ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 12/13 Statistik och sannolikhetslära, LMA120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-13
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

31 svarande

Mycket dåligt»6 19%
Dåligt»6 19%
Godkänt»15 48%
Gott»2 6%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 2.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fruktansvärt dålig kurs!» (Mycket dåligt)
- Väldigt otydligt vad vi skulle kunna och varför vi skulle kunna det. Användes massa uttryck som verkar vara chalmersknutna istället för uttryck som gäller allmänt, exempelvis "väntevärde" istället för medelvärde. Dessutom gick det inte att fråga om saker, då det var bristfälliga svenskakunskaper hos lärarna.» (Mycket dåligt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.61


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- ta risker som i förväg är kalkylerbara
- fatta beslut som har störst sannolikhet att vara optimala
- göra prognoser med känd träffsäkerhet


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 51%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 9%

Genomsnitt: 1.96

- Känner inte att jag har uppnått någonting även om jag fick högt betyg. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»3 10%
I viss utsträckning»12 42%
Ja, i hög grad»11 39%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.42

- Absolut inte. » (Nej, inte alls)
- Dålig tenta! Vi hade inte fått någon information innan om hur den skulle gå till och tentavakterna visste inte ens att tentan skulle skrivas. Duggorna hade alldeles för höga godkäntgränser (70%)för de få bonuspoäng som delades ut. Jämför med förra året då 50% på två duggor gav automatiskt godkänt!» (I viss utsträckning)
- ingenting av de som var innan dugga 1» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»8 26%
Ganska liten»9 30%
Ganska stor»5 16%
Mycket stor»8 26%

Genomsnitt: 2.43

- har inte lärt mig något av föreläsningar. Självlärd av VLE» (Mycket liten)
- Mer praktiska räkneexempel på tavlan. Ibland blir det bara teori och härledning av formler.» (Ganska liten)
- Övningarna har gett mest förståelse.» (Ganska liten)
- Undervisningen var rätt dålig. Vid flera tillfällen gick jag från lektionen utan att förstå nånting av vad som gåtts igenom.» (Ganska liten)
- Nödvändigt med goda anteckningar för att klara tentan..» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»12 38%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»7 22%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.16

- Köpte inte boken. Anteckningarna räckte. » (Mycket liten)
- Boken var rörig.» (Mycket liten)
- har inte köpt boken än, går den ens köpa? (både facit och bok)» (Mycket liten)
- Egna anteckningar från föreläsningarna har varit mitt kursmaterial.» (Mycket liten)
- Om man ser till boken vi hade men ser man till VLE så har VLE varit mycket stor hjälp. » (Ganska liten)
- Räknas datorprogrammet VLE så var det det enda som gav något.» (Ganska stor)
- Hade ej boken men dataövningarna har varit bra » (Ganska stor)
- Hade inte boken, då det inte verkade som att vi behövde den först. Lärde sig genom föreläsningar och övningarna på datorn.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»15 48%
Mycket bra»7 22%

Genomsnitt: 2.8

- Fanns det en hemsida för kursen? » (Mycket dåligt)
- Varför ett tredje sätt att ha kurshemsida på, kan inte alla bara enas och använda pingpong. » (Mycket dåligt)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 12%
Lagom»22 70%
Hög»4 12%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.06

- Om man ser till kursen lilla antal poäng, endast 3hp var det på tok för mycket. Om man fått 4,5hp hade det kännts mer jämnt. » (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»3 9%
Ganska dåliga»8 25%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»9 29%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.03

- Ingen aning var/hur man får tag i Emilio» (Mycket dåliga)
- Läraren förstod inte frågor som ställdes på föreläsningar. Söktedärför inte hjälp själv.» (Ganska dåliga)
- Fick intrycket att mathematica var stor del av kursen, men den lärdes ut till den enskilde studenten person för person istället för i helklass. » (Ganska dåliga)
- Väldigt hjälpsam lärare! » (Mycket bra)
- Ville alltid hjälpa oss Emilio vilket kändes tryggt. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»22 70%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.74

- Blir lite svårare när ingen av lärarna behärskar svenska särskilt bra.» (Ganska dåligt)
- Jobbade mycket med klasskamrater för att lösa uppgifterna.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»17 54%
Hög»8 25%
För hög»5 16%

