ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp4åk2: IKA096 Informationssystem

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-20 - 2008-08-16
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

51 svarande

Högst 15 timmar»18 35%
Cirka 20 timmar»19 37%
Cirka 25 timmar»10 19%
Cirka 30 timmar»2 3%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.03

- Har varit oerhört svårt att arbeta mycket med kursen eftersom den har inehållit så fruktansvärt omotiverande artiklar att läsa.» (Högst 15 timmar)
- Då läsanvisningarna kom ut först ett par dagar innan tentan var det svårt att göra någon planering och arbeta under kursens gång.» (Högst 15 timmar)
- Dock väldigt koncentrerat då gruppuppgifterna delades ut med väldigt kort deadline till inlämning.» (Cirka 20 timmar)
- Var mycket att läsa och dålig och svår text.» (Cirka 20 timmar)
- En hel del tid gick åt bara till att hitta och skriva ut artiklarna man skulle läsa till kursen.» (Cirka 25 timmar)
- Det har varierat över perioden, eftersom labarna har tagit mest tid och blivit mer omfattande mot slutet.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»3 5%
75%»19 37%
100%»27 52%

Genomsnitt: 4.37

- Missade första veckan pga skidresa» (75%)
- Dåliga föreläsare har fått en att rygga undan lite.» (75%)
- Allt förutom cortege och alperna» (75%)
- var sjuk fösrta veckan och missade någon föreläsning» (75%)
- Fast det ångrar jag idag då det var ytterst få av föreläsningarna som var givande. » (100%)
- Föreläsarna var dick av skiftande kvaitet. Magnusson och Pessi hörde till de bättre medan greken tyvärr var mycket svår att lyssna på pga att han talade dålig svenska och upprepade "i alla fall alltså" ungefär varannan minut. Kursen kändes inte sammanhängande, det var svårt att få något sammanhang iden.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 34%
Målen är svåra att förstå»14 28%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 6%

Genomsnitt: 2.1

- Hade vi ens mål för kursen?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vart finns målen?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vi fick aldrig läsa några kursmål, det fanns ett syfte med kursen i pmet men där verkade det mer vara en fingervisning på vad som skulle föreläsas om. Alltså inga konkreta mål vad jag kan se.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Inga tydliga kursmål, i alla fall inte i kurs-pm!» (Målen är svåra att förstå)
- Kursen i sig är rätt svår att greppa. Vad krävs av eleverna?» (Målen är svåra att förstå)
- Kopplingen mellan de olika delarna var väldigt luddig ända fram till tentan. Sammarbetet mellan momenten var nästan obefintligt.» (Målen är svåra att förstå)
- Luddiga mål. Fanns i stort sett inte förrän sista veckan. » (Målen är svåra att förstå)
- Ända til sista veckan när vi fick möjlighet att fråga ut Hans förstod nog de flesta inte vad som var det viktiga i kursen. Det var som sagt även svårt att se någon slags röd tråd i kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- Det var först de två sista veckorna som jag förstod målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»25 86%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.06

- eftersom det inte verkade finnas några tydliga mål kan jag inte svara på denna fråga!» (?)
- vi har aldrig sett målen » (?)
- Går ej att säga då målen är otydliga» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»3 7%
I viss utsträckning»28 70%
Ja, i hög grad»7 17%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.2

- En tentafråga (nr 5) på två artiklar vars författare nämdes men titelnamn ej angavs var alldeles för specifik och var inte rimlig.» (I viss utsträckning)
- En del frågor kändes inte relevanta för kursen, det ingick, men kändes inte som de borde vara en av de 9 frågorna på tentan, fanns så mycket annat som inte testades som var mer viktigt.» (I viss utsträckning)
- Frågorna på tentan var ungefär som vi trodde men det var en fråga (nr5 tror jag) som frågade om vad två olika personer skrivit om i sina artiklar... känns inte rimligt att man för att kunna besvara en fråga måste lära sig namnet på alla författarna/skribenterna/forskarna utantill..» (I viss utsträckning)
- Många av sakerna som behandlades på tentan har inte föreläsarna lagt mycket tyngd på. Så de ämnena som har lagts fram som viktigast var inte de som var med på tentan! » (I viss utsträckning)
- De testade någonting.» (I viss utsträckning)
- För mig som inte programmerat så mycket tidigare kändes det som att de två programmeringsuppgifterna tog väldigt lång tld av tentan, medan teorifrågorna låg på en enklare nivå.» (I viss utsträckning)
- Dock förekom frågor av typen "nämn Carrs tre råd till chefer, som han skriver i sin artikel" samt frågor som krävde att studenten visste precis vilken artikelförfattare som tagit upp viket ämne. Dessa typer av frågor ogillas och irriterar flera. De riskerar fälla de studenter som kan innehållet i kursen, men inte har koll på onödiga detaljer. » (Ja, i hög grad)
- Jo, när man väl förstått målen, på sista föreläsningen, så var det inga problem att klara tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»13 25%
Ganska liten»24 47%
Ganska stor»9 17%
Mycket stor»5 9%

