ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Arbetets rum AIP015 VT 10

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-19 - 2010-05-07
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Matts Heijl»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Tillägnat sig kunskaper och erfarenheter från arbetet med designprocesser och programarbete i tidiga skeden. Hur väl uppfylldes detta mål?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»11 47%
Mycket bra»12 52%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.52

- jättebra föreläsningar» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Utvecklat insikter och färdigheter i arbete med relationer mellan verksamhetsutveckling och rumsliga konfigurationer. Hur väl uppfylldes detta mål?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»10 43%
Mycket bra»13 56%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.56

- Väldigt kul och lärorikt att komma ut på en arbetsplats. Att komma ut i verkligheten.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Tillägnat sig kunskaper om ett antal arbetsmiljöaspekter inom arbetslivet. Hur väl uppfylldes detta mål?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Bra»18 78%
Mycket bra»4 17%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.13

- Skulle vilja ha bättre litteratur för denna punkt, känns svårt att på egen hand iaktta på EN arbetsplats.» (Dåligt)
- skulle velat ha mer kunskap.» (Bra)
- Det beror på hur mycket man själv fokuserade på det. Jag inte extermt mycket.» (Bra)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Reflekterat över arkitektprofessionens potential för utveckling av arkitektur för verksamheter. Hur väl uppfylldes detta mål?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»11 47%
Mycket bra»12 52%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.52

- Man konfronterades med vad vi lär oss och vad man bör lära sig mer om» (Mycket bra)
- Man förstår att arkitekten kan göra mycket, men att det samtidigt ät viktigt att ha verksamheten med sig.» (Mycket bra)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Visualiserat och presenterat ett utvecklingsprojekt för en verksamhetsbyggnad. Hur väl uppfylldes detta mål?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»6 27%
Mycket bra»16 72%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.72

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Målen är alltid rimliga, det jag kan se som ett problem är att det är för lätt att lämna in ett arbete utan att ha lagt ner tid på det, men ändå bli godkänd.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Möjligt lite höga. Blev stressigt under delen i dee små grupperna. Men jag gillar att det var så mycket tid på förarbete. Men svårt att jobba i så stor grupp även om jag förstår att det måste vara smidigast. Kanske ska man dela ut roller i gruppen så som arbetsledare, arbetsplatskontakt mm.» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

23 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»22 100%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2

- Lite kort tid på själva projektet, men det blev ju upp till en själv att begränsa sig. Sedan var ju en F-9 skola + särskola ett väldigt stort projekt. Kanske vore bättre med något mindre.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Man skulle ju alltid vilja lära sig mer än man har tid till, för all del.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Väldigt lagom tempo, även om man möjligtvis hade kunnat ha haft lite mer tid för själva visualiseringen, och lite mindre för förberedande programarbete (beror nog också på komplexiteten av tilldelad verksamhet).» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Mycket varierande beroende på vilken verksamhet man tilldelas.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

8. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»3 13%
Bra»13 59%
Mycket bra»5 22%

Genomsnitt: 3

- Utskicken var tydliga men däremot var inte utskickan från Byggnadsvårdskursen tydliga, det resulterade i att helheten blev otydlig.» (?)
- Som vanligt på a-sektionen är all administration under all kritik! Så svårt kan det inte vara att få ut ett schema i tid, som stämmer med högtidsdagar och CHARM-dagar.» (Mycket dåligt)
- Tyvärr fick jag ingen information via e-mail» (Dåligt)
- vi fick till exempel ha genomgång av vårt program utan handledare och var oinformerade om detta. » (Dåligt)
- Kanske lite för kort framförhållning ibland, plus att det är bra att tala om i början av kursen vilken informationskanal man tänker använda, o hålla sig till den. Det funkade hyfsat här.» (Bra)
- Gärna allt ptogram tidigare men informationen var bättre generellt än det brukar vara.» (Bra)
- Lite sen utlämning av kritikinfo, allt kom i lite sista minuten. Men när det väl kom var det välformulerat och tydligt.» (Bra)
- Bra med brett program och att det kom ut i tid, gärna ännu tidigare dock. » (Bra)
- Bäst fungerande kursen hittills på utbildningen. Strukturerad och bra upplagd.» (Mycket bra)
- Har varit väldigt skönt med en kurs som allt praktiskt har funkat riktigt riktigt bra!! Stort plus!!» (Mycket bra)

9. Kursen har samverkat med två andra kurser: Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling samt konstlaborationer A. Har detta utvecklat ditt projektarbete?

