ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp1åk2: TIF220 Fysik för ingenjörer 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-21 - 2011-11-21
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
40 svarande

2 5%
10 25%
20 50%
8 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
40 svarande

2 5%
9 26%
15 44%
8 23%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
40 svarande

2 5%
8 22%
14 40%
11 31%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
40 svarande

2 5%
6 16%
19 51%
10 27%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
40 svarande

2 5%
10 25%
17 42%
11 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
40 svarande

0 0%
3 7%
14 35%
23 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Åke är en duktig föreläsare»
- Duggan»
- Boken är bra. Duggan hjälper till att hålla en i fas. »
- Innehållet var säkert jättebra men jag tyckte föreläsaren var mindre bra på att hålla sig till relevant fakta»
- Trots mycket kritik gentemot Åke tycker jag ändå han är bra. Kanske kan han jobba lite på sin tydlighet och struktur.»
- Övningstillfällena va bra, handledaren var väldigt duktig på att förklara. »
- Läraren är engagerad och det väcker intresse.»
- Duggan, det är vädligt bra att kunna samla bonuspoäng till tentan, det gör att man blir mer i fas, samt att man känner sig lite mer lugn om man har fått med något poäng till tentan.»
- Att föreläsningsanteckningarna ligger ute i förväg, alla exempel som gås igenom på föreläsningarna.»
- Att inte veta vem som skulle redovisa arbetet var enligt mig ett bra sätt att få alla att lära sig det.»
- Elektromagnetismdelen var bra och kändes som den spann vidare bra på förgående kurs. »
- Läraren tycker jag är mkt bra och själva upplägget på dursen fungerar mkt bra.»
- Läromedel och undervisande lärare»
- Föreläsningsanteckningar och demonstrationsproblem på kurshemsidan.»
- Övningar i boken, duggorna.»
- Upplägget på föreläsningarna är bra, även om det känns som det var något ojämnt mellan de olika ämnesområdena. Vi la mycket fokus på vågor i föreläsningarna, men på tentan kom det mycket på relativitetsteori. »
- duggor»
- Föreläsnings anteckningar»
- Kurslitteraturen»
- Räkneövningarna»

3. Saknade du något i kursen?

- Mer exempelräkning med siffror.»
- Vi fick inte så mycket info om grupparbetet. Man förstod att det fanns där bara för att så det kändes tråkigt eftersom det inte kändes viktigt. Man lärde sig inte jättemycket heller eftersom man förstod att det inte kändes viktigt.»
- Två duggor.»
- En bättre struktur på föreläsningarna. »
- Struktur, åke räknar på uppgifter innan han går igenom själva begreppen och det gör det väldigt svårt!»
- Hade gärna haft fler visuella inslag eller någon lab eller liknande för att öka förståelsen inom exempelvis vågfysiken, förslagsvis något slags interferensexperiment. Jag saknade även ett dokument för kriterier för projektet vi hade i kursen. Lärarna för fysik 2 och Industriell Marknadsföring borde sitta ner tillsammans och skriva ihop ett, där samtliga krav på det företag och den produkt man väljer finns med. Dessutom känns det fånigt med alla små miljöprojekt i olika kurser, lägg in en hel kurs i hållbar utveckling istället, är ju jätteviktigt att lära sig ordentligt och en stor aspekt för företagen inom industrin, det borde inte slängas bort sådär!»
- Bättre projektbeskrivning tidigare»
- Tyvärr blir det ofta rörigt på föreläsningarna och läraren pratar ofta förbi elevernas frågor, antagligen för att han kanske inte förstår dem (svårt att förstå vad som är svårt med något som verkar uppenbart kanske).»
- Lite mer struktur i kursen. Mer tydligt vad hela kursen innehåller, men framförallt mer struktur i föreläsningarna, det kändes väldigt hoppigt ibland, vilket gör att man blir förvirrad och inte vet vad som är relevant. »
- Information om projektet i ett tidigare stadie.»
- En lite tydligare koppling mellan de olika delarna exempelvis gällande uppgifter. Detta för att få ett sammanhang. »
- Under kursen uppmanades vi ofta att ställa frågor, visst frågor är bra. Men för att kunna ställa vettiga frågor krävs att man har förstått ganska mycket vilket ibland kan ta lite tid. Att just förstå tar ännu längre tid när föreläsaren skriver av,(inte sällan felaktigt), sina anteckningar och man missar tankegången på vägen fram till lösningen av problemet. Istället för att lägga ansvaret på eleverna att dom skall ställa de rätta frågorna för att förstå kanske ett genomtänkt och tydligt upplägg vore något att jobba för. Vem som helst kan skriva av en färdig lösning. »
- Nej»
- Kanske någon om relativitet?»
- Mer sammanhang och grundtanke före hela långa uträkningar. Koppling till kurslitteratur. Föreläsningsproblem kräver grudförståelse vilken är lättareatt få i boken än då man bara blir inkastad i ett problem på en föreläsning.»
- Fler praktiska exempel. Integrera fler exempel och verkliga experiment/övningar i lektionerna.»
- Jag saknade en röd tråd genom kursen. Dvs ett sammanhang mellan ämnena. »
- pedagogik. »
- Svensk kursbok»
-
- Fler övningsledare kanske. Jag tycker att Åke precis som i förra kursen var bitvis osammanhängande och hoppade flera steg då han räknade exempel, vilket gjorde att han tappade många på vägen. Många upplevde att det var mer lärorikt att sitta hemma med boken än att gå på föreläsningarna.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Projektet saknade syfte»
- Jag tycker att man kan ta bort projektet om det inte görs seriösare. Kanske ge något bonuspoäng på tentan om det är bra.»
- Projektarbetet. Det är en för liten del för att det skall ge något vettigt. Antingen göra det till en större del av kursen eller ta bort det helt.»
- 4h-föreläsningarna!»
- redovisningen på miljömomentet, borde räcka med att lämna in rapporten. nu tog det fokus från tentapluggandet när man var tvungen att förbereda och lära sig en redovisning strax innan tenta»
- Fysikarbetet kändes onödigt och inkastat.»
- Projektarbetet kan ändras om. Hade varit bättre att fokusera på att alla skulle förstå varje projekt istället för att bara göra det så komplicerat som möjligt med formler som man ändå inte riktigt förstår. Ska en del av kursens poäng vara miljöpoäng så kan man fokusera bättre och mer på miljön. »
- Projektarbetet var ett bra moment men tog fruktansvärt mycket tid, vilket var förödande då fysik och statistik samtidigt under en och samma läsperiod är jättetungt»
- Projektet det kändes väldigt överflödigt, som en moment som bara skulle göras. Det kändes inte som Åke var så brydd om det heller, utan att han hade det mest för att han var tvungen.»
- Inte tas bort, men däremot tycker jag att arbetet snarare bör ha inlämning i vecka fyra än sista veckan. Det blev väldigt ojämn arbetsbelastning över perioden.»
- Kvantfysiken, kändes som den stack ut ganska rejält, fick ingen helhetsbild utan den mest "blixtrade förbi". »
- arbetet som vi hade gillade inte jag eftersom vi fick redovisa arbetet veckan innan tentan och då hade man redan mycket att göra. Vi hade tillräckligt med uppgifter att göra. Ingen grupp kunde förklara hur sin maskin fungerade på korrekt sätt eftersom ingen fattade riktigt hur det fungerade. Vad är då vitsen med att ha detta arbete?»
- Jag tycker att 7.5 hp egentligen är för lite för att gå igenom allt kursinnehåll på. Det skulle vara bättre med typ 7.5 hp "ellära" och 7.5 hp modern/våg. Blir väldigt mycket skrapa på ytan annars, dock förstår jag att det kanske inte är möjligt att hinna med.»
- Miljödelen. Även om det är viktigt att lyfta fram miljö och hållbarutveckling känns det inte som om det kommer fram riktigt bra. Kanske borde man göra en separat kurs som bara handlar om miljö, hållbar utveckling och etik?»
- Att det skall lottas vem som skall hålla redovisningen av projektet kändes inte bra. Bidrog till en massa stress och många timmars extra arbete som inte gav så mycket. »
- Projektarbetet skulle kunna omarbetas. Var lite oklart syfte mm.»
- Nej»
- Nej, men miljömomentet borde påbörjats tidigare.»
- Vissa för specifika exempel.»
- Nej»