Genomsnitt: 2.11

- föreläsningar och läsanvisningar var många gånger helt olika varandra.. » (Mycket liten)
- Föreläsare som stått och pratat om saker som knappt varit greppbara och i många fall gjort det på ett dåligt sätt.» (Mycket liten)
- Jag tycker föreläsningarna mest varit röriga. Veckan med affärssystem och sista veckans föreläsningar var bra. Annars katastrof. Fanns ingen röd tråd i kursen. Dock så tycker jag Hans lyckades rädda den ganska bra sista veckan.» (Mycket liten)
- Knappt till någon nytta alls, den rörde mer till i huvudet än samlade informationen.» (Mycket liten)
- Väldigt oklart vad som var meningen med lektionera. Varje vecka var nytt ämne utan nån form av övergång. Inforamtionen var direkt undermålig.» (Mycket liten)
- Hans Björnssons och Johan Magnusson var riktigt bra, resten av gästföreläsnarna var mindre bra.» (Ganska liten)
- Det mesta läste jag in på egen hand, måste tyvärr säga att jag uppfattade de flesta föreläsningarna som relativt dåliga och svårbegripliga. Det blev lite rörigt att ha olika föreläsare varje vecka.» (Ganska liten)
- Litteraturen var bättre för förståelsen och inlärningen, men föreläsningarna var rätt intressanta.» (Ganska liten)
- Hade varit bra om man haft möjlighet att läsa in sig innan föreläsningarna, då hade man kunnat få ut mer av dem.» (Ganska liten)
- En del riktigt bra föreläsare och en del som inte gav något. Men de som var bra, var riktigt bra!» (Ganska stor)
- Varje person hade något i stil med 60 slides per föreläsning. Ingen hann gå igenom ALLA så det var bra med föreläsningarna för att veta vad de tyckte var viktigast.» (Ganska stor)
- Vissa inslag mycket bra, som t.ex. Johan Magnusson och Hans Björnssons föreläsningar. Andra föreläsare mindre bra. En föreläsning på oförståelig grekisk brytning, från vilken jag som student nog inte tar med mig någonting. Sådant får ej förekomma på en skola som Chalmers. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»21 41%
Ganska stor»19 37%
Mycket stor»6 11%

Genomsnitt: 2.5

- Hade varit bättre med en kursbok istället för massa röriga artiklar» (Mycket liten)
- Med bara artiklar blir det svårt att få en översikt och hålla koll på vad kursen innefattar.» (Ganska liten)
- mängder av onödig oxh orelevant text» (Ganska liten)
- Dåliga artiklar som tyvärr gav dålig information. Artiklarna som skulle vara kurslitteraturen var nästan aldrig kopplad till föreläsningarna vilket är väldigt dåligt. Dessutom att examinatorn tror att skriva ut litteratur på mellan 500-700 sidor är billigare än att samla alla artiklar i ett kompendie och sälja för 150 kr vilket inte riktigt stämmer. Att behöva leta efter kurslitteraturen på nätet och i biblioteks databaser anser inte jag är det bästa heller. Väldigt besviken på kurslitteraturen!» (Ganska liten)
- Jag köpte inte kurslitteraturen eftersom den var så dyr. De PowerPointpresentationer som låg på hemsidan var bra. » (Ganska liten)
- Det var en del utvalda artiklar som var svårbegripliga och där det inte riktigt gick att få ut var som var essensen. Dessutom tycker jag att flera av de utlagda OH-bilderna höll för låg klass.» (Ganska stor)
- Dock svår att läsa» (Ganska stor)
- Men det var lite rörigt med alla artiklar.» (Ganska stor)
- Tyvärr visade det sig att flera av artiklarna som var obligatoriska för kursen inte var särskilt intressanta. Tyvärr läste man en hel del text som man inte hade så stor nytta av.» (Ganska stor)
- har fått förlita mig helt på kursmaterialet» (Mycket stor)
- Då alla de små casen var baserade på kurslitteratur var denna mkt viktigt att läsa!» (Mycket stor)
- Flera bra och flera mindre bra artiklar. Vi som läste kursen hade nog lite vana av att läsa många artiklar översiktligt, och jag tror bättre information tidigt i kursen om vad som var viktigt i respektive artikel hade hjälpt. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»15 29%
Ganska bra»27 52%
Mycket bra»5 9%

