ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Maskinteknik A, SJO650

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-20
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 11%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»5 41%
Cirka 20 timmar»5 41%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»12 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 33%

Genomsnitt: 2.91

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 20%

Genomsnitt: 2.2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.63


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.66

- Undervisningen sög, men fortfarande det ända jag lärt mig är vad cecilia och peter sagt på lektionen. Lektionerna med Cecilia gick att ta sig igenom och lära sig en del genom att sedan plugga hennes Power-point sidor. Men Peters sätt att undervisa ner i Tec-simulatorn gick verkligen inte att lära sig något på. Han gick inte in för att undervisa oss där. Jag vet att jag inte är ensam med att tycka att simulatorn med Peter var värdelös. till nästa år hoppas jag för dom studenterna att han har förstått att han måste gå inför att undervisa och lägga till manken lite för att det skall fungera. Inte tänka att om någon kan det så kan inte hela gruppen det. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»6 50%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Gäller kursböckerna. Dock har föreläsningarna på studieportalen, varit MYCKET bra och pedagogiska!!!» (Ganska liten)
- svårförstådda böcker» (Ganska liten)
- Böckerna totalt värdelösa. Har aldrig öppnat någon av dem» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»6 50%

Genomsnitt: 3.41

- Mycket bra ordning!!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»1 8%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Speciellt hos Peter, han försökte inte ens svara på våra frågor i simulatorn. Om vi fick en brand så var det bara att starta om och hoppas att vi inte fick det igen. Han sa aldrig varför vi fick det. Men Cecilia försökte att svara på frågorna men gick inte alltid så bra. Det blev väldigt rörigt. » (Mycket dåliga)
- Cecilia var väldigt bra, hjälpte alltid till och svarade på alla frågor man hade. Peter var totalt omöjlig! Aldrig någon beskrivning av vad simulatorlektionerna gick ut på och hur man skulle göra. Väääldigt lätt att lära sig ett nytt dataprogram utan att få förklarat för sig hur man gör..verkligen. Han svarade aldrig någonsin på en fråga på simulatorlektionera. Det sämsta jag någonsin gått på.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 75%
Hög»3 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»9 75%
Hög»2 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Dumt att den låg över två läsperoider» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»2 16%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 66%
Gott»2 16%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Värdelöst» (Mycket dåligt)
- Lärarnas insats underkänd.» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cecilias föreläsningar»
- Power-pointföreläsningarna har varit bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Maskinsimulator lektionerna måste direkt ändras, fungerar inte att vi skall lära oss på egen hand. Jag tycker att det skall vara minst 2 lärare där i början så man får tillräckligt med hjälp och lite personligare hjälp. Läraren skall inte behöva springa till nästa utan han/hon skall kunna gå in på djupare och förklara utan att andra skall behöva vänta för länge. Så 2 lärare per simulator pass och dom skall vara där samtidigt. Sen bättre instruktioner ifrån Peter på vad vi skall göra där också som tex Mats Jarlros gav oss i maskinteknik B.»
- Bättre instruktioner i maskinsimulatorn. De utdelade instruktionerna var mindre lätta att förstå.»
- Kursen bör läggas i en läsperiod istället för två, så att man bla kan läsa Maskinteknik A innan Maskinteknik B, istället för samtidigt som nu nu (lite förvirrande).»
- lärarnas engagemang»
- Bättre simulatorövningar. Stenciler där det är uppunktat vad som ska göras och hur det ska göras. Har inte lärt mig någonting på simulatorövningarna i denna kursen. »
- Mer engagemang från lärarna»

16. Övriga kommentarer

- Hoppas det blir bättre till nästa år för de studenterna som kommer då»
- tråkigt med föreläsare som inte vill lära ut.»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

12 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»1 8%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»0 0%

- seminarieserie?» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

-Kursutvärderingssystem från