ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Avancerad tillverkningsteknik V11, LMU233

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»4 57%
Cirka 20 timmar»2 28%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.71

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»1 14%
25%»2 28%
50%»0 0%
75%»1 14%
100%»3 42%

Genomsnitt: 3.42

- Hade läst en del av de olika kursdelarna i Produktmodellering ( t ex vattenskärning, gnistning, laserbearbetning osv). Så fanns ingen mening att dra till lektionerna.» (25%)
- cirkus 95 %» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 85%

Genomsnitt: 3.57

- Har fått tilldelat kurs pm som avser vad man skall läsa och lära sig. Kursmålen är väl bara där för att se fina ut ändå?» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»5 71%
Vet ej/har inte examinerats än»2 28%

Genomsnitt: 3.28

- Har ej gjort tentan ännu, så jag vet inte om den motsvarat det som står i kurs pm.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»3 42%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 2.42

- Exjobb» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 3

- Mycket av det som vi går igenom på föreläsningarna är sammanfattningar av litteraturen. I stort sätt.» (Ganska liten)
- distans» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 100%

Genomsnitt: 4

- En av de bättre kurserna gällande webbadministrationen. Alla OHs fanns tillgängliga, all information om eventuella studiebesök/arbeten fanns, tentor med lösningar. Det kan inte bli bättre än såhär!» (Mycket bra)
- Toppklass! Uppdateringar skickas t ex via e-post. Guld!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt hjälp»3 42%

Genomsnitt: 4.42

- Tror att det hade funkat bra om man bara slängt iväg ett mail till Gustav.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»2 28%

Genomsnitt: 4.28

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 28%
Lagom»5 71%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Varken låg eller hög.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 28%
Hög»3 42%
För hög»2 28%

Genomsnitt: 4

- Har å andra sidan inte med kursen i sig att göra, utan snarare examensarbetet som löper vid sidan av som tog en massa tid. Totalt sett blev det lite "hög" arbetsbelastning. Kunde dock vart värre!» (Hög)
- Mycket arbete med exjobb vid sidan om ledde till att denna kurs lades lite åt sidan..» (För hög)
- Mest pga exjobb. Men så är livet. Ibland går det neråt, ibland uppåt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»5 71%
Mycket gott»2 28%

Genomsnitt: 4.28

- En mycket intressant kurs! Man har fått lära sig en del saker som man inte visste om tidigare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Webbadministrationen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
- labbarna, ger bra förståelse»
- Labbarna och studiebesöken var givande.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Möjligtvis att de "frivilliga" arbetena som finns, blir lite mer "seriösa". Man kan definitivt få ut mer av dem. EFtersom de också tar lite tid att göra, vore det bra om de var lite mer "omfattande"»
- Tydligare powerpoints. Ta bort delar som inte är aktuella, det stör om man bara bläddrar förbi dem hela tiden. Det som ska läras ut ska vara med i presentationen, inget annat. »

16. Övriga kommentarer

- mtid på detta sätt. Finner ingen logisk förklaring till varför det är på detta sättet, år in år ut. Och vill gärna inte tro att ni gör så för att mjölka staten på så mycket skattepengar som möjligt (ni får pengar per elev som är kvar på skolan enligt en källa). Jag är i alla fall klar med alla kurser nu. Men ska komma på några besök om ett par år. Så får vi se hur långt ni har kommit.»
- Duktig föreläsare. En av de få på Lindholmen som faktiskt har en normal hjärna som kan föra fram en röd tråd. Gustav vet vad han pratar om, han vet hur han ska förmedla kunskapen och han tar hänsyn till elevernas önskemål. Det är inte ofta jag rosar en föreläsare på detta sätt. Så om du läser detta Gustav, ta det till dig. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från