ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 -Kursutvärderingen för Matematisk analys i en variabel 09/10, TMV151

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-18 - 2010-01-13
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Peter Hansbo»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 15 timmar»10 13%
Cirka 20 timmar»18 25%
Cirka 25 timmar»20 27%
Cirka 30 timmar»10 13%
Minst 35 timmar»14 19%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

72 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»6 8%
75%»22 30%
100%»44 61%

Genomsnitt: 4.52


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 41%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 33%

Genomsnitt: 2.48

- Det är bra.» (Jag har inte sett/läst målen)
- SKRIV NER ALLA BEVIS PÅ INTERNET !!!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tror mycket av det otydliga beror på att du inte vet i början vad allt det matematiska innebär, det är många svåra och okända begrepp.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tycker de är väldigt bra redan! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- tycker det är bra» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

58 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 5%
Ja, målen verkar rimliga»50 86%
Nej, målen är för högt ställda»5 8%

Genomsnitt: 2.03

- Men vissa moment på tentan kändes inte som vi hade lärt oss ...» (Ja, målen verkar rimliga)
- de mål som sattes stämde inte överens med vad som kom på tentan» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

62 svarande

Nej, inte alls»6 9%
I viss utsträckning»30 48%
Ja, i hög grad»23 37%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.37

- Hur kan man göra en sådan tenta!!?» (Nej, inte alls)
- Många tal man inte kände igen alls ... och jag hade gjort alla uppgifter i boken.» (Nej, inte alls)
- Examinationen var otroligt mycket svårare i år än vad den var föregående år. Jag personligen klarade av alla tentor perfekt som gjordes föregående år, men detta året var uppgifterna väldigt mycket svårare. Det krävdes alldeles för mycket för en 3a.» (Nej, inte alls)
- som förra komentaren» (Nej, inte alls)
- för svår tenta! Överdrivet svår i jämförelse med övningstentor! En tenta med i stort sätt enbart "MVG-uppgifter". Testade inte grundkunskaperna på ett rättvist och bra sätt.» (I viss utsträckning)
- Mycket av kursen som utelämnades, och tentan var mycket svårare än tidigare tentor!» (I viss utsträckning)
- Kursen innehåller en hel del "formler" för att räkna ut olika saker. Ser inte vad memorerandet av dessa formler har med min förståelse av ämnet att göra, det får en snarare att tänka på den "gamla" tidens skola där allt skulle memoreras bara för att. En formelsamling skulle kunna bifogas på tenta/etc, då jag inte tror att vi inom vår karriär kommer litas på då vi säger att man memorerat formeln.» (I viss utsträckning)
- Tentan var aldelles för svår» (I viss utsträckning)
- Kändes som att i princip hela kapitel 7 (utom 7.9) saknades på tentan.» (I viss utsträckning)
- Tentamen tog upp problem som jag aldrig hade räknat förut, vilket gjorde den mycket svår. Denna skiljde sig dessutom mycket från de tidigare och nivån tycktes ligga mycket högre. Då tentan diskuterades efteråt tycktes de flesta hålla med om detta.» (I viss utsträckning)
- Tentan innehöll endel som jag inte läst på. kändes som kursens viktigaste moment inte togs upp i första hand utan mindre saker för att sätta dit oss studenter» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att tentan fokuserade på "fel" saker. Vi har lagt mycket tid och mer fokus på rotationskroppar, areor och båglängder vilket jag inte tycker kom så mycket om på tentan.. Vi la mindre tid och fokus på potensserier och de senare kapitlen men tentan utgjordes till större delen av sådana uppgifter. Jag tycker dessutom att tentan var den svåraste av alla tidigare tentor.» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes betydligt svårare än övningstentorna. Även på de första frågorna var det enkelt att göra fel trots att man visste vilken metod man skulle använda.» (I viss utsträckning)
- Tentan var för svår och testade ifall man kunde samma sak flera gånger» (I viss utsträckning)
- svår tenta!!!» (Ja, i hög grad)
- För hög!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

72 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»14 19%
Ganska stor»34 47%
Mycket stor»22 30%

Genomsnitt: 3.05

- Kan vara mycket tydligare, som till exempel att visa att integrerande faktor är produktregeln baklänges. Det utelämnades men gör det väldigt mycket enklare att förstå.» (Ganska liten)
- Få mer tid till egen räkning! Kanske kolla på problem i grupper! » (Ganska liten)
- Detta kändes för mig som en kurs där man behöver ta itu med det mycket själv, så antingen mer fritid eller mer övningar. Å andra sidan kan man ju strunta i att gå på föreläsningarna, men då kan man ju missa något väsentligt osv. » (Ganska liten)
- mer systematiskt» (Ganska liten)
- Att i förväg tala om hur föreläsningarna är uppbyggda. Läste i efterhand i m-ord att Peter Hansbo inte tyckte att man skulle anteckna på föreläsningarna, utan att man skulle följa med istället och läsa boken efteråt. Eftersom han föreläser enligt denna filosofi hade det varit bra om man fått veta det på förhand, så hade man sluppit att anteckna som en tok. För övrigt så tycker jag att detta sätt att föreläsa är rätt bra.» (Ganska stor)
- Inte skriva så fort» (Ganska stor)
- Använda mer grundläggande exempel vid föreläsningar och mer strukturerat berätta: "Detta skall tas upp idag" så att man som lyssnar lättare kan följa med på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- ta det lite lugnare på föreläsningarna, skriva långsammare...» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