(ambitionen har varit att ni skall se och utveckla olika sammanhang mellan problem, metoder och arbetssätt och att detta skall vara av värde för projektutvecklingen i Arbetets rum. Utveckla gärna med kommentarer och ev förslag till förbättringar)

23 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I begränsad utsträckning»11 47%
I ganska hög utsträckning»9 39%
Ja, i mycket hög utsträckning»1 4%

Genomsnitt: 2.39

- helt idiotiskt upplägg. ingen förstod ens vad den kursen gick ut på. alldeles för dålig kommunikation mellan kursansvariga och till oss. » (Nej, inte alls)
- Hade kunnat integreras bättre. Speciellt byggnadsvården blev konstig. Mycket bra att den aspekten tas upp och att man får använda det i ett projekt, men högst oklart hur de två kurserna gick ihop. Skulle kanske fungera bättre som en stor kurs än två separata.» (I begränsad utsträckning)
- för rörigt» (I begränsad utsträckning)
- Fungerade tillsammans med KOnstlab A, men absolut inte tillsammans med BBH. Var alldeled för oklart vad som hörde till vilken kurs. Förtydliga det, eller kör kurserna helt separat. » (I begränsad utsträckning)
- Konstlabbarna var både roliga och nyttiga, Byggnadsvårdskursen stälde mest till problem eftersom arbetetsrum och byggnadsvårdskursen flöt in i varandra och gjorde att vi fick presentera samma material flera gånger.» (I begränsad utsträckning)
- Det var däremot förvirrande att ha två olika kurser som behandlade samma saker, men med olika inlämningar ibland vid underliga tillfällen i förhållande till varandra.» (I begränsad utsträckning)
- Konstlaborationen var mycket bra, bra att få ta ett steg ifrån och djupdyka, men byggnadsvårdskursen var ENORMT luddig och förvirrade utan att bidra med något som inte hade kunnat höra till själva arbetets rum-kursen. » (I begränsad utsträckning)
- Byggnadsvårdskursen var allmänt luddig och tillförde inget speciellt till arbetet. Det var sådant arbete som man skulle ha gjort annars också.» (I begränsad utsträckning)
- Sambandet med Byggnadsvården var oklar. » (I begränsad utsträckning)
- Båda dessa kurser var jättebra, och intressanta, men de kändes inte som de hade så mycket integrering med arb rum. Om det var det som eftersträvades. Konstlabben var bra för det blev luite avbrott i allt annat, skönt. BBH-kursen, borde kanske integrerats på ett bättre sätt. Kändes som det var dålig samstämmighet mellan kurserna.» (I begränsad utsträckning)
- På det gemensamma arbetet i ritsalen borde denna kurs sammarbeta mer med byggnadsvård med bl.a. gemensam redovisning. För det var en hel del dubbelt arbete med redovisnig osv och dessutom var det svårt att veta vad man skulle redovisa när.» (I ganska hög utsträckning)
- Men det var rörig med en uppdelning och extra inlämning var stressigt.» (I ganska hög utsträckning)
- Jag tycker det var väldigt givande, mest för att man får en paus i själva projektgestaltningen vilket underlättar att man fastnar eller tröttnar på sitt projekt om man jobbar veckor i streck. Framförallt Konst A ger ny inspiration, och angående Byggnadsvård finns det potential. Den fungerar väldigt bra för kursens innehåll, men själva redovisningen av kursernas delar behöver förbättras, integrera mer och ändå större tydlighet vad kurserna ger. » (I ganska hög utsträckning)
- Problemet är att kurserna inte känns samkörda. Här har infon brustit och det har från och till varit svårt att veta om man skall göra ett, två eller tre arbeten.» (I ganska hög utsträckning)
- Svårt att veta vad som var byggnadsvård. Borde ha haft redovisning samtidigt. KUl med konstlabbarna.» (I ganska hög utsträckning)
- Konstlabb A bör ha en stark anknytning, handla om verksamheten och inte vara upp till studenterna att välja i vilken utsträckning.» (I ganska hög utsträckning)
- Byggnadsvårdskursen var underligt samordnad med kursen men konstlaborationerna har verkligen utvecklat projektet» (Ja, i mycket hög utsträckning)

10. Bedöm (och kommentera) de olika former av handledning och lärarhjälp som du har fått i projektarbetet? Ange i kommentaren vilken ritsal du har arbetat i.

23 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»0 0%
Bra»17 73%
Mycket bra»6 26%

Genomsnitt: 3.26

- Ritsal 1. Bra om än lite från början. Mittkritiken kom i ett väldigt tidigt skede. Vår ritsal hade bara jobbat i en eller två dagar.» (Bra)
- borde utmanat mer.» (Bra)
- Har varit bra med mycket handledning. Dock tyckte jag att vår handledare ibland gav fel sorts handledning. Han uttryckte sig ofta som "om jag hade gjort detta skulle jag/skulle jag inte". Jag tycker att det är fel att han tar upp det, och försöker göra vårat projekt till hans eget. Istället ska väl en handledare hjälpa oss att bygga vidare på våra egna idéer och iallafall försöka att inte ta upp bara sådant som rör hans personliga smak. /Ritsal 2 » (Bra)
- Ritsal 3. Helt okej. » (Bra)
- ritsal 3» (Bra)
- Jobbade i ritsal två, med Mikael som handledare. Han har varit väldigt organiserad, och gett bra hjälp. » (Bra)
- Ritsal 2. bra handledning från Mikael. Anders Bellander var inte lika bra, tappade ofta fokus och svårt att ta till sig kommentaren från honom.» (Bra)
- Vi var sjuka om vartannat i min grupp så därför känndes handledningen lite hattig men det berode nog inte på handledaren.» (Bra)
- helt ok... 5» (Bra)
- Ritsal 5» (Bra)
- Mikael Ekegren (ritsal 2) kom med väldigt bra kommentarer och åsikter, samt var väldigt flexibel med tider = BRA! Tyvärr förstod jag inte vad Anders Bellander pratade om och har aldrig tidigare hört så många superlativ under en kritik förut (dessutom utan närmare förklaring, utan allting var bara "fantastiskt", "det bästa jag sett på 20 år" eller "helt unikt")» (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- jättebra och mycket handledning samt lärarhjälp. Ritsal 5» (Mycket bra)
- ritsal 5, Det har funkat väldigt bra med handledningen, marie har gett mycket feedback på struktureringen av arbetet och förslag på vilka saker vi ska fokusera på. Däremot har jag saknat lite att hon har utmanat oss lite, och gett oss något extra klurigt att fundera ut. » (Mycket bra)
- Ritsal 3 Bra handledning men inte så ifrågasättande om helhetsgreppen. » (Mycket bra)
- Ritsal 2. Mycket bra nivå och förståelse för elevernas arbete!» (Mycket bra)
- Ritsal 2. Mikael var en klippa.» (Mycket bra)
- Ritsal 2. Saklig och tydlig. Bra stöd.» (Mycket bra)

11. Ni har kunnat utnyttja "specialkonsultationer" (ljud, inredning). Har det varit till hjälp i projektarbetet?

(ange om du har utnyttjat möjligheten till specialkonsultationer och vad det har handlat om)

23 svarande

Nej, inte alls»3 13%
Ja, till viss hjälp»15 65%
Ja, till stor hjälp»5 21%

Genomsnitt: 2.08

- Vårt projekt kom att handla om organisationens struktur och inte så hög grad om inredning, fick iinte ut någonting av den konsultationen. » (Nej, inte alls)
- Ja, men inte speciellt mycket i praktiken. Lärorikt med ljud, men inredningstiden gick mest åt till att förklara projektet. » (Ja, till viss hjälp)
- Knappt om tid att koncentrera på inredningen eftersom vi bara var två i gruppen.» (Ja, till viss hjälp)
- borde finnas mer hjälp, i alla fall ljus.» (Ja, till viss hjälp)
- Inredning, » (Ja, till viss hjälp)
- Ljudkonsultation, som var en jättebra tillgång, men verksamheten krävde inget särskilt storslaget vad gällde ljud.» (Ja, till viss hjälp)
- Jag har inte utnyttjat hjälpen, men tycker det var riktigt bra med möjligheten! Ger ett brett utgångsperspektiv. » (Ja, till viss hjälp)
- lite kanske...» (Ja, till viss hjälp)
- Både ljud och inredning, men det hjälpte inte så mycket i projektet» (Ja, till viss hjälp)
- Fått en att bli mer medveten om problem.» (Ja, till viss hjälp)
- väldigt bra att kunna fråga en specialist om de frågorna. Hade varit bra med någon som kunde ventilation. Kanske kunde inredningskonsultationen bytas ut mot ventilationsföreläsning/konsultation. Jag tyckte inte inredningskonsultationen gav så mycket trots att vi hade många frågor.» (Ja, till stor hjälp)
- har utnyttjat både ljud och inredning, och framförallt ljud gav jättemycket. Inredning gav även det en del, men killen vi hade var lite passiv tycker jag. » (Ja, till stor hjälp)
- I vår grupp använde vi oss av konsultation för både ljud och inredning. Man skulle dock velat ha det en aning tidigare. » (Ja, till stor hjälp)
- Stressigt, man skulle vilja ha någon översikt om tider. Fast bra att Anders gick runt och sökte upp problem. En sådan hjälp i CAD och presentationsbilder också tack!!!!!!!!» (Ja, till stor hjälp)
- Hygientanken gavs mycket när vi pratade med ventilationskonsulten.» (Ja, till stor hjälp)

