom föreläsningarna och boken inte var på samma språk. Det gjorde att när man skulle göra tentan var det lite klurigt att förstå vad vissa uttryck innebar, även om man kunde de på engelska.»
- Mer föreläsningar, hann knappt skriva ner anteckningar, än mindre förstå dem.»
- Eventuellt att man börjar publicera lösningar till tutorials på kurshemsidan.»
- Skulle hellre se Bertil Dynefors som föreläsare.»
- Det kändes som att det utgick mycket ifrån att man skulle ha läst genom hela boken. Det blev väldigt svårt ibland när man ska leta upp någon information som man vet finns på någon av det 1600 sidorna. Vi fick aldrig heller lära oss hur man skulle använda de riktigt krångliga formlerna som sedan kom på tentan.»
- Att det läggs till någon form av handledningspass där man kan få möjlighet att ställa frågor på problem i boken eller på andra fysikrelaterade problem. Den här perioden har det varit så att man antingen fått fråga innan föreläsningen börjat eller i pausen.»
- Mer ankytningar till litteraturen Bättre förtydligande av svenska/engelska begrepp Bättre organiserad kurshemsida Nya (bättre) labb-PM.»
-

16. Övriga kommentarer

- Tack för kursen. Tycker det gett mig en bra grund. Till skillnad från gymnasiet så fick man lite bättre förståelse för hur vetenskapsmän jobbar. Hur man kommit fram till olika saker.»
- Jag kände att det hade behövt vara fler lärarledda lektionstimmar, man hann inte ta in kursens innehåll på den tiden som fanns. Detta kanske förstås bara gäller mig då jag tycker det är svårt att lära sig från böcker.»
- Vore trevligt med bättre information vid inställd föreläsning (Att meddela samma dygn är inte acceptabelt)»
- Tutorials är bra, men det känns onödigt att en av lärarna slösar ett A4 papper för att göra en snabb skiss varannan minut. Det vore bättre att använda tavlan i rummet, för miljöns skull.»
-


Kursutvärderingssystem från