ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Teknisk navigering och routeplanering, SJO300

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-20 - 2010-09-19
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»5 22%
Cirka 20 timmar»6 27%
Cirka 25 timmar»8 36%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.5

- Lågt studietempo i början men ökande framåt slutet» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 18%
100%»18 81%

Genomsnitt: 4.81

- Presentationerna var torra och jag hade haft lättare att ta till mig informationen med lite bilder.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 13%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 40%

Genomsnitt: 3.09

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»16 80%
Nej, målen är för högt ställda»3 15%

Genomsnitt: 2.1

- Jag förstår inte syftet med att slå ihop kurser. Varför inte Teknisk navigation 5p och ruttplanering 2,5 poäng? Nu har vi gjort en tenta för 2 ämnen och är du inte godkänd 1 får man ett U på hela kursen. Nej det här med att slå ihop kurser är verkligen inget jag tycker är bra. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Trots att Loran-C, huvuddelen av kursen, redan lagts ned i nordamerika och sannorlikt kommer avvecklas i europa» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det känns som att man har lagt in för mycket i denna kurs, tycker att den ska utökas dels i poäng men även undervisning då den är väldigt viktig för vårt framtida jobb.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 35%
Ja, i hög grad»8 40%
Vet ej/har inte examinerats än»5 25%

Genomsnitt: 2.9

- kommer inte ihåg» (?)
- svårt att utläsa vad som efterfrågades i flera av frågorna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»12 54%

Genomsnitt: 3.36

- helt kass» (Mycket liten)
- Det här är en handhavande- kurs, där vi ska lära oss hur viss utrustning fungerar. Föreläsningarna blev väldigt teoretiska. Jämför med radiokursen som var super, där man varvade teori med praktik. Iof hade vi en ECDIS labb och projekt i Ruttplanering och det var superbra. Men jag tycker ändå att det borde vara mer laborationer och mindre föreläsningar. Mycket av det vi lärt oss på föreläsningarna kunde vara självstudier.» (Ganska liten)
- Både Mikael och Axvi är mycket kunniga och engagerade lektorer, att ställa frågor efter lektionen har aldrig varit några problem och liknande. Mer sånt!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»5 22%

Genomsnitt: 2.72

- helt kass föråldrad litteratur» (Mycket liten)
- Eftersom foreläsningarna var monotoma och presentationerna sövande så fick jag ta igen detta i böckerna» (Ganska stor)
- Nav3:an borde uppdateras då tex Ais inte längre är ett "framtida" system» (Ganska stor)
- Bra att powerpoint läggs ut samtidigt som föreläsningen hålls. Jag brukar anteckna flitigt och kan sedan jämföra mina anteckningar mot powerpointen. Bra!» (Mycket stor)
- Mycket bra PP i teknisk navigering.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»8 36%

Genomsnitt: 3.31

- Gruppindelningen i kursen var väldigt dålig då, alldeles för många olika grupper i de olika momenten.» (Ganska dåligt)
- Gruppindelningar kan samordnas bättre.» (Ganska bra)
- Mycket positivt att powerpoint presentationer kom ut i direkt anslutning till föreläsningen.» (Mycket bra)
- Jättebra, information och PP har kommit upp jättesnabbt. Dessutom bra strukturerat.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 18%
Mycket bra»15 68%
Har ej sökt hjälp»3 13%

Genomsnitt: 3.95

- Om man mailat frågor under studieperioden har man alltid fått svar snabbt.» (Ganska bra)
- Bra med uppdelning i mindre klasser under övningarna» (Mycket bra)
- Det är ett bra gäng, speciellt Mikael Hägg, en av dem få lärare som säger "hej, och frågar hur går det?"» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»17 77%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.95

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»13 59%
Hög»8 36%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Hög under ruttplaneringen och betydligt lägre fram emot slutet.» (Lagom)
- för lågt i början och lite väl högt i slutet.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»2 9%
Lagom»15 68%
Hög»3 13%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.04


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 9%
Godkänt»9 40%
Gott»3 13%
Mycket gott»8 36%