Genomsnitt: 2.64

- Kommunikationen och planeringen av kursen var under all kritik. Ingen lyckades uppfatta vad kursen innebar, inte ens nu efter tentan kan jag sätta fingret på det.» (Mycket dåligt)
- Blev bättre med tiden men var alldeles för rörigt.» (Ganska dåligt)
- Det var en enda röra med utdelat material och svårt att veta vad man skulle läsa.» (Ganska dåligt)
- Om materialet till veckans projekt kommer ut på onsdag och projektet ska va inlämnat på fredag är det väldigt svårt att hinna med. lägg ut tidigare» (Ganska dåligt)
- Krångligt med länkarna» (Ganska dåligt)
- Svårt att få koll på vilka av artiklarna som var tentapliktiga men det blev bättre mot slutet efter en del klagande från vår sida.» (Ganska dåligt)
- Det var mycket strul med många olika delar i kursen, som alla hade några artiklar att läsa. Dessa artiklar fanns till viss del angivna i kurs-PM, men lades ut först under veckan de användes, och då var det inte helt och hållet samma litteratur som i PM. Detta gjorde att man flera gånger fick sätta sig ner och gå igenom vilket material som faktiskt gällde. Kan göras mycket, mycket bättre till nästa gång. » (Ganska dåligt)
- Hade varit bättre om all litteratur hade varit tillgänglig från första början med korrekta läshänvisningar.» (Ganska bra)
- Kurssekreteraren har gjort så gott han har kunnat. Det är inte hans fel att kursen varit konstig/dålig» (Ganska bra)
- Vissa utdelade artiklar var inscannade dåligt. Jobbigt att läsa då ord på vissa rader försvunnit på grund av slarvig kopiering.» (Ganska bra)
- Det fungerade bra. Hans kunde dock ha gett de mer specifika läsanvisningarna lite tidigare i kursen.» (Ganska bra)
- Tidigare utlagda läsanvisningar hade förenklat saker och ting avsevärt.» (Ganska bra)
- bra, markus styrde upp det hela. men kursupplägget var katastrof. examinatorn hade ingen aning om vad som hade gåtts igenom i kursen. varje gästföreläsare körde sitt eget race. skit alltihop, sämsta kursen hittills på chalmers» (Ganska bra)
- Ibland var det strul med länkar till artiklar.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om materialet hade kommit ut tidigare än det gjorde, man hade nämligen aldrig chans att läsa på i tid och komma förberedd til föreläsningarna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»19 37%
Ganska bra»19 37%
Mycket bra»4 7%
Har ej sökt hjälp»6 11%

Genomsnitt: 2.82

- Kursansvarig har inte varit närvarande.. » (Mycket dåliga)
- Existerade ej. det är inte praktiskt att ha olika föreläsarna varje vecka och en examinator i USA. Det blir inget sammanhang i kursen och det finns ingen som vi studenter kan vända oss till med evenutella frågor.» (Mycket dåliga)
- Det blir ju lite svårt när vi hade så många olika förelä"sare samt en examinator som sitter i USA» (Ganska dåliga)
- Olika lärare varje vecka blir krångligt. Speciellt när Hans inte finns tillgänglig.» (Ganska dåliga)
- fick aldrig tag på examinator förrutom sista veckan. var dålig på att svara på mail.» (Ganska dåliga)
- Eftersom casen skulle in på så kort tid fanns nästan ingen tid att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Hans Björnsson som var examinatorn var väldigt snabb på att svara dock var svaren alltid korta och ibland kunde de uppfattas som något otrevliga. Han verkar inte ha tid att hjälpa eller att svara på frågor ang. hans egen kurs vilket jag tyckte var lite konstigt. Kursadministratorn är den andra jag frågat om hjälp och hans kom också snabbt men mycket mer utförlig.» (Ganska dåliga)
- svårt att veta vem vända sig till» (Ganska dåliga)
- Kändes lite svårt att få tag på Hans och fråga under kursens gång.» (Ganska dåliga)
- Lite svårt med många föreläsare. Dålig information om vad som krävdes och vad som skulle läras in.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 25%
Mycket bra»36 70%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.7

