ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V Byggande i samhället VBF051, VBF051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-12 - 2008-12-31
Antal svar: 95
Procent av deltagarna som svarat: 71%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten ha en helhetsbild av byggande i samhället. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

95 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»63 66%
Mycket bra»31 32%

Genomsnitt: 3.31

- Något oklara mål» (Ganska bra)
- Målen har uppnåtts men på ett ganska ineffektivt vis. Klara besked, lärare till lärare och lärare till elev hade utökat kunskaper ytterligare och inte förrvirrat lika mycket. Exempelvis kunde lärarna ge HELT olika "rätt/fel" vid delredovisnign/redovisning. ytterst förvirrande och vet ej ännu vilka direktiv som är "korrekta"» (Ganska bra)
- Jag tycker jag har fått en stor inblick på kort tid.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten ha en helhetsbild av V-utbildningen. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

95 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»6 6%
Ganska bra»56 58%
Mycket bra»32 33%

Genomsnitt: 3.25

- Man har ju inte lärt sig alla utbildningens delar, bara de direkt relaterade till själva byggandet» (Ganska dåligt)
- det pratas ju bara om byggbranschen och det finns väl ändå fler områden som man kan tänkas jobba inom!» (Ganska bra)
- hade varit bättre att presentera alla master utbildningar och inriktningar vid ett och samma tillfälle istället för att dela upp det och nämna det i olika föreläsningar. Detta eftersom det då blir lättare att jämföra utbildningarna.» (Ganska bra)
- Tycker att vi kunde haft en föreläsning om alla mastersutbildningarna samtidigt. Nu har vi fått höra om olika masters olika tillfällen och ett par har de gerättat om flera gånger. väldigt rörigt!» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten ha kännedom om V-ingenjörens olika roller och arbetsfält. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

95 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 6%
Ganska bra»60 63%
Mycket bra»29 30%

Genomsnitt: 3.24

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten ha kännedom om V-ingenjörens arbetssätt och metoder. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

95 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»16 16%
Ganska bra»64 67%
Mycket bra»12 12%

Genomsnitt: 2.89

- Arbetsätten och metoderna verkar vara indivudella beroende på vad läraren i varje kurs anser, dvs helt olika åskiter och därmed arbetssätt och metoder.» (Mycket dåligt)
- man har fått en inblick, fast ganska ytlig» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten ha förståelse för byggandets tekniska problemområden. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

94 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»9 9%
Ganska bra»67 71%
Mycket bra»18 19%

Genomsnitt: 3.09

- Ett så stort mål kan knappast uppfyllas "mycket bra" på en kurs på 7,5 hp, men jag tycker att det uppfyllts så bra det behövs. Detsamma gäller fråga 1-4.» (Ganska bra)

6. Lärandemål 6

Efter avslutad kurs ska studenten behärska grunderna för skriftlig och muntlig kommunikation. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

94 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 3%
Ganska bra»48 51%
Mycket bra»43 45%

Genomsnitt: 3.42

- Uppenbarligen inte. Min grupp har försökt göra en bra presentation och rapport. Den muntliga redovisningen fick vi bra kritik på medan rapporten inte var bra enligt läraren. Kursens mål är luddiga, svåra att tyda och i allmänhet väldigt vaga för vad som krävs för betyget godkänt. När jag läste kriterierna lite närmare så känner jag mig verkligen dåligt behandlad. Handledningen har sköts på ett dåligt sätt och jag känner mig lurad genom att de olika handledarna har gett vilseledande direktiv om vad som ska finnas med i en rapport och inte.» (Dåligt)
- Svenskan är vel inte helt på topp eftersom jag är norsk, fast kommunikation har jag lärt mig mycket om.» (Ganska bra)
- Även om rapporten förmodligen kan bli mycket bättre, så känner jag att jag har lärt mig väldigt mycket om själva skrivandet! Framför allt också alla saker man kna göra o Word!» (Mycket bra)
- jag hade de kunskaperna sedan tidigare, och har svårt att avgöra hur kursen hjälpt de som inte haft det» (Mycket bra)

7. Lärandemål 7

Efter avslutad kurs ska studenten vara medveten om gruppdynamiska processer. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

95 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»5 5%
Ganska bra»55 57%
Mycket bra»34 35%

Genomsnitt: 3.28

- Det finns gruppdynamiska processer och det är jag medveten om, men man kanske inte ska följa dessa slavist. Vi är ju trots allt alla olika individer och följer inte alltid ett mönster. Värt att betona mer!» (Mycket dåligt)
- ingen ide att lägga ner så mycket tid på den responsen vi fick för det schema vi fyllde i. kommentarerna var inte relevanta eftersom utvärderaren inte hade nån uppföljning av gruppen. själva övningen där man reflekterar och diskuterar vart man är i processen var mer givande. kanske haft en sån typ av övning vid ett senare tillfälle?» (Ganska bra)
- nja... tycker inte att alla processens "skeden" stämde exakt (för min grupp)» (Ganska bra)
- Har varit väldigt givande med Anna Goffes föreläsningar!» (Mycket bra)

8. Lärandemål 8

Finns något ytterligare mål, utöver ovan nämnda du uppnått? Om ja, vad?

