ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Elteknik, LNB725

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-17 - 2011-11-06
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»5 29%
Cirka 20 timmar»8 47%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.17

- Kursen krockade väldigt dåligt med termodynamiken som krävde all tid.» (Högst 15 timmar)
- strömningsläran och termodynamiken som är en mycket svårare och tyngre kurs tar upp för mycket fokus under läsperioden och den här kursen kommer i skym undan» (Högst 15 timmar)
- Inte så många föreläsningar men arbeten har tagit lång tid. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 23%
100%»13 76%

Genomsnitt: 4.76


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 41%

Genomsnitt: 3.05

- Kunde vara tydligare om vilka inlämningsuppgifter som krävdes för en trea. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»13 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 12%

Genomsnitt: 2.06

- Mycket arbete, men relativt liten lärdom.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- I kombination med den andra kursen vi har läst är det för högt satta mål.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 35%
Ja, i hög grad»4 23%
Vet ej/har inte examinerats än»6 35%

Genomsnitt: 2.88

- Lite för dålig respons på inlämningsuppgifter och laborationer.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»9 52%

Genomsnitt: 3.41

- Kunde varit mer föreläsningar, speciellt INNAN laborationerna.» (Ganska stor)
- Det borde läggas in några fler föreläsningstillfällen. Det är en del saker som har "stressats" igenom pga föreläsningarna inte har räckt till.» (Ganska stor)
- Speciellt föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 3

- Bra bok.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»9 52%

Genomsnitt: 3.47

- Dåligt med material på Ping-Pong, en del uttedalt material lades aldrig ut och annat lades ut lite väl sent.» (Ganska dåligt)
- bra med inlämningsuppgifter, men ibland är ställda frågor så luddigt formulerade att man inte begriper vad man skall svara, och det är inte alltid det går att fråga läraren direkt» (Ganska bra)
- Det borde finnas fler lösta exempel. Inte bara en uppgift där det står ett svar, utan hela lösningsförloppet.» (Ganska bra)
- Inga problem.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.76

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»7 41%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.64

- Det var bra att man kunde bli godkänd med inlämningsuppgifter mm.» (Lagom)
- lagom om man satsade på godkänt och inte planerade göra tentan» (Lagom)
- Mycket inlämningar, Jag hade nu i efterhand haft fler lektionstimmar med räkningar och haft en större tenta.» (Hög)
- Projektarbetet tog lång tid att göra. » (Hög)
- Mycket på slutet.» (Hög)
- Elkurserna överlag är kända för stressiga laborationer. I denna kursen var framförallt den sista labben var både lite rörig och mycket stressig. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 23%
Hög»5 29%
För hög»8 47%

Genomsnitt: 4.23

- dåligt att lägga eltekniken och termodynamiken samtidigt» (För hög)
- Kombinera aldrig mer dessa två kurser samtidigt!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»7 41%
Gott»7 41%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.58

- Hade gärna velat lägga mer tid på denna kurs, dock blev det svårt iochmed belastningen från en parallell kurs.» (Gott)
- Kursen har gett en bra grund för hur elmotorer fungerar.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna, upplägget som helhet»
- Att en trea går att uppnå genom enbart inlämningar»
- Bevara upplägget med inlämningar, labbraporter m.m.»
- bra att de som inte satsar på mer än godkänt på kursen kan ägna sig åt inlämningsuppgifter. Laborationen med ett litet elnät var extremt givande och bör behållas»
- Bredden.»
- laborationerna»
- Laborationerna är bra, men tidsaspekten som de skall genomföras på är för snäv.»
- EJ ha denna kurs samtidigt som Strömingsläran. Speciellt när man pluggar 2 veckor utan uppehåll. Hinner inte ens plugga till el-tentan även om den kursen känns jävligt viktigt å ha med sig. känns som att El-kursen har kommit i kläm och att alla i klassen inte har haft möjlighet att ta in allt. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kortare Labborationer, det var lite svårt att hinna med alla delmoment och få full förståelse. Personligen hade jag hellre haft en större tenta och haft fler beräkningsövningar. Men det är bara jag»
- Flytta denna kurs till nästa läsperiod.»
- Bättre genomgång angående projektarbetet, mer föreläsningstid. »
- Tentan bör vara obligatoriskt. det är lätt att man inte lära sig kursen ordentligt om man bara skriver labbar. Elvisarbetet måste vara under labbtid då det är MÅNGA oklarheter och uppgiften blir därmed onödigt tidskrävande. »
- Bör ej planeras tillsammans med Termodynamiken. Två tunga kurser.»
- Mindre inlämningar, gjorde det svårare att planera studierna under läsperioden efter eget behov då det var många deadlines under läsperioden.»
- Fler föreläsningstimmar. Större vikt på tentamen och mindre inlämningar.»
- det sista projektarbetet kom ut alldeles för sent. två veckor till det räckte definitivt inte. alternativ hade sista labben kunnat vara mindre omfattande, då det kändes som den inte var lika relevant som de övriga delarna i kursen»
- Laborationerna kunde ha varit smalare. Färre moment men mer fördjupning och mer förberedande föreläsningar.»
- Ta bort gästföreläsarna, de var inte direkt givande. Framför allt inte den 1:a. Det är bättre att utnyttja tiden till kursen så det inte vissa moment behöver stressas igenom.»

16. Övriga kommentarer

- Pedagogiska lärare»
- byt plats på den här kursen och engelskan som läses i lp2. det är uppenbart att ångteknikskursen måste ligga efter termodynamiken, så det är svårt att flytta på de båda. på så sätt kan mer tid ägnas åt elen, och strömningsläran tar inte upp all studietid»
- Förstår att det är svårt att gå ner på djupet i en såpass bred kurs. I det stora hela en bra kurs.»
- En fundering angående uppgiften i EL-vis. Det är ett program som är riktat till situationer på land. Varför ska vi sätta oss in i ett program och göra en uppgift som vi aldrig kommer att arbeta med. Den delen av uppgiften borde tas bort helt och hållet.»


Kursutvärderingssystem från