72 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»16 22%
Ganska stor»30 41%
Mycket stor»21 29%

Genomsnitt: 2.93

- de tenterna som låg på kurshemsidan innehöll väldigt lite kunskap till det som ko på tentan» (Mycket liten)
- Calculus är osmidig. Jag skulle inte ha något emot en separat bok för kursen i analys. Gärna på svenska. Matlabuppgifterna har uppfattats som lite för svåra.» (Ganska liten)
- Svensk bok» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»40 55%
Mycket bra»30 41%

Genomsnitt: 3.38

- Bevisen måste som sagt upp på internet.» (Ganska bra)
- Matlab övningarna har inte kunnats nås från annat nätvärk en skolans. » (Ganska bra)
- jag tyckte att det kunde funnits facit tillgängliga till alla datorlaborationer allt eftersom att man skulle ha klarat dem enligt planeringen» (Ganska bra)
- Lägga ut matieral tidigare. Byta till pinpong» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

72 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»8 11%
Ganska bra»27 37%
Mycket bra»24 33%
Har ej sökt hjälp»11 15%

Genomsnitt: 3.47

- Man hinner sällan ställa sina frågor under övningar, eftersom genomgångarna är långa och sedan är det väldigt många soom vill fråga.» (Ganska dåliga)
- Fler övningsledare.» (Ganska dåliga)
- Stanna kvar efter föreläsningen. Uppskatta att frågor ställs. Vi vill lära oss, hoppas du vill lära ut. Verka intresserad att lära ut, fake it "til you make it.» (Ganska dåliga)
- mindre övningsgrupper» (Ganska bra)
- Att ställa frågor på föreläsning brukar sällan fungera men SI är perfekt!» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 25%
Mycket bra»48 66%
Har ej sökt samarbete»6 8%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»23 31%
Hög»43 59%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.68

- Uppdelningen mellan veckorna har varit ojämn. skulle detta kunna ändras? i början av kursen kom man lätt ur fas med föreläsningar och egen räkning, även om man räknade mycket själv.» (Lagom)
- som skrevs i fråga 5 så blev det mkt arbete med att just memorera olika formler... något jag inte anser skulle varit helt nödvändigt för förståelsen av ämnet.» (Hög)
- Arbetsbördan i början var lite väl hård. Det gjorde att man hamnade efter direkt och fick jobba i uppförsbacke nästan hela tiden.» (Hög)
- svårt att göra bättre, det är en svår kurs» (Hög)
- Upplevde att man lade för lite krut på grunderna. Man gick igenom kapitel 5 och 6 väldigt fort. Hade man tagit mer tid till detta. Kanske någon vecka extra, så är jag övertygad om att resten hade varit enklare.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»13 18%
Hög»44 61%
För hög»14 19%

Genomsnitt: 3.98

- För mycket samtidigt. Vi hade matte, termo, ritteknik, projekt och CAD samtidigt.» (Hög)
- svåra kurser och man har inte riktigt kommit in i studietakten än» (Hög)
- Var för många separata delar i kursen Ingenjörsmetodik, så blev så mycket olika att ha koll på och plugga. Dessutom var det svårt att ha framförhållning i Termodynamiken då vi inte följde det schema vi fått första föreläsningen och övningsmaterial utdelades alldeles försent. Detta straffade även matten. » (Hög)
- Allt hamnade i en stor smet i läsvecka 6. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 9%
Godkänt»28 38%
Gott»35 48%
Mycket gott»2 2%

Genomsnitt: 3.44

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningarna»
- Övningsledarna! Både Peter Helgeson och Dawan har varit riktigt bra. Både på Matlab-övningarna och vanliga matteövningarna.»
- Integraler»
- Bra föreläsningar och bra övningar»
- Bra förläsare, högst tempo och tydlig röst. Bra bra»
- Peter Hansbo är en mycket bra föreläsare. Han är metodisk, effektiv och lätt att förstå.»
- Peter»
- grundliga genomgångar, bra och vettiga tillämpningar/exempel»
- Bra att man har hela läsvecka 7 på sig att repetera»
- Repititionsveckan i läsvecka 7 var grym! Den måste få vara kvar. Dessutom gillade jag peters sätt att illustrera problemen i exempeluppgifter.»
- Sscchiivor»
- Övningarna. Det är dessa tillfällen man lär sig mest och får bra exempel på hur uppgifter löses.»
- Implementationer i Matlab»
- peter helgesson »
- