ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bärkraftig resursanvändning, FFR101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-26 - 2009-02-18
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»7 16%
Cirka 20 timmar»10 23%
Cirka 25 timmar»11 26%
Cirka 30 timmar»9 21%
Minst 35 timmar»5 11%

Genomsnitt: 2.88

- Jag började mycket segare än tepot mot slutet. Då kanske det var kring 30 timmar per vecka hemstudier.» (Cirka 20 timmar)
- intensivare än andra kurser vi haft, dock som det borde vara.» (Cirka 30 timmar)
- riktigt tidskrävande kurs på grund av de idiotiska inlämninguppgifterna som tog ca 30 timmar styck.» (Minst 35 timmar)
- Inlämningsuppgifter, fördjupningsövningar, dugga mm... kändes som det kunde bli lite för mycket där ett tag.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»9 21%
75%»10 23%
100%»21 50%

Genomsnitt: 4.19

- mkt sjukdom» (50%)
- Missat nån föreläsning.» (75%)
- Jag var med i början, tills några veckor, då insåg jag att föreläsningarna var skit!» (75%)
- inte missat något.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 33%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 33%

Genomsnitt: 2.61

- Jag har glömt målen, så de är kanske "svåra att förstå" av den orsaken.» (Målen är svåra att förstå)
- Formulera er gärna bättre.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 9%

Genomsnitt: 2.09

- Det är perfekt balans, let it be.» (Ja, målen verkar rimliga)
- antar jag.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen kräver betydligt mer tid än någon annan kurs på 7.5 poäng. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 28%
Ja, i hög grad»20 62%
Vet ej/har inte examinerats än»3 9%

Genomsnitt: 2.81

- En räkneuppgift var ngt diffus (den mest poänggivande), vilket också kan kopplas till den andra av två inlämningsuppgifter. » (I viss utsträckning)
- Har ingen riktig kommentar förrän jag sett tentan. Sägs att rättningen är helt sjuk, och det förstår jag för så många ska inte kunna kugga en så här lätt kurs.» (Ja, i hög grad)
- sure, why not?» (Ja, i hög grad)
- Har tenta på onsdag.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»8 19%
Ganska stor»17 40%
Mycket stor»14 33%

Genomsnitt: 3

- Allt för många ointressanta föreläsningar som inte har med kursen att göra.» (Mycket liten)
- Värdelösa föreläsningar...Man kan lika gärna ladda ner presentationen och läsa alla slides själv.» (Mycket liten)
- jag har lärt mig mest på fördjupningsövningar och inlämningsuppgifter.» (Ganska liten)
- var på föreläsning samt gruppövning som man inlärningen skedde.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»18 42%
Ganska liten»12 28%
Ganska stor»10 23%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 1.9

- Har öppnat boken ca 2-3 gånger. De sämst spenderade 300 kr på mycket länge.» (Mycket liten)
- Köpte aldrig kursboken, enbart kompendiet, och det har jag bara bläddrat igenom ett par sidor när vi gjorde fördjupningsövningarna och inlämningsuppgifterna.» (Mycket liten)
- slutade läsa den efter några veckor in, alldelles för många sidor» (Mycket liten)
- Boken Miller var helt värdelös och det andra kompendiet använde man sig av i högst 30 minuter totalt av hela kursen... Sammanlagt...» (Mycket liten)
- anvädes det till något egentligen?» (Mycket liten)
- Böckerna har vi knappt använt något. Bra med utskrivet föreläsningsmaterial.» (Ganska liten)
- kursbok och kompendie: ganska liten föreläsningsslides: ganska stor» (Ganska stor)
- Den engelska kursboken har varit bra. Men kompendiet var bara tråkiga artiklar från 90-talet. Helt onödigt med 400sidor av skit! Behåll den kursboken men skippa kompendiet!» (Ganska stor)
- Boken och utdelat matrial har varit bra, kompendiet har varit sämre.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»22 52%
Mycket bra»19 45%

Genomsnitt: 3.42

- bara en tenta tillgänglig.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningsmaterialet kan läggas ut än tidigare efter föreläsningarna (gäller enbart några föreläsningar), annars mycket bra» (Ganska bra)
- Snabba (mail-)svar från lärare / handledare Uppdaterad webbsida på studieportalen med postade nyheter för varje uppdatering - mycket tydligt Tydlig uppdelning av utdelat material på studieportalen» (Mycket bra)
- Mycket bra gruppledare.» (Mycket bra)
- inget att klaga på» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»21 50%
Mycket bra»15 35%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.57

- Eoin O"Broin var bra, fastän vi bara hade handledda övningar en gång per vecka.» (Ganska bra)
- Vår handledare, Lisa Göransson, var bra tycker jag.» (Ganska bra)
- Mycket bra gruppledare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»7 16%
Mycket bra»32 76%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.76

- Personen jag var i grupp med för inlämningsuppgiften bidrog inte med mycket.» (Ganska bra)
- Attitydproblem .» (Ganska bra)
- Vi har haft väldigt bra samarbete.» (Mycket bra)
- var i samma grupp jag brukar.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 35%
Hög»16 38%
För hög»11 26%

