ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvalitet och driftsäkerhet HT09, LMT991

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-04
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»2 20%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»3 30%
Cirka 30 timmar»3 30%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.7

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 30%
100%»7 70%

Genomsnitt: 4.7

- Krockade med annan kurs.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 40%

Genomsnitt: 3.2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3.2

- Bra övningsuppgifter.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.5

- Boken har inte varit till mycket hjälp. Vissa kopior har varit till hjälp. Mest inom Driftsäkerheten» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»5 50%

Genomsnitt: 3.3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»7 70%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 70%
Hög»3 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 30%
Godkänt»1 10%
Gott»3 30%
Mycket gott»3 30%

Genomsnitt: 3.6

- Flummig kurs. Speciellt Mats Alemyrs teoretiska del.» (Dåligt)
- ett stort tack till mats thorbjörn och ulla. de e fantastiska undervisare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Statestiken med Ulla.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer övning i kvalité biten helst. mycket teorietiskt/sitt och lyssna.»
- Svar/lösningar till gamla tentor.»
- lite fler rena formler på driftsäkerheten»
- Kvalitet delen.»

16. Övriga kommentarer

- Kvalitetsdelen var svår att förstå, väldigt brett område och svårt att veta vad som var viktigt att lägga tid på eller ej.»


Kursutvärderingssystem från