ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Sjömanskap A, LNC047

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»7 28%
Cirka 20 timmar»6 24%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.56

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»7 28%
100%»17 68%

Genomsnitt: 4.64


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 16%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 40%

Genomsnitt: 3.04

- Lite mer konkreta hade varit bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 50%
Ja, i hög grad»11 45%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.54

- Jag tyckte att tentamen inre riktigt spelade det som fokus i undervisningen hade varit, frågan på A delen om propellerdiameter kändes inte rikigt som den absolut nödvändigaste kunskapen till exempel.» (I viss utsträckning)
- Provets A-del var missvisande i förhållande till kursens mål och godkäntnivån. Del-B var jätte bra.» (I viss utsträckning)
- Tycker det ska löna sig att vara väl förberedd på tentan, men tydligen så räcker det att klaga lite för att sänka gränsen för godkänt..» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»13 52%

Genomsnitt: 3.44

- Underhålls biten var väldigt luddig och kändes väldigt oseriös, vilket gjorde de svårt att veta vad man skulle kunna till tentan.» (Ganska stor)
- Björns och Fredriks föreläsningar var mycket bra, även om jag tycker att det borde kommit mer om regler på tentamen eftersom det hade ganska stort fokus på föreläsningarna (Björns). Föreläsningarna om underhåll var mindre bra, gav inte så mycket. Inför tentamen utgick jag från instuderingsfrågorna, tyvärr speglade dessa inte helt innehållet på tentamen. » (Ganska stor)
- Med undantag för han som håll i underhållsundervisningen. Han stakade sig hela tiden och sa att viktiga saker (som kom på provet), inte var viktiga. Han hade ritat egna bilder i windows-paint som var obegripliga. Han hade inte förberett sin egen slide-presentation alls verkade det som. Han var svår att lyssna på eftersom han avbröt sig själv med nya samtalsämnen.» (Mycket stor)
- Förutom föreläsningarna om underhåll som var rent utsagt usla.» (Mycket stor)
- Bra, konkreta föreläsningar i manövrering och den biten samt sjövägsreglerna. Underhållsdelen var däremot väldigt luddig. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.8

- Köpte ej kurslitteratur. Instuderingsfrågorna var bra men de hade gärna fått innefatta hela kursen, dvs även underhållsbiten. För regleravsnittet så var testerna på ping pong bra. » (Mycket liten)
- Vissa av powerpointsen var aningen svåra att förstå när man skulle repetera» (Ganska stor)
- Gäller föreläsningsmaterialet. » (Ganska stor)
- sjötrafikföreskrifts-boken var bra» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»16 64%

Genomsnitt: 3.56

- Fanns ingen sjömanskapsbok att tillgå första månaderna, sen fick vi en skitutgåva med dålig kvalité på pappret och många kapitel var borttagna. den kosta över 400 spänn» (Mycket dåligt)
- Jag tycker att det är bättre om PDF filerna på Pingpong ligger med en bild/sida och inte som nu med 4/sida.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»13 52%
Har ej sökt hjälp»6 24%

Genomsnitt: 3.96

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»19 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»19 76%
Hög»5 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Mer laborerande är alltid bra. Vi hade kunnat göra mer spännande saker på maritiman.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 76%
Hög»6 24%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.24

- Visumansökan tog mycket energi, annars lagom belastning...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»7 28%
Gott»12 48%
Mycket gott»5 20%