- har fått göra en poster. aldrig gjort det förr. det var kul. vore bra om info om reflektionsuppgiften kom upp tidigare!!»
- jag har lärt mig grunderna till att kritiskt granska andras arbeten»
-
- nej»
- att kunna på ett positivt sätt kunna kritisera och granska en text. (oppositionsuppgiften)»
- som sagt, målen är väldigt luddiga»
- nej»
- Hur otroligt viktigt det är att förtydliga. I denna kurs har vi förmodligen haft de längsta pm:en jag någonsin läst och de har varit otroligt förvirrande. Kanske skriva ett litet pm för varje projektområde också? Vi gick på två studiebesök innan vi insåg vilken byggnad vi skulle skriva om på området. Dvs drygt en månad efter kursens start. Inser att alltför klara direktiv kan begränsa arbetet men detta kändes bara extremt och oplanerat. »
- konsten att samarbeta med nya människor»

9. Hur begripliga är kursens mål?

95 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 8%
Målen är svåra att förstå»6 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»48 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»33 34%

Genomsnitt: 3.11

- Vaga betygskriterier. Några exempel för betyget godkänt. Vissa områden beskrivs bra andra är luddiga. Brister i balanser mellan rapportens olika avsnitt. Slutsatserna går med god vilja att koppla till analysen. Jag själv tycket inte att detta stämmer överens med vår rapport utan jag känner mig hyfsad, som nämns flera gånger i kriterierna, och framförallt riktigt dålig till mods efter den granskning vi fick på rapporten. Dåligt upplagda mål» (Målen är svåra att förstå)
- innan studiebesöken var det svårt att förstå vad kusrens syft egentligen var, och eftersom att vi fick ett papper senare med vad som skulle vara med i rapporten, var det många frågor vi hade "glömt" ställa. Dessa instruktionerna borde vi fått tidigare, eftersom vi hade tolkat uppgiften på ett lite annat sätt der vi trodde vi var mer fria till att skriva om det vi tyckte var interessant» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

94 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»43 45%
Ja, i hög grad»45 47%
Vet ej/har inte examinerats än»5 5%

Genomsnitt: 2.57

- Individuellt så testas det ingenting vad jag förstår. Fick göra hälften av allt arbete och då var vi fyra st i gruppen, så jag vet inte hur detta har gagnat mig personligen? Jag har fått mindre tid till dem andra kurserna.» (Nej, inte alls)
- Delvis, men inte på något sätt för vem som gjort vad i rapporten. Hur kan alla få samma betyg i gruppen? Hur vet examinatorn eller den som granskar vem som gjort vad i gruppen? Jag har verkligen lagt ner mycket tid med arbetet och får absolut inget tillbaks för det. Jag har lärt mig en hel del men det märks inte direkt på betyget.» (I viss utsträckning)
- Bra med många olika examinationstyper, det blev mycket jobb men jag har lärt mig mycket.» (Ja, i hög grad)
- Men endast gruppen. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

95 svarande

Mycket liten»10 10%
Ganska liten»35 36%
Ganska stor»40 42%
Mycket stor»10 10%

Genomsnitt: 2.52

- månge föreläsninger kändes onödige ut» (Mycket liten)
- Luddig handledning med felaktiga direktiv. Ofta hade vi föreläsningarna inom ett visst område, EFTER vi hade haft det studiebesöket.» (Mycket liten)
- Tyvärr har inte föreläsningarna gett alltför mycket. Vissa låg även fel i fas med tanke på våra studiebesök. Exempelvis besökte vi vår konstruktör före vår föreläsning med konstruktionsinriktning. Vårt studiebesök med konstruktören skedde på ordinarie datum bör tilläggas. Somliga föreläsningar var särskilt intressanta dock, exempelvis arkitekten.» (Ganska liten)
- föreläsningarna gav inte mycket. Det var svårt att förstå, och kändes inte så relevant när det handlade om vad vi kanske kommer att läsa om några år. Så färre föreläsningar! Det räcker med några i början som ger en överskådlig bild.» (Ganska liten)
- Endast ett fåtal föreläsningar har bidragit till min inlärning» (Ganska liten)
- för mycket som detta kommer vi att läsa i 3:an eller detta kommer det mera i i detta masterpogram om ni väljer det. gjorde att man inte tod det så seriöst. » (Ganska liten)
- Nästan all information vi har använt oss av i rapporten har vi tagit från studiebesöken. Information om hur man skriver en rapport, t ex behandlandet av information kom i ett såpass sent läge då man redan hade skrivit och bahandlat all information och så tyckte jag att det ofta var, att informationen kom för sent helt enkelt. Ett bättre upplägg av föreläsningarna är en förbättring inför framtiden.» (Ganska liten)
- Kursen handlade mest om att få färdigt rapporten. Undervisningen och handledningen gav bra hjälp under den biten.» (Ganska stor)
- Lite onödigt många föreläsningar där vissa var upprepning från föregående föreläsningar» (Ganska stor)
- många av föreläsningarna kändes onödiga eftersom de kallades introduktionsföreläsningar. Är det möjligt att knytta dessa mer till kursen?» (Ganska stor)
- Hade varit bättre att fler av föreläsningarna knöt an till de studiebesök man kommer att göra. Lite tips på vad man kan fråga eller hålla uppsikt efter under studiebesöket (Arkitektens föreläsning var bra på detta)» (Ganska stor)
- Många bra föreläsnigar men det har varit väldigt mycket introduktion till allt. » (Ganska stor)
- Lärt mig en hel del, men skulle säga att ungefär hälften av föreläsningarna var svåra att koppla till arbetet.» (Ganska stor)
- Jag vat att det är jäätesvårt att lägga upp schemat så att föreläsningarna kommer före studiebesöken. Men går det att ändra till nästa år känner jag att det hade varit en stor fördel.» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har studiebesöken varit för din inlärning?