- Vi var inte så effektiva i vår grupp men alla case var roliga och lärorika.» (Ganska bra)
- Det var jättesvårt att få ihop hela casegruppen samtidigt, det var alltid någon som var borta, men eftersom vi hade stor tidspress gick det inte att vänta in någon, caset var tvunget att göras på onsdag kväll eller torsdag.» (Ganska bra)
- hade gärna sett slumpmässig gruppindelning. Missade första veckan då grupperna skapades och hamnade i en slump-grupp som tog 2 veckor att få ihop folk till, samtidigt som vi som liten grupp fick göra uppgifterna» (Ganska bra)
- Tack vara samarbetet med mina kurskakamrater har vi tllsammans kunnat lista ut hur allt hänger ihop.» (Mycket bra)
- Bra med flera små case istället för ett stort!» (Mycket bra)
- Samarbetet i projekten fungerade mycket bra. » (Mycket bra)
- casen gick utmärkt. vecka 2 hade ett mycket bra case med relevant innehåll om arkitektur. synd bara att inte examinatorn kände till detta vilket gjorde att nästan hela veckan ströks. » (Mycket bra)
- Till slut hjälptes vi åt och läste och sammanfattade varsin artikel för att alla inte skulle behöva läsa alla artiklarna när de var så många.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»29 58%
Hög»15 30%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.42

- svårt att säga,, mycket stress och arbete kommer från att jag inte förstått hur alla föreläsningar ska hänga ihop.. vet inte ens idag om jag skulle kunna förklara för någon som undrar vad informationssystem handlar om.. och då måste det ju vara något som är fel.. » (?)
- Tack vare att tentorna kom som de kom den här perioden, en på måndagen och en på onsdagen, hade man hellre pluggat till dem än ett nytt case sista veckan. Men jag förstår att det måste bli så med upplägget att ha ett case till varje vecka. Bara tentadatumena som var olyckliga.» (Lagom)
- Men alldeles för mycket sista veckan!!» (Lagom)
- lagom, då det inte gick att göra något förutom casen under kursens gång på grund av ett värdelöst kursupplägg.» (Lagom)
- Då casen gavs ut på onsdag eftermiddag och skulle vara inne på förmiddagen på fredagen var det dåligt med tid. Bland annat var det upp till 60 sidor att läsa på 1 dag samt skriva arbete på. Hade man många föreläsningar eller labbar i andra kursen på torsdagen var det svårt att hinna. Mån till fredag hade varit bättre. eller fredag till onsdag veckan därpå!» (Hög)
- Kursen var baktung, det vill säga alldeles för mycket att göra i slutet och för lite i början. Det integrerade momentet medförde att de ting som skulle bli gjorde,lades i kö. I början och fram till den sista veckan, var det dessutom svårt att överblicka vad som krävdes av mig som deltagare. Vilket gjorde belastningen alldeles för hög mot slutet. » (Hög)
- Att gå igenom en uppgift två dagar innan när uppgiften omfattar ca 60 s sträckläsning känns direkt orimligt. Trots vi är 6 i grupperna krävs ju att var och en läser 60 sidor och det anser jag vara orimligt...» (Hög)
- Fyra case veckan innan tentan var taskigt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»29 56%
Hög»19 37%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.49

- På grund av att den andra kursen var så välstrukturerad gick det bra att lägga upp det pluggandet och då funkade det även fast informationssystemkursen var desto svårare att strukturera upp.» (Lagom)
- som vanligt hög!» (Hög)
- Det hade varit bättre att sprida ut casen på hela perioden än att lägga extra många sista veckan. » (Hög)
- Vart väldigt mycket att läsa eftersom vi inte fick reda på vilka artiklar som egentligen ingick.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Dåligt»25 49%
Godkänt»11 21%
Gott»9 17%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 2.52