Genomsnitt: 3.84

- Innehållet i kursen kändes relevant inför praktiken men tentamen kändes lite ogenomtänkt och det var svårt att plugga eftersom de instuderingsfrågor vi fick inte speglade de frågor som kom.» (Godkänt)
- Underhållsföreläsningarna drar ner betyget» (Gott)
- Undantaget är alltså föreläsningarna i skeppsunderhåll.» (Gott)
- Men underhållsdelen måste ses över. Det skulle varit mer konkreta exempel, "vi ska måla den här delen på fartyget, hur går man tillväga, förarbete, målningsprocedur etc?". Mer handfasta tips, tagna direkt från verkligheten.» (Gott)
- Väldigt bra förutom underhållsdelen.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Maritiman var bra tyckte jag och jag tyckte det var bra föreläsningar rakt igenom, förutom underhållet.»
- PORTsim eller liknande labbar. Gav bra intryck i hur skeppen fungerar.»
- Antalet lektioner samt upplagget pa dem »
- Allt utom skeppsunderhåll.»
- Fredriks föreläsningar var strukturarade och bra för mig som inte hade några förkunskaper.»
- Sjövägsregler.»
- I princip allt UTOM underhållsbiten.»
- na»
- Portsim och Maritiman. »
- portsim upg, för de var ganska så kul»
- besöket på båten »
- besöken på maritiman »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentamen, samt att föreläsningarna om underhåll kändes lite oseriösa.»
- Undrhålls föreläsningarna»
- Förändra föreläsningarna om underhåll. Dessa gav väldigt lite. Ersätt med studiebesök på Cityvarvet? »
- Vejningsreglerna. Gå enbart igenom vejningsreglerna och inte lanternor om de nu inte ska förekomma på provet. Regel 1-19 är fullt tillräckligt att ha koll på! Vidare måste det ske förändring med underhållet i kursen. Flera med mig tyckte till och börja med att han började i helt fel ända, med hur det styrs och datorprogram mm... Börja basic, rost, färg mm... Stegra sedan! Sen måste läraren ha koll på sina powerpoints och prata relevant för kursen. På provet var det svårt att veta vad man skulle fokusera på underhållet. Han kan plocka bort mycket irrelevant fakta i poerpointsen med. (Diagram med sträck som han själv inte vet vad de föreställer ens!) mm.. kort gott. Den delen måste förändras grundligt. Den var riktigt dålig nu tyvärr och jag har inte mer kunskap om underhåll nu än innan kursen.»
- Underhallstekniken bor laggas upp pa ett annat vis, den lararen vi hade gav oss inte sa myket.»
- Skeppsunderhåll. Nån mer laboration hade varit kul. Fler Portsim?»
- Lite mer praktiska övningar/moment borde ingå. Det är svårt att föreställa sig hur vissa saker fungerar om man aldrig varit i kontakt med dem. »
- Underhållsdelen måste bli mycket bättre. Nu var den så dålig att ingen tog den seriöst vilket är synd då det är en stor del av arbetet. Det kändes som läraren fått ett antal PDF-filer som han inte var inläst på. Mycket dåligt. Förstår att det kan vara problem att hitta lärare som kan hålla i undervisningen men då är det bättre att ta bort den delen. Då kan det vara bättre att ge oss en uppgift att tex göra på praktiken som knyter an till underhåll.»
- Underhållsdelen var fruktansvärt oproffsig. Kändes inte som föreläsaren var insatt i sitt eget material eller hade någon aning om vad det var han förväntades lära ut. Verkade som att han fått några power points som han inte gjort själv eller ens tittat på och sedan gick upp och "freestylade" till dessa. »
- underhålls föresläsningarna. Förstod aldrig vad som var relevant och inte.»
- Göra målen med kursen klarare och tydligare frågor på tenatn samt bättre struktur»
- Underhållsdelen, se fråga 13.»
- besöket på båten kunde innehållit mer. varit mer ingående»
- Tentamen ! Jag ansåg att den kanske borde tittas över.»

16. Övriga kommentarer

- Bra och rolig kurs i stort»
- Extremt daligt upplagg pa tentamen! Vi fick 150 studiefragor som lararen uttryckligen sade att om vi kunde dessa skulle vi klara godkant. Vi fokuserade da pa dessa frogor men nar tentamen kom sa var det helt andra frogor som kom, speciellt pa A-delen osm skulle vara den lattaste, den var svarast. Vi kande oss helt enkelt lurade och felinformerade. Andra portsimuppgiften hade garna kunnat komma lite tidigare, kom lite for sent i kursen da det inte ar manga datorer men manga elever, sa var det svart att fa en dator i tid. (skriver fran en utlandsk dator, darav saknaden av prickar ovanfor vissa bokstaver)»
- Föreläsningarna om underhåll var alldeles för ostrukturerade och gav i stort sett ingenting varför det var lite olyckligt att det kom en hel fråga om detta på tentan.»
- Mycket bra kurs förutom underhållsdelen som var horribelt dålig.»
- om det finns någon möjlighet att kunna beta av grejer för varje vecka så man kan se att man är i fas.»


Kursutvärderingssystem från