12. Det var sju föreläsningar i kursen. Bedöm värdet av dessa, dels i relation till projektet, dels i relation till kursens allmänna kunskapsmål.

(föreläsningarna har haft olika syften. Några var relaterade till frågor som ni har arbetat med i projekten, några var tänkta att vidga frågeställningarna i linje med några av kursens lärandemål. Kommentera vilka föreläsningar som varit speciellt givande och vilka som varit tveksamma. Ange gärna hur många föreläsningar som du har varit med på)

23 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»0 0%
Föreläsningarna gav ganska lite»3 13%
Föreläsningarna gav ganska mycket»11 47%
Föreläsningarna gav mycket»9 39%

Genomsnitt: 3.26

- Jag tycker det är allmänt låg nivå på föreläsningar och föreläsare. Det är enbart Nina Ryd som fått mig att lämna föreläsningssalen upplyft och inspirerad. Även layoutföreläsningen var givande, men övriga ger ytterst lite. Inte pågrund av innehållet egentligen, utan mest pågrund av talarens sätt att presentera (muntligt och genom bilder). » (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Det som var synd var att de föreläsare som pratade två gånger pratade om i stort sett samma sak två gånger. Bortsett från det var föreläsningarna bra. Jag var med på alla.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- ljusföreläsningen var fantastisk.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- jag saknar unga "nya" arkitekter som brinner för det de gör och inspirerar. I bland har jag gått från föreläsningen utan att känna mig inspirerad, det är lite tråkigt.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Föreläsningarna borde kommit tidigare nu fick man reda på bra saker när analysen skulle vara slut. man hade velat veta tidigare.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- föreläsningen med torsten hild var väldigt bra.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Föreläsningen med inredningsarkitekten som pratade om vikten av att få med brukarna i designprocessen var både rolig, engagerande och givande.» (Föreläsningarna gav mycket)
- jag var på alla föreläsningar, men kommer inte ihåg någon speciell nu som jag tyckte var extra bra eller dålig, eller jo den om workshop gav väldigt mycket. hade även varit bra átt ha den ytterligare en timme då peter fröst går igenom exakt hur man genomför en workshop så att alla ritsalar kan göra den på arbetsplatsen. För den gav väldigt mycket!» (Föreläsningarna gav mycket)
- Inredningsarkitekten som pläderade för längre "utvecklingstid" var suverän. =)» (Föreläsningarna gav mycket)
- 7/7 Framför allt var sista föreläsningen (den om layout) väldigt rolig, intressant och givande!Föreläsningen om Workshop (tror Peter Fröst hade den) var bra och användbar. De flest föreläsningarna var bra och andvänbara!» (Föreläsningarna gav mycket)
- Superrelevanta, intressanta och kul!» (Föreläsningarna gav mycket)
- Skenerellt bra föreläsningar med bra anknytning till den del i processen man befann sig i projektet. » (Föreläsningarna gav mycket)
- Jag var med på alla, layout och Torsten Hild om tidiga skeden var intressanta» (Föreläsningarna gav mycket)
- Intressanta föreläsningar. Särskilt i uppstarten (Matts Heijl). Var med på samtliga.» (Föreläsningarna gav mycket)

13. Vilken betydelse har kurslitteraturen haft för att utveckla insikter och kunskaper om relationer mellan verksamheter, rum och arkitektur?

