ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-4 Säkerhetskommunikation på engelska, FSP075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»16 76%
Cirka 20 timmar»2 9%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.47

- Inga egenstudier.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»21 100%

Genomsnitt: 5

- en hel föreläsning försvann dock. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 13%
Målen är svåra att förstå»7 31%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 18%

Genomsnitt: 2.59

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Önskar mer praktisk kommunikationsträning»
- Det är i och för sig inte från denna kursen man har lärt sig....»
- Det mesta jag lärde mej kunde jag sedan radiokursen, det var några få(med betoning på få) glosor jag lärde mej i kursen»

...använda vedertagen terminologi i enlighet med IMO:s Standard Marine Communication Phrases
22 svarande

Nej»2 9%
Delvis»3 13%
Ja, det kan jag»11 50%
Ja, med god marginal»6 27%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.95

...uttrycka sig på ett tydligt och strukturerat sätt i kommunikation mellan fartyg och andra aktörer, särskilt när det gäller nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden.
22 svarande

Nej»1 4%
Delvis»2 9%
Ja, det kan jag»11 50%
Ja, med god marginal»8 36%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.18

...ta emot och förstå samt själv kunna kommunicera information rörande fartygets framförande med andra fartyg, VTS-operatörer, kuststationer och lotsar.
22 svarande

Nej»1 4%
Delvis»2 9%
Ja, det kan jag»11 50%
Ja, med god marginal»8 36%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.18

...tolka väderinformation, kunna förstå och använda vedertagen terminologi
22 svarande

Nej»1 4%
Delvis»4 18%
Ja, det kan jag»9 40%
Ja, med god marginal»8 36%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.09

...på ett tydligt sätt förmedla händelseförlopp och åtgärder vid olycksfall ombord
21 svarande

Nej»1 4%
Delvis»7 33%
Ja, det kan jag»8 38%
Ja, med god marginal»5 23%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.8

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 9%
Ja, målen verkar rimliga»19 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Allt som allt 6 timmars egentid med dator var kursen.... Är det värt 3,5hp?» (Nej, målen är för lågt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»2 9%
I viss utsträckning»11 52%
Ja, i hög grad»8 38%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Examinationen var ganska oklar. Dålig information om hur examinationen skulle gå till och vad som skulle testas. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»8 36%
Ganska liten»6 27%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Tycker att det hade kunnat vara betydligt mer undervisning, mer "rollspel".» (Mycket liten)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»9 40%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»5 22%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.9

- Klarade kursen på förkunskaper, utvecklade väll terminologin en aning.» (Ganska liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»6 27%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.59


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»5 22%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»5 22%
Har ej sökt hjälp»6 27%

Genomsnitt: 3.45

- Lärarna har ingen koll på sjöfarten!» (Mycket dåliga)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.9

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»5 22%
Låg»7 31%
Lagom»9 40%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Mer praktisk kommunikationsövning önskas!» (Låg)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»10 45%
Hög»8 36%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.59

- Många obligatoriska moment som skapade viss stress. » (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Dåligt»9 40%
Godkänt»10 45%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingenting fungerade med grupperna. Ingen visste vad som gällde vilket resulterade i att alla kom på alla tillfällen. » (Mycket dåligt)
- Kan inte direkt säga att jag har lärt mig något viktigt, » (Dåligt)
- Dåligt utformad kurs med tre olika lärare som inte har kompetens för sjö elever. Kursen liknade ROC kursen ni kan lika gärna slå ihop kurserna till en så slipper man lära sig olika av olika lärare.» (Dåligt)
- Hela kursen kändes väldigt krystad. Vet inte riktigt vad poängen var med den, hade hellre haft det som en del av radiokursen» (Dåligt)
- Jag upplevde kursen som något "flummig". Bristfällig information kring vad man skulle kunna och kring examinationen. » (Godkänt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- sättet att examinera »
- Antal lektioner!»
- Datorerna»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare information kring examinationen. Mer praktisk kommunikationsträning. »
- Mer information i början så att man kan förbereda sig till sluttestet! Inga fler små griniga lärare! »
- Samarbetet mellan roc kursen och denna kursen»
- gruppindelningen. Mer riktad utbildning.»
- Fler labb-tillfällen hade varit bra»
- Att sitta och repetera saker som en dator säger tycker jag inte ger någonting alls. Kanske kunde man ha haft glosor eller liknande och att vi hade förhör på dessa. Att tex läsa meddelanden gjorde vi ju i radiokursen och att göra det i den här kursen med lärare utan erfarenhet var snarare förvirrande än hjälpsamt. »
- Jag tror faktiskt inte att jag lärde mig speciellt mycket genom att sitta och prata i lingus. Var tydligare med att det i princip är ett glosförhör som är tentamen.»
- Mer koncentration på föreläsarna. Ha föreläsare som vet vad de pratar om, har någon relation till sjöss så de kan besvara frågor som vi ställer.»

17. Övriga kommentarer

- Denna kurs bör mer samarbeta med den parallella kursen ROC för att få ihop verkligheten med teorin. Om man får kompromettering bör det stå i mejlet vad det är man skall komplettera.»
- Väldig förvirrad kurs, men innehållet är bra så om kursen är lite mer konkret och att lärarna snackar ihop sig litet med Anton kan det bli en bra kurs!»
- Den här kursen bör och måste få mer plats. Den innehåller mycket vital information. Saker som det måste läggas mer energi på är sjukvårdsdelen på engelska. Den delen får vi inte någon annan stans och har/är man på passagerarfartyg framför allt är det något man får nytta av direkt. »
- Hur kan det vara en monsterexamination när föreläsningarna/laborationerna var som lekskola?»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.5
Beräknat jämförelseindex: 0.37


Kursutvärderingssystem från