ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnadsplanering, LBT101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-06 - 2009-06-30
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»1 14%
Cirka 20 timmar»4 57%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Ojämn fördelning. I början av läsperioderna kunde det vara några timmar per vecka medan man i slutet kunde sitta 12 h per dag hela veckan.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 28%
100%»5 71%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 66%

Genomsnitt: 3.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»6 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»4 57%

Genomsnitt: 3.57

- Lite förvirrande då föreläsare och assistenter anser olika.» (Ganska stor)
- jag tycker inte att handledarna har gett så mkt eftersom de svarar olika saker på samma frågor...» (Ganska stor)
- Undervisningen har fungerat framför allt i ett intresseväckande och förtydligande syfte.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»6 85%

Genomsnitt: 3.71

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 28%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 3

- Här skiljer det otroligt mycket mellan föreläsningar och ritövningar. Claes föreläsaren har skött detta mycket bra medan det vi knappt fått något utdelat material under ritövningarn, vilket hade underlättat ritprocessen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 28%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»2 28%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- Förrivrande när assistenterna säger emot varandra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 28%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»3 42%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Varierande. I perioder utan problem men vid vissa tillfällen har det inte fungerat alls.» (Ganska dåligt)
- Under första ritarbetet var det stora konflikter mellan två av gruppmedlemmerna vs. den tredje som hade kommunikationsproblem och kulturella skillnader gjorde att många problem uppstod.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»3 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- i kombination med att alla andra kurser har mer innehåll än vad som borde under lp4, hade denna kurs på ca 3hp i lp4 en tenta och ett lika stort projekt som i lp3 (på 4,5hp) som då var det enda. poängen borde sättas tvärtom...» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»4 57%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Den senare läsperioden gick bättre tidsmässigt eftersom vi tidigare gjort en ritning och nu hade grunderna. Den förra läsperioden var dock alldeles för hög arbetsbelastning på.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 57%
Mycket gott»3 42%

Genomsnitt: 4.42

- Handledarna bör dock vara mer strukturerade och prata igenom vad som ska tas upp på lektionerna.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grupparbetena»
- föreläsningarna»
- Föreläsningarnas art och innehåll, tentan som tog med det centrala, möjligheten att ha handledare från arbestlivet, två olika ritningar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre struktur gällande handledarna»
- Samarbetet assisterna emellan Vad som krävs för att uppnå de olika betygen, annars tror man att det är som på arbeten och tentor i övriga kurser att det är okej att göra något enda fel och ändå få femma. »
- att handledarna ä mer överens, att det är samma deadline för alla olika grupper, få material om hur man ritar fönster, dörrar mm så de slipper samma frågor hela tiden...»
- Det egentligen enda dåliga med kursen har varit informationen kring rittillfällena. Informationen vi fått har varit olika beroende vilken handledare/lärare man frågat ibland. Dessutom så borde tillfällena ha en viss form av undervisning. vilket skulle minimera alla de miljoner fel man gjorde eftersom man inte hade en aning om hur man skulle rita en viss sak. Ett häfte med grundläggande ritpremisser kring de hus vi hade i uppgift att rita borde delas ut i början, för att undvika missförstånd, spara massa onödig tid för oss och onödiga konflikter.»

16. Övriga kommentarer

- Intressant kurs»


Kursutvärderingssystem från