ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och Linjär Algebra del A, TMV036 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-01
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 15 timmar»8 11%
Cirka 20 timmar»20 27%
Cirka 25 timmar»14 19%
Cirka 30 timmar»14 19%
Minst 35 timmar»16 22%

Genomsnitt: 3.13

- I början var det mycket lägre, men har ökat mer och mer för varje gången vecka.» (Högst 15 timmar)
- Sjukdom och svårförklarlig trötthet har handikappat studietekniken.» (Högst 15 timmar)
- I början var det nollning och man hann inte riktigt räkna så mkt hemma då» (Cirka 20 timmar)
- Svårt att få tiden att räcka till när nollningsaktiviteterna ligger parallellt.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

72 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»0 0%
75%»9 12%
100%»61 84%

Genomsnitt: 4.77

- Sjukdom och brist på ork har försvårat närvaron.» (25%)
- Har vart borta en hel del matlabövningar» (75%)
- Har varit med på alla lektioner och föreläsningar förutom möjligen 2-3st» (100%)
- Deltagit i allt bortsett från två lektioner då jag var sjuk.» (100%)
- Missade en SI-matte.» (100%)
- Deltog i allt, övningsledarna var riktigt bra men döreläsaren behöver vägledning i hur man undervisar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 41%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 22%

Genomsnitt: 2.34

- Kommer inte ihåg om jag har läst målen men vår lärare gick igenom några krav på föreläsningen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fanns det ens några skrivna mål??» (Jag har inte sett/läst målen)
- De bitar av målen jag läste var klara och begripliga. läste dock inte alla» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»38 80%
Nej, målen är för högt ställda»9 19%

Genomsnitt: 2.19

- PÅ gränsen till för höga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Hyfsat rimliga, det mesta som behandlas är nytt men en påbyggnad av tidigare kunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För lite tid till egen studie» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

52 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 23%
Ja, i hög grad»26 50%
Vet ej/har inte examinerats än»14 26%

Genomsnitt: 3.03

- Tentan innehöll delar från hela kursen.» (?)
- har inte tenterat än, matlabexamination var sådär. Den var lite för inrutad för att egentligen testa programmering, en bredare och mer tolkningsbar uppgift hade nog gett kreativare lösningar och vart en bättre examination.» (I viss utsträckning)
- bara standarduppgifter på tentan, vilket är svårt att komma ifrån eftersom tentan bara är 4 timmar.» (I viss utsträckning)
- Är inte helt på det klara med vad målen innebar.» (I viss utsträckning)
- Tentamen är nästa vecka» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»11 15%
Ganska stor»37 51%
Mycket stor»21 29%

Genomsnitt: 3.05

- På grund av skäl som gjort att jag inte kunnat delta.» (Mycket liten)
- Matlabundervisning har nästan inte lärt mig någonting, föreläsningar och övningar har vart okej» (Ganska liten)
- Alexi är ingen bra föreläsare» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit värdelösa men lektionstimmarna med ledarledda matteövningar har varit drömlika! Stor eloge till alla kunniga, pedagogiska, vänliga och engagerade övningsledare. » (Ganska liten)
- främst övningstillfällena» (Ganska stor)
- Lektionerna i matte var underbara, det var där man lärde sig saker. Tyvärr hann man nästan aldrig räkna själv och ställa frågor för att det var för många demos hela tiden. Föreläsningarna var röriga och svåra att förstå. Blev bättre efter mittmötet, bättre förklaringar och demos.» (Ganska stor)
- Speciellt övningstillfällena har varit mycket bra.» (Mycket stor)
- SI matten har varit enormt viktig då man sitter och räknar tillsammans. Borde ha varit mer räkning på övningarna tycker jag.» (Mycket stor)
- Speciellt övningstimmarna!» (Mycket stor)
- Speciellt Matematik-SI lektionerna» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»10 13%
Ganska stor»31 43%
Mycket stor»30 41%

Genomsnitt: 3.25

- boken är jobbig att läsa, dock så var uppgifterna bra,» (Ganska liten)
- Boken beskriver bra.» (Ganska stor)
- Boken och lektionsläraren var det viktiga - föreläsningarna bara skrev man på men förstod inte. Matlab var alldeles för mycket överkurs. INGEN kunde ju något! Alla fick hjälp av faddrar som egentligen inte heller kunde något utan bara hade kvar sina gamla uppgifter.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

72 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»41 56%
Mycket bra»25 34%

Genomsnitt: 3.22

- Svårförståligt!!» (Mycket dåligt)
- webbsidan, var rörig, pga olika textformat och ganska svår överskådlig, pingpong är mycket bättre!» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan hade kunnat vara tydligare. » (Ganska bra)
- Borde finnas en matematikplaneringslista som är mer utskriftsvänlig och lättare att se det viktiga på.» (Ganska bra)
- Väldigt dålig kurshemsida. Dåligt upplägg, svårt att hitta saker.» (Ganska bra)
- Mycekt bättre mot slutet av läsperioden» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»17 23%
Ganska bra»36 50%
Mycket bra»12 16%
Har ej sökt hjälp»5 6%