95 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 7%
Ganska stor»38 40%
Mycket stor»50 52%

Genomsnitt: 3.45

- Pratades för mycket "över huvudet" på i alla fall mig.» (Ganska liten)
- vissa föreläsningar har ju handlat om vad man KANSKE kommer läsa om tre år...det var rätt värdelöst måste jag säga. gör en bara förvirrad. » (Ganska stor)
- Det var svårt i början att veta vilka frågor man skulle ställa, pga detta blev vi tvungna att höra av oss i efterhand med flera frågor. Vid vissa studiebesök pratade de inte om just det vi kom för att lära oss vilket ledde till problem med att få ihop tillräckligt med fakta.» (Ganska stor)
- vissa mer givande än andra» (Ganska stor)
- De vi besökte visste inte vad det var vi ville ha reda på för kursen. Gett de mer info?» (Ganska stor)
- Den huvudsakliga delen av vår information, både i rapporten och presentationen består av det vi fick ta till oss på studiebesöken.» (Ganska stor)
- Jag gillar verklighets anpassad utbildning och det tycker jag att jag fick genom studiebesöken. Jag tycker att jag har lärt mig otroligt mycket om uppförandet av en byggnad, men det hade kunnat bli bättre om föreläsningarna och studiebesöken klaffat bättre, för ofta pratar aktörerna på studiebesöken om teknisk fakta som är lite svår att förstå och information om det får man ta reda på på egen hand efteråt. » (Ganska stor)
- Det är här ifrån man har fått nästan all fakta till rapporten.» (Mycket stor)
- väldigt lärorikt att få se det in action» (Mycket stor)
- Väldigt kul att komma ut i"verkligeheten" o få träffa riktiga ingenjörer i arbete.» (Mycket stor)
- Det har dock varit svårt att vara kritisk mot de faktauppgifter vi fått från studiebesöken eftersom man inte har någon tidigare erfarenhet. Vi fick ofta olika information från de olika konsulterna inom samma projekt. » (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp har delen om gruppdynamik varit för ditt sätt att arbeta med andra?

95 svarande

Mycket liten»11 11%
Ganska liten»45 47%
Ganska stor»29 30%
Mycket stor»10 10%

Genomsnitt: 2.4

- de flesta faktoreran var jag rätt medveten om sen innan. » (Ganska liten)
- Det var trevliga övningarna med tveksamt om man lärde sig särskilt mycket, jag kan inte säga direkt vad det hjälpt mig med.» (Ganska liten)
- Vi la in möten der vi tyckte det kom till att bli nödvendigt med diskussion. det funkade bra.» (Ganska stor)
- Jag har fått mer insikt i hur det fungerar i en grupp på ett bra sätt. Att hjälpas åt och på ett konstruktivt sätt ta oss framåt med uppgiften.» (Ganska stor)
- Jag är lite tveksam till den här delen av kursen, men samtidigt är det ju nyttigt med all informtion man kan få, så det är väl bra. Jag känner att jag har haft otrolig nytta av min grupp då informationen inte alltid gått igenom, och vi har fått ta beslut tillsammans och utvecklat ett nära samarbete. Faser har vi givetvis gått igenom, men inte så tydligt som det vill framstås.» (Ganska stor)
- Man har fått större förståelse för gruppens beteende. Man förstår varför gruppmedlemmar reagerar som de gör.» (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

95 svarande

Mycket liten»32 33%
Ganska liten»41 43%
Ganska stor»20 21%
Mycket stor»2 2%

Genomsnitt: 1.91

- det var ju bara en språkbok som kurslitteratur. » (Mycket liten)
- Den boken vi köpte om fackspråklig kommunikation har jag inte öppnat.» (Mycket liten)
- Vi har inte haft någon särskild litteratur.» (Ganska liten)
- Var inte mycket kurslitteratur och kursmaterial.» (Ganska liten)
- lånade en bok på biblioteket om geoteknik som var till väldigt stor hjälp, annars inte så mycket literatur precis.» (Ganska liten)
- inte haft nån speciell kurslitteratur. kursmaterialet kändes lite samma som vi har gått genom i gymnasiet» (Ganska liten)
- Kurs-PM:et måste bli mer lättläst så att informationen kan gå igenom och gärna rätt tydlig information. Kompendiet har använts men ytterst lite och det får man väl ta på sitt eget ansvar, men kanske lite sammankoppling mellan kompendiet och föreläsningar om rapportskrivning hade önskats. sidhänvisningar m.m» (Ganska liten)
- Sådär att ha kurslitteraturen men en lång bit upp till att det är bra att ha den.» (Ganska stor)
- särskilt mycket kurslitteratur har inte funnits. Men det som lagst upp på studieportalen från föreläsningarna har varit mycket bra och lärorikt» (Ganska stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

