ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-2 Miljö- och elteknik, EEK136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-28
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»9 40%
Cirka 20 timmar»7 31%
Cirka 25 timmar»1 4%
Cirka 30 timmar»4 18%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.13

- Mkt fungerande grupp så belastningen blev aldrig så hög» (Högst 15 timmar)
- Kursen tog ortoligt mycket tid. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»3 13%
50%»3 13%
75%»4 18%
100%»12 54%

Genomsnitt: 4.13


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 45%

Genomsnitt: 2.9

- Exemplariskt Yngve!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»16 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

- Dock är kraven för lågt ställda från början!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Matrisfråga

- Tyckte att tentamen var alldeles för lätt, det mesta som togs upp hade man ganska bra koll på innan. »

Tentamen
20 svarande

Nej, inte alls»2 10%
I viss utsträckning»9 45%
Ja, i hög grad»6 30%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 2.5

Rapporten
19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»15 78%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.73

Konferensen
19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»8 42%
Ja, i hög grad»10 52%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.47


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»11 50%
Ganska stor»8 36%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.5

- Föreläsningen om att jobba i grupp i kursens början var mycket bra. Bidrog till en nytänding i kursens början.» (Ganska liten)
- De delar som rörde rapporten och konferensen var nyttiga, medan föreläsningarnas betydelse har varierat mycket.» (Ganska stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

Matrisfråga

- Föreläsningen om hälsorisker kring EM-fält mycket intressant.»
- Om olas föreläsningar kan sägas att mkt va allmännbildning som redan de flesta visste» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Yngve Hamnerius
21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.23

Ola Carlson
20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 20%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»5 25%

Genomsnitt: 3.05

Magnus Gustafsson
20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»13 65%
Mycket bra»5 25%

Genomsnitt: 3.15

8. Hur upplevde du att projektarbete var som undervisningsform?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»8 36%

Genomsnitt: 3.31

- saknar undervisning om hur en teknisk rapport ska skrivas» (Ganska dåligt)
- Beror på vad det är menat att man ska lära sig, ger bättre vana att jobba med projekt i grupp.» (Ganska bra)
- Det är bra på det sättet att det förbereder oss teknologer på ett troligt sätt att jobba på i framtiden. Dock tar det otroligt mycket tid.» (Ganska bra)
- Betydligt bättre än teknisk kommunikation!» (Mycket bra)
- Konceptet är bra då man känner att man behöver viss ingenjörsmetodik i utbildningen. Lite väl stora grupper.» (Mycket bra)

9. Vad tycker du om Fackspråks engagemang i kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»6 31%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 2.68

- Vilket engagemang?» (?)
- fackspråk?» (?)
- Vet inte ens vad dem gjorde. de va la bara på konferancen o presenterade sig? Mig hjälpte dem inte iaf.» (Mycket dåligt)
- Vet inte äns vad dem gjorde, vet bara att de satt med på konferensen. » (Mycket dåligt)
- Var/när/hur?» (Ganska dåligt)
- Tyckte ej att de bidrog med så mycket bortsett från den kvart då man fick sitta och söka i bibliotekets databaser. Dock undrar man varför vi inte fått se dem innan.» (Ganska dåligt)

10. I vilken utsträckning har föreläsningen i att arbeta i mindre projekt bidragit till att skapa struktur i projektarbetet?

22 svarande

Liten utsträckning»4 18%
Viss utsträckning»12 54%
Stor utsträckning»6 27%
Mycket stor utsträckning»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- Gick inte på den, och är osäker på om någon i min grupp gjorde det» (Liten utsträckning)
- Samtliga i gruppen var redan innan föreläsningen väl överens och insatta i hur det fungerar att jobba i grupp och vi hade ett gemensamt mål att sträva efter. Dessutom är samtliga mycket välstrukturerade.» (Liten utsträckning)
- Gav inspiration som tyvärr glömdes bort till viss del under kursens gång.» (Stor utsträckning)

11. I vilken utsträckning har föreläsningen i gruppdynamik bidragit till att arbetet i gruppen fungerat?

22 svarande

Liten utsträckning»8 36%
Viss utsträckning»10 45%
Stor utsträckning»3 13%
Mycket stor utsträckning»1 4%

Genomsnitt: 1.86

- Då vi inte hade några direkta problem i gruppen så var det aldrig läge att tillämpa det vi lärde oss. Vi var ense om hur vi ville ha det i gruppen.» (Liten utsträckning)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»11 50%
Ganska liten»9 40%
Ganska stor»1 4%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.63

- Obefintlig. Mycket av materialet till tentamen var på norska. Man sökte sig då till externa källor.» (Mycket liten)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»8 36%

Genomsnitt: 3.31


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Frågor kring projektet var bra. Frågor kring projektets innehåll skiljer sig en del från tidigare kurser då man som i matematik inte kan ge direkt ledning.» (Ganska bra)
- Torsdagsmötena var mycket bra och vi fick den tid vi behövde för att reda ut eventuella frågetecken och mer därtill. Det var heller aldrig några problem att få svar på frågor via mail. Handledarna var mycket engagerade och hjälpsamma.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Hade god, öppen stämning i gruppen» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»14 66%
Hög»4 19%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.14

- Jag lade inte alls ner den mängd tid som var förväntad av mig.» (För låg)
- hög vissa stunder, men ibland inte speciellt mycket» (Hög)
- Arbetet i kursen gjorde att arbetet i elfält blev lidande.» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 40%
Hög»10 45%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.72

- Elfälten kompenserade duktigt» (Lagom)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»10 45%
Gott»9 40%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.54

- Tycker att kurser som denna behövs i utbildningen.» (Gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den goda handledningen»
- Grupparbetet med rapport, poster o konference»
- Robert!»
- Robert och Blennow»
- projekttiden»
- Schemalagda mötena»
-
- projektdelen med många personers åsikter kring projektet.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Annat referenssystem: Hellre IEEE eller liknande som är mer relevant för området.»
- Föreläsningarna»
- Referenssystemet, harvard verkar ju inte användas speciellt mycket inom programmets område, därför skulle kanske IEEE kanske fungera bättre?»
- föreläsningarna. Man behöver nog inte nämna för elektroteknologer att Sveriges elnät använder 400 kV som högsta standardspänning, eller att det e smart att sätta vindsnurror på ett ställe där det blåser för att dem drivs av vind!»
- Ny, bättre kurs. I nuläget är kursen inte en "fortsättning" på tek kom. Det bör det vara.»
- upplägget kring tentamen, ge oss gärna något mer specifikt att tentera om.»

21. Övriga kommentarer

- Jag har inte gått denna kursen??!!»
- Tycker att ni ännu mer bör betona att man skall avgränsa projektet. Svårt att skriva ett bra projekt om man är inte och nosar i tio olika ämnen.»


Kursutvärderingssystem från