ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produktmodellering, LMU241

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»3 20%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 2.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 33%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.66

- Missat någon föreläsning.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»4 26%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 13%

Genomsnitt: 2.46

- Man har inte tänkt på att läsa dem ens.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Mycket spretiga mål» (Målen är svåra att förstå)
- skissteknik???» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dan Paulin beskriver tydligt» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 21%

Genomsnitt: 2.92


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.53

- Svårt att se röd tråd i föreläsningarna» (Mycket liten)
- i catia gav undervisningen all inlärning.» (Mycket liten)
- Själva CAD delen har hjälpt. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»9 60%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.6

- Uppdatera kompendiet med nyare, mer uppdaterade artiklar, händer en del på 10år....» (Mycket liten)
- Gammalt kompendium och svårläsligt på engelska.» (Ganska liten)
- Det gick att klara sig utan artikelsamlingen.» (Ganska liten)
- svårt att förstå texten i artiklarna ibland...» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.33

- Välinformerat.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»5 33%
Har ej sökt hjälp»3 20%

Genomsnitt: 3.6

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»12 80%
Hög»2 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Catiadelen gick väldigt fort.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 93%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Blev ganska högt då man knappt koncentrerade sig på föreläsninsdelen. Bara inför tentan» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 13%
Godkänt»6 40%
Gott»6 40%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.4

- helt ok! ,)» (Gott)
- Intressant» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsare, det är härligt med variation.»
- studiebesöket, gästföreläsarna (kenneth!)»
- Gästföreläsarna och uppdelningen av Catia / Föreläsning. Dan Paulin.»
- Catia delen. lärorikt och roligt»
- Litteraturseminarium är bra, men ingen orkar läsa artiklarna, dom är helt enkelt för tråkiga. Man kanske borde satsa på något mera lättsmält?»
- studiebesöket»
- Dan Paulin»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att läraren inte tar med uppgifter på tentan, som inte stått med i kursens sammanfattning. (se fråga om skissmodell från tentan 2009)»
- uppdatera literaturen. Känns lite inaktuellt att läsa om VR tekniken som var för 15 år sen tex. När jag kommer ut i arbetslivet räknkar de med att jag ska ha den senaste kunskapen om tekniken.»
- kurslitteraturen, vissa artiklar var uråldrade»
- LITTERATUREN! Uppdatera den, kanske även hitta lättare stycken för att underlätta. Assistent till Sven.»
- Fixa en röd tråd!!! Färre gästföreläsare och mer kontinuitet vore bra.»
- färre föreläsare»
- Kaj»

16. Övriga kommentarer

- en intressant kurs.»
- helt ok i det hela, visste dock inte att skisstekniken skulle vara med i kursen, eftersom det inte stod i kurssammanfattningen...även om vi hade en föreläsning. »
- Tycker att man borde ha förklarat LITE TYDLIGARE ifall ID delen skulle vara med tentan eller ej. De kom med iaf, medan alla sade att det ej skulle komma. Kanske skulle man ta med MINDRE "enligt Artikel XX" på tentan då man ej förstod stora delar.»


Kursutvärderingssystem från