23 svarande

Mycket liten betydelse»2 8%
Ganska liten betydelse»12 52%
Ganska stor betydelse»9 39%
Mycket stor betydelse»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Mycket av kurslitteraturen kändes irrelevant och var svår att ta till sig. » (Mycket liten betydelse)
- Mindre filosofi och mer konkreta exempel!» (Ganska liten betydelse)
- Det var lärorikt med textseminarium allmänt men jag vet inte om jag använt mig av det i projektet. Mera gett en tydligare bild av begrepp som är nyttigt för en själv. Det var en bra tidpunkt för textseminariet.» (Ganska liten betydelse)
- Kompimentet med föreläsningar gav en stor ökad kunskap.» (Ganska liten betydelse)
- Vissa texter kändes lite väl "djupa" och gick väldigt långt in på vissa ämnen, och det kändes inte alltid relevant. Och det gör det dessutom svårare att förstå när de är både delvis "flummiga" och på engelska. Men överlag var de flesta texter väldigt intressanta. » (Ganska stor betydelse)
- Finns mkt mer speciallitteratur som kan vara svår att hitta.» (Ganska stor betydelse)
- det material som vi fick av peter fröst var bra» (Ganska stor betydelse)
- Bra kurslitteratur - framförallt den engelska delen. Mittdelen och sista delen var lite svårare att se med en gång koppling till kursen.» (Ganska stor betydelse)

14. I kursen låg ett heldags litteraturseminarium. Vad tycker du om seminariedagen?

(tala gärna om i kommentarer hur seminariet genomfördes, vad du anser om kravet på skriftlig sammanfattning av diskussionerna samt hur seminarieformen kan utvecklas)

23 svarande

Seminariedagen gav väldigt lite»3 13%
Seminariedagen gav ganska lite»3 13%
Seminariedagen gav ganska mycket»12 52%
Seminariedagen gav väldigt mycket»5 21%

Genomsnitt: 2.82

- Organisationen runt den var tämligen förvirrad. » (Seminariedagen gav väldigt lite)
- Det var bra diskussion men det gav inte mycket för projektet.» (Seminariedagen gav väldigt lite)
- Eftersom texterna var svåra att ta till sig blev seminariediskusionen inte särskillt givande.» (Seminariedagen gav väldigt lite)
- hade ganska lite tid att läsa texterna» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Det var väldigt kul och intressant att prata om texterna och det som beskrevs. Det hade inte så stort inflytande i just det här projektet, men är en kunskap som man bär med sig.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Kul när det blev intressanta diskussioner, men de handlade inte speciellt mycket om rum i förhållande till arbete. Men någonstans ska man ju få tid till att prata rent allmänt om arkitektur också.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Jag tyckte inte att texterna var de bästa, däremot var sättet att utföra dem på väldigt givande. Vi gick ihop två grupper och satt och diskuterade hela dagen med många väldigt intressanta diskutioner. hade vi inte haft inlämningstid hade vi nog diskuterat hela kvällen med. Att sammanfatta diskutionen och lämna in var faktiskt riktigt bra, eftersom man fick tänka igeno ytterligare en gång vad som var relevant eller inte. » (Seminariedagen gav ganska mycket)
- det blev intressanta diskussioner» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Seminariet var givande, med många intressanta diskussioner.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Det var väldigt intressanta texter, och trots att seminariet utfördes "lärarlöst" blev det enormt intressant och spännande. Bra att sammanfatta skriftligt för att tänka igenom vad man pratat om. Trots detta är det förstås alltid bra när saker är lite "uppstyrda", hade man varit i en mindre engagerad seminariegrupp hade diskussionen lätt sinat.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Fungerade bra, och bra med krav på inlämning för att göra det mer seriöst. Dock hade det såklart varit bra med handlett seminarium!» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Spännande ämne att prata om!» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Bra att tid ställs när sammtalet om litteraturen bör göras. Samtalen av en sådan art saknas delvis i övrig undervisning. » (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Mer organiserade litt sem! Redan i 1:an!» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Det gick dessutom över förväntan och våra diskussioner höll i sig längre än vi hade tänkt!» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Bra tidpunkt. Vi disskuterade mycket.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Mycket bra att prata arkitektur i seminarieform» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Jättebra att ha seminarium! Vi delade upp texterna oss sinsemellan och hade ansvar för en del var att referera. Men samtliga läste alla texter i gruppen. Bra att man satt och diskuterade bland studenter, blev intressant diskussion. Kanske bra att göra en skriftlig sammanfattning - man antecknade under tiden o dyl.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)

15. Kritikdagarna - ge ett sammanfattande omdöme

(utveckla i kommentarer dina åsikter om de olika inslagen under kritikdagarna)

