ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1- Ingenjörsmetodik 09/10, MPP082

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-16 - 2009-11-04
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 73%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»10 40%
Cirka 25 timmar»3 12%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»7 28%

Genomsnitt: 3.24

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 16%
100%»21 84%

Genomsnitt: 4.84


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 20%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 64%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 8%

Genomsnitt: 2.6

- Göra ett PM som berättar vilka uppgifter man ska göra och vilka mål som ska uppnås. Inte berätta att det står uppgifter i PM som bevisligen inte står där, och sedan hänvisa till att alla uppgifter finns i kurs PM. Om det står i kurs PM behöver man väl inte lägga upp mer information på kurshemsidan?» (Målen är svåra att förstå)
- vissa av de mål och uppgifter som presenterades i kurs pm var annorlunda mot de som vi sedan fick göra, t.ex. bibliotekssökningen. dessutom var själva gruppuppgiften svårtolkad. det kan vara bra för föreläsaren att gå igenom uppgifterna ordentlig så att alla förstår vad denne menar» (Målen är svåra att förstå)
- PM:et är helt okej men det skulle vara bra att få mer information i god tid om de olika moment som skall lämnas in.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tycker att "Tidnings-läscirkel" uppgiften är väldigt luddig, man får inte tillräckliga riktlinjer för uppgiften, dessutom har "biblioteks uppgiften" varit väldigt omformad. Vi har fåt olika uppgifter från Örjan och handledare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Förtydliga framförallt målen kring biblioteksuppgiften. Uppgiften som beskrivs i kurs-pm överenstämmer inte med den uppgift som skulle utföras.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Arbetsuppgifterna beskrivdes mycket oklart och kunde varit tydligare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Beskriv vad som ska göras mer precist och vilka krav som ställs för att uppnå godkänt resultat. Grupparbetet som vi gjorde hade de flesta missuppfattat som så att det gick ut på att få en bild av vad en TD-ingenjör sysslar med och därmed skulle denna bild framställas i diskussionen och inte i redovisningen. Eftersom detta inte framgick i kurs PM blev det en del stress dagarna innan inlämning. Sedan gavs det ut en hel del information som inte var den samma som i kurs PM från diverse lärare/handledare vilket försvårade förståelsen av uppgiften avsevärt. Särskillt knepigt var det att förstå sig på sökningen i centralbiblioteket..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Skulle kunna vara mer kortfattade och enkelt förklarade.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det har varit stor förvirring om vilka uppgifter som ska utföras (dessutom har alla sagt olika), det kan definitivt göras tydligare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det var nödvändigt att fråga om man skulle förstå målet helt. Svårt att förstå vad som ärmål, krav eller frivilligt att ha med på olika uppgifter.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- pm funkar bra som de är. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Tycker att biblioteksuppgiften ska ändras, eftersom den produkt med god design vi valt kan vara Mycket svår att använda i uppgiften, gör kanske en lista som man kan välja bra exempel ur så man fokuserar på att lära sig systemet, vilket är uppgiftens syfte!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 50%
Ja, i hög grad»7 31%
Vet ej/har inte examinerats än»4 18%

Genomsnitt: 2.68

- Tydligare uppgiftsformulering så att man vet vilka mål som skall uppnås.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»14 56%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 3.04

- En stor del av undervisningen tjänade mer som inspiration än som examinationsunderlag.» (Ganska liten)
- Blandat mellan olika föreläsare, maskins föreläsningar har varit ganska oinspirerande. Örjans har varit bra.» (Ganska liten)
- jag har lärt mig en del på föreläsningarna, men eftersom vi skulle skriva ett arbete om det blev det mer att man lärde sig det som man hittade i böcker eller läste på kurshemsidan. » (Ganska liten)
- (Ganska stor)
- Ingenjörsmetodiken med M har inte gett mycket. » (Ganska stor)
- nice!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