- Förstår inte att en högskola som Chalmers inte kan ha bättre standarder på sina kurser! Helt sjukt!!» (Mycket dåligt)
- Jag tycker det är pinsamt att vi skall behöva läsa en sådan här kurs som inte någon ens förstår vad den handlar om eller vad det är vi skall ha lärt oss när vi läser på Chalmers. När jag frågade runt i klassen i sista läsveckan var det ingen som hade förstått vad kursen handlade om.» (Mycket dåligt)
- Informationssystem är ett väldigt intressant ämne och väldigt nyttigt och bra att läsa. Men mitt intryck av kursen är väldigt dåligt tyvärr, främst beror det på att jag hade så höga förväntningar av en sån här kurs. Hoppades så att den skulle vara bra. Tyvärr så blev det inte så.» (Mycket dåligt)
- Konstigt med en kurs i informationssystem där informationsflödet var så dåligt..» (Dåligt)
- Rörigt, olika föreläsare utan återkoppling till tidigare lektioner. Svårt att se en röd tråd, svårt att hitta kärnan i kursen.» (Dåligt)
- Dålig kontroll från ledningen. nya direktiv flera gånger om angående kurslitteraturen. pga olika föreläsare blev kursen Hoppig och svårt att få en överblick och röd tråd. Bra koncept men bättre förberedelser och tydligare direktiv från början hade hjälpt!» (Dåligt)
- Det satt långt inne men jag hoppas att jag förstod kursen och vad som krävdes av mig.» (Dåligt)
- extremt ouppstyrd. vi fick fruktansvärt mycket litteratur att läsa, och inga instuktioner om vad som var viktigt. många texter var dessutom värdelösa och omintetsägande.» (Dåligt)
- Att lära sig om informationssystem är en väl motiverad kurs som kan vara spännande. I detta fallet blev den det inte. Den blev tråkig och dålig. När jag studerar är det av största vikt att allt leder till någon slags helhet eller mot någon slags insikt, här spreds dock trådarna ut för varje vecka som gick, det introducerades nya ämnen i vilka det var och en presenterades djupa, men kanske inte så bredda resonemang. Jag är upprörd över det stora antal icke förberedda föreläsare, t.ex. de som har med sig 70-100 slides för en 2h föreläsning. I mina ögon innebär det att föreläsaren inte förberett sitt budskap, hallå???? Det sitter absolut minst 50 personer som kommer att spendera 2 h på föreläsning och lika mycket hemma, eller dubbelt så mycket för att läsa in materialet. Är jag helt dum, eller kan jag verkligen inte kräva att en föreläsare spenderar absolut minst 2 % av den tid studenterna lägger ner på att förbereda en föreläsning med det ett för kursen relevant syfte. Min åsikt är att det var många som presenterade orelevant information, med avseende på vad de enligt kursplanen skulle presentera. Detsamma gäller den tid man lägger ner på att välja kurslitteratur, det måste ske med största omsorg. Ja. Tanken att ta in flera olika föreläsare som var och en är experter på sitt område är fint, men de måste vara engagerade. Det tycker jag misslyckades i åtminstone 3/7 veckor.» (Dåligt)
- Förstod först uppläget och meningen med kursen några dagar innan tentan då examinatorn förklarade kursen.» (Dåligt)
- Väldigt roligt och intressant ämne men skärpning till nästa år. Måste finnas en röd tråd man kan förlja. » (Dåligt)
- Helt osamanhängande. Kändes som ett nytt ämne varje vecka. Det som gjorde kursen lite klarare var att den röda tråden presenterades på sista sliden på sista föreläsningen.» (Dåligt)
- Grymt otydlig kurs, ingen röd tråd och det var först i sista veckan som man började förstå vad kursen faktiskt handlade om..» (Dåligt)
- Rörigt, för mkt dåliga artiklar, dåliga föreläsningar och case. Fantastiskt opedagogiska gästföreläsare.» (Dåligt)
- Alldeles för rörigt.» (Dåligt)
- Några kursmoment var väldigt bra, medan vissa moment var helt irrelevanta.» (Dåligt)
- Kändes inte genomtänkt alls.» (Dåligt)
- I efterhand tycker ja gatt den har varit bra. Det är egentligen bara temat som handlade om sociotekniska aspekter som jag fortfarande inte riktigt ser syftet med.» (Godkänt)
- Kursen hade en röd tråd, men denna förmedlades inte väl. De olika veckornas teman fick inget sammanhang, och de olika föreläsarna föreföll komma in och köra sitt eget race en vecka. Ett par veckor blev bra, medan andra inte knöt an till resten av kursen.» (Godkänt)