Genomsnitt: 3.54

- Allt fokus låg på konstruktionstekniken» (Hög)
- Tre tentor på en period, NEJ tack!» (För hög)
- För mycket att ha tre tentor» (För hög)
- Konstruktionskursens fel» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren. Bra med duggor. »
- Inget »
- Duggorna. »
- VLE, tyckte det var bra med datorlärande.»
- Duggorna»
- Vle tycker jag man ska behålla. Men det skulle kunna utvecklas så att man kan lära sig ännu mer där.»
- duggorna»
- bra antal undervisningstimmar. bra med övningstillfällen med lärare i datasalar»
- Vle, bra sätt att gå igenom uppgifter på.»
- Jättebra och trevlig kurs! Sex av Sex kastade tärningar i betyg.»
- Bra att ha duggor så att man ser till att lära sig lite efterhand.»
- den hjälpsamma och roliga läraren»
- delproven»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att man inte behöver redovisa sina beräkningar tycker jag är konstigt. Man kan ju ha gjort helt rätt men slagit fel på miniräknaren. »
- Bättre kursupplägg, tydlighet från läraren. »
- Tentan kan man skrota, kändes som en ren formalitet. Gör den frivillig för att eventuellt få 4:a eller 5:a som det var året innan.»
- Det mesta. Kursen kändes väldigt bristfällig och rörig. Inte direkt högskoleklass på det hela. Det kändes exempelvis lite amatörmässigt att inte ha anonym tenta, när det ska vara det på chalmers.»
- Föra in mer verklighet i exempeltalen. Så man verkligen förstår vad väntevärde, standardavvikelse osv innebär»
- Bättre svenskakunskaper hos läraren. Man lärde sig HUR man räkna ut saker men inte vad det var man räkna på. Fler exempel hade nog underlättat. »
- Kanske ska vara lite mer struktur runt tentan och det ska vara klart hur tentan ska gå till dagen innan. Sedan skulle exempel från dataövningarna komma mer in i föreläsningarna. »
- föreläsningarna»
- kursen måste få klarare mål och en bättre struktur på kursen och vad som kursen ska innehålla»
- Måste bli lite mer seriöst, inte ens en ordentlig tenta. Vi behövde inte visa varken leg eller kårleg och den var inte anonym. Kändes bara som en väldigt onödig kurs som ingen egentligen bryr sig om. »
- Tentaupplägget var under all kritik. Kändes inte som en tenta.»
- Inget speciellt»
- Kanske säga till att det är bra att ha boken. Tror att man skulle fått mer förståelse för kursen då. Den kändes inte alltför seriös nu. Skulle vara bra om man hade boken och räknade ur den också. Tentamen sen kändes inte heller så seriös då det först inte fanns någon tentavakt i ett av rummen ca två minuter innan tentan skulle börja. Att vi inte hade några sådana omslag där man skriver namn och så kändes också lite b. »
- Tentan, ska inte göras på dator. Utan det är hur man får ut svarat som räknas! Fick man abrundningfel eller så på datorn så blev det fel, trots att man har gjort rätt»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Bra kurs. Men lite konstigt att man har två duggor. Och sedan en tenta med ungefär samma frågor. Om man klarar duggorna har man inte redan visat att man kan det då?»
- Förändra eller byt ut kursen mot något vettigt!»
- Behövs tentan? Duggorna visar ju vad man kan. Kanske kan ha en dugga till. För att slippa få tre tentor denna period. »
- Sökte mycket information på nätet eftersom föreläsningarna inte gav mig mycket.»
- Bättre med samma upplägg som innan: Båda duggorna klarade=ingen tenta behövs»
- Tack Emilio för denna kurs!»
- Efter tentan kan jag använda mig av ett venndiagram .. Förstår inte mer av kursen. Kan använda mig av formler för att lösa typtal... Skäms nästan för betyget med tanke på mina kunskaper.. »
- Tentan var under all kritik! Det var som ett klassiskt lågstadieprov och vi fick ut tentan 5 min sent o sen var det ingen info om något alls innan han delade ut tentan. Ingen hade koll på oss och hade man velat så kunde man sitta och prata med grannen. Vad hände med chalmers hårda krav på en tentaskrivning? Sen var inte tentan anonym heller eftersom vi var tvungna att skriva namn synligt på pappret.»
- Kursen går alldeles för snabbt. Många hinner inte gå in i ämnet ordentligt förstå varför man gör det man gör»
- Emielo var bra men han behöver lite mer hjälp av fler lärare.. en person räcker inte för att svara på 30 st studenter på ett sal!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.61
Beräknat jämförelseindex: 0.4

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från