Genomsnitt: 3.9

- mellan lagom och hög, skulle satt hög om det inte var så att jag tycker att det egentligen ska vara hög så blir väll lagom då?» (Lagom)
- Nästan lite för svåra inlämningsuppgifter ibland. Även om man började över en vecka i förväg var man klar kvällen innan det skulle lämnas in.» (Hög)
- Kändes som för mycket arbete för en 7,5 poängs kurs. 4 fördjupningar och 2 stora arbeten krävde enormt mycket tid» (Hög)
- Möjligt att det kändes så pga att jag inte körde 100% från början.» (Hög)
- Alldeles för mycketr att göra om man jämför med andra kurser med samma poäng. » (För hög)
- Inlämningsuppgifterna krävde oerhört mycket tid.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»13 30%
Hög»21 50%
För hög»6 14%

Genomsnitt: 3.73

- Läste bara en kurs denna LP.» (Låg)
- as said before.» (Lagom)
- Knappt så man orkade med bda kurserna samtidigt.» (Hög)
- läste 3 kurser» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»8 19%
Godkänt»15 35%
Gott»14 33%
Mycket gott»3 7%

Genomsnitt: 3.19

- Mitt personliga intresse för detta område är mycket litet. Jag har försökt intressera mig, men det har vart mycket svårt! Varför skall jag lägga ner 8veckor på något som jag lika gärna kan slå upp på wikipedia under en timma?» (Mycket dåligt)
- kursen känns inte befogad att läsa» (Mycket dåligt)
- Ointressant kurs som inte har med datateknik att göra över huvud taget. det är ju inte ens en mts-kurs, så varför ska vi läsa två stycken kurser som har med miljö att göra?» (Dåligt)
- Jag tyckte hela kursen var otroligt tråkig. Jag hade svårt att motivera mig till att göra uppgifterna, eller sätta mig för att plugga inför tentan. Men det är förstås en helt subjektiv bedömning.» (Dåligt)
- Föreläsningarna kändes för osammanhängande med så många gästföreläsare. En föreläsare genom hela kursen hade varit bättre för att knyta samman olika delar och ge en bra överblick. Dessutom var inlämningsuppgifterna _alldeles_ för kluriga. Det var inte frågan om att lära sig om miljö utan om att bolla med siffror och enheter. Det var för mycket obligatoriska moment, det hade räckt med enbart fördjupningsövningarna eller enklare inlämningsuppgifter.» (Dåligt)
- Självklart skulle en betydligt högre grad av sammarbete mellan föreläsarna kunna leda till ett krafigt ansiktslyft för denna kurs.» (Godkänt)
- Denna kurs ger en bra uppfatting om vad som händer runt om kring oss och det är väldigt nödvändigt att veta även om man går på datornteknik.» (Gott)
- Den har faktiskt ändrat min inställning till miljö frågor och hållbarutveckling. Man har faktiskt börjat tänka hållbarhet.» (Gott)
- Samtidigt som kursen emellanåt var jobbig och tråkig har man ändå fått upp ögonen för det här med miljö och hållbar utveckling. Jag tycker faktiskt att det är lite intressant, vilket jag kanske inte hade förväntat mig.» (Gott)
- Det är en intressant kurs.» (Gott)
- en kurs som säger att man bör äta mer kyckling kan inte vara fel.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Systemperspektivet och den mycket väl utförda föreläsningen om växthuseffekten, som hölls av killen med dreadlocks.»
- Handledda övningarna.»
- Fördjupnings och inlämningsuppgifterna gav väldigt stor förståelse»
- Duggan. Han som föreläste om Rwanda.»
- Jättebra med alla skiftande föreläsare! Alla var inte de bästa med på det stora hela så gjorde det kursen betydligt intressantare.»
- Kursboken»
- Vissa föreläsningar»
- Fördjupningsövningarna var bra. Likaså inlämningsuppgifterna.»
- Gruppövningarna var bra.»
- Föreläsningarnas underbarhet, i de flesta fall.»
- Den höga standarden på föreläsningarna.»
- Bra med utskrivet föreläsningsmaterial. Intressanta föreläsningar. Många bra förläsare.»
- föreläsningsstrukturen»
- Disskussionsövnignarna och inlämningsuppgifterna»
- tentamen - den kändes bra och testade en på hela kursen.»
- vet ej»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Anna Nyström Claesson. Jag uppfattade hennes attityd gentemot publiken som misstänksam och oförskämd. Detta gav upphov till att publiken blev skeptisk och lite hetsad. Detta i sin tur ledde till att föreläsaren blev ytterligare mer reserverad och misstänksam. Ansvaret för denna onda spiral ligger ytterst hos föreläsaren.»
- Inlämninguppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna var i mitt tycke lite väl mycket "tänka ut hur olika värden skall divideras/adderas/.. med vilka", bra att man själv får räkna fram impact från olika dieter/bränslen/etc men det borde gå att uppnå samma förståelse utan "matten". Sammtidigt gör förmodligen krånglet med hur de olika värdena hänger ihop att man måste tänka till betydligt mer än om man bara fått siffrorna från början.»
- Det faktum är att svårigheterna i fördjupningsövningarna ibland ligger på helt fel ställe. Att lösa en uppgift kan bestå av 80% enhetsjonglering och bök. Resterande 20% bärkraft.»
- Försök göra föreläsningarna lite roligare... Jag tror jag somnade på varenda en, utom föreläsningen om Rwanda, som faktiskt var underhållande.»
- Man bör få bonuspoäng från inlämningsuppgifterna som kan läggas på innan man nått upp till trea. »
- Väldigt tunga perioder inför inlämningsuppgifterna. Kanske ha fler och mindre inlämningar istället?»
- Det kändes som att beräkningarna till inlämningsuppgifterna tog onödigt mycket tid. Det var mycket lång, krångliga beräkningar som i sig inte hade med kursen att göra. Det vore bättre om man fick resultaten direkt och la tiden på att diskutera ämnet och lära sig något istället.»
- Kompendiet»
- Mindre räkne uppgifter.»
- De engångs föreläsere utifrån, hade intressanta föreläsningar men de vara inte så väl länkade till helheten i kursen. Datateknik delen kändes ditt tvingat, bättre lämna den och inte försöka motivera kursen med att klämma med den. Fördjupnings och inlämningsuppgifterna gav ju vissa aha upplevelser vad gäller storleksordningen på olika värden. Men det kändes mer som man hela tiden förökte dribbla bort student med en massa omvandlingar hit och dit. Detta förstår jag inte meningen med, känns också dit tvingar för att det "måste" gå lite mer tekniska uppgifter i kursen. Vore bättre att ge mer problem baserade uppgifter, som att ta tex ta fram energi lösningar till ett givet problem etc.»
- Skriftlig tentamen i den här kursen är en dålig examinationsform. Jag hade mycket hellre sett individuella inlämningsuppgifter. Inför tentamen kände jag att det var för många områden och för många detaljer. Det var i första hand detta som fick mig att avstå från relativt många av föreläsningarna i kursen.»
- Vår handledare SÖG!! han kunde inte svara på frågor å var allmänt svår att diskutera med.»
- Lite lättare inlämnings uppgifter»
- Inlämningsuppgift 2 b), alldeles för diffust bekriven. Går inte att lösa utan hjälp av handledaren, vilket borde vara fallet?»
- Inlämningsuppgifterna tog för lång tid, Man han inte med den andra kursen. Mindre krångliga inlämningsuppgifter. Det var svårt att förstå vad det var man skulle räkna ut. Inlämningsuppgifterna tog längre tid än det var beräknat att de skulle göra. Handledarna som bedömde inlämningsarbetena hade olika bedömningar.»
- arbetsbördan. godkända inlämningsuppgifter borde räcka för ett godkänt i kursen. tentan skulle kunna vara ett sätt att höja sig.»
- mindre grupparbeten som man ändå inte lär sig något direkt på.»
- Bättre sammarbete mellan föreläsar samt mer inriktning på att lära inför inlämningsuppgifter och tenta (inriktning på förbättringar ur teknologens synvinkel).»
- Onödigt mycket räkneuppgifter på inlämningsuppgifterna, vilket inte direkt har något att göra med kursen. Fokusera på viktigare delar istället, som disskussionen!»
- Ta bort inlämningsuppgifterna helt, ELLER gör de mycket mindre kluriga och mer fokuserade på att resonera och gör samtidigt fördjupningsövningarna ej obligatoriska. Så som kursen är nu är det alldeles för tungt med inlämning + fördjupning.»
- vet ej»