- Ett bra ämne som ger en inblick i frågeställningar som man kommer behöva ställa sig inför i arbetslivet. Vissa teman kunde dock ha förbattrats/ersatts av något annat tema.» (Gott)
- Det var en spännande kurs, och i efterhand har jag ganska god översikt över vad meningen var med alla teman på veckorna. Men under tiden vi läste förstod jag inte vart den var på väg och hur allt hängde samman.» (Gott)
- Framförallt en mycket pedagogisk och trevlig lärare som verkar angelägen om att alla ska klara sig (något som är ganska ovanligt hos våra lärare)» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hans Björnsson och Johan Magnusson»
- Hans Björnsson!»
- kontinuerliga små case.»
- Alla småcase har varit roligt. Kanske kunde man få mer feedback.»
- Små case- men med lite mer marginal. »
- Inget»
- Själva tänket att ha olika teman som länkar till varandra. »
- Case och intressanta gästföreläsare.»
- Mycket av innehållet var vettigt i kursen, speciellt allt som gick och relatera till management. Tentapluggkitet är något som måste bevaras!»
- Det var skönt att slippa köpa en dyr kursbok men litteraturen måste verkligen ses över. Att casen var korta och bara gav U eller G var mycket bra.»
- den moderna och uppdaterade litteraturen, samt olika föreläsare med inblick i varje ämne.»
- Det mesta av kursinnehållet.»
- Johan Magnusson»
- Hans Björnsson var en bra föreläsare.»
- Innehållet»
- Kursens innehåll. (Förutom kollaboratiorier)»
- gör om allt. en examinator som närvarar varje gång och får en röd tråd. som det är nu håller inte. katastrof.»
- att den var i vasa a»
- De små casen»
- Vissa gästföreläsare (särskilt Johan Magnusson från handels - v.6) Småcasen var godkända, att tiden i vissa fall var kort för att få dem klara ser jag inte som något större problem då de inte var särskilt betungande. Däremot är det tråkigt med case som man inte får någon feedback på och som inte ger något utöver ett G eller U»
- Hans.»
- Läshänvisningar.»
- Johan Magnussons inslag med affärssystem»
- INGET! Jag är väldigt besviken.»
- Att göra många små case.»
- Jadu, svårt att hitta.»
- casearbetena var bra tyckte jag... det gjorde att man hela tiden försökte vara med i planeringen.»
- Vissa gästföreläsare gjorde bra föreläsningar andra mindre bra. Föreläsningen som bara handlade om ko-laboratorier var rent ut sagt kass och ovidkommande och andr ahalvan av kalevis föreläsning med greken Thanos var totalt obegriplig (pga språkförbistring)»
- inlämningsuppgifter»
- Jag tycker att projekten gav en hel del.»
- Johan Magnusson är en förstklassig föreläsare och bör föreläsa mer. »
- Hans är en bra kursansvarig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursbok, ej så många föreläsare, tydligare riktlinjer»
- kursens upplägg måste bli tydligare och det ska vara tillgängligt när kursen startar så att man tidigt kan få en överblick över kursen.»
- OH-bilderna. på tok för många och på tok för dåliga... »
- Kanske en bättre synkronisering från de olika föreläsarna så att de inte behöver börja varje föreläsning med att berätta vad ett IS är.Tydligare läshänvisningar, all litteratur upplagd från början.»
- hellre ett kompendium än en massa länkar, om ingen bok finns, använd relevanta artiklar och inte massa skitsnack!»
- Tydligare struktur, man måste kunne få en översikt från dag ett vad det hela handlar om och vad som kommer att hända och inte bara få case efter case utan att veta hur många de är kvar»
- Tydlig kurslitteratur, med tydliga läsanvisningar! En närvarande föreläsare, som inte stressar igenom "511" slides på 2h.. »
- Inte ha så många olika föreläsare. Försök att göra det möjligt för Hans att hålla i de flesta teman.»
- Fråga 5! "Vad skiljer Davenport och McAfee?" Då kan nästa fråga lika gärna vara "Vilken färg är det på omslaget till den här boken?" Gör om!»
- Det kändes inte riktigt som att tentan prickade det som var viktigt i kursen, det handlade mer om att ha memorerat vissa ovesäntligheter än att ha kunskap kring hur man kan (ur ett managementhåll) utföra och styra/leda ett IT-projekt (vilket jag tyckte var det som var vettigt i kursen)»