93 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»11 11%
Ganska bra»41 44%
Mycket bra»38 40%

Genomsnitt: 3.22

- Viss materiel så som ritningar lades upp alldeles för sent, namn på mappar och filnamn oklara i vissa fall. (Exempel: "stubes". Det tog lång tid innan jag förstod vad det syftade till. Det hade inte tagit många sekunder att döpa om till studiebesök)» (Mycket dåligt)
- för dålig information om när och hur saker ska lämnas in» (Mycket dåligt)
- De olika handledarna hade olika koll och det var svårt att hitta info om olika deadlines mm. Postersessionen var otroligt rörig och ingen hade fått någon info om hur den skulle gå till... » (Mycket dåligt)
- jag tycker inte alls om upplägget på studieportalen. borde finnas enklare sätt. » (Ganska dåligt)
- svårt att öppna filerna» (Ganska dåligt)
- Problem med vägledare som inte har skickat ut det som han skulle» (Ganska dåligt)
- Det fanns för dålig information om oppositionsuppgiften, t.ex att det skulle vara en skriftlig del, vilket inte stod i kursPM. » (Ganska dåligt)
- Det lovades att det skulle komma upp saker från studiebesöken på hemsidan, men ibland tog det flera veckor (frölunda torg)» (Ganska bra)
- Vissa saker som studiebesökstider och ritningar kom ut sent ibland.» (Ganska bra)
- Överlag har kurshemsidan fungerat bra, det som drar ned betyget är att vissa saker kommit väldigt sent.» (Ganska bra)
- bra material, men vissa saker man fick på papper lades inte ut på kurshemsidan. så var det lite segt att komma in på sidan tidvis» (Ganska bra)
- Viss information kom upp sent och andra saker inte alls, men oftast bra. » (Ganska bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

95 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»33 34%
Hög»55 57%
För hög»7 7%

Genomsnitt: 3.72

- men utdragen på för lång tid» (Lagom)
- vi hade en rätt bra planering i gruppen så vi hade ganska lagom med arbetsbörda under hela perioden.» (Lagom)
- Lite för hårt belastade perioder. Behövs tydligare information om att en inlämning skall ske i slutet LP1» (Lagom)
- i alla fall mot slutet när man plötsligt fick veta att det inte bara var muntlig opposition (som det stod i kurs-pm) utan en skriftlig också och en reflektionsuppgift. lite mycket på en gång där i sluttampen... » (Hög)
- Det kändes som att mycket kom i slutet, jobbigt med tanke på två andra tentor dessutom. Kanske kan man dela upp det bättre?» (Hög)
- Blev väldigt mycket sista veckorna. » (Hög)
- Dålig fördelning av arbetet!» (Hög)
- Kändes som mer än 7,5 HP» (Hög)
- Nya uppgifter kom lite sent tycker jag. Sista veckorna var lugna innan vi hade informationsföreläsningen. Efter den blev det väldigt stressigt. Hade gärna sett att den var någon vecka tidigare.» (Hög)
- problemet var att inlämningar och redovisningar låg då vi till exempel hade matlab inlämning. matten blev otroligt lidande många gånger.» (Hög)
- Vi läste ju två andra kurser samtidigt och Byggande i samhället är en tidskrävande kurs.» (Hög)
- Kursen hade sina toppar och dalar. I början var det mindre arbete men mycket kom på en gång i slutet. Lite väl mycket sista veckan.» (Hög)
- Den kunde dock komprimerats så vi inte hade haft så stressigt på slutet, med de andra tentorna. Kunde lämnat in arbetet tidigare och fått längre tid på oss att förbereda oppositionen. Fått informationen om poster mm tidigare så man kunde förberett det tidgare. Då 3 kurser avslutas på drygt en vecka har det varit extremt stressigt o jag anser att det inte hade behövt vara så.» (Hög)
- Själva arbetsuppgifterna var väl inte tidskrävande i sig, utan upplägget och inlämningarna kom i en sådan tid att det tilsammans med andra kurser blev en högre belastning. Man hade kunnat lämna in vissa saker tidigare och haft tydligare riktlinjer hos handledare m.m så att man inte hade behövt göra om saker som redan gjorts på ett sätt till ett helt annat, för att det första var fel. » (Hög)
- Hur många olika examinationsmetoder kan man ha i en kurs? Bra att få med helheten, men man kunde informerat tidigare om de olika sätten, och förtydligat på tidigt stadie vad detta innebär) Har inte varit någon vidare information om hur de olika delarna vägts emot varandra. Att rapporten borde vara det som väger mest kan man väl räkna ut, men hur viktiga är de andra delarna för betyget?» (För hög)
- Det har vatt lite väl mycket som samlats i slutet... skulle varit bättre att sprida ut bördan under de veckor som vi haft kursen» (För hög)
- Allt för mycket kom i slutet!! Kan man inte ha redovisningen tidigare? Och ge gärna information om posterns utformning tidigare, förstår inte hur man kan ge instruktioner en vecka innan den ska vara inne. Dessutom fick vi en reflektionsuppgift strax innan redovisningar, opposition, poster mm som jag inte hört talas om innan. Just nu har vi jättemycket att göra så om ni vill ha bra resultat från studenterna måste ni ge oss en chans att planera!» (För hög)
- blev lite väl mycket att göra, speciellt i slutet» (För hög)
- Se kommentar ovan.» (För hög)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

