ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 11/12 Mekanik, MME180

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-28 - 2012-06-19
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 11%
Gott»17 32%
Mycket gott»30 56%

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som de flesta väg och vattenkurser en mycket strukturerad kurs med tydliga mål och klart vad som förväntas av en. Ett mycket pedagogiskt upplägg. Bra Peter!» (Mycket gott)
- Väldigt rolig och lärorik kurs.» (Mycket gott)
- Bästa föreläsarna hittills! MVG+!» (Mycket gott)
- Ljuvligt» (Mycket gott)
- Väldigt bra lärare som känner in elevernas behov och lyckas skapa en positiv, engagerad stämning.» (Mycket gott)
- Bra föreläsare, bra övningsledare» (Mycket gott)
- Bästa kursen jag gått hittills, extremt välstrukturerad, mycket bra upplagda och pedagogiska föreläsningar, och mycket resurser i form av övningsföreläsningar och räknestugor.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.45


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. frilägga ett materiellt system i jämvikt, samt ställa upp och lösa jämviktsekvationer för det frilagda systemet
2. redogöra för innebörden av Newtons lagar inklusive begreppet inertialsystem
3. tillämpa Newtons andra lag för att lösa enklare problem för en partikel i såväl rätlinjig som kroklinjig rörelse
4. lösa enklare ingenjörsproblem, inklusive bestämning av lagerreaktioner, för en stel kropp vid rotation kring en fix axel
5. tillämpa energisamband för att lösa enklare dynamiska problem för partiklar, system av partiklar och stela kroppar


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»37 69%

Genomsnitt: 3.39

- Kunde konkretiseras» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»48 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»18 35%
Ja, i hög grad»31 60%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.68

- Vad är lagerreaktioner?» (I viss utsträckning)
- Vid jämförelse med tidigare tentor upplevdes denna välldigt mycket svårare och krångligare. Är tråkigt att inte kunna få visa vad man kan och lärt sig. "G-delen" var onödigt krånglig och inte alls som de basuppgifter man räknat tidigare. » (I viss utsträckning)
- Vissa uppgifter var svårare om man jämför med tidigare tentor anser jag.» (I viss utsträckning)
- Ja, men tentan hade gjorts svårare än tidigare års.» (I viss utsträckning)
- Tentan uppnådde målen, men basuppgifterna på tentan var mycket svårare än de basuppgifter vi gjort under kursen och basuppgifterna som fanns på gamla tentor.» (I viss utsträckning)
- Bra tenta, tidigare tentor har varit alldeles för lika varandra, syftar då i synnerhet på uppgift 6 som i princip alltid varit varit samma tema.» (Ja, i hög grad)
- Det var en del delmoment som inte kom med på tentan men de testades istället på duggor» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 5%
Ganska stor»26 49%
Mycket stor»24 45%

Genomsnitt: 3.39

- Räkneövningarna är egentligen av mest nytta för det är där man förstår vad och hur man gör resten kan man alltid läsa sig till om man vill även om det underlättar att få det serverat på föreläsningar.» (Ganska stor)
- Tycker upplägget med powerpoint på föreläsingar är svårt. Det är svårare att hänga med på vad som sägs när man inte skriver av. tempot blir snabbare. DOck bra att få ut varje pw-föreläsning på papper!!» (Ganska stor)
- Jag har hela tiden legat efter och därför inte förstått så mycket förren på slutet då jag hade jobbat i kapp.» (Ganska stor)
- Övningslektionerna är de lektioner som gett mig mest» (Ganska stor)
- Varierande närvaro har gjort att jag inte kunnat utnyttja undervisningen kursen erbjuder till fullo.» (Ganska stor)
- Bra med föreläsningar och häften med det viktigaste faktan.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar med bra power points. Bra att ni gör det lättförståeligt.» (Mycket stor)
- Ovärderlig!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»14 26%
Ganska stor»18 33%
Mycket stor»16 30%

