ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elkraftsteknik, EEK565, lp4 V11, EEK565

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-06-24
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»7 26%
Cirka 25 timmar»7 26%
Cirka 30 timmar»8 30%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 3.19

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 3%
100%»25 96%

Genomsnitt: 4.96


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 7%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 57%

Genomsnitt: 3.34

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»19 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.04

- Okej för mig, men inte för andra, med mindre erfarenheter i bagaget.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 21%
Ja, i hög grad»17 73%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.82

- Helt meningslöst att ha med en härledning på tentamen som föreläsare under föreläsning skippar eftersom det inte fans tid.» (I viss utsträckning)
- Konstig svenska. Kunde ha varit mycket tydligare skriven. Stod inte hur mycket poäng som behövdes för 3ā, 4a respektive 5a» (Ja, i hög grad)
- Tentamens uppgifterna var aningen för tidskrävande, eller snarare, tentamenstiden för kort.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen kändes svår i relation till de gamla tentor vi fick tillgång till att öva på.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»10 40%

Genomsnitt: 3.16

- Övningarna är bra, men det saknas exempel på föreläsningarna, blir mycket svårt att relatera till all teori om inga exempel tas upp.» (Ganska liten)
- Upplägget på föreläsningarna kunde ibland varit tydligare. Säg klart och tydligt vad du vill komma fram till i början av ett resonemang/härledning, så är det mycket lättare att hänga med.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»19 73%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.88

- Läroboken samt övn. uppgifter har varit mycket bra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 57%
Mycket bra»10 38%

Genomsnitt: 3.3

- Lite mer info kunde fått läggas ut.» (Ganska bra)
- Bra att vi fick laborationshäftena med kurslitteraturen. All nödvändig information fanns tillgänglig i god tid och repeterades på föreläsningarna om den var extra viktig. Bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»10 38%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.34

- Övningsledaren kunde inte alltid svara på releventa frågor, var kanske lite dåligt förberedd ibland. Föreläsaren förutsatte ibland att man skulle förstå saker väldigt snabbt och lätt, trots att jagh tyckte innehållet var svårt. Båda två var dock trevliga och tillmötesgående.» (Ganska bra)
- Speciellt Anette har varit mycket tillmötesgående och gjort sitt bästa för att förklara. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»8 30%
Hög»15 57%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.69

- Främst är projektuppgiften del av detta.» (Hög)
- Arbetet, "två hål i väggen" tar för mycket tid... för vissa, för andra går det på en helg. Vilket gör det en otroligt orättvist moment i kursen. Vissa grupper var tvungna att verkligen slita för att få ihop tillräckligt med material eftersom det inte finns lika lättillgängligt som för andra. t ex Kärnkraft osv. Dessutom bör inte wikipedia godkännas som källa i ett arbeta. inte under några omständigheter!!! vilket gör det till ett helt vansinnigt projekt eftersom många grupper godkändes med mycket dåliga källhänvisningar och wikipedia som källa. Detta borde INTE accepteras på en högskola! » (Hög)
- Grupparbetet tog alldeles för mycket tid. Vissa ämnen var säkerligen väldigt lätt att hitta info, medans andra var helt hopplösa...» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»5 19%
Hög»12 46%
För hög»8 30%

Genomsnitt: 4.03

- Inlämningsarbetet har tagit allt för mycket tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Godkänt»11 42%
Gott»11 42%
Mycket gott»3 11%