- Det måste finnas en bättre röd tråd i kursen. Det är jobbigt att ha olika föreläsare varje vecka. Det är också jobbigt att plugga till en tenta då man inte har någon gamal tenta att öva på.»
- Kalevi Pessi, Thanos, Ann-Sofie Axelsson och han som höll vecka 6 om affärssystem (tror han hade hela kursen förra året). Och såklart Litteraturen men det har jag redan nämnt. En röd tråd och tydligare riktlinjer om vad vi skulle lära oss hade varit trevligt att få vecka 1 istället för vecka 8.»
- ge ut ett tydligt lässhema från början, och var noga med att tala om vad i texterna som är viktigt.»
- Avsnittet som endast handlade om bibliotekskollaborationer kändes väldigt irrelevant och borde bytas ut.»
- Föreläsarna som kommer måste vara engagerade i kursen, de måste ha en gemensam bild av vad som ska läras ut och de måste vara väl förbereda för att presentera ett för kursen spec. syfte.»
- Mer röd tråd och koppling mellan de olika delarna. En kursbok.»
- Färre gästföreläsningar och fler av examinatorn så att man får koll på vad som är viktigt. »
- Inför ett kompendium med alla artiklar om man skall ha kvar det. Kanske varannan föreläsning med samma lärare som knyter ihop. Annars bra med gästföreläsare. Alla lärare bör sätta sig en förmiddag och ha teambuilding och säga vad man själv skall säga till eleverna. Detta för att man skall kunna sammankoppla de olika delarna.»
- kursupplägget: examinatorn bör ha bättre koll. litteraturen: eftersom inte examinatorn hade koll gav de olika gästföreläsarna litteratur. den tendarade att bli alltför övergripande eftersom de inte hade koll på varandra. det tenderade också att bli mycket litteratur, vilket jag iofs tycker är bra. dock bättre samordning. OCH om det är mycket litteratur som MÅSTE skrivas ut för att kunna läsas och tas in är det ett ABSULUT MÅSTE att det finns skrivare på sektionen som fungerar. Det tar över en timma per person att skriva ut som det ser ut idag. Lyckligtvis kunde jag göra det på lindholmen eftersom teknikbasen går där. Skandal att inte skrivarna åtgärdas på en civilingenjörslinje! »
- EN bok. EN eller samordnade lärare som ej är utomlands eller utan mejl.»
- Få en kurs som inte är så splittrad och osammanhängande.»
- skaffa kurslitteratur! Det går inte att bedriva en kurs med flera olika föreläsare och utan kurslitteratur - innehållt blir för splittrat.»
- föreläsningarna!! blir alldeles för osammanhängande att i stort sett ha olika föreläsare varje lektion. »
- Inte allt, men mycket. Ska fatta mig kort: Kan vara bra med en röd tråd i kursen, att veta vad som är målet, vad som ska läras. Vet man inte vad som krävs upplevs kursen som mycket svårare än vad den egentligen är. Viss kurslitteratur kan ifrågasättas, särskilt borgmans två kapitel för v.4 var under all kritik då de inte förmedlade någonting på dryga 50 sidor. Ta bort vissa gästföreläsare, vissa var bra som föreläsare (v.4) men deras ämnesområden kändes mycket orelevanta. Föreläsarna under vecka 2 (kalevi pessi och thanos ...) var de överlägset sämsta jag haft under hela min skoltid, är förvånad över att sådana personer alls tillåts undervisa. Å andra sidan kanske inte thanos mumlande (108 sagda "alltså" på 5 minuter) kan räknas som undervisning.»
- Tydligare upplägg på vad som är målen med kursen och vad varje vecka går ut på. Inte massa case sista veckan innan tentan!»
- Att ge en bättre helhets-bild av upplägget i början av kursen. Presentation av vilka de ingående momenten är och hur allt kommer knyta samman. »
- Arkiekturdelen och den sociotekniska»
- Ha en examinator som håller i kursen och större delen av föreläsningarna för att vi skall få en helhet och förståelse för ämnet. »
- Kurslitteraturen.»
- Informationen rörande vad syftet är med varje del. Och en förtydling i uppgifterna samt en bättre återkoppling på det som gjorts.»