25 svarande

Mycket liten»10 40%
Ganska liten»9 36%
Ganska stor»6 24%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- referera till böckerna mer, ha läxor som rör böcker etc.» (Mycket liten)
- Sakerna på kurshemsidan har varit bra, kurslitteraturen har inte behövts alls.» (Mycket liten)
- det kursmaterial vi fick rekomenderat var inte till allt för stor nytta » (Mycket liten)
- Berätta innan man köper böckerna att de är mycket onödiga och troligtvis inte kommer at användas.» (Mycket liten)
- Ha olika uppgifter att skriva om med hjälp ifrån litteraturen. Nu har det knappt funnits tid till att läsa i kurslitteraturen, och ingen direkt eximination har gjorts av den. Därför har den knappt använts.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen användes knappt.» (Mycket liten)
- Kurs böckerna tycker jag är överflödiga, man skummar endast igenom dem när man gör sitt grupparbete.» (Ganska liten)
- Man skulle kunna ha litteratur som man utgick ifrån i högre grad - men jag tror inte det är nödvändigt för den här kursen. Det måste inte vara negativt att man inte kan ta hjälp av litteratur.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

25 svarande

Mycket dåligt»4 16%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»17 68%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.6

- Samtliga uppgifter ska finnas i kurs PM. Hitta inte på uppgifter och påstå att dessa finns i kurs PM.» (Mycket dåligt)
- Man vet inte vad som ska göras när, info på olika ställen, oklart på samtliga plan. » (Mycket dåligt)
- Informatonen vi fick ändrades hela tiden och ingen visste riktgt vad vi skulle göra och när.» (Mycket dåligt)
- Den information som finns är tydlig och bra - men överensstämmelsen med vad som faktiskt förväntades av oss var sämre. Vissa uppgifter fick vi felaktig information om, vissa ingen information alls, och vissa uppgifter som beskrivs genomfördes aldrig. Det vore också bra om samtliga DM-kompendier fanns på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- En del strul med schemat på time edit. De olika lärarna verkade inte ha pratat ihop sig innan utan gav olika uppgifter och info.» (Ganska dåligt)
- Inlämningsuppgifterna kunde vara mycket tydligare. Alternativet till att endast få muntliga uppgifter på designmetodiken kanske man som student skulle få en översikt på vad som skall lämnas in.» (Ganska bra)
- Oftast mycket bra men vid vissa tillfällen har kommunikationen faljerat och information, framförallt omkring de uppgifter som skall utföras, har uteblivit.» (Ganska bra)
- lite dubbelt med info hit ch dit annars va de bra » (Ganska bra)
- Tydligare beskrivningar av arbetsuppgifter.» (Ganska bra)
- Blev missförstånd när det gäller uppgifter, kunde varit tydligare.» (Ganska bra)
- uppdatera anteckningar tidigare så att man kan skriva ut dem och ha med på föreläsningarna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 16%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»8 32%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Kritiken här är inte riktad till Örjan där informationen har varit bra. Däremot till handledaren för skrivuppgiften. Svår att få tag på och inte särskilt konstruktiv.» (Ganska dåliga)
- öka kommunikationen mellan de olika handledarna» (Ganska dåliga)
- För att kunna få svar måste man veta vad man ska fråga om. Om informationen från början är otydlig kan detta vara svårt. Tydligare grundinformation alltså.» (Ganska bra)
- Det skulle vara bättre att ha mer tid med lärarna istället för att behöva göra så mycket efter lektionerna. Handledningen var litediffus när det gällde skrivuppgiften. Olika grupper fick olika riktlinjer, och det var lite svårt att förstå vad som var fritt och vad som vad mer uppstyrt hur det skulle vara.» (Ganska bra)
- behövs inte » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»16 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Det gick inte alls särskilt bra kanske att man skulle kunna välja ens gruppmedlemmar just denna första gång. Att lära känna alla och arbeta med olika slags personer som väl liknande gruppindelning innebär får man som student ändå. Alla är ju okända till en början!» (Mycket dåligt)
- lite mer tid som schemalagts för att arbeta på uppsatsen, det blev svårt att hinna med eftersom va hade så mycket annat.» (Ganska bra)
- En tjej hoppade av utan att säga till, vilket gjordedet lite svårt men annars har samarbetet fungerat utmärkt!» (Ganska bra)
- jag hade tok tur ch fick arbeta med massa roliga snubbar.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»16 64%
Hög»7 28%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.32

- bra med tanke på hur mkt matte vi har » (Lagom)
- Egentligen var det alldeles lagom mycket att göra, men dels kändes inte alla uppgifter helt relevanta (TD-ingenjörsuppsatserna kändes lite krystade) och dels tog det energi att misstolka dem..» (Lagom)
- Den var låg i början och hög framåt slutet vilket kanske grundar sig i kurs PM:ets otydlighet. » (Hög)
- Alldeles för många olika uppgifter.» (Hög)
- Svårt när vi får information om vissa uppgifter i sista sekund.» (Hög)
- minska antalet små-läxor » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 28%
Hög»16 64%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.8