23 svarande

Kritikdagarna var inte bra»0 0%
Kritikdagarna var ganska bra»3 13%
Kritikdagarna var bra»15 65%
Kritikdagarna var mycket bra»5 21%

Genomsnitt: 3.08

- ej klart med kritiken än så länge men man lära sig hur man ska utveklas jättemycket på denna dagar.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Har bara haft den första än, men den har varit bra. Rimlig och rättvis kritik på ett bra sätt.» (Kritikdagarna var bra)
- Bra med tre olika kritikdagar. Olika fokus de olika dagarna.» (Kritikdagarna var bra)
- Bra att ha flera olika "sorters" kritik. Jättejättebra med tvärkritik, både för att det är intressant att se andras arbeten, men också för att man som student i samma kurs lättare går in och detaljpillar i projekt än lärarkritikerna gör. » (Kritikdagarna var bra)
- Dessvärre var den sista kritikdagen (tvärkritiken) inte speciellt givande. Det var alldeles för svårt att sätta sig in i de andra gruppernas situation och utvärdera deras arbete på ett adekvat sätt. Diskussionerna blev därför inte tillräckligt sakliga.» (Kritikdagarna var bra)
- Lite mycket med tre dagar kritik, men väldigt roligt att få presentera för verksamheten!» (Kritikdagarna var bra)
- det är då man brukar lära sig mest...» (Kritikdagarna var bra)
- Bra med mycket kritik, men den samlade kritiken i slutet var ganska lång.» (Kritikdagarna var bra)
- Kul att presentera för verksamheten. Kritiken som gav mest var dock lärarkritiken och studentkritiken. Tyckte att det blev intressant diskussion.» (Kritikdagarna var bra)
- Förutom Anders Bellanders bristande kritik var dagarna väldigt bra. Väldigt givande att få kritik från verksamheten som vi jobbat mot! Administrationen kring onsdagens kritikgenomgång kunde absolut fungerat bättre. Informationen kom på söndagen, varpå gruppen inte träffade varandra och kunde således inte bestämma vem som skulle ta med sig dator. Tiden var ganska knapp och det blev väldigt stressigt då det tog ca 45 min att hitta en dator och sedan koppla in den.» (Kritikdagarna var bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- är bara måndag nu... så jag är väl igentligen lite tidig, men idag har det varit riktigt givande. Tror också att det är ett bra konsept att dela upp det som det är updelat. » (Kritikdagarna var mycket bra)
- Med sista dagen kvar är betyget gott. Kritikerna hade bra nivå på kommentarerna, o att höra vad de anställda hade för åsikter var givetvis väldigt intressant.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Bra att få komma ut till arbetsplatsen och få visa resultatet där.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Lite stressigt sista dagen, men riktigt bra med flera dagar kritik av olika typer! Känns som att man hinner med mer. Hos företaget (CF) kunde det varit lite större engagemang, men det är ju svårt att styra över. Vi hade tur i ritsal två att vi var så få grupper, det var jätteskönt på kritikenatt få gå igenom allas i lugn och ro!» (Kritikdagarna var mycket bra)


Arbetsklimat

16. Bedöm och kommentera din egen insats i projektarbetet?

(att denna fråga står med beror på att en värdering av en kurs alltid har en meningsfull relation till den om gör värderingen. Så beskriv och värdera din egen insats som bakgrund till kursvärderingen!)

23 svarande

Mycket svag insats»0 0%
Svag insats»0 0%
Ganska god insats»6 26%
Mycket god insats»17 73%

Genomsnitt: 3.73

- Kunde läst mer litteratur» (Ganska god insats)
- Jag har lärt mig och fått ut väldigt mycket av kursen och har lagt mycket tid på att få det bra. Det har också intresserat mig mycket» (Mycket god insats)
- Jag har jobbat långa dagar, varit på plats vid 8 och gått sent på kvällarna, dessutom har flera helgdagar vigts åt arbetet. Jag kunde inte ha gjort det bättre.» (Mycket god insats)
- Jag var bortrest sista veckan innan inlämning och är därför väldigt nöjd över att resultatet blev så bra som det blev!» (Mycket god insats)
- Boder kanske spridit ut min egen arbetsbörda lite gämnare. nu belv det väldigt mycket på slutet.» (Mycket god insats)
- En väldigt bra och lärorik kurs.» (Mycket god insats)
- Tycker jag lärt mig mycket, projektet kanske inte blev jordens bästa, men känner att jag fått mycket kött på benen!» (Mycket god insats)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och dina kamrater på ritsal och i projektgrupp fungerat?