- Innehållet i kurslitteraturen bör ses över. Sedan vara tydlig synlig och inte ligga gömd i någon databas så man måste leta, helst i ett kompendie (blev dyrare att hålla på att skriva ut artiklarna). Examinatorn bör hålla de flesta föreläsningarna eller att man ordnar någon form av kickoff så alla föresläsare vet vart man står. Så som det var nu gick varenda föreläsare in på varandras områden och det blev väldigt rörigt. Man fick ingen kontakt med examinatorn alls eftersom han verkade mer bry sig om sitt andra arbete. En examinatorn ska vara engagerad i en kurs han har tycker jag, det tyckte jag inte Hans var. Hade varit bättre om han höll lite fler föreläsningar eller att han syntes lite mer på de andras föreläsningar eller någonting. Koppla föreläsningar lite mer till artiklarna/kurslitteraturen och gör ett par tentor så man får se hur de ser ut innan man gör tentan.»
- mer uppstryrt vad gästföreläsarna talar om, kanske granska deras tänkta innehåll i förväg, nu när hela kursen bygger på gästförelsäare är det bra om det finns en röd tråd och att de de säger har med kursen att göra.»
- eventuellt skulle man kunna få ut alla laborationer i början av kursen. Jag upplever det som att labarna i början tog betydligt kortare tid än de i slutet, så det skule ge möjlighet att själv jämna ut sin arbetsbörda.»
- kurslitteraturen, gärna bok »
- Kursens upplägg, med en röd tråd genom hela kursen. Nu blev det bara lösa delar. Använder man sig av flera föreläsare så måste de diskutera med varandra alternativt så måste examinatorn speceficera för gästföreläsarna exakt vad det är som ska tas upp i varje del.»
- Bättre övergripande mål. Så mnga föreläsare som inte var synchade.»
- En tydlig planering och litteraturlista där det framgår när små-case delas ut, när de ska vara inne och vad som ska läsas osv. »
- Eleverna bör få klart för sig redan från början vad kursen ska handla om, vad den röda tråden är och vad som är viktigt. Vidare skulle kursmaterialet kunna tryckas upp i kompendier som finns att köpa på Cremona istället för att varje elev själv ska behöva spräcka sin printerquota flera gånger om för att kunna skriva ut alla artiklar. Sedan skulle nog föreläsarna behöva informeras lite mer m vad vi ska kunna och vad vi redan fått veta från föregående föreläsningar.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen var hoppig med så många olika föreläsare.»
- Artikeln från McAffee var extremt bra! Mkt uppskattat!»
- varje enskild föreläsare var säkert jättebra och inne i deras ämne. Det kändes dock inte alltid som att de la nivån för oss (och OH-bilderna)»
- Överlag bör industriell ekonomi se över pedagogiken hos de föreläsare som får återkommande dålig kritik och ge dem det stöd de behöver för att bli bättre. »
- Trots allt goa personer som medverkade på föreläsningar och som ledde kursen.»
- Vet inte vad jag tar med mig från kursen, för mig var det slöseri med dyrbar utbildningstid.»
- Jag är upprörd över att kurserna på i-programmet, som jag trodde var ett av de bättre i landet, inte lyckas hålla den standard jag förväntat mig.»
- Spretig kurs»
- ta tillbaks föreläsaren som var året innan oss. han höll en gästföreläsning och verkade mycket vettig där.»
- Gör om hela kursen. Det är ett viktigt, relevant och intressant ämne så det borde gå att göra en bra kurs av det.»
- Tråkigt att en kurs som skulle kunna vara både intressant och relevant för de flesta arbeten istället blev den sämsta kursen hittills.»
- Annars tycker jag att tanken med kursen vad jättebra, och jag har lärt mig mycket. Men det var förvirrande under tiden, så samma innehåll men tydligare nästa år.»
- Hans mumlar och pratar för snabbt så man hör inte vad han säger.»
- Väldigt svårt att se helheten för kursen, väldigt fragmenterad»
- Jag tycker det är synd att kursen blev som den blev då jag tror att ämnet i sig hade varit intressant om det hade gett oss något.»
- Med dessa förbättringar och med bra tydliga kursmål ges man nog lättare den röda tråden igenom kursen. »
- Intressant kurs i övrigt. Efterlyser kanske ännu mer praktiskt användande av informationssystem, många av föreläsarna upprepade varandra. Ett tydligt mönster syntes att minst 15-20 minuter av nästan varje föreläsning åtgick att förklara att IT var en infrastruktur och vad infrastruktur var. I längden blev det tråkigt och intresset för hela föreläsningen föll lite»


Kursutvärderingssystem från