95 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»14 14%
Ganska bra»36 37%
Mycket bra»42 44%
Har ej sökt hjälp»3 3%

Genomsnitt: 3.35

- Handledningen kändes som ett skämt. Den här kritiken borde ledningen ta till sig.» (Ganska dåliga)
- det har, genom hela kursen, varit svårt att veta vem man ska fråga, samt hur man får tag på dem» (Ganska dåliga)
- Vi fick inte ut så mycket av handledningen. Vi fick ställa frågor, men fick inte några svar. Handledarens uppgift är självklart inte att göra jobbet åt oss men det borde kunna gå att få svar på enkla faktafrågor. » (Ganska dåliga)
- Vi fick byta handledare tre gånger och på grund av detta så fick vi olika direktiv om vad som skulle göras och inte. Känner mig dåligt behandlad eftersom de handledare vi haft har gett olika information om ämnet och kursen.» (Ganska dåliga)
- Inget personangrep mot NN men det var inte bra» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- kunde tatt upp syftet med rapporten tidigare» (Ganska bra)
- Man fick ofta svar på det man sökte, men jag hade önskat att handledningen var bättre för det är ju det bästa sättet att få svar på sina frågor, då de ska ha koll på det mesta, men så var det inte för oss. » (Ganska bra)
- Handledningstillfällena har varit jättebra!» (Mycket bra)
- handledningen var bra» (Mycket bra)
- geoteknikavdelningen var väldigt hjälpsamma...» (Mycket bra)
- Bra med handledningstillfällen» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

95 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 4%
Ganska bra»24 25%
Mycket bra»66 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Låg ambitionsnivå på vissa och lite respekt för överiga i gruppen och i klassen kan göra det svårt att sammarbeta. Vilket gör arbetsbelasningen olika hög får gruppmedlemmarna =(» (Ganska dåligt)
- har haft mycket problem i gruppen, och endast delvis lyckats lösa dem» (Ganska bra)
- I huvudsak mycket bra men haft lite problem med olika saker ibland.» (Ganska bra)
- innad i vår grupp har samarbetet varit jätte bra» (Mycket bra)
- Men det tror jag helt och hållet beror på vilka man hamnar med i sin grupp. Jag hade tur som hamnade med likasinnade människor.» (Mycket bra)
- Beror ju mycket på tur, jag har haft en väldigt bra grupp. » (Mycket bra)
- Jag tycker att det är bra att man blir indelad i grupper och inte väljer själv. På så sätt får man träna sig i att arbeta i grupp.» (Mycket bra)
- Vi har haft enorm nytta av varandra, med tanke på att reda ut vissa tekniska detaljer samt att samordna ytterligare frågor m.m» (Mycket bra)

19. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

95 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»40 42%
Hög»46 48%
För hög»6 6%

Genomsnitt: 3.57

- Slår man ut det så har vi gjort lagom mycket, men det har kommit stöt-vis» (Lagom)
- ganska varierande under läsperioden.» (Lagom)
- överlag lagom men det kändes som en berg och dalbana och backarna kom alltid när vi hade som mest i andra kurser» (Lagom)
- Denna kurs tog upp väldigt mycket tid och det blev därför svårt att hänga med i övriga kurser.» (För hög)

20. Vad tycker du om att handledningen var obligatorisk i Lp1 men inte i Lp2

95 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»9 9%
Ganska bra»40 42%
Mycket bra»43 45%

Genomsnitt: 3.29

- ...om man nu ska kalla det handledning. Den här kursen hade för mig och mina kurskamrater blivit betydligt mer behaglig om vi som de tre övriga grupperna fått en handledare som visste vad hans uppgift var. Orättvis behandling tycker jag detta inneburit, och det måste visat sig i slutprodukterna.» (Mycket dåligt)
- Vår första handledare var totalt väderlös. Han sa olika saker varje gång och hade dålig koll.» (Mycket dåligt)
- Detta framgick inte förrän efter att ett par handleningstillfällen redan varit i lp2 och det kommer upp en liten notis att man kan kontakta mihail om man vill ha handlening. denna information hade vi inte fått tidgare.» (Mycket dåligt)
- det hade varit bättre om handledning hade varit obligatorisk hela terminen» (Ganska dåligt)
- En obligatorisk handledning i Lp2 hade höjt kompetensen för vissa som uteblev denna.» (Ganska dåligt)
- Ibland hade vi inga frågor och då var det onödigt att behöva gå dit» (Ganska dåligt)
- Kanske att man inte riktigt behöver så pass många i Lp1..en del kändes överflödig» (Ganska bra)
- Gärna obligatorsik hela tiden, bättre "press" då.» (Ganska bra)
- var bra med obligatoriska» (Ganska bra)
- Det är bra att man har valmöjlighet, men å andra sidan är det lätt att man går miste om hjälp som man annars skulle fått om man "tvingat" fram frågeställningar.» (Ganska bra)
- egentligen har jag ingen åsikt» (Ganska bra)
- Man behövde mer handledning i början men bra att det ändå fanns möjlighet till det under Lp2 också.» (Ganska bra)
- Men tyvärr gav den ingenting.» (Ganska bra)
- Jag tycker att handledningen ofta gjorde oss förvirrade och vi fick ofta fel information. Men det handlar ju om att informationen inte går fram alla gånger. Jag tycker att handledning är en värdefull tillgång i ett arbete, men när man känner att man inte kan lita på den informationen man får är det värdelöst. » (Ganska bra)
- Det var bra att man kunde välja själv när man ville gå och inte.» (Mycket bra)
- Det är bra att man får reda ut det frågetecken man har i början och under arbetets gång har man mindre och mindre frågor och då är det onödigt med handledning varje vecka. Så det är ett bra system och något man ska fortsätta med.» (Mycket bra)
- det var mest i Lp1 som handledning behövdes.» (Mycket bra)
- det fick en att jobba hårdare» (Mycket bra)
- Eftersom vi inte fick ut något av den.» (Mycket bra)