Genomsnitt: 3.01

- hade nästan ingen tid att ställa frågor om talen vi skulle räknaoch läraren svarade inte på "dumma frågor", därför vågade inte alla ställa frågor. och på matlab var det nästan omöjligt att få den hjälpen man behövde. det var bättre i slutet av kursen.» (Ganska dåliga)
- på tok för lite tid och resurser (lärare)» (Ganska dåliga)
- För många genomgångna uppgifter på varje lektion, gav ingen tid till egen räkning och frågor.» (Ganska dåliga)
- Speciellt lektionerna i MATLAB bestod mycket av ren väntan på hjälp» (Ganska dåliga)
- För lite tid för detta, för stora elevgrupper och för få/korta tillfällen. Föreläsningarna stjälpte dessutom mer än de hjälpte.» (Ganska dåliga)
- Har inte deltagit i någon frågeställning.» (Ganska bra)
- Ibland kändes som att man ville ha fler övningstimmar för att hinna med att ställa alla frågor och få hjälp.» (Ganska bra)
- Lektionsläraren gjorde ett toppenjobb men hade för lite tid åt alla. Matlab fick man aldrig hjälp på eftersom alla behövde hjälp och körde fast hela tiden.» (Ganska bra)
- Lite tia att fråga på övningstillfällena.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»13 18%
Mycket bra»55 76%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.77

- Frånvaro har försvårat samarbetet.» (Mycket dåligt)
- Har lite svårt att koncentrera mig i skolan» (Ganska bra)
- lärde mig mest när jag pluggade tillsammans med kompisar» (Mycket bra)
- Har dock haft svårt för att fråga om hjälp då jag i början trott att jag varit den enda som inte förstått, så fort jag vågat prata har jag dock förstått att så inte har varit fallet.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»16 22%
Hög»46 63%
För hög»9 12%

Genomsnitt: 3.87

- Jag har läst algebra förut, varav den låga arbetsbelastningen på mig.» (Låg)
- Svårt att hinna med skolan med två veckors nollning i början + att jag var rejält förkyld i två veckor.» (Hög)
- Glömt mycket som man antas kunna från gymnasiet som jag fick repetera upp.» (Hög)
- Matlab igen, inte okej att lägga så mycket tid på något som ger så lite. En mer grundlig start behövs och lättare uppgifter som man sedan trappar upp. Man var tvungen att lägga för mycket energi på att lära sig själv eftersom man inte förstod föreläsningarna.» (För hög)
- Matlaben var bisarrt jobbig och undervisningen i matlaben var mycket dålig» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 27%
Hög»41 56%
För hög»11 15%

Genomsnitt: 3.87

- Inte mer än förväntat.» (Hög)
- Alla kurser bör ha en mer samlad bild över vad studenterna har i de andra kurserna under samma period, vissa stunder har den totala belastningen varit löjligt hög bara för att veckan därpå vara låg. Det borde gå att samordna bättre. (mycket av detta ligger på Kemikursen och tillhörande laborationer) » (För hög)
- Med förutsättningar nollning ( och förkylning för mig) blev det ett för högt tempo.» (För hög)
- Mycket i både kemi och matte, beror delvis på att man inte fått någon egentid för räkning på övningarna och att man inte heller har haft chansen att fråga på grund av tidsbrist.» (För hög)
- Men jag är medveten om att detta beror på nollningen och ovana att studera på den här nivån.» (För hög)
- För mycket sidospår och småprojekt överallt i alla kurser.» (För hög)
- På tok för mycket! Att ha nollning parallellt med studierna är katastrof. Speciellt eftersom att allt är nytt, nya rutiner, nya studiesätt, ny stad, nya människor... allt är redan mer än tillräckligt. Vore toppen att ha nollningen avklarad innan skolstart och att före studierna börjar samt i början av studietiden få mycket hjälp, stöd och råd om hur man klarar av studierna på bästa sätt. Ibland var det jättesvårt att tacka nej till nollningsaktiviteter trots att man helst av allt ville spendera lite tid på böckerna.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 6%
Godkänt»27 37%
Gott»34 47%
Mycket gott»6 8%

