ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


3D-modellering Rhino ht09, ADM025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-16 - 2009-11-24
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: stefano delia»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Hur har kursen uppfyllt lärandemålen?
I kursplanen står följande lärandemål
-använda digitala verktyg för skapande av 3D-modeller av byggnader.
-Visualisera 3D-modeller, värdera och förklara
-Värdera och förklara värdet av olika modellerings- och visualiseringsmetoder

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 66%
Mycket bra»1 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

2. Hur har kursen och lärarna varit?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 66%
Mycket bra»1 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- Tyckte det skulle gått lika långsamt fram som det gjorde i första delen av kursen bara. » (Mycket bra)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 33%
Ja, målen verkar rimliga»2 66%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.66

4. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

3 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 33%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»2 66%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.66


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»1 33%
Ganska liten»2 66%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.66

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

7. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 66%
Mycket bra»1 33%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

9. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 66%
Mycket gott»1 33%

Genomsnitt: 4.33

10. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med externa lärare som kan grejerna. »
- Den grundliga och långsamma inledningen. »

11. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att det fortsätter i samma tempo i andra delen av kursen också. »

12. Övriga kommentarer

- Bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från