21. Vad tycker du om delredovisningen i slutet på Lp1

94 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»27 28%
Mycket bra»65 69%

Genomsnitt: 3.67

- Informationen kring den var under all kritik!» (Ganska dåligt)
- De var bra, synpunkterna förbättrade förhoppningsvis arbetet.» (Ganska bra)
- fick man en spark i baken att jobba på. men samtidigt gjorde det att hela projektet blev väldigt utdraget. Jag tycker att kursen ska ligga under en läsperiod!» (Ganska bra)
- Det är alltid bra att öva på muntlig presentation.» (Ganska bra)
- det muntliga blev lite som om den var mer värd än den slutliga redovisningen. eller kändes som så i alla fall. för det skriftliga var det bra.» (Ganska bra)
- det beror lite på hur långt man kommit tycker jag. vi var nestan helt klara med rapporten redan då, och redovisningen kändes därför lite onödig. fast det är bra att träna.» (Ganska bra)
- Jag känner att vi fick chansen att förbättra oss enormt genom den kritiken vi fick under delredovisningen! Mycket nyttigt!» (Mycket bra)
- bra att få öva och få respons. » (Mycket bra)
- Här kom det nog fram en hel del förklaringar till en speciell grupps missnöje med handledningen, när deras rapporter skilde sig från övriga gruppers på ett antal punkter.» (Mycket bra)
- Funderade på en sak. Finns det en möjlighet att videofilma gruppredovisningarna i Lp1? Hade varit intressant att se!» (Mycket bra)
- Bättre feedback hade dock kunnat ges inom vissa områden.» (Mycket bra)
- bra erfaringer att ta med sig till den ordentlige redovisningen, samt att man tvinges till att göre noe före den tid, och arbetsbelastningen blir lite mindre i lp2» (Mycket bra)
- Den gjorde så att man kom igång tidigt med arbetet.» (Mycket bra)
- Det var nyttigt att få göra den muntliga redovisningen två gånger.» (Mycket bra)
- Utmärkt sätt att få träna sig och ett sätt att hålla arbetet igång» (Mycket bra)
- Tycker dock det hade varit lärorikt med en testopposition också.» (Mycket bra)
- Mycket bra.» (Mycket bra)
- skönt att få känna på först» (Mycket bra)
- Skönt att få öva.» (Mycket bra)
- Bra tanke med delredovisning men fick tyvärr även här dåligt med kritik. Om en lärare kritiserar och en annan bedömer, hur kan den granskande läraren då veta vad som ändrats?» (Mycket bra)
- Mkt bra att man får träna en gång först.» (Mycket bra)
- Jag tycker att redovisningsmomentet är bra då man får öva sig och bli bättre. Det måste dock framgå tydligare i PM:et att det ska ske en delredovisning då vi inte förstod det från början. » (Mycket bra)

22. Vad tycker du om examinationsformen?

95 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»4 4%
Ganska bra»41 43%
Mycket bra»49 51%

Genomsnitt: 3.45

- Hur kan ni ha olika lärare vid redovisningen. Vi i gruppen gjorde om hela vår presentation inför sista redovisningen med utgång från kritiken vi fick vid första tillfället, av lärarna som närvarade då. Hur kan dem som satt där vid sista tillfället veta vad vi har ändrat på? För det är väl ändå någon slags utveckling som bedöms på hela gruppen? » (Mycket dålig)
- Jag tycker inte att ett helt betyg bör grundas på ett grupparbete. Jag trivdes med min grupp men jag kan absolut förstå de som tycker att det är dåligt att man inte får visa vad man själv kan. » (Ganska dålig)
- Bra med rapport och redovisning. Har varit lärorikt och detta kommer vi ha nytta av i framtiden.» (Ganska bra)
- ta bort postern» (Ganska bra)
- Redovisning och rapporten var solklart vad som gällde men postern och oppositionen har det var väldigt många olika direktiv om vad som gällde, och den slutliga informationen kom alldeles för sent. Det står även väldigt dåligt beskrivet om dessa delar i projektets PM.» (Ganska bra)
- kanske ett litet prov/läxförhör på det man gått i genom på föreläsningarna som berör alla?» (Ganska bra)
- postern kunde ha presenterats tidigare så att man hade haft mer tid på sig. den blev lite hastigt genomförd. postersesion kändes ganska meningslöst med. kunde ha genomförts på ett bättre sätt.» (Ganska bra)
- Jag anser att postern var lite onödig, samt reflektionsuppgiften.» (Ganska bra)
- Bra med både muntlig och skriftlig redovisning. Konferensen vare dock lite onödig, gav inte mig något.» (Ganska bra)
- Varierande och lärorika. Trots att det kan va rätt tungt i slutet så är man nöjd nu i efterhand!» (Mycket bra)
- men det blir ju väldigt mycket på en gång... » (Mycket bra)
- bra att testa olika redovisningsformer» (Mycket bra)
- att stå vid postern var dock onödigt eftersom man inte fick ut nåt av det. » (Mycket bra)
- Men oppositionen borde komma tidigare...» (Mycket bra)
- Bra att få göra allt dubbelt, lär sig mer då. kanske lite väl utdraget bara.» (Mycket bra)
- Det var varierat och lärorikt på många sätt. Men upplägget och vägen dit kan förbättras så att det blir ännu bättre. » (Mycket bra)