Genomsnitt: 3.56

- Första halvan av kursen var kaos.» (Dåligt)
- Återigen - föreläsningarna måste bli mer pedagogiska!! MATLAB delen var också under all kritik. Kände man inte någon som var riktigt duktig på programmering så var det nästintill omöjligt. I MATLAB krävs mer tid, bättre undervisning, mindre grupper och fler lärare!» (Dåligt)
- Har lite uppfattning om kursen i helhet.» (Godkänt)
- men svårt.» (Gott)
- Bra, men ansträngande» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alexei Heintz»
- kurshemsidan»
- matte SI, föreläsningarna har varit bra och i slutet oxå allt annat.»
- Alexey, föreläsningarna är bra om än något svåra stundtals. »
- Kursinnehållet var bra. »
- Matematik övning»
- övningsledare sara»
- SI matten är kanon om man är i fas så att det är lönt att gå dit. »
- SI matten»
- SI-matten»
- Matte-SI»
- Antalet föreläsningar och Alexei.»
- Övningslektioner och SI-matten.»
- Vet ej.»
- övningar och SI-matte har varit mycket bra.»
- Matte SI det är där man förstå det mesta för att man får diskutera. Övningarna och föreläsningar var bra»
- Bra föreläsare.»
- SI-Matten! Riktigt bra!»
- SI matten!»
- ilka uppgifter som ska göras, att det läggs ut på hemsidan.»
- bra kurshemsida med mycket information»
- Ma-si lektionerna!!»
- den "långa tiden" vi hade geometri i rummet»
- De underbara, pedagogiska övningsledarna. Jan Alve är fantastisk! SI-matten är också mycket bra om man har tur att få en engagerad SI-ledare, hade själv Albin som gav allt och lite till!»
- Alexei!»
- vet ej»
- Alexey Heintz, som föreläsare. Han är väldigt bra på det han gör och ger rätt förutsättningar att klara kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- räknetid och räknehjälp på övningspassen»
- Dra ner på Matlab och ge oss mer tid till att räkna matte.»
- bättre matlab undervisning»
- Mer resurser! Matlab måste kunna ta hand både om elever som aldrig programmerat och elever med förkunskaper. Nivå-indelade grupper kanske?»
- Mer tid till frågor och egen räkning på övningstillfällena»
- Hemsidan borde göras om. »
- Mindre grupper i Matlab»
- Det behövs många fler tillfällen att fråga om hjälp, en räknestuga hade varit väldigt bra.»
- Mera tid för räkning och frågor på övningarna ev halva tiden genomgång o halva tiden räkning. Lär sig mer på att räkna själv ibland.»
- Ny föreläsare. Tid för frågor under övningarna. mindre grupper under matlab och indelade efter nivå, beroende på förkunskaper.»
- Kanske någon form av konsultationstid/räknestuga, liknade den som finns i kemikursen. Bättre genomgångar och bättre möjlighet till hjälp i matlab-momenten.»
-
- Mer tillfällen att be om hjälp. En lösning till detta vore en konsultationstid eller mer tid att be om hjälp på övningarna.»
- Mer tillfällen under skoltid, där man får möjlighet att räkna uppgifter från boken.»
- Fler övningstillfällen»
- mer möjlighet att räkna själv på lektioner och räkneövningar»
- Jag skulle vilja ha all information om alla kurser på en sida. Det är svårt att hitta information om man missat några dagar i skolan.»
- Vet ej.»
- Hela upplägget för Matlab och hur man inleder kursen.»
- Fler tillfällen att räkna själv och där det finns möjlighet till att fråga om hjälp.»
- vet ej.»
- 1. Se till att man får räkna mer själv på övningarna. 2. Att om möjligt ha någon person till som kan hjälpa till i matlab-lektionerna»
- Tillgången till hjälp i matlab! Inte alls bra tillgångar att få hjälp, om möjligt fler hjälplärare eller mindra grupper kanske?»
- Matlab-undervisningen måste förbättras! De som inte har gjort programering innan har ingen chans att hänga med. »
- Mer lärare till Matlab-lektionerna! Bättre planering av Matlab»
- vet ej»
- Föreläsningarna!! I år har dom varit mycket opedagogiska, ostrukturerade och röriga.»
- Undervisningen i matlab. Av någon anledning antog lärarna att man redan kunde programmering när man började på Chalmers. Matlab-boken var värdelös.»
- Genomgång om vad matriser och vektorer är borde läggas tidigare i planeringen eftersom att det kommer så snabbt i matlab. Bara termerna tycker jag blev kunde vara svåra att förstå i början.»
- kurshemsidan»

16. Övriga kommentarer

- Föreläsningarna skulle kunna läggas på en "lägre" nivå. så som under senare delen, geometrin. Mer pedagogik och förklaring av alla steg och samband. INTE hoppa över flera steg i en uträkning utan att förklara. Annars mycket bra. Nu ska vi bara hoppas att tentan funkar också.»
- Beklagar mitt föga deltagande i kursen. Ska kontakta läkare om råd.»
- Bra att vi hade möjlighet att träna på många övningstentor innan!»
- för stora föreläsningsgrupper»
- Inte okej att ansvarig lärare skrattar åt en när man frågar/berättar att alla har problem med Matlab. Svaret "Nej, det är inte svårt - det finns ju elever som klarar uppgifterna!" är inte heller okej. Jo, det fanns de som klarade avgifterna på egen hand - men 95% gjorde det inte.»


Kursutvärderingssystem från