ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-2 Sjöfartsekonomi, SJO401

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»5 23%
Cirka 20 timmar»5 23%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»7 33%

Genomsnitt: 3.04

- Stor Kurs med många del moment» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»5 23%
100%»15 71%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 38%

Genomsnitt: 3.19

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

...använda grundläggande ekonomiska och logistiska begrepp
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 4%
Ja, det kan jag»14 66%
Ja, med god marginal»6 28%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.23

...upprätta investeringskalkyler
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»6 28%
Ja, det kan jag»9 42%
Ja, med god marginal»6 28%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3

...beskriva världshandelns transportvägar
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 4%
Ja, det kan jag»10 47%
Ja, med god marginal»10 47%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.42

...förklara marknadscykler och de fyra sjöfartsmarknaderna
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»13 61%
Ja, med god marginal»8 38%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.38

...definiera aktörerna inom sjöfartsklustret
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 9%
Ja, det kan jag»10 47%
Ja, med god marginal»8 38%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 4%

Genomsnitt: 3.38

...tillämpa och analysera resekalkyler
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 9%
Ja, det kan jag»7 33%
Ja, med god marginal»12 57%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.47

...beskriva olika finansieringsmodeller för fartyg
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 4%
Ja, det kan jag»16 76%
Ja, med god marginal»4 19%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.14

...förklara konossementet och de olika befraktningsformernas funktion, särskilt vad gäller ansvars- och kostnadsfördelning
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 14%
Ja, det kan jag»13 61%
Ja, med god marginal»5 23%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.09

...beskriva på marknaden förekommande redar- och lastägarförsäkringar
19 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 15%
Ja, det kan jag»11 57%
Ja, med god marginal»5 26%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.1

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»19 95%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.95

- Tentan kändes mer omfattande än vad som förväntades» (Ja, i hög grad)
- Övningstetenta och våran tenta var väldigt olika vilket påverkade mig på ett negativt sätt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»6 28%
Mycket stor»14 66%

Genomsnitt: 3.61

- Mycket bra föreläsare » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.38

- Ingen vidare litteratur... .pdf och powerpoint orderliga.» (Ganska liten)
- Introduction to shipping, var inte till så stor hjälp, kändes lite som en basic sjömanskap bok om hur sjöfarten fungerar inte rent ekonomiskt.» (Ganska liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»12 57%

Genomsnitt: 3.57

- Mycket material på PinPong. Kanske bättre om man lägger upp material allteftersom istället för allt på en gång, det blir lätt att man "drunknar" i det vid kursens start. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»20 95%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.95

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.52

- Jobbigt att hitta tider som passar 4 studenter som bor på väldigt olika ställen » (Ganska dåligt)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 33%
Hög»13 61%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.71

- Framförallt när det gäller befraktningssimuleringen» (Hög)
- Mycket med inlämningsuppgifterna. Man hann inte börja plugga på inför tentan i god tid. » (Hög)
- Stör Kurs = mycke arbete, dock var det bra planerat med andra kurser så det inte blev ett problem för perioden.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 28%
Hög»10 47%
För hög»5 23%

Genomsnitt: 3.95

- Obligatoriska inlämmningsppgifter/grupparbeten/redovisningar en uppörning och tenta på varenda kurs på samma läsperiod...det har varit allt för hög press.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 19%
Gott»9 42%
Mycket gott»7 33%

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen är väldigt spretig, det är många smådelar av stora ämnen som klämms in men de knyts inte alltid ihop med nån röd tråd. Vissa uppgifter var bra, som befraktningssimuleringen, medan vissa känndes direkt onödga, som sammanfattningen av vetenskaplig artikel. den knöts inte in i resten av kursen på något vis. sen tycker jag att vi i befraktningssimleringen skulle räknat på verkliga siffror istället för några sagosiffror, för vi är ju ändå här för att lära oss om verkligheten... skyddas vi nu kommer smällen bli hårdare sen, det gör oss ingen tjänst.» (Dåligt)
- Man har en bra bild av hur det fungerar iland. Vad egentligen som sker när man får lastorders, vem som gör vad etc. » (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Befraktningssiumleringen!»
- Föreläsningen om Konossement, intressant och lättbegripligt undervisat.»
- mängden material på pingpong, lärarens tillgänglighet»
- Befraktningsspelet »
- Befraktningssimuleringen var mycket bra och lärorik.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bind ihop kursen så den inte spretar, ge oss inte omotiverade uppgifter »
- Utveckla befraktiningssimuleringen om möjligt, fler fartygstyper exempelvis. Det var roligt att göra den!»
- Mer tid till inlämningsuppgifter»

17. Övriga kommentarer

- Bra föreläsare»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.04

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.04
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från