ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Säkerhet A, SJO110

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-11-04
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»34 79%
Cirka 20 timmar»5 11%
Cirka 25 timmar»1 2%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 1.41

- Vet ej» (?)
- Inget hemarbete alls, endast de lektionstillfällen som funnits.» (Högst 15 timmar)
- Inga tentor, därför inga längre tider för studier efter skoltid.» (Högst 15 timmar)
- är i stort sätt bara praktiska övningar, teorin utövar vi sen i praktiska. Ingen tenta så inga inläsningsuppgifter.» (Högst 15 timmar)
- PÅ grund av att man inte haft ngt arbete att göra utöver lektionerna har arbetet inte överstigit 15 tim.» (Högst 15 timmar)
- Har inte haft några självstudier, enbart undervisning» (Högst 15 timmar)
- pga att det bara var obligatoriska moment, så går det inte att beräkna hur många timmar per vecka ag lade ner. jag var närvarande vid varje lektionstillfälle. » (Högst 15 timmar)
- Alla tillfällen i kursen har varit obligatoriska och jag skulle tro att vi lagt ner minst 35 timmar. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»44 100%

Genomsnitt: 5

- Det har varit obligatorisk närvaro.» (100%)
- Varit med på allt som man blivit erbjuden.» (100%)
- Obligatorisk närvaro» (100%)
- Obligatorisk närvaro» (100%)
- Obl. närvaro» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 31%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 59%

Genomsnitt: 2.95

- Har inte fått något Pm vad som förväntas av oss.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Ett kurspm eller liknande hade varit bra.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»33 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- vet ej» (?)
- Kursen grundas på att man inte haft ngn kunskap inom ämnet innan, detta anser jag att man följt.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»10 25%
Ja, i hög grad»9 23%
Vet ej/har inte examinerats än»18 46%

Genomsnitt: 3.1

- Det enda kravet är ju som sagt att vara med...» (I viss utsträckning)
- Det hade vart annorlunda om vi haft en tentamen, men känner i och med de praktiska utövningarna vi har haft att man ändå har uppnått målen.» (I viss utsträckning)
- Examination i form av obligatorisk närvaro på övningar och föreläsningar.» (I viss utsträckning)
- teorin övas i praktiken » (Ja, i hög grad)
- Vi kommer inte ha någon tenta i kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vi har inte haft en skriftlig examination på kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Ingen eximination» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»8 18%
Mycket stor»35 79%

Genomsnitt: 3.77

- Har varit lärorikt» (Ganska stor)
- I princip samtlig information.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»14 32%
Ganska liten»16 37%
Ganska stor»8 18%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.09

- Vi har fått ett häfte som jag knappt öppnat.» (Mycket liten)
- inte haft någon kurslitteratur mer än små kompendier i MFA och Personlig säkerhet, ej i branddelen» (Mycket liten)
- Utbildningen har till största del bestått av praktiska moment» (Mycket liten)
- Eftersom kursen innehåller såpass mycket praktisk inlärning så klarar man sig bra utan att begrava sig alltför djupt i kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Har inte använt boken speciellt mycket. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»5 11%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»18 42%
Mycket bra»15 35%

Genomsnitt: 3.02

- Vi har inte haft användnig av webbsidan, inga utdelade mat.» (?)
- Har inte sett webbsida» (Mycket dåligt)
- svårt att hitta ytterligare information om kursen på studieportalen, samt väldigt rörigt med gruppindelningar och schema» (Mycket dåligt)
- Obefintlig information från de uppräkande.» (Mycket dåligt)
- detta var ju inte en sådan kusr ju...» (Mycket dåligt)
- Vet ej, har inte använt hemsidan» (Ganska bra)
- Finns nästan inget utdelat material.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 13%
Mycket bra»35 79%
Har ej sökt hjälp»3 6%

Genomsnitt: 3.93

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 9%
Mycket bra»37 86%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.95

- samarbete vid praktiska övningar som livräddn och brandövningar bla.» (Mycket bra)
- I vissa av övningarna, särskilt personlig säkerhet kommer man varandra mycket närmare. » (Mycket bra)
- I och med att mycket av undervisningen har varit praktisk har man i grupp arbetat mycket tillsammans och det har funkat bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»10 22%
Lagom»32 72%
Hög»1 2%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Det var inga hem arbeten men mycket obligatoriskt som kunde ställa till det lite ibland» (Låg)
- Kunde vart mycket mer, men med tanke på syftet med utbildningen att få en grundläggande kunskap inom första hjälpen anser jag ändå att man kanske inte kunde tillföra så mycket. Intensiteten har väl inte vart alltför hög dock.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»10 22%
Lagom»25 56%
Hög»9 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.97

