ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Astro- o storcirkelnavigering del A, LNC042 0102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»3 33%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 3.22

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»1 11%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 22%
100%»6 66%

Genomsnitt: 4.33

- Läste kursen föra året men klarade inte av astro delen.» (0%)
- Övningen med sextant borde gjorts i mindre grupper» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 77%

Genomsnitt: 3.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»4 44%

Genomsnitt: 3.44


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»8 100%

Genomsnitt: 4

- Kan inte svar på frågan då jag inte har varit på föreläsningarna.» (?)
- Nästan omöjligt att självstudera detta med NAV 1 & 2 hjälp.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 2.88

- Skitböcker, NAV 1 & 2» (Mycket liten)
- Nav1+2 är värdelösa. För att förstå dem måste man redan innan förstå det de försöker berätta.» (Ganska liten)
- Navigation 1 och 2 är väl inte optimala, det hade vart bättre med en specifik bok för astronomisk navigation och storcirkel» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.33

- knappt använt» (Ganska bra)
- men ni måste fixa så att det är en hemsida till allt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 12%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt hjälp»2 25%

Genomsnitt: 3.87

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»3 33%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.77

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 33%
Hög»3 33%
För hög»3 33%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 11%
Gott»5 55%
Mycket gott»3 33%

Genomsnitt: 4.22

- Göran är toppen, dock känns ju kursen såklart gammalmodig.» (Godkänt)
- Bland de bästa lärarna på skolan.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- hela kursen i sin helhet»
- Göran Larsson, be honom att stanna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Känns onödigt att gå igenom flera olika sätt att räkna ut samma sak. Lägg det som frivilligt i extraföreläsningar för dem som vill i så fall. Man blandar bara ihop annars. Det tog verkligen lång tid att gå igenom det mest basic. Det kunde gått snabbare. I slutet hade det varit bra att räkna på tentaliknade frågor, för som Göran ställde frågorna på föreläsningarna kunde man lätt räkna ut dem, men när man skruvar dem lite, som på tentavis, var det klurigt att veta vad man skulle räkna på. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från