ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Företagsekonomi - kalkylering, LNC223

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

21 svarande

Högst 5 timmar»4 19%
Cirka 10 timmar»5 23%
Cirka 15 timmar»7 33%
Cirka 20 timmar»4 19%
25 timmar eller mer»1 4%

Genomsnitt: 2.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»3 13%
75%»10 45%
100%»8 36%

Genomsnitt: 4.09

- pga sjukdom» (75%)
- Göran Johanssons föreläsningar är ej värda att gå på, han står och förklara för sig själv på tavlan och hela klassen sitter som frågetecken, verkligen INTE en bra föreläsare.» (75%)
- det känndes onödigt att gå till de sista föreläsningar, man hängde inte med något alls även om man försökte» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 52%

Genomsnitt: 3.33

- Jag läste målen i början av kursen men minns dem inte nu.» (?)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»18 85%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.04

- Men det var många formler att hålla reda på.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 23%
Ja, i hög grad»11 52%
Vet ej/har inte examinerats än»5 23%

Genomsnitt: 3

- Tentan var full av otydliga frågeställningar och uppgifter med "fällor". Tentan får U i betyg. » (I viss utsträckning)
- Den senare delen var för svår. För omfattande. Ont om tid, hann inte med allt. » (I viss utsträckning)
- för höga krav» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»8 36%
Mycket stor»4 18%

Genomsnitt: 2.63

- Efter att ha fått en bild av ämnet var det mer effektivt att sitta själv. Göran går för långsamt framåt och har en tendens att sväva ut i irrelevanta paranteser.» (Ganska liten)
- Jag hade lika gärna kunnat läsa det i boken, Carolina hade ju gjort presentationer som var exakt samma som boken.» (Ganska liten)
- Man lär sig mycket på att räkna själv.» (Ganska stor)
- Det är väldigt svårt att höra vad Göran säger.» (Ganska stor)
- Det sista blocket gick väldigt långsamt fram och hamnade ibland utanför ramarna för vad som var relevant att kunna för att uppnå kursmålen. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»13 59%
Mycket stor»7 31%

Genomsnitt: 3.22

- Synd bara att frågorna i övningsboken och de som finns på övningstentorna ÄR HELT OSYNKRONISERADE. Lärarna använder sig av ett sätt och boken av ett annat när det kommer till att lösa uppgifter, även om man kan allt i boken kan man inte ens hälften på övningstentorna.» (Ganska stor)
- Frånsett vissa typos i boken vilket gjorde att man inte kunde lita riktigt på författaren så var det kurslitteraturen som gjorde att man lärde sig.» (Ganska stor)
- Tydlig litteratur. Kunde skippa de delarna som inte är aktuella längre.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»12 54%

Genomsnitt: 3.5

- det började bra med blev sämre emot slutet av kursen, kanon att kunna lägga ut det man gått igenom på föreläsningen på ping pong, dock försvann det när vi gick in i block 3» (Ganska bra)
- Carolina är bra på att lägga upp saker. Finns tillgängligt i tid och är strukturerat. VG i betyg.» (Mycket bra)
- Mycket bra struktur på föreläsningar, lätt att hänga med, jättebra att presentationer finns uppe på PingPong innan föreläsningarna» (Mycket bra)
- Carolina informerar jättebra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»11 50%
Har ej sökt hjälp»6 27%

Genomsnitt: 3.95

- Båda lärarna är väldigt hjälpsamma.» (Mycket bra)
- Fanns hjälp att få om man ville. » (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»17 77%
Hög»3 13%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.18

- Fast mycket nytt kom i slutet.» (Lagom)
- Lite för mycket mot slutet på kursen.» (Lagom)
- bra i början, för hög i slutet med massa obegripliga uträkningar och formler som bara dök upp på tavlan» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 81%
Hög»4 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»11 52%
Gott»7 33%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.28

- Oklart vad som kommer på examination, inga direkta mål. Osynkroniserat mellan uppställningssätt i boken och hos föreläsare. » (Mycket dåligt)
- Som helhet en intressant kurs. Var mer noggrann när tentan skall skrivas dock. Skall inte finnas utrymme för flera tolkningar på samma uppgift.» (Godkänt)
- Jag skulle vilja att kursen la mer vikt vid teoretiska kunskaper, men jag tycker också att tentan testade mina teoretiska kunskaper på ett bra sätt. » (Godkänt)
- bra i början, väldigt svårt och dåligt i slutet» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att räkna gemensamt vi projektorn.»
- kurs litteraturen, bra böcker»
- Kurshemsidan som fungerade.»
- Strukturen med genomgång av kapitlet på förmiddagen och sedan ränkeexempel på eftermiddagen. Strukturerad kurshemsida. Sen var det bra att Göran gick igenom investeringskalkylerna för det var väldigt pedagogiskt, även om det går något långsamt. »
- starten av kursen, block 1 och 2. samt sättet att genomföra dessa föreläsningar med powerpoints osv. »
- Litteratur»
- Repetitionstillfällen och uppsamling efter varje block.»
- Den magiska pennan»
- boken»
- --»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tyvärr gör Görans handikap att lektionerna blir lidande, dock är han pedagogisk i sitt tillvägagångssätt när han lär ut. I vissa fall svårt att höra vad Göran säger men också attityder bland mina kurskamrater gör det svårt att höra (dvs de pratar på lektionen).»
- Synkronisera boken med lärarna, helt onödigt att ens titta i boken då övningstentorna har frågor som inte nämns i boken, och de ämnen som har nämnts är uppställda på ett annat sätt.»
- Investeringskalkyler tycker jag var ganska svåra, hade kunnat gått igenom dem tidigare. Det är jobbigt med många föreläsningar innan tentaveckan.»
- Mer förståelse så man inte bara lär sig att räkna utan att förstå varför man använder sig av en metod.»
- med alla respekt, men det fungerar inte att ha en föreläsare där man i princip inte hör vad som sägs. det blir att man koncentrerar sig på att försöka höra mer än att faktiskt försöka lära sig. Uppdatera det utdelade materialet, beräkningar i facit är ibland felaktiga samt att andra tabeller har använts.»
- Ta bort sådant som inte är användbart idag.»
- Involvera eleverna mer i undervisningen med tex övningar att göra hemma till nästa lektion och att de själva får visa sina uträkningar, inte räkna ut allt åt dem för då lär de sig ingenting.»
- att inte lämna svåraste sist och helst mer tid till de svåra uppgifter»
-

16. Övriga kommentarer

- mera målande förklaringar, dvs skriv inte alltid bara rätt av boken. Egna exempel. »
- kursens betyg = U»
- Jag tycker Carolina har blivit mycket bättre sen hon började. Hon har nästan inte sagt "Ähh" en enda gång. Men jag tycker att hon måste våga gå utanför boken. Säga egna saker och försöka lätta upp stämningen. Det är tråkigt att sitta på en föreläsning där föreläsaren säger precis samma sak som det står i boken man har framför sig. »
- Jag tycker att Göran är en mycket pedagogisk och bra föreläsare. Uppskattas.»
- jätte lång tenta med mycket svåra uppgifter, 4 timmar räckte till att gå igenom hela tentan»
-


Kursutvärderingssystem från