Genomsnitt: 3.57

- Igen, Arbetet kunde vara bättre utformat. dela upp de enkla områdena, kanske dela på en del stora och ge en svår och en lätt del till varje grupp. Laborationerna var långa, dock mycket intressanta. Vore kanske bättre (om möjligt) att ha ett ytterligare tillfälle så att mer tid kan fås under laborationerna för att förstå vad som händer. » (Godkänt)
- En intressant kurs» (Godkänt)
- Bra kurs som borde vara obligatorisk » (Gott)
- Mycket intressant - man får en inblick i många områden inom elkraft.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken!! Enda kursen som faktiskt ordnat med studiebesök och uppmanat oss att ta kontakt med näringslivet själva.»
- Det var bra att övningarna var upplagda som de var, med genomgång av alla uppgifter. Då är det större chans att folk går på övningarna och man förstår uppgifterna bättre.»
- Studiebesöken skall absolut bevaras som var ett mycket trevligt inslag i kursen och gav en bra uppfattning om vad elkraft innehåller och vad som kan väntas av en i arbetslivet.»
- Studiebesöken»
- Alex gör ett bra jobb på föreläsningar samt att det var ett mycket roligt och intressant inslag med studiebesök. Anette var även en duktig och ambitiös övningsledare vilket var mycket givande.»
- Studiebesöken»
- Räkneövningarna»
- studiebesök, övningstillfälle.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ha inte föreläsningar på 4 timmar, det är ingen som orkar lyssna så länge! Samma sak med projektredovisningen, den kunde ha delats upp i två delar, man orkar inte sitta och lyssna i 4 timmar i sträck!»
- Extremt ont om tid på tentan! Minska antalet frågor eller öka tentatiden.»
- Byt litteratur. »
- Den sammanblandning av inlärning och examination som utgörs av projektet skulle mycket väl kunna strykas utan att något väsentligt går förlorat.»
- Facit till gamla tentor borde kompletteras med kortfattade svar eller åtminstone sidhänvisningar till teorifrågorna. Var inte alltid så lätt att veta vilket svar som efterfrågades.»
- Upplägget med projektet som kändes som ett litet konstigt inslag. Förstår meningen med det att det ger en bred kunskap inom de olika delarna i elkraft och att en redovisning i form av rapport och presentation ger en övning inför framtida jobb. Men Själva projektet kändes som lite mellanstadiearbete där man söker information om ett ämne som man sedan presenterar. Kanske kunde man förbättrat detta på något sätt?»
- Tydligare symboler på tavlan.»
- Vissa ämnen/områden i projektuppgiften var väldigt svåra att få tag i info om. Tills nästa år kanske dessa grupper kan få lite bättre hjälp samt mer vägledning.»
- Teori frågorna där man skulle kunna svaret utantill kunde ha utgått för att istället lägga mer fokus på räkneuppgifter.»
- Grupparbetet. Frågestunder.»
- Öka övningstillfälle.»

16. Övriga kommentarer

- En väldigt bred och omfattande kurs. Men också intressant.»
- Vid föreläsningar var det att föreläsaren inte alltid skrev rubrik på aktuellt ämne förvirrande. Han kunde säga något nytt snabbt och sedan skriva ner någon formel direkt utan att man hunnit uppfatta vad han nämnt.»
- Bra labbar!»
- I föreläsningarna kändes det som om vi gick lite fort fram ibland. Var en del som kunde behövts förklaras närmre och noggrannare. Var också lite svårt när mycket var på overhead. Är lättare att hänga med när det ritas upp på tavlan under förklaringen. »
- Mycket trevlig och spännande kurs som förhoppningsvis ger en bra grund inför inriktningen elkraft till hösten. Kanske kunde man göra mer inslag med engelska så man blir lite förberedd på engelska uttryck och benämningar inför höstens kurser i elkraft med mastersstudenterna.»
- som vanligt till tentan, så undrade jag vad det var som jag skulle komma ihåg från labbarna. Tyvärr så gjorde jag det som man skall göra, fast under tidspress, men reflekterar inte över vad man har gjort.»
- Det var mycket som gicks igenom. Det hade varit roligt att veta lite mer om dimensionering. Läraren kunde ha ritat mer på tavlan då OH-bilder är tråkiga och dessutom syns det ofta lite dåligt.»
- Skapa en chans till praktik på marknaden efter kursutgången.»


Kursutvärderingssystem från