16. Övriga kommentarer

- Peace Out.»
- ...»
- Mycket bra kurs, även för mig som känner mig insatt i hållbarhetsproblemet har den gett många aha-upplevelser.»
- Det var rätt rörigt med alla olika föreläsare som inte verkade ha koll på vad de andra hade sagt.»
- Var skeptiskt till kursen först, men jag tycker absolut att den motiverad. »
- Kursen var på pappret en bra kurs. Genomförandet ger jag inte mycket för. Kursen saknar en tydlig struktur. I övrigt var kursen en alldeles för stor belastning, då den relativt andra kurser tog oproportionerligt mycket tid för en väldigt låg utdelning (pga. oklart fokus). Det är förståeligt att det är svårt i en kurs som behandlar många ämnen, därför anser jag inte att ett sådant här ämne bör vara enskild kurs utan i framtiden en del av ALLA kurser. Det skulle ge en mycket bättre utdelning och inte vara lika svårt att ta till sig.»
- Väldigt flummig kurs! Och något som är helt oförståeligt är att granskningen ligger i början av lovet när många är hemma och inte i Göteborg. Helt idiotiskt! Detta är liksom en tenta som alla vill granska eftersom det är så flummigt!!! Ordna en granskning när folk kan komma!!!»
- För mycket arbete för lite poäng!»
- varför var fördjupningsövningarna tvugna att vara skrivna för hand?»
- Ganska stor skillnad i kvalitet på föreläsarna, men majoriteten var bra till mycket bra.»


Kursutvärderingssystem från