Genomsnitt: 2.84

- Boken är skitdålig.» (Mycket liten)
- Har knappt läst i boken (utöver uppgifterna). Kompendierna som delats ut varje lektion har varit till stor hjälp!» (Ganska liten)
- Använder bara boken för uppgifterna. Häftena på föreläsningarna är det jag hämtar fakta ifrån.» (Ganska liten)
- boken var kanske inte så nödvändig, hade varit bra med några svårare basuppgifter.» (Ganska liten)
- Inte använd mig av kursboken någonting, men däremot är föreläsningshäftena till stor hjälp samt salsövningarna då uppgifter löses på tavlan. » (Ganska liten)
- Basuppgifterna har varit till stor hjälp, men kursboken har inte varit till jättestor hjälp. Uppgifterna i boken har varit till hjälp men inte texten. » (Ganska liten)
- Bokens uppgifter har varit alldeles för svåra för att klara av, jag gjorde basuppgiftet samt gamla tentor inför vår tenta.» (Ganska liten)
- Basuppgifterna - jätte bra! Boken - bra men saknas lösningsgång när man kör fast. » (Ganska stor)
- Uppgifter var kanon men härledningarna var ibland väldigt avancerade, dock riktigt bra komplement till föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Kursmaterialet, med utskrivna pw-presentationer har varit mkt bra!! boken har varit till mindre hjälp, saknar lösningsgångar till uppgifterna i boken!!!!!!» (Ganska stor)
- Kurslitteratur inget alls men mycket bra basuppgifter» (Ganska stor)
- Läste inte boken, häften från föreläsningar tillräckliga!» (Ganska stor)
- Bokens uppgifter är bra men boken är svår att förstå då den inte är så pedagogisk. Det utdelade materialet har varit mycket bra.» (Mycket stor)
- Jag har i princip bara använt mig av gamla tentor, men de har gjort väldigt mycket.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 24%
Mycket bra»40 75%

Genomsnitt: 3.75

- behov av fler uppgifter med lösningar» (Ganska bra)
- Jag missade tre föreläsningar och tre räkneövningar (tror det var 14-16). Förläsningarna kunde jag läsa efteråt eftersom de var utlagda på kurshemsidan, men det var inte räkneövningarna 15 och 16, det var lite konstigt eftersom alla andra var utlagda.» (Ganska bra)
- Bra och uppdaterad hemsida» (Mycket bra)
- Mängeder av gamla tentor och uppgifter, BRA!» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»28 53%
Hög»22 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.38

- Mycket bra med duggor som gör att man "tvings" plugga och hålla uppe tempot i kursen.» (Lagom)
- Jag har lagt ner mindre tid än vad kursen förväntas av mig, men det har ju å andra sidan inneburit att inte ens närvara fullt ut, så jag tror absolut inte arbetsbelastningen är för hög.» (Lagom)
- Om man kunde sållra ut lite fler uppgifter hade det varit bra.» (Hög)
- Det var bra att de viktigaste hemproblemen var markerade för annars hade det varit väldigt mycket att göra eftersom uppgifterna var svåra och tog lång tid att göra även om det inte var så många uppgifter.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»14 26%
Mycket bra»28 52%
Har ej sökt hjälp»10 18%

Genomsnitt: 3.88

- Mindre grupper på räknestugorna skulle varit bra! En gång hade vi t.ex. en egen räknestuga för AT och då kände man verkligen att man fick den hjälpen man ville ha! » (Ganska dåliga)
- Ofta långa väntetider i räknestugorna. » (Ganska bra)
- Var dock ej på någon Räknestuga.» (Ganska bra)
- har mailat till både föreläsare och övningsledare, mycket hjälpsamma!!!!» (Mycket bra)
- Väldigt god hjälp!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 26%
Mycket bra»34 64%
Har ej sökt samarbete»4 7%

Genomsnitt: 3.75

- Cad uppgifterna för svåra!!» (Ganska bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»19 35%
Hög»29 54%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.62

- Tungt efter lovet då kemiprojektet tog all tid, vilket gjorde att mekaniken släpade efter..» (Hög)
- Hade ett krävande projekt parallellt så kunde inte lägga så mycket fokus som jag ville på mekaniken.» (Hög)
- Mekaniken får ju stå tillbaka rätt mycket under slutet av kursen då georesa och geotentan kommer, så känns som man ligger lite efter när tentaplugget tiöl mekaniken sätter igång.» (Hög)
- Eftersom jag går AT har läsperiodens arbetsbelastning varit hög, men inte på grund av mekaniken. Mekaniken har dock hamnat i skymundan när vi haft arkitekturprojekt att göra, vilket är beklagligt.» (Hög)


Supplemental instruction (SI)

Under läsperiod 4 erbjöds ni hjälp med mekanikinlärningen i form av SI. Att vara med på SI-mötena var helt frivilligt.

12. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

53 svarande

25 47%
1-2»9 16%
3-4»10 18%
5 eller fler»9 16%

Genomsnitt: 2.05

- De krockar alltid med andra lektioner.» (0)
- Ja får lite ont i huvudet när de blir för babbligt» (1-2)
- Tror att jag har varit på så många. Kan vara över 5 också.» (3-4)

13. Om du deltagit i SI under kursen –, hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

29 svarande

Mycket viktig»3 10%
Viktig»10 34%
Lite viktig»13 44%
Inte alls viktig»3 10%

Genomsnitt: 2.55

- Ett riktigt bra ämne att pröva SI metoden då man ser problemen ur andra synvinklar när man diskuterar med andra elever.» (Viktig)
- Gett bra tankar och funderingar. men varit med på för få.» (Lite viktig)
- Gått för få gånger» (Inte alls viktig)


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter och Per-Åke!»
- Föreläsare och övningsledare»
- upplägget räkneövningar räknestugor och föreläsningar. Duggorna»
- Alla föreläsare har varit kanon. Storgruppsövningar är super!»
- Tycker helheten var kanon! Bra föreläsare och övningsledare.»
- Räknestugorna B>asuppgifterna»
- Power pointarna»
- lektions-kompendier»
- Utdelning av föreläsningsanteckningar, och kurs-PM:ets utformning. De sakerna gjorde kursen lätt att följa.»
- Räkneövning! Bra att få se fler uppgifter lösas och hur»
- Övningsföreläsningarna med exempel uppskattas!! Upplägget med föreläsning/övningar/räknestugor»
- Duggor och Matlabövningar»
- Peter Folkow samt de förutskrivna föreläsningarna.»
- Peter Folkow som föreläsare! Oerhört pedagogisk. »
- Power pointerna och övningarna»
- Basuppgifter»
- Allt!»
- SI samt räknestugorna»
- Förläsare och övningsledare för dom har varit riktigt bra :)»
- Utskrivna föreläsningsanteckningar till varje föreläsning»
- Föreläsaren, räknestuga, övningsalarna»
- Föreläsare och övningsledare»
- Salsövningen och SI:n »
- Allt utdelat material! Det har varit jättebra att få föreläsningarna utskrivna och lugnt kunna följa med på projektorn. Kurshemsidan har administrerat ut resten mycket väl.»
- Basuppgifterna. Jag tyckte de var viktiga för att verkligen visa att man klarar grunderna av kursens lärandemål.»
- duggorna»
- upplägget var genialiskt, mycket lätt att förstå.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan skulle varit i fredags istället för idag.»
- Den andra matlabuppgiften va lite för svår»
- En tenta som faktiskt innehåller basuppgifter på rätt nivå. »
- Kanske fler klassrum vid räkneövningar då de tenderar att bli stökiga och hög ljudnivå.»
- Både övningsskrivningarna och tentan var mycket svårare än de än de vi kunde öva på. Lägg upp några som är i nivå med tentan nästa gång.»
- fler uppgifter med lösningar. fler räknestugor.»
- Matlabuppgifterna kändes inte relaterade till kursen, och var för svåra för våra förkunskaper.»
- Tentan kändes delvis som nya saker/saker vi under genomgångar knappt lagt fokus på»
- Hade varit bra med fler räknestugor.»
- svårigheten på övningsproblemen som redovisades på tavlan. de motsvarade inte riktigt de uppgifter som dök upp på tentan, de var i regel betydligt svårare och känns nu i efterhand lite överflödiga. men upplägget med övningsföreläsningar är annars riktigt bra!»
- Matlab-testarna. Hade för dåliga baskunskaper i matlab för att kunna lösa uppgifterna. »
- Matlaben, tentor som stämmer överens i svårhetsgrad med äldre tentor»
- Om det är möjligt, lösningsförslag till boken»
- ledning till uppgifterna i boken vore ett bra stöd»
-
- På något sett se över kursliiteraturen, vet att många inte använt den då den har varit svår att få nytta av»
- Inte lägga lektioner på klämdagar är trevligt.»
- Tentan! Borde ha mer klarhet i upplägg. Vår tenta var helt olik den som varit föregående år. »
- Skär ner på övningsföreläsningarna till förmån för räknestugorna. Man lär sig ju trots allt mycket mer av att göra själv än att försöka komma ihåg hur läraren löste uppgiften. Det är bra att få lite lösningsmetoder nedskrivna, men nackdelarna är ändå ganska många relativt att räkna själv.»
- matlabuppgifterna, de är för svåra för att man egentligen skall lära sig något av dem»
- Caduppg»


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- bra kurs»
- Supernöjd med denna kurs!»
- basuppgifterna på tentan borde vara mer lika de basuppgifter vi har räknat på innan. Nu var de mycket svårare :-(»
- Som sagt - bästa föreläsarna vi har haft under hela det första året! Tack!»
- Kursen har varit mycket rolig. Peter och övningsledarna har på ett bra sätt förklarat hur man skall lösa problemen och om man behövde hjälp kunde man fråga dem. »
- Bra och intressant kurs!»
- Riktigt bra kurs! Väldigt bra upplägg med föreläsningar, räkneövningar och räknestugor. Bra och engagerade föreläsare som är oerhört duktiga på att hjälpa om man har kört fast.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.45
Beräknat jämförelseindex: 0.86

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från