(följ gärna upp ditt svar med kommentar som förklarar)

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 3.3

- Projektgruppen har fungerat bra, men ritsalsgruppen har varit sämre. Jag tror det beror en del på att vi varit så många. Av någon anledning har nya studenter hoppat in i en redan full ritsal istället för en av de ritsalar som saknar folk.» (Ganska dåligt)
- Lite svårare med grupp arbete. Tycker däremot att det var bra att jobba som par för projektets skull.» (Ganska dåligt)
- det är för stora grupper!! en del kommer inte ska göra saker men gör inte något osv. det blir väldigt påfrestande för oss som verkligen jobbar.» (Ganska dåligt)
- Det vi har gjort (i den lilla gruppen) har blivit väldigt bra och genomarbetat, och vi kan alla ställa oss bakom det, men vägen dit har varit krävande med väldigt mycket diskussioner och krockande åsikter. Vi har skapat någon slags arbetsmetod av nödvändighet, men det hade varit bra att få lite tips i hur man kan få det att flyta på bättre. I den stora gruppen (hela ritsalen) är det väldigt svårt att jobba då ambitionen är varierande och motivationen för att göra ett jobb bra som är så lite ens eget sjunker för alla med storleken på gruppen. Det finns inte heller någon som vill ta på sig ett samordnande ledaransvar när man inte direkt tjänar på det själv, utan antagligen får både mer jobb och mer kritik, och då blir det svårt att samordna så många personer. » (Ganska bra)
- Mycket bra resp mycket dåligt, men det blev ju ett projekt av det...» (Ganska bra)
- Svårt att få samarbetet med 16 andra att fungera vissa gånger.» (Ganska bra)
- Svårigheter med närvaro för många i ritsalen. Ojämn arbetsbelastning.» (Ganska bra)
- En i vår grupp hade en tendens att inte dyka upp och inte vara anträffbar. Bortsett från det har det gått väldigt smärtfritt! Både i vår projektgrupp och i ritsalen.» (Ganska bra)
- Det gemensamma arbetet i ritsalen är väldigt problematisk. Vem förväntas ta ansvar för helheten och ta insiativ? Det är en väl stor grupp att sammarbeta i med många olika viljor. Naturligtvis även det lärorikt men vilken sittuation kan detta ske i verkligheten? Förmodligen inte. » (Ganska bra)
- Mycket svårt att samarbeta i ritsalsgruppen, vi var alldelles för många. » (Ganska bra)
- Den första delen av kursen när hela ritsalen jobbade ihop funkade inte så jättebra med alla, eftersom ca en tredjedel av ritsalen gjorde minimal insats tyvärr. » (Mycket bra)
- Eftersom vi i vår ritsal är en ganska liten grupp har samarbetet känns nära och strukturerat. Har även funkat bra i den lilla gruppen, det känns som att det finns respekt och vilja att samarbeta. » (Mycket bra)
- betydligt bättre nu när vi fick välja grupper själva» (Mycket bra)
- Vi hade ett gott samarbete. Nyttigt att jobba tillsammans.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 13%
Gott»5 21%
Mycket gott»15 65%

Genomsnitt: 4.52

- Ett stort projekt (torpaskolan) med mycket att tänka på och många olika funktioner att ta hand om. Detta projekt kommer säkert att vara nyttigt sedan. Väldigt mycket press om man är mindre än tre i gruppen. Lite oklart i en så stort projekt vad man förväntas komma fram med som förslag. Men ett rikt projekt som var mycket realistist och utbildande.» (Godkänt)
- Väldigt rolig och lärorik kurs.» (Gott)
- man kan alltid förbättras» (Gott)
- för mig är det nog den mest givande kursen hittills på chalmers.» (Mycket gott)
- Det har varit väldigt kul! Utmanande!» (Mycket gott)
- Jättekul och lärorikt med verklighetsförankrat projektobjekt!» (Mycket gott)
- Väldigt roligt att för första gången testa ett projekt "på riktigt". Ha kontakt med en beställare och lyssna på deras krav och önskemål och skapa något utifrån det var väldigt givande!» (Mycket gott)
- Kul kurs!» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att få jobba med en befintlig byggnad och verksamhet. Att inleda med konstlaborationerna.»
- Det mesta. Känns som ett ganska bra upplägg.»
- allt utom rapportskrivande i så stora grupper. Dela ritsalen i två grupper.»
- Verklighetsförankringen. »
- Mängden kontakt med verkligheten.»
- Allt»
- Fantastiskt att få en så tydlig verklighetsanknytning, det bidrar verkligen till att man tar projekten på allvar och vill lära sig mer. Bra upplägg också, med verksamhetsundersökning först och sedan vidare in i gestaltning. »
- Upplägget med blandade kurser, obligatorisk kurslitteratur och praomomenten. Jättebra att tidigare föreläsare kommer tillbaka sista dagen och går igenom förslagen, det kändes personligt och omtänksamt!»
- En tight kontakt med verksamheten ger otroligt mycket.»
- Konstlaborationerna. De gav en bra paus i projektet och man fick nya idéer.»
- Sammarbetet med arbetsplatserna.»
- Mycket. upplägget generel där verksamheten är i focus. »
- Bra att det blev både en del programarbete som projektarbete. »