- iallfall i slutet» (Hög)
- 50 timar i veckan skrapar man ihop med marginal andra halvan av läsperioden. de skall kanske vara så iof... kortare nollning? » (Hög)
- Det var en hel del hemuppgifter med luddiga hänvisningar. Löt inte så komplicerat när en "läxa" gavs men då man väl skulle sätta sig och göra den insåg man hur mycket fakta som saknades och fick då tolka den bäst man kunde. Kanske var meningen, men jag såg inte meningen med det.» (Hög)
- Kanske inte ha fullt så mkt schemalagd tid i skolan?» (Hög)
- Svårt att ändra på, kanske kunde skrivuppgiften förkortas ner till en lite större diskussion, då det tog mycket tid att försöka hitta fakta till denna som passade in.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»7 28%
Godkänt»13 52%
Gott»4 16%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.8

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- praktiska exempel med produkten, studiebesök»
- designmetodiken med Örjan och övningarna därifrån»
- Studiebesöken, föreläsningar av tidigare studenter, "bra och dålig" design uppgift, designmetodik föreläsningarna.»
- * Formen med grupparbete. * Designmetodiken.»
- "Dålig design" uppfigten, där fick man applicera sina kunskaper i produkt utveckling. Mycket givande.»
- Möten med gamla TD-studenter.»
- Rapportskrivningen där vi fick reflektera över vår egen roll var intressant och lärorik.»
- Designmetodiken och de små produktutvecklingsprojekten»
- Bra med mycket redovisningar som inte behöver vara allt för ansträngande utan mer fria. Bra med filmen Örjan visade om PU-processen hur den kan gå till gav förståelse. Bra studiebesök och föreläsningar av gamla TD-ingenjörer!»
- Seminarierna»
- Designmetodiken, studiebesöken (och föreläsarna som kom till skolan). Seminariet i slutet var en bra examinationsmetod.»
- Bra att få träffa många TD-alumni, bra med studiebesök etc.»
- Semantikföreläsniongarna och designhistorian var roliga och nyttiga.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre administation och kurs PM.»
- biblioteksuppgiften kändes inte nödvändig.»
- Kanske anpassa Görans lektioner mer till TD.»
- Ite lika många föreläsningar tillsammans med maskin.»
- Skrivuppgiften i grupp.»
- * Inte så många plottriga uppgifter, det har varit problem med att identifiera vad som verkligen skulle göras. * Genusföreläsningen behöver bli mer nyanserad och realistisk, och mindre stereotyp.»
- Grupp arbetet och individuella arbetet: Ge bättre exempel på vad man kan bli, det känns som om man måste ta reda på det helt själv. Spalta upp de olika mastrarna och ge förslag på vad man kan bli Dessutom, förändra biblioteksuppgiften!! Den är alldelles för svår! Ta en lista med bra exempel så man kan fokusera att lära sig biblioteks systemet!»
- Tydlighet i information - klart underkänt. Inte berätta veckan efter vad vi skulle ha gjort etc. Detta gäller tydligen även till handledarna.. (Ärlighet kring vad som sagts vore också uppskattat). »
- Mer klara besked om vad det är som vi förväntas göra, tex. nu sa handledarna olika saker om vad uppgiften gällde så det var väldigt oklart.»
- kanske vore det inressanr att i högre utsträckning efterlikna maskins metod omkring det projekt som skall genomföras. För uppsattsen som vi skrev var innnehållet inte särskillt relevant, vilket gör det tråkigare att skriva samt svårare att leta fakta.»
- Vissa moment hamnade i fel ordning. t.ex. hade vi den föreläsning som introducerade grupparbetet och berättade vad vi skulle fokusera på under de adra föreläsningarna efter i andra eller tredje veckan när vi redan hade haft en stor del av föreläsningarna.»
- Jag har inte lärt mig mycket alls. »
- De halv-relevanta föreläsningarna tillsammans med M, de flummiga skrivuppgifterna»
- Mer hänsyn bör tas till andra kurser under läsperioden så man inte får "toppar" under samma perioder. Vidare var "biblioteksuppgiten" fruktansvärt dålig. För det första var det extremt oklart vad som skulle göras. Under besöket i biblioteket gjordes en uppgift som var vettig (träna på att skriva källhänvisningar samt databas sökningar), sen fick vi retroaktivt en uppgift som var tänkt att användas till rapporten och den egna uppsattsen men inte hade något med dem att göra.»
- MYCKET bättre information ang. inlämningsuppgifter och lektionstillfällen»
- Kurs PM och förklaring av uppgifterna»
- Mindre spretigt! Det var svårt att få något sammanhang med så många vitt skilda uppgifter och vad som kändes som en total avsaknad av en röd tråd.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Mer kommunikation mellan handledarna så att alla vet och förmedlar samma saker.»
- Carina Rislund känns inte lämplig som handledare. Hon uppvisar total avsaknad av engagemang och entusiasm och har varit oerhört otydlig och ointresserad när det gäller att handleda sina grupper.»
- mer klarhet i uppgifterna, det blev väldigt många missförstånd och olika information»
- Vissa av föreläsningarna tillsammans med maskin kändes lite som att det inte hade så mkt med oss att göra.»

