ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-2 Maritime Human Factors, SJO158

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»3 50%
Cirka 20 timmar»2 33%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»6 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 50%

Genomsnitt: 3.5

- Inte så tydliga mål på vad man ska kunna, utan är istället upp till var och en vilka delar av kursen som man tycker är mest intressant och vill lära sig extra mycket om. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

...förklara grundläggande begrepp inom Human Factors
6 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»5 83%
Ja, med god marginal»1 16%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.16

...ge exempel på hur användarsystem ombord utvecklas
6 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»5 83%
Ja, med god marginal»1 16%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.16

...ge exempel på aspekter av fysisk ergonomi ombord och hur detta påverkar arbetet ombord
6 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»4 66%
Ja, med god marginal»2 33%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.33

...ge exempel på barriärer och olika konsekvenser av dem
6 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»4 66%
Ja, med god marginal»2 33%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.33

...förklara grundläggande aspekter av kommunikation och säkerhetskultur
6 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»5 83%
Ja, med god marginal»1 16%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.16

...identifiera, analysera, ta ställning till och föreslå förändringar gällande Human Factors aspekter i incident- och olyckssammahang, till exempel haveriutredningar
6 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»4 66%
Ja, med god marginal»2 33%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.33

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 16%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»1 16%
I viss utsträckning»1 16%
Ja, i hög grad»2 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 33%

Genomsnitt: 2.83

- Examinationen bestod av deltagande i litteraturseminarier. Om dessa seminarier genomförts i mindre salar hade det varit lättare att få igång riktiga diskussioner. Hörsalarna Delta och Beta m.fl. är inte optimala för den typen av lektioner.» (I viss utsträckning)
- Examination = seminarier» (Ja, i hög grad)
- Ingen examination.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»3 50%

Genomsnitt: 3.5

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»2 33%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Vissa artiklar har inte gett så mycket utan enbart känts föråldrade och felaktiga.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»3 50%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»4 66%
Har ej sökt hjälp»1 16%

Genomsnitt: 4

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 50%
Lagom»3 50%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»2 33%
För hög»1 16%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 16%
Gott»1 16%
Mycket gott»4 66%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursupplägget med föreläsning först och sedan litteraturseminarium där man diskuterar utifrån veckans ämne.»
- upplägget, var mycket lärorikt »
- Vissa gästföreläsare har verkligen stått ut ur mängden och bör absolut återkomma till nästa år. Bla kvinnan som pratade engelska samt killen från Lund.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Val av salar. Det fungerar med hörsalar vid traditionella föreläsningar, men vid ett litteraturseminarium där en liten grupp ska diskutera så är dessa salar alldeles för stora. »
- Fler diskussions seminarium»
- Vissa seminarier blev alldeles för krystade då många av frågorna som ställdes/togs upp hade ett självklart svar som alla redan kände till.»

17. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.5
Beräknat jämförelseindex: 0.87


Kursutvärderingssystem från