Genomsnitt: 3.77

- Jag anser att nivån låg över den relevanta i många fall. För att kunna djupdyka och härleda någonting så måste man ha med sig grunderna» (Godkänt)
- lars axvi och mikael hägg är mycket bra lärare» (Godkänt)
- Bra och kunnig lärare!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mikael Hägg är en mycket bra och kunnig föreläsare! Behåll honom. »
- Kursupplägget! Tycker det är bra att man läser Ruttplanering först och sedan teknisk navigering.»
- Gästföreläsningen»
- Konceptet med föreläsningar och övningar»
- Projektet i Ruttplanering.»
- Mikael, Lars och Retro (hoppas det blev rätt stavning på den sista)(Ler)»
- Kräv mer av eleverna, vi ska bli sjökaptener och dem bästa i världen, inte sitta och köra vägverkets linfärjor. »
- Lärarna i kursen. Mycket pedagogiska och ämneskunniga. Övningarna.»
- Ruttplaneringsövningen»
- lärarna Hägg och Axvi har varit jättebra de verkar intresserade av ämnet och att lära ut. och de bryr sig om att vi studenter ska hänga med och vara delaktiga »
- Ny utveckling på nya system bör få mer plats.»
- föreläsningar om hur man ritar i sjökort»
- Lars Axvi är seriös, kompetent och duktig pedagog.»
- ingenting»
- lars axvi och mikael hägg är mycket bra lärare, ha kvar dem. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vidareutveckling av ECDIS-lab med fler uppgifter och ev ytterliggare ett system att testa.»
- Lite mindre vikt vid loran-c. Finns med in Nautiska instrument.»
- Gruppindelningen var katastrof. Jag ingick i fyra olika grupper. Y, 9, C och 14. Blir lätt missuppfattningar med så många grupper. Så det hade vart bra om man kunde kommunicera lite mellan kurserna som går samtidigt. »
- Mer laborationer, bygg upp en simulator liknande radiolabben fast för nautisk utrustning.»
- Mindre Loran-C, fler förklarande bilder i presentationerna »
- Johan Cimbritz»
- Mera uppdaterad litteratur. Det känns som att det kan vara svårt att hitta men det måste finnas något bättre än IMO guidelines.»
- kursmaterialet kan uppdateras »
- Alla gamla system som inte används eller kommer att användas i framtiden bör inte få så stor plats i kursen.»
- vet ej»
- bättre kurslitteratur, mer uppdaterad. varför läsa om loran c när det är nedlagt...?»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs med föreläsare som alltid är i tid och väl förberedda inför lektionerna. »
- Bra och intressant kurs!»
- Det här med gruppindelningen fungerar inte. Jag har i denna läsperioden läst 2 kurser och har varit i grupperna 9, 16 och X. Mitt förslag är att ni delar in klasserna i grupper varje läsår eller termin, och sen tillhör man en grupp i alla ämnen. Då riskerar man inga schemakrockar eller annan förvirring. »
- Att ordagrannt översätta vad som står på presentationens slides kan var och en göra. Berätta runt dessa annars kan man lika väl stiia hemma och se på föreläsningsmaterialet»
- Det är tråkigt, att Johan Cimbritz förföljer oss i alla årskurser. Vi studenter ska hela tiden lära oss attityder, hur vi ska vara och uppföra oss bland olika medarbetare av olika nationalitet osv. men det gäller tydligen inte om man är anställd på Chalmers, då får han (Johan) bete sig hur som helst mot oss studenter»
- Visst kan det vara skönt att ha god tid på sig men jag tycker det finns gott om plats för fler ämnet på den här linjen, i våras läste vi 2 kurser, ingen av dem var speciellt krävande, tycker det fanns tid för fler, skulle kanske kunna ta in någon allmän repetionskurs från saker vi läste i ettan, finns säkert många av oss som skulle behöva lite repetetion på allmäna baskunskaper. »
- Den friviga simulator kursen borde bli obligatorisk. Mera simulator moment!»
- den frivilliga simulatorkursen borde bli obligatorisk!»
- inga»
- Lars Axvi är seriös, kompetent och duktig pedagog.»
- Man bör ha kunskap om ämnet,inte bli rymdforskare. Jag tror inte någon befälhavare imponeras av att man har gjort service av det integrerade brygg systemet på egen hand,rederiet har serviceavtal.»
- Svårighetsnivån kändes olika på lektionerna jämfört med tentan. Vissa frågor kände jag itne igen från antekningar/power point från lektionerna»


Kursutvärderingssystem från