Önskade åtgärder

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken »
- Studiebesök»
- Examinationerna»
- muntlig opposition var bra så det blev lite diskussion . »
- muntliga redovisningar och opposition»
- poster»
- Del-rapportinlämningen var guld värd! Och föreläsningen av professorn från Geo-teknik måste alla få va med om!»
- Delredovisningen.»
- studiebesöken»
- Redovisningsformen»
- delredovisningen, studiebesöken»
- bengt dellming var en mycket bra handledare»
- det mesta har varit bra tycker jag. en bra mix av de olika momenten!»
- Absolut projektarbetet.»
- Studiebesök»
- bra studiebesök»
- att skriva rapport var mycket lärorikt. delinlämning, satte lite press. bra.»
- Studiebesöken, även om dessa är ganska självklara. Helt klart det som givit mest under kursens gång.»
-
- Föreläsningarna om skriftlig rapport, muntlig framställning och poster. även båda muntliga redovisningarna och responsen på den första.»
- vi hade ett väldigt bra projekt där vi fick träffa väldigt kunniga personer inom varje område. väldigt lärorikt och roligt.»
- allt. fast ändra lite på upplegget på föreläsningarna.»
- studiebesöken, delredovisning.»
- Studiebesök!»
- Alla studiebesöken»
- Muntlig redovisning. Föreläsningar om skrivteknik»
- samma examinationsform»
- Studiebesöken, absolut, och gruppdynamiken. Tycker examinationsformerna har varit bra med.»
- Dem muntliga Presentationerna är jätte nyttiga!»
- Redovisningsformerna och oppositionen»
- Handledningen»
- studiebesök»
- upplägget»
- Delredovisningarna och delinlämningarna.»
- Studiebesöken»
- rapporten, studiebesöken. »
- Muntlig redovisning»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg in så att vi även får testa på opposition på delredovisningen »
- Jag tycker att postern kändes lite onödig att göra»
- inte lika många gästföreläsningar. en del av dem kändes onödiga.»
- de dåliga föreläsningarna! de som inte handlar om kursen utan om framtiden. bättre att inte ha nåt alls då. »
- Se till att all information samkörs så att alla får SAMMA/LIKA information om vad som skall göras. Bättre fördelning av tider vad gäller handledningsmöten. Vissa grupper var alltid först och vissa var tvungna att vänta i upp till 2 timmar innan de fick ha sitt samtal på 15 minuter.»
- vet ej»
- Ändra så att inte all redovisning kommer i slutet av Lp2»
- Kanske lägga in en individuell del också? Visst ska man lära sig att man kan få arbeta med vilka människor som helst men jag tycker man bör få bevisa vad man själv kan också. Tråkigt om någon med potenial för en 5:a får en 3:a pga att andra i gruppen inte hade samma målsättning. Fundera på att göra om undervisningen med föreläsningarna, det var många som skippade dessa av den anledning att de inte tyckte att de gav något.»
- föreläsningarna mer utspridda över terminen. Inte så många föreläsningar om skrift och tal och kommunikation. »
- Information angående opponering»
- föreläsningene bör kännes lite mer relevante»
- informationen till oppositionen och poster redovisningen»
- Ingen poster och informationen(dvs föreläsningar) om opponering o poster bör komma minst två veckor tidigare. Det var otydligt när/var och varför posterkonferensen finns med i kursen.»
- Klarare besked om vad som skall göras. Kändes som att det kom fram nya uppgifter hela tiden, tex reflektionsuppgift och opponentsuppgift, inget fel på uppgifterna dock.»
- planeringen och vad som ska göras när, mycket saker som kom för sent, vilket resulterade i onödigt stressande»
- Bättre information om hur konferensdagen går till. Det var ingen som visste när och hur länge man skulle stå vid postern.»
- det vore mycket bättre om rapportinlämning och slutredovisning flyttades en vecka tidigare. det skulle inte påverka resultatet nämnvärt, men skulle däremot göra tentaveckan mindre stressig»
- Bättre koll från handledarnas sida, sedan har jag hört att handledarna ofta är oeniga om vad som är rätt eller fel. Dessutom tyckte jag inte att första inlämningen gav så mycket, de tog inte upp något om innehållet utan bara om språk...»
- handledarna borde ha varit mer samspelta, då det förekommit att olika infomation givits till olika grupper. »
- Valet av personer som studiebesök görs hos. De ska brinna mer för det de berättar om.»
- Färre föreläsningar, kanske komprimera vissa lite och försöka att minimera upprepning.»
- Föreläsningar»
- Ordningen på föreläsningarna. Nu fick vi ibland tips om frågor vi kunde ställa på studiebesöken, på föreläsningar som hölls efter det att vi redan varit på studiebesök.»
