ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Mekanik fk, LMT210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»8 29%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»6 22%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.44

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»9 33%
100%»17 62%

Genomsnitt: 4.59

- Bra föreläsningar!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 59%

Genomsnitt: 3.07

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- Jag har inte sett/läst målen» (?)
- det krävs så mkt tid att klara alla uppgifter att man i såfall får dra ner på den andra kursen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 37%
Ja, i hög grad»7 29%
Vet ej/har inte examinerats än»8 33%

Genomsnitt: 2.95

- Tentan var för olik tidigare utgivna tentor i svårighetsgrad» (I viss utsträckning)
- Många uppgifter kan lösas på flera sätt, så man kan få höga poäng utan att kunna alla avsnitt.» (I viss utsträckning)
- Genom inlämningsuppgifter vilka iofs. var i grupp om tre så man skulle bara kunna ha glidit på de andra om man hade velat.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»10 38%

Genomsnitt: 3.26

- Gick lite fort, man hann inte tänka efter. Svårt att ställa frågor för man visste ens vad man skulle fråga om eftersom man inte hängde med.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»16 59%
Ganska stor»4 14%
Mycket stor»5 18%

Genomsnitt: 2.44

- Lärde mig mest när jag gjorde gamla tentor och duggor.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»23 85%

Genomsnitt: 3.85

- Sune Olsson Är mycket bra med att använda kurshemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»18 66%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.74

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»22 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 29%
Hög»17 62%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.77

- Men beror kanske på att jag har svårt för ämnet.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 33%
Hög»15 55%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.77


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»12 44%
Gott»12 44%
Mycket gott»3 11%

Genomsnitt: 3.66

- Jag tycker det har varit klart godkänt. Det verkar som föreläsare och planerare har förstått att det är en kurs som många har problem med och därmed lagt in lite mer studietid och hjälpmedel.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningspassen och att det gås igenom mycket exempel samt att det finns gott om tid för repetition i slutet av kursen»
- Duggor & "räkestuga"(=övingstid).»
- Hemsidan»
- Mycket bra planering som delas ut första dagen och hänger med hela perioden. Bra med duggor så att man kommer igång redan första veckorna.»
- kombinationen Mekanik + Linjära System var bra. »
- Duggorna.»
- duggor»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gå igenom exempel som är relevanta för inlämningsuppgiften tidigare. Blir mycket lättare att lösa då.»
- Bättre instruktioner för hur man löser projektarbetet.»
- Mer övingstid, om det finns möjlighet till det.»
- Tentan bör ej vara så svår»
- Lite mer exemplar, framförallt lite bredare. Kursen kräver mycket självtänkade (komma på lsg själv). Lite mer underlag till lösningar om man ser fler exemplar.»
- Möjligt att tentan var lite väl svår om man ser till föregående års tentor.»
- Fler övningstillfällen»
- att inte hoppa över så många steg i beräkningarna som läraren gör. Hoppar man över för många steg så tappar man lätt många studenter under huvudräkningen.»

16. Övriga kommentarer

- Sune har varit mkt bra undervisare för det är ett rokplicerat ämne att undervisa i. Sune är väldigt pedagogisk»
- Kursen upfattades som en av de svårare kurser under lästiden. Den kräver mycket tid och förståelse inom alla kursmoment. Även om det var gott om räkneuppgifter och exemplar fanns det inte riktigt tid att gå igenom allting pga att det var svårt.»
- Sammanfattningsvis helt klart godkänt.»


Kursutvärderingssystem från