ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 11/12 Strukturmekanik - grunder, VSM045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-19
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 4%
Gott»16 69%
Mycket gott»6 26%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hög arbetsbelastning dock!» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.21


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.


Syfte och lärandemål

Kursen skall ge kunskap om grundläggande metoder för lösning av strukturmekaniska problem, främst för kontinuerliga balkar, fackverk och ramar. Kunskapen skall vila på vetenskaplig grund: förutsättningar för teorier skall presenteras, matematiska uttryck och formler skall härledas. Träning i presentation av vetenskaplig bevisföring ges. Av speciell betydelse är grundläggande förståelse för utnyttjande av matrisalgebra som ett verktyg för systematiserad analys av mer generella strukturmekaniska problem mha datorkraft. Senare tillämpningar kommer inom ämnesområdena: Stål- och träbyggnad, Betongbyggnad, Geoteknik med grundläggning, Finit elementmetod, m.fl.
V-byggare i allmänhet behöver en god förståelse för sammansatta konstruktioners mekaniska verkningssätt. Som blivande byggnadskonstruktör/beräkningsingenjör är kunskaperna centrala.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)
1. Vara mycket väl förtrogen med last-deformationssamband för enskilda strukturelement såsom stänger och balkar ( Styvhetssamband på material- , tvärsnitts- , element- och strukturnivå)
2. Kunna tillämpa virtuella arbetets princip och energimetoder på fackverk, ramar och bågar
3. Kunna tillämpa förskjutningsmetoden (Ka= f) på fackverk och ramar, både med handberäkning och med datorberäkning.
4,. Kunna tillämpa förskjutningsmetoden enligt 2.a ordningens teori för att analysera ramar map knäckning.( Geometrisk ickelinjäritet)
5. Kunna tillämpa flytledsteorin för att bestämma gränslasten för balkar och ramar. (med hjälp av virtuella arbetets princip)
6. Vara orienterad om generalisering av förskjutningsmetoden till Finit Element Metod (FEM) för lösning av ingenjörsproblem inom olika områden. ( Exempelvis värmeledning, grundvattenströmning mm)

2. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 13%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 82%

Genomsnitt: 3.56

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Examinationen i kursen består av inlämningsuppgifter, muntlig dugga och skriftlig tentamen. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»22 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3

- enda knepiga var väl att Mats sa: iochmed duggan är ni examinerade på teorin. Sen sa han också "räkningen ska vi examinera med inlämningsuppgifterna". Så vi kollade alltså båda delarna i kursen 1 gång var för sig och 1 gång på en 5h tenta?» (Ja, i hög grad)
- Bra med teori på duggan och räkning på tentan!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»8 34%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.69

- Inte deltagit så mycket» (Mycket liten)
- Man lär sig inte så mycket när föreläsaren läser av en PPT och inte skriver något på tavlan, vilket var fallet under nästan alla föreläsningar. » (Ganska liten)
- Svårt att ta in beräkningar på power-points.» (Ganska liten)
- Räkneexemplen bra! Ibland för teoretiska föreläsningar, svårt att förstå tillämpningar» (Ganska liten)
- Ren teori via powerpoint är svår att ta till sig direkt, men med bra föreläsare har det gått mkt bra iaf.» (Ganska stor)
- Ofta har jag inte förstått allt på föreläsningarna men tror det behövs för att nästa gång man tittar på det förstå lite till» (Ganska stor)
- Bra slides, bra att de kom upp tidigt och använde samma bilder, figurer och beteckningar som boken.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har övningarna i ES-salarna varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»12 52%
Mycket stor»9 39%

Genomsnitt: 3.26

- Skulle funka minst lika bra att ha de övningarna i V-huset» (Ganska liten)
- Övningarna på datorn ger förståelse för hur uppgifterna ska behandlas även vid handber. » (Ganska stor)
- väldigt bra avsatt tid för övningar, med få undantag hann vi göra alla inlämningar på schemalagd tid och sen kunde kandidaten/exjobbet/eget plugg disponeras helt utanför» (Mycket stor)
- Jag lär mig mycket på att sitta och arbeta själv med olika problemställningar.» (Mycket stor)

7. I vilken grad upplever du kopplingen mellan denna kurs och tidigare/samtidiga kurser?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»16 69%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 3.04

- Har förståelse för krafter med sen tidigare, här tillämpas dom på ett nytt sätt.» (Ganska stor)
- Mest med hållfen!» (Ganska stor)
- Återkoppling till hållfasthetsläran, men samtidigt mycket nytt.» (Ganska stor)
- balkar, ramar, fackverk. alles» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 30%
Mycket stor»16 69%

Genomsnitt: 3.69

- Kursboken är tydlig» (Ganska stor)
- grymt bra bok» (Mycket stor)
- Mycket bra litteratur!» (Mycket stor)
- Till största hjälp har gamla tentor och utvalda handberäkningsexempel varit, kursbokens uppgifter hjälpte mer i början av kursen med att förstå grunderna. » (Mycket stor)
- bra bok!» (Mycket stor)
- Mycket bra bok» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 3.39

- Jag tycker att det är enklare om alla tentor och uppgifter låg i en och samma fil. Snabbare att ladda ner.» (Ganska bra)
- allt upplagt i tid och anmälning till dugga» (Mycket bra)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 17%
Hög»19 82%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.82

