ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk överbryggningskurs V10, LMA224

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»5 62%
Cirka 20 timmar»3 37%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.37

- det blir något nedprioriterat att ägna tid åt matematikstudier när läraren drar paralleller till gymnasiematematik» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»1 12%
50%»1 12%
75%»2 25%
100%»4 50%

Genomsnitt: 4.12

- närmare 95% men föreläsningarna ger ytterst lite greppbar kunskap eftersom powerpoint används för att snabbt visa matematiken.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 62%

Genomsnitt: 3.37

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 14%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2

- Kursen heter matematisk överbryggnad men består till stor del av att göra ganska enkla matlabinlämningar. Det är synd att överbryggnadskursen har så lågt ställda krav och till så liten grad består av att verkligen lära sig bli bättre på den matte som behövs i de mer avancerade keräkningskurserna.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- rimliga men det finns ingen lärare att fråga ute på lindholmen!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»3 42%
Vet ej/har inte examinerats än»2 28%

Genomsnitt: 3

- ja » (I viss utsträckning)
- Tentan var lite lätt men i förhållande till undervisning och kunskapskrav var det rimligt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- väldigt svårt att lära sig och ta åt sig något när allt visas på powerpoint. lite för mycket om labbar på föreläsninga, hade varit bra att visa lite typiska tenta uppgifter och hur dessa löses. kanske även lösa en gammal tenta på en av dom sista föreläsningarna.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 2.62

- inte ultimat att rekommendera tre böcker eller föreläsningsanteckningar» (Mycket liten)
- hade inga.» (Ganska liten)
- Powerpointslidsen ger bra vägledning men jag lånade annan litteratur. Det skulle vara bra med fler övningsuppgifter.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 75%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 3.25

- bra med mycket material på sidan» (Ganska bra)
- Tudelat. Powerpointslidsen kom upp bra på hemsidan (som dessvärre var svår att hitta då adressen bara fanns i kurs-pm som inte fanns på kurshemsidan. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»1 12%
Ganska dåliga»2 25%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»1 12%
Har ej sökt hjälp»1 12%

Genomsnitt: 2.87

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»3 37%
Har ej sökt samarbete»1 12%

Genomsnitt: 3.62

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»2 25%
Låg»1 12%
Lagom»2 25%
Hög»3 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- För lågt tempo. Svårt att tillgodogöra sig matematik via powerpoint så var inte på många föreläsningar. I kombination med låga krav fungerade det. 7,5 poäng bör motsvara en högre arbetsbelastning. Tempot och kunskapskraven motsvarar snarare en trepoängskurs.» (För låg)
- lagom om man inte pga läraren underskattat kursen. läraren behöver inte ge sin åsikt om vad han tycker är enkelt» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 14%
Lagom»3 42%
Hög»2 28%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.42


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Dåligt»2 25%
Godkänt»2 25%
Gott»2 25%
Mycket gott»1 12%

Genomsnitt: 3

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Matlabuppgifterna. Bra och nyttigt att få öva. »
- eventuellt kursmålen, allt annat bör ses över kraftigt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lägga mer vikt på tentor och vanliga uppgifter.»
- Mer arbete på tavlan.»
- Fler räkneuppgifter. Räkneövningar och mindre powerpoint.»
- räkneövningar och föreläsningssättet»

16. Övriga kommentarer

- Enligt kursplanen ska det vara 42 timmar föreläsning, 14 räkneövning, 14 labb och 110 enskilt arbete. Det var 28 timmar föreläsning och 40 labb. Kursplanen bör ge en korrekt beskrivning av upplägget. »
- jacques huitfeldts arbetsbörda borde ses över»


Kursutvärderingssystem från