- Arbetet så som det är utformat nu tycker jag inte är bra. Det hade varit mer relevant om vi hade fått arbetet presenterat i läsvecka 1 och fått redovisa det vecka 4 eller 5. Det tror jag hade gynnat kursen mer. Så som det är utformat nu blir det bara ett "måste" för att få godkänt moment. Däremot tycker jag att det var bra att man lottade vem som skulle prata. Det gynnade nog inlärningen, men det var inte så schyst att redovisningen var i vecka 7. »
- Arbetet gav inte särskilt mycket med tanke på den tiden det ändå tog att skriva ihop det. »
- Nej»
-
- Kvantfysiken tyckte jag kändes irrelevant eftersom vi bara skrapade på ytan och det var svårt att förstå varför vi gick igenom det överhuvudtaget.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Det är svårt att koncentrera sig i slutet av de långa föreläsningarna! Jag har sett kursutvärderingar där ni lovat att ändra på detta men det var samma sak i år med både fysiken och matten. I övrigt en bra kurs.»
- Jag tyckte att den här kursen var för bred och onödigt svår. Man borde rikta in kursen lite mer på oss I-ar så att vi kunde läsa ngt som vi kände att vi har mer nytta av i arbetslivet. Visst att man kan läsa fysik, men det ska hälls ge något tillbaka också. Det upplevde jagh inte att det gjorde. Jag tycker även att faktumet att man själv måste göra en egen fusklapp medför att det blir olika förutsättningar mellan studenterna, då vissa kan ha tur och lyckas plocka med exakt sådana uppgifter som kommer på tenatan medan andra inte gör det. Dessutom var det ett jäkla projekt att göra den och försöka få med allt. Jag tycker att åke borde göra en själa så att det blir lika för alla. Dessutom vill jag tillägga att åke är lat då att ger ut alldeles för mkt material till oss studenter och således påpekar att man inte kan klaga på att han missade att gå igenom något då man kan läsa allt själv. Hans föreläsningsanteckningar är dessutom otroligt fult inskannade. Ska han ha dem tycker jag åtminstonde får göra om dem så att man tydligt kan se vad det står. Det känns mest som att han harblivit bekväm och kör med samma material år ut och år in, det kan man väl göra, men ärligt, det behöver snyggas till! Detta kanske inte var så konstruktiv kritik men det var det ända jag kunde få ut som var tillräckligt snällt att säga. Jag tycker att arbetsbelastningen för övrigt under denna period var överdriven! Ni får nog tänka om lite till nästa år både med matten och fysiken. Visst att det skall vara svårt, men det ska ju inte vara meningen att man ska behöva må såhär dåligt...»
- Är inte säker på att föreläsningsanteckningar på hemsidan fungerar särskilt väl, då få har med dem, de är tunga att tyda och förstå på egen hand, samt att läraren hoppar över moment på tavlan pga att de finns i föreläsningsanteckningarna. Kanske bättre att skippa föreläsningsanteckningarna, och gå igenom allt på tavlan istället?»
- Mycket beroende av kurslitteraturen då den ofta förklarar utförligare/på ett mer lättförståeligt sätt.»
- Som det var nu, var det kurslitteraturen som gav mig mest förståelse och sammanhang av kursen, vilket jag tycker är fel. När man ändå har 4 föreläsningar i veckan borde det var de som man lär sig mest av.»
- Tycler Åke gört det bra, med energi och visar att han verkar tycka det han gör är kul. Dock saknar jag strukturen ibland. Svårt att sitta med och anteckna när hans kriver på tre tavlor samtidgt och drar paralleller inom andra områden.»
- Utmärkt snabb rättning av tentorna! Bra engegemang och hjälp från Åke under hela kursen.»
- Helt ok kurs. Ett tips till Åke: När du inte vet om alla är med, dvs hela klassen håller tyst trots att du frågar om vi är med, då var jag och många bland oss inte med över huvudtaget. Ibland kan det vara så mycket oklarheter kring det du tog upp så att man inte vet var man ska fråga. »

Att få hjälp och svar på frågor
32 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 25%
Lärorikt»17 53%
Mindre lärorikt»7 21%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.96

Föreläsningar
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 29%
Lärorikt»19 51%
Mindre lärorikt»7 18%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.89

Övningar
31 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 33%
Lärorikt»12 40%
Mindre lärorikt»8 26%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.93

Projektarbete
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 3%
Lärorikt»10 30%
Mindre lärorikt»22 66%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.63

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
28 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen»25

Genomsnitt: 2.33

Laborationer
29 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»28

Genomsnitt: 3

Studiebesök
29 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»28

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
30 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»28

Genomsnitt: 2.5

Kurslitteratur
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 37%
Lärorikt»15 42%
Mindre lärorikt»7 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.82

Självverksamhet
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»23 69%
Lärorikt»10 30%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.3

Tentamen
31 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 19%
Lärorikt»21 67%
Mindre lärorikt»4 12%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.93

Tillfällen för kritik (feedback)
28 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 10%
Lärorikt»3 30%
Mindre lärorikt»6 60%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 2.5

Matlab
29 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»29

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.02


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.02
Beräknat jämförelseindex: 0.67

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från