- det var mycket arbete med uppgifterna, men sen gick det ovanligt lätt att plugga till tentan så det jämnade ut sig» (Lagom)
- Inlämningsuppgifterna gör att man måste hålla ett relativit högt tempo.» (Lagom)
- Hög, men väldigt rolig kurs så det störde inte» (Hög)
- Men det är inte oväntat» (Hög)
- Tillsammans med kandidatarbetet kunde det vissa perioder, speciellt i slutet bli alldeles för mycket att göra.» (Hög)
- Det blev stessigt med inlämning 6 och 7 då inlämningsdatumen låg under veckan innan resp. samma vecka som kandidatinlämningen. » (Hög)
- Duggan tog mycket tid men det var bra upplägg med att först beta av teorin med den och få räkna på tentan.» (Hög)
- Arbetsbelastningen var helt klart över medel. Strukturmekaniken tog åtminstone 70 % av pluggtiden. Det hade varit tufft med två lika tidskrävande kurser.» (Hög)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»14 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Dock väldigt många som varit framme och frågat i jämförelse med andra kurser vilket gjort det lite svårare för mats att hinna med. » (Ganska bra)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid och det fanns då ingen tid att fråga om övriga frågor på övningar. Övningsledarna var ofta på kontoret, ibland kändes det dock som att man kom och störde dom. En frågestund 2 dagar innan tenta hade varit bra också.» (Ganska bra)
- För få övningsledare!!!» (Ganska bra)
- några av övningsledarna var väl lite vassare på att hjälpa, men överlag väldigt bra» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»21 91%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.91

13. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 13%
Hög»12 54%
För hög»7 31%

Genomsnitt: 4.18

- Hög arbetsbelastning. Läste Geotechnics på MPIEE samtidigt. Båda kurserna var intressanta, så det kändes ändå ok.» (Hög)
- Vissa delar av perioden krockade det mycket med kandidatarbete.» (För hög)
- Tillsammans med kandidatarbetet så blev det vissa perioder alldeles för mycket att göra, speciellt i slutet av läsperioden. Tycker detta har varit den läsperiod med högst arbetsbelastning under de första tre åren.» (För hög)
- Kandidaten tog mycket tid samtidigt som det ofta var något moment i strukturmekaniken att göra, vilket det bidrog till att sista läsperioden innebar studier från 8 till 19 alla dagar i veckan. » (För hög)
- Antagligen svårt att förändra, det följer naturligt med kandidatarbetet.» (För hög)


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mats Ander»
- Upplägget, en av de bästa upplagda kurserna jag läst»
- löpande inlämningsuppgifter. Dugga»
- Mats Ander och inlämningarna!»
- Muntlig dugga, då man tar sig ordentligt med tid att lära sig teorin.»
- Överlag bra upplägg på kursen, fattar dock inte vad som gör datasalarna i linsen så bra. Skulle fungera lika bra att ha de övningarna i V-huset»
- Att kursen följer kursboken.»
- Kursboken och laborationerna»
- Det mesta»
- Hela upplägget»
- Dugga och beräkningstenta var för sig.»
- Dr. Ander»
- Inlämningsuppgifterna»
- Doktor Ander! samt boken!»
- Övningarna då det fanns många övningsledare var väldigt bra. Uppstår ganska mycket frågor, speciellt när man arbetar med Matlab.»
- Jag tycker kursen kan bevaras som den är. Upplägget gör att man lär sig mycket. Det är svårt att bara glida igenom, vilket väl är tanken.»
- Boken & övningarna »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inga speciella synpunkter»
- kanske en kortare tenta när det är så mycket inlämningar/duggor ändå. Eller möjlighet att få med sig poäng på inlämningarna om de nu är obligatoriska»
- Inte ha inlämningar så sent. Krockade mycket med kandidaten. Inlämningarna borde vara klara iaf någon vecka innan tenta.»
- Något övningstillfälle där man räknar på handberäkning för ramar/strukturer samt flytledsteori. Hade varit givande att kunna ställa frågor till någon övningshandledare.»
- Sista inlämningsuppgiften låg lite dumt eftersom kandidatarbetet skulle in 2dagar senare»
- Inte jäkta igenom så mycket teori på föreläsningarna, lättare att läsa teorin för sig själv i boken. Hellre gå igenom exempel på tavlan.»
- Duggafrågorna borde delas ut under kursens första föreläsning. »
- Hmm, Ibland är övningsledarna onödigt hårda i sin bedömning. Även om det vi gör ska kunna gå att skicka vidare till chefen behöver men inte få retur på exempelvis om man skissat ett diagram i matlab istället för för hand. Väldigt stor variation i kunskap hos övningsledarna, många var bra medan vissa kändes som om de hade ungefär lika stor koll som en själv. »
- Minska antal inlämningsupogifter mot slutet av läsperioden för att ge plats för kandidaten. En frågestund i mitten av kursen och en 2 dagar innan tenta.»
- Jag tycker att det var lätt att missförstå duggauppgifterna, hade varit bra med något slags dokument som gav lite mer information om vad som skulle innefattas och hur noggrant de skulle redovisas»
- Vissa duggafrågor var för otydliga, det blev mycket svårt att veta vad som skulle vara med ibland»
- fler övningsledare och något färre inlämningar!»
- Duggauppgifterna borde lämnas ut tidigare. Man borde kunna öva på allihop från början. Kanske gå igenom flytledsteori tidigare i kursen, jag upplever att det kom in sent precis innan tentan.»


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- Överlag väldigt nöjd med kursen som den är.»
- Bra utformad tenta.»
- Lärorik och intressant kurs!»
- Det har dröjt länge med att lägga ut lösningsförslag på årets tenta. Detta ska läggas ut alldeles efter tentan och nu har det dröjt flera veckor.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.21
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från