- Anser inte att jag jobbat ihjäl mig direkt. Känns som om vi kunde haft en till kurs samtidigt. Mycket ledighet och lite studier hemma. » (Låg)
- Man kan inte säga att den var för hög men i förhållande till övriga klasser har vi haft mer och längre lektioner och fler skoldagar. Detta var lite negativt under nollningen då vi inte kunde närvara på vissa delar.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 11%
Gott»10 22%
Mycket gott»29 65%

Genomsnitt: 4.54

- Det är en nödvändig kurs vid arbete till sjöss, men på många sätt irrelevant för sjöfart och logistik.» (Godkänt)
- På ett sätt är det alltid nyttigt med en sådan här kurs men kan kännas lite långt ifrån vårt program, SoL.» (Godkänt)
- Då jag redan innan hade kunskaper inom sjukvård kände jag att det var bra med repetition, vilket jag också fick med adderande kunskaper inom vissa områden. Kursen får G då jag anser att vi inte riktigt testades, uten mest "flöt med".» (Godkänt)
- Det har varit mycket lärorikt att vara ute på "fältet" dvs, Karholmen och Remmaren, testa på det man lär sig i lektionssalen.» (Mycket gott)
- Alla borde göra denna kurs någon gång» (Mycket gott)
- skönt med lite praktiska övningar än att bara sitta på skolbänken» (Mycket gott)
- mkt bra lärare» (Mycket gott)
- en kurs varje människa borde gå. detta är kunskap för livet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktiska övningar!»
- Badandet»
- Personlig säkerhet är väldigt bra, även Medical First Aid kursen. Brand kursen är kul, mycket lek, men kan va något överkurs med rökdykningen som vi inte alls behöver.»
- Möjligheten att göra brandövning och övningarna ute på remmaren»
- Alla bra lärare. Mycket duktiga!!»
- De praktiska delarna samt HLR»
- Allt var bra. Runa syrran var bäst»
- introduktionen av branden på lindholmen, att man varvar teori med praktiken»
- Det praktiska»
- De praktiska bitarna får inte bli färre, det är dem man lär sig av.»
- Bra lärare som besitter mycket kunskap, gruppindelningar, annars går det inte.»
-
- Praktiska moment!»
- små grupper»
- De praktiska delarna t.ex. HLR, vattenövningar och brandsläckningsövningar.»
- Allt»
- Alla praktiska moment, kul o lärorikt med brandövningar o livbåtsövningar!»
- allt»
- allt»
- Övningarna»
- allt.»
- De praktiska momenten i undervisningen, dvs Basic Safety-dagarna vid plattformen, brandutbildningen på brandfältet och hjärt-lungräddningen.»
- Jag tycker att allt skall vara som detta år»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Eventuellt en tenta på teorin, för att man verkligen ska koncentrera sig på det som lärs ut på lektionerna.»
- Mer sjöräddning, i stil med att hissa folk med änternät och dylikt.»
- Ta inte bort kursen i sig men förändra den så det mer till vardagen, men personlig säkerhets delen när man badar är postiv att ha upplevt. Det kan ju tyvärr hända vem som, även den som bara åker som passagerare.»
- Lite mer övningar på säkerhetscentrum.»
- Inte lägga de praktiska övningarna så nära inpå tentor.»
- Mer praktiskt. Karholmen kan utökas till tre dagar.»
- Mindra grupper på Remmaren, ALLA ska prova alla moment. 30 personer gick men det var inte alla som tex fick manövrera livbåten.»
- Att eleven blir mer prövad att man verkligen har förstått allt. Ngn form av test, arbete i boken. Man kunde lätt bara glida med, om man så ville.»
-
- En mindre examination på de teoretiska delarna är att föredra.»
- mindre grupper vid fraförallt livbåtövningarna»
- Fler praktiska moment.»
- Inget»
- att schemaläggaren sätter ut RÄTT tider.»
- mer tid på detta ämne, mkt viktigt senare när man skall jobba... mera autentiska kris situationer bör tränas. »
- inget»
- Man borde försöka sammanföra de olika delarna i kursen lite mera.»
- Inget vad jag kan komma på»

16. Övriga kommentarer

- Mycket lärorik kurs, inte bara för framtida arbete inom branschen utan även för privatlivet, släcka bränder med handbrandsläckare, hjärt & lungräddning m.m. är mkt viktigt att kunna.»
- Mycket bra kurs! »
-
- Går väl inte att ändra på»
- bra kurs!»
- Inga övriga kommentarer.»
- Jätte kul!!»


Kursutvärderingssystem från