ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 2, LSP305, Lp2-4 2010-2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»8 53%
Cirka 20 timmar»2 13%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»2 13%
50%»2 13%
75%»2 13%
100%»9 60%

Genomsnitt: 4.2


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 42%
Målen är svåra att förstå»3 21%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 28%

Genomsnitt: 2.21

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2.18

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 46%
Ja, i hög grad»4 30%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.76


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.26

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»5 33%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.06

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 2.73


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»4 26%

Genomsnitt: 3.86

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»5 33%
Hög»4 26%
För hög»4 26%

Genomsnitt: 3.66

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 6%
Hög»8 53%
För hög»6 40%

Genomsnitt: 4.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»4 26%
Dåligt»1 6%
Godkänt»6 40%
Gott»2 13%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 2.8

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lene, som är den enda föreläsaren i ämnet som inte har ett välförtjänt abysmalt rykte bland studenter.»
- Allt som ingår i kursen»
- inte mycket.....»
- Lene»
- Samarbetet mellan teknisk kommunikation 2 och separationsteknik 1»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gruppstorleken. Sex personer är alldeles för många för att skriva så små prjoekt. Dessutom kan folk som inte kan engelska "gömma" sig eftersom hela gruppen får samma betyg. Jag sitter just nu och renskriver ett stycke som inverkar på mitt betyg, men som verkar vara skrivet på stenåldern.»
- inget»
- Ha inte en förbaskad inlämning mitt i tentaveckan!»
- allt»
- Jag tycker att kursen ligger på en nivå som är alldeles för låg för högskolan. Istället för att prata om substantiv och förklara vad en summering är för något borde man istället lära oss teknisk engelska eftersom det är många som är duktiga på engelska men eftersom vi har föreläsningar på svenska så blir det svårt för många att begripa kursmaterialet på engelska.»
- Den sista uppgiften med redovisning bör absolut läggas tidigare i perioden. Nu slutfördes den lagom till att man inte orkade bry sig pga 2 andra tunga tentor att plugga till.»
- Planeringen av kursen, att lägga största momentet i lv 7 och ej ens introducera momentet innan så man får chans att börja är riktigt dåligt. Kommunikationen totalt är helt kass, framkommer inte tydligt nånstans vad som ska göras eller vad som förväntas. Kan ju vara bra om läraren har koll på vilka tider som gäller och inte börja en kvart senare utan att säga till eleverna. Vår tid är lika viktig.»
- Projektgrupperna var alldeles för stora. Det var svårt att kunna samla hela gruppen. »
- Gör upplägg och mål tydligare. Vi som teknologer är inte vana vid den här typen av kurs där uppgifter ges utan precicerad anledning. Gör ett tydligare kurs-pm!»

16. Övriga kommentarer

- Bästa kursen i ämnet enligt de flesta! Lene lyckas som ensam i området att hålla intressanta föreläsningar, vettiga övningar och en trevlig/hjälpsam ton.»
- inga»
- för mycket arbete för 1,5 poäng»
- Denna kurs ger 3,5 hp?? man gör fan 1 tenta, håller 3 föredrag, gör 3 arbeten, asså för helvete man gör mer i denna kurs än vad man gör i en kurs som är värd 7,5 hp inte coolt!!!! 3,5 hp för detta LOL!»
- Det var ganska störande med alla olika power points som Lene använde, blir mer seriös och tydligare att bara använda en sort. Ofta var det för mycket arbete för så få poäng.»


Kursutvärderingssystem från