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort byggnadsvårdskursen ur detta eller integrera den bättre. Nu var den vag, otydlig och betydde bara dubbelarbete och dubbelredovisningar.»
- Bättre kommunikation och integrering med byggnadsvårdskursen. Kändes lite som något som var med för att. Dock tycker jag inte att den ska gå för sig själv. Jag tycker det är väldigt viktigt att få applicera det vi lärt oss i ett projekt, inte bara en rapport.»
- att dela upp det gemensamma materialet i mindre grupper»
- Rapportskrivningen. Tid eller påminnelse att kolla igenom allt innan slutet.»
- Tydligare hur ombyggnadskursen går in i arbetets rumkursen, lite mer kommunikation dem emellan kanske så det inte känns som att vi gör samma jobb två gånger utan att veta varför.»
- Byggnadsvårdskursen bör inte ligga samtidigt som Arbetetsrum, och om den ändå gör det bör det vara tydligare vad som ska lämnas in i varje kurs så det inte blir dubbla presentationer.»
- Kursen byggnadsvård bör vävas in ytterligare, mer synkad med arbetets rum.»
- Inläsningstid för förstudierapporten inför kritikdagen.»
- Möjligtvis att byggnadsvårdskursen inte bör integreras som den gjorde, det gjorde programarbetet väldigt diffust- vad hörde till vad och när var det egentligen meningen att det skulle vara klart? var det två inlämningar? o.s.v. »
- Tydlighet i vad syftet med blandade kurser innebär. Välja sida - sära/blanda. »
- Tvärkritiken, men jag förstår att det kommer bli svårt att förklara för nästa årskurs varför det inte är med, så det är ett dilemma! Sen bör samarbetet mellan de samgående kurserna flyta bättre. Bra om elever OCH lärare vet vad som sker och skall göras i alla kurserna.»
- Administrationen!!! Kanske även fundera över Anders Bellanders kunskap som handledare/kritiker...»
- Kursen i byggnadsvård var väldigt flumig, vad var det meningen att åstadkomma?»
- Mittkritiken borde inte vara digital det tog tid då man kunde jobbat med projektet. Skulle kanske velat ha lite mer hands on på mittkritiken, inte så mycket presentation.»
- Vi borde ej arbeta i så stora grupper som en hel ritsal!»
- Hur kursen interagerade med kursen byggnadsvård. Tydligare!»

21. Övriga kommentarer

Här skriver du om sådant som du tycker är väsentligt att förmedla om kursen, men som inte har tagits upp i föregående frågor.

Tack för din medverkan - kommande årskurser uppskattar din insats!

- tänk igenom kurserna arbetets rum och bebyggelse kursen bättre, samarbete vid mittkritik av rapport vore smart.»
- Inte speciellt den här kursen, kritiken har hittills varit bra, men generellt efterlyser jag lite eftertanke runt kritiktillfällen. >Det kunde tex vara bra att poängtera både för studenter och kritiker att det är bra att skilja på sak och person. »
- En större tydlighet i programmet är önskvärt, liksom en möjlighet att fråga om schemat, kursPM frågor utan att endast bli hänvisad till just kursPM"et. Anledningen till att man frågar är antagligen för att det står fel i programmet och att då hänvisa dit igen är bara missvisande.»
- Hade varit bra med ett häfte m regler om arbetsplatser»
- Hur skall Bebyggeklsevård kompletera arbetetsrum? Det bör finnas en idé om hur de skall verka tillsammans som blir tydlig för studenterna. Vilken del som är gemensam och vilken del som är i de olika kurserna. »Kursutvärderingssystem från