- Att alla handledare ska veta hur uppläggningen av rapporten ska se ut»
- för lång tidsperiod, rapportinlämning kan ske tidigare. opponering bör ske i en diskussion med den aktuella gruppen, både med och utan åhörare. så att man kan ge mer konkret respons på texten.»
- I min mening behöver man se över oppositionsdelen. Om den ska finnas som betygsunderlag över huvud taget borde något eller några föreläsningstillfällen ägnas åt detta.»
- föreläsningarna bör alltid ligga innan studiebesöken så att mna vet lite om det innan. exempelvis så var vi hos konstruktören innan vi haft föreläsning om detta. Mycket dåligt!!!!»
-
- Att försöka få alla föreläsningar om ett ämne före studiebesöket.»
- Jag tycker ingenting direkt borde förändras.»
- mindre föreläsningar som börjar med detta kommer det mera om om två år... postersesionen kan ändras på med. »
- lite fler föreläsningar innan studiebesöken så man vet vad för info man söker»
- främst bättre planering av föreläsningarna, så man innan ett studeibesök har fått information om vad saker och ting innebär. Även föreläsningaran om hur språk mm ska vara borde ligga tidigare och inte så tätt inpå inlämning»
- Forma föreläsningarna efter studiebesöken och klargör tydligare vilka föreläsningar som handlar som V-utbildningen och vilka som mer knyter an till studiebesöken och en V-ingenjörs arbetsuppgifter»
- Att göra en oppososition vid första redovisningen, eller få mer information om denna, då detta var helt nytt för mig i alla fall.»
- Bättre handledare på studiebesöken»
- anlita bättre handledare som kan sin uppgift och som säger rätt saker till eleverna.»
- Det var svårt att greppa uppgiften i början. Lite tydligare information då hade varit bra.»
- man kanske kan skippa det individuella reflektionsprotokollet, kändes lite "kaka på kaka" »
- se till att det inte krockar för mycket med andra kurser. »
- Mer sammanhängande information om kursen istället för att dela upp det på olika föreläsningar.»
- Tydligare vad som ska göras och vilka deadlines som finns. Det blev ofta rykten i klassen om vad som skulle göras, hur det skulle göras och när saker skulle vara inne. »
- Bättre struktur. Mindre grupper, vi var två som egentligen gjorde något. Flera besök vid objektet. Vi fick besöka det vid första studiebesöket, och då hade vi ingen koll på vad som var viktigt. Nu fick vi i min grupp ordna ett eget studiebesök i sista stund. Att ni har samma lärare som närvarar vid båda presentationerna! »
- Inget jag kommer på»
- Förklara i ett tidigare skede vad rapporten handlar om och hur den ska skrivas. För som det var nu så fumlade jag omkring i ovetandets dimma i början. »
- Att handledningen fungerar på ett bättre sätt och att den kritik som ges följs upp till den slutgiltiga redovisningen. Vilket inte gjordes för oss»
- inget»
- tänka på att inte krocka med andra ämnen»
- Klarare direktiv från början! Bättre information till de som håller i studiebesöken så att de vet vad vi ska skriva om och anpassa informationen därefter. Att lärarna pratar sig samman så att de efterfrågar samma saker i kursen. »
- Att alla examinatorer bedömer och ger alla elever samma instruktioner»
- Handledningen måste bli bättre, föreläsningarna måste komma i ett sådant skede att man har nytta av informationen som ges annars känns det onödigt att gå. Kurs-PM:et måste bli tydligare. »
- Postern bör inte spela någon avgörande roll i betyget»


Övriga kommentarer

25. Övriga kommentarer

- Skönt att kursen äntligen är slut. En 3a här skulle kännas som en 5a i matematik. »
- Tack för en trevlig kurs!»
-
- det har varit intressant och lärorikt.»
- skulle vara ett lyft om det kom med något om hur det är att jobba som arbet5sledare el liknande. kändes som det var lite för inriktat mot konsultverksamheten»
- Rolig kurs!»
-
- Jag tycker att kursen varit väldigt lärorik och det har varit intressant att se på allas presentationer och posters. »
- Bra kurs! Gått en liknande kurs på LiU förra året och man märker verkligen att Chalmers är storebror.»
- Tanken med kursen är super bra men den känns inte strukturerad och sammarbetad. Lite som att det är första gången den hålls. Uppdatera mer med vad som gäller. Exempelvis "när ska vi stå vid postern?" "när ska reflektionen vara inlämnad" mm. samtliga frågor bör det finnas svar på i pm alt på kurshemsida...»


Kursutvärderingssystem från