ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt11 Projekt, DAT065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»3 18%
Minst 35 timmar»9 56%

Genomsnitt: 4.18

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»6 37%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 6%
100%»9 56%

Genomsnitt: 3.43

- inga föreläsningar» (0%)
- Fanns ingen» (0%)
- Vilken undervisning?» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 37%
Målen är svåra att förstå»2 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 31%

Genomsnitt: 2.43

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»2 16%
I viss utsträckning»1 8%
Ja, i hög grad»5 41%
Vet ej/har inte examinerats än»4 33%

Genomsnitt: 2.91

- Ingen tenta» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»9 69%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»2 15%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 1.61

- Ingen undervisning» (Mycket liten)
- Vilken undervisning?» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»7 53%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»2 15%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 1.92

- Ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Vilken kurslitteratur?» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»3 21%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 2.5

- Kolla aldrig, ingen uppdatering heller?» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»2 12%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»5 31%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 3.31

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 18%
Hög»10 62%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 4

- Hög men ej negativt på något sett. Väldigt givande kurs.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 12%
Hög»12 75%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 4

- Hade denna kurs och parallellprogrammering vilket var en något tung kurs i sig själv som krävde väldigt mycket tid.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 31%
Gott»4 25%
Mycket gott»6 37%

Genomsnitt: 3.87

- Fria tyglar» (Gott)
- En av dom mer givande kurser där man fick lärdom av att planera, jobba ihop med andra och verkligen lära sig att behärska "verktygen" som krävdes för projektet. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sakib»
- Det individuella arbetet som görs inom gruppen där man inte kan förlita sig för mycket på en lärare vilket innebär (i alla fall för mig) att man lär sig mycket mer och på en mycket högre nivå.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det kändes som att de som inte hade ett projekt redo inför kursen hade väldigt lite hjälp att hitta något att arbeta med. Fler och bättre projektuppgifter för dem som inte har ett eget projekt»
- Varför är detta en U-3-4-5-kurs istället för U-G-kurs? Speciellt när handledaren själv säger att han har så liten inblick i grupparbetet att vi mer eller mindre sätter betyg på varandra genom våra utvärderingar.»

16. Övriga kommentarer

- Varför göra de här enkäterna när det är samma standardfrågor även för kurser där de flesta frågorna är irrelevanta?»


Kursutvärderingssystem från