16. Övriga kommentarer

- Tror det är många som är irriterade över den ökända "biblioteksuppgiften". Om det bli något fel i planeringen eller liknande, gå då ut med TYDLIG information, i tid, och skyll inte på studenterna. Bra lektioner i alla fall. Lektionerna i Designmetodik var väldigt givande och bra!»
- Kursen har känts ganska ostrukturerad, och ärligt talat flummig. Olika personer har sakt olika saker om uppgifter, vilket har varit förvirrande.»
- Föreläsningarna och de praktiska uppgifterna hos Örjan samt de gamla TD-studenterna (mycket uppskattat, även studiebesöket) gav 99% av kursen. Ofattbart tråkig maskinmetodik och märkliga uppsatsuppgifter den sista procenten..»
- kursuppgifterna har varit extremt otydliga vid flera tifällen under läsperioden.»
- Vår handledare Carina får klart underkänt! Efter vår första inlämning fick vi väldigt få kommentarer och ändrade därav väldigt lite. När vi sedan gjorde andra ändringen fick vi väldigt mycket kritik och var tvugna att göra om stora stycken! Dessutom under tentaveckan när man hade räknat med att kunna koncentrera sig på matematiken. Mer tydlighet och bättre handledning!»
- Handledaren tog upp flera saker med uppsatsen efter slutinlämning, fast vi hade haft ett handledaretillfälle då samma uppsats var hur bra som helst. Detta meddelades till alla grupper som hade denna handledare samtigt. Detta resulterade i en mycket ojämn arbetsbörda för de tre handledargrupper handledaren hade haft jämtemot resten av klassen, då alla grupper var tvugna att gå in och ändra sina uppsatser efter slutseminariet. | Det finns tydligen en till uppgift, referat av en tidning, ingen har någon aning om vilken tiding de har.»
- kursen känns splittrad, föreläsningarna verkar inte alltid hänga ihop. vissa föreläsningar, de med maskinarna, kändes orelevanta för oss på td. dessutom var handledningen under grupparbetet dålig, de olika grupperna fick olika riktlinjer och vi fick vilseledande kritik på vårat första utkast. att behöva göra om arbetet under tentaveckan var lite för mycket, hade vi fått bättre kritik på arbetet tidigare hade vi kunnat prestera bättre.»
- Lite spretig kurs, ibland saknades en röd tråd. De olika föreläsningarna hörde inte alltid ihop på något tydligt sätt och det kändes då som om man tagit lite föreläsningar på måfå och bakat ihop dem till en kurs.»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Var din handledare bra?»
- nej»
- inte vad ja vet»
- Nej»
- Kommer inte på någon.»
-
- Nej»
- Nej.»
- nix»
- Kanske någonting kring föreläsarna, läraren eller handledarna, huruvida de var bar eller inte.»
- Nej»
- nej»
- nej»
- nej.»
- Nej.»
- »
- "Hur tycker du att handledningen har fungerat?"»
- Hur det fungerade med våra handledare»
- nej»
-
- Vet ej»
-
- Nej»
- nej»
- Vad skulle du vilja lära digmer om i kursen? Förslag på föreläsningar...»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från