ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Telekommunikation lp 2 H10, RRY010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»4 13%
Cirka 20 timmar»7 23%
Cirka 25 timmar»7 23%
Cirka 30 timmar»7 23%
Minst 35 timmar»5 16%

Genomsnitt: 3.06

- Stora uppgifter som har tagit en stund att utföra.» (Cirka 30 timmar)
- Mycket tid fick ägnas åt denna kurs, men det var den nog värd.» (Cirka 30 timmar)
- All ledig tid + lite till.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»6 20%
100%»22 73%

Genomsnitt: 4.66

- Alla föreläsningar, inga övningar.» (75%)
- så många lektioner jag kunnat närvara vid.» (75%)
- Allt.» (100%)
- Deltog i alla föreläsningar för man lärde sig mycket av dem.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 53%

Genomsnitt: 3.36

- Målen presenterades och de beskriver kursen tydligt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Ja, man fick nytta av flera tidigare kurser samtidigt på en sådan nivå att man kunde tillämpa tidigare kunskaper utan att vara tvungen att repetera en hel tidigare kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 28%
Ja, i hög grad»19 67%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.75

- Tentans uppgifter skiljde sig mycket från uppgifterna vi fick under kursens gång.» (I viss utsträckning)
- Extremt lätt tenta.» (I viss utsträckning)
- Enkel tenta som kanske missade vissa moment? » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»11 36%
Mycket stor»16 53%

Genomsnitt: 3.43

- Undervisningen har varit viktig, men ibland föreläser Arto på en lite för hög nivå. Då kan kursen verka krångligare än den egentligen är.» (Ganska stor)
- Ofta för invecklat. Det kändes som att man förväntades kunna många grejer som man inte kunde. T.ex. sådant som läraren förväntades ha gåtts igenom i basåret. Lektionerna kunde ofta ha saktats ner en aning för att man skulle kunna förstå på bästa sätt.» (Ganska stor)
- Föreläsningen var strukturerade och genomtänkta. Detta gav ett tydligt upplägg vad gäller både information och tavelhantering.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»13 43%
Ganska liten»10 33%
Ganska stor»5 16%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 1.86

- Wallanderboken var verkligen värdelös. Förra årets engelska bok verkar mycket bättre av vad jag har sett. » (Mycket liten)
- Det enda som var bra och tydligt i boken var hur man löste tal med hjälp av Smith-Diagram. Registret var inte alls bra när man sökte efter en specifik sak.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var värdelös!!!» (Mycket liten)
- Kursboken var under all kritik. Den förklarade inte speciellt mycket och det gick inte att lösa några uppgifter efter att man hade läst i den. Välj en mer seriös bok till nästa år.» (Mycket liten)
- Helt värdelös bok» (Mycket liten)
- kurslitteraturen (bok: 17 lektioner i telekommunikation)var helt meningslös eftersom den ej behövdes. då jag sökte ledning i den vid problem saknades relevant information för att lösa övningsuppgifterna. ta bort den.» (Mycket liten)
- Ett mer enhetligt kursmaterial som följdes tydligt skulle underlättat studierna betänkligt. Möjligheterna förbereda sig inför föreläsningarna kändes inte stora, eftersom upplägget och fokuset i kurslitteraturen aldrig var samma som föreläsningarnas.» (Ganska liten)
- Boken använde man inte alls mycket, mest använt blev häftet med uppgifter.» (Ganska liten)
- Vissa saker av det vi skulle kunna fanns inte ens med i kursboken.» (Ganska liten)
- Mycket dålig bok. Mycket orelevant och en massa löspapper är intee kul.» (Ganska liten)
- Ej själva boken, men material vi fått utdelat.» (Ganska stor)
- Boken oanvänd... Föreläsningsanteckningarna behjälpliga för att lösa uppgifterna. Gör en egen bok med allt material, som utdelas.» (Ganska stor)
- Boken må vara på nivå av "kiosklitteratur" men bra var den och förklarade på ett enkelt och ibland humoristiskt sett. Med den alternativa litteraturen som komplement var litteraturen bra. Även de utdelade papper kompletterade föreläsningsanteckningar.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»14 46%
Mycket bra»14 46%

Genomsnitt: 3.4

- Läraren borde lagt upp ALLT material på kurshemsidan. » (Ganska dåligt)
- En veckoplanering hade underlättat väsentligt. Det var svårt att veta vilka uppgifter man förväntades klara av. Det är ingen höjdare att läsa e-böcker.» (Ganska dåligt)
- Allt verkar alltid funka bra när Arto håller i det. » (Mycket bra)
- Allt fanns på PINGPONG, nya saker lades upp, ny information fanns på aktivitetens startsida - i olika färger dessutom :) Bra också att tex. de lösta smith-diagrammen kom upp på PINGPONG.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»16 53%
Har ej sökt hjälp»5 16%

Genomsnitt: 3.83

- Ville man ha hjälp med något som rörde laben tex hur man skulle räkna ut värdet på något fick man som svar vilka värden man hade, inte mycket till ledtråd när man behöver en formel. Det blev svårt att leta i boken då inte allt stod där. Var man först ut på lab hade inte allt tagits upp på föreläsningen än.. » (Ganska dåliga)
- Arto är strålande på att svara på frågor under rasterna. » (Mycket bra)
- Det finns ingen som älskar att svara på frågor som Arto!» (Mycket bra)
- Har fungerat mycket bra. Övningsledarna har varit mycket entusiastiska och kompetenta! mycket lyckat.» (Mycket bra)
- Fanns alltid möjlighet att ställa frågor. Både av examinatorb och av labbhandledarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»24 80%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 4

- Folk verkar ha hjälpt varandra mycket.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 26%
Hög»19 63%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.83

- Lagom/hög men det gick att uthärda men tack vare bra undervisningsupplägg.» (Lagom)
- Det blev ont om tid i och med laborationer.» (Hög)
- Den främsta orsaken till att kursen krävde mycket arbete var att vi inte hade någon vettig litteratur som kunde stödja oss med uppgifterna.» (Hög)
- Det har tagit allt för lång tid att lösa de övningsuppgifter som finns, då en del är mycket svåra att tyda och då ledning saknas i kurslitteraturen. » (Hög)
- Kurserna denna perioden har innehållt totalt 7 inlämningsuppgifter och det har varit för mycket. Dessutom skulle dessa in under senare del av kurserna, det har inte blivit tid för normalt pluggande då....» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 23%
Hög»19 63%
För hög»4 13%

Genomsnitt: 3.9

- För stor koncentration av inlämningsuppgifter (7 st på ca 6 veckor) ökade arbetsbelastningen avsevärt mot många andra läsperioder. Det känns onödigt att lägga två kurser parallellt som båda inrymmer flera inlämningsuppgifter, när vi läst så många kurser som inte inrymmer detta.» (Hög)
- Läsperioden var tung men lättare än föregående.» (Hög)
- Båda kurserna hade obligatoriska labbar, labförberedande uppgifter och labrapporter. Reglerteknik hade dessutom två ganska stora inlämningsuppgifter och telekom hade duggor. Plus att man ska ha tid att räkna vanliga övningsuppgifter och gå på föreläsningar, om man missade en föreläsning i telekom så missade man mycket eftersom övrigt kursmaterial inte var till stor hjälp. För mycket att göra, för lite tid. Jobbigaste perioden hittils.» (För hög)
- Om man läste en utav kurserna hade det varit lagom. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 13%
Godkänt»9 30%
Gott»8 26%
Mycket gott»9 30%

Genomsnitt: 3.73

- Svårt att få grepp om kursen» (Dåligt)
- Laborationerna har lite för många uppgifter inpressade. Det blir att man stressar för att hinna alla, istället för att reflektera över vad man gör. Man lär sig tyvärr inte så mycket då.» (Godkänt)
- Kändes svår i början men det löste sig till sist. » (Godkänt)
- Mycket bra verklighetskoppling. Kursen kändes mycket lärorik och relevant.» (Mycket gott)
- Mycket rolig kurs, till stor del tack vare Arto"s engagemang och hans mycket bra föreläsningar. » (Mycket gott)
- Intressant kurs. Bra labbhandledare. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningar.»
- Laborationerna och verklighetskopplingen i allmänhet.»
- Labbledarna var duktiga och hjälpsamma. »
- labbarna. labbrapportskrivande (fördjupar kunskapen som fås på labben)»
- Det var bra att ha alla räkneuppgifter samlat i ett häfte som man fick.»
- Läraren var alltid positiv»
- Artos entusiasm. Den smittar av sig.»
- impedansanpassning och SWR-räkning känns relevant och ofta använt.»
- Föreläsaren. Oerhört inspirerande med nån som är så engagerad. »
- Arto som föreläsare. »
- Att smithdiagrammen läggs upp på PINGPONG, labbar och övningar. Den alternativa litteraturen som fanns på biblioteket.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tycker att på planering hade det varit väldigt bra ifall man såg vilka sidor/kapitel det skulle vara till varje föreläsning och inte bara vilka kapitel det skulle vara denna veckan. Var väldigt mycket att läsa igenom inför måndagen då man hade kunnat läsa vad som hade kommit enbart den föreläsning istället för allting.»
- Kurslitteraturen.»
- Byt bok!»
- Labb-PM:en var ofta luddiga och otydliga. Lite mer förklaringar, tydligare uppgifter och gärna bild/beskrivning av uppkopplingarna hade eliminerat många onödiga frågor som tar mycket av labbtiden.»
- Kursboken skulle kunna ersättas med det utdelade materialet, med lite kompletteringar.»
- Kursboken»
- Byt litteratur.»
- Bland övningsuppgifterna fanns det inte svar på alla. Man kunde lätt sitta flera personer och försöka att komma fram till en lösning på ett problem utan att lyckas!!!Något lättare uppgifter så man stegvis kan ta svårare problem. Som det var nu var det ofta råsvårt direkt.»
- Välj en seriös kurslitteratur. Finns det ingen på svenska så måste det finnas nån på engelska. Skriv ihop en veckoplanering. Ge svar på ALLA uppgifter istället för att skriva "Se föreläsningsanteckningar".»
- långsammare och tydligare genomgångar.»
- Kurslitteraturen»
- Kurslitteraturen dvs "17 lektioner ..." skulle kunna utvärderas, det kanske finns ett bättre alternativ.»

16. Övriga kommentarer

- Bra lab- och övningsledare!»
- Ska inte de labförberedande uppgifterna höra ihop mer med duggorna? I första (och om jag inte minns fel andra) duggan skulle man kunna formler som inte använts i labförberedande...»
- Laborationerna var ofta svåra att begripa sig på, sista laborationen med AM-FM var klart roligast.»
- intressant och rolig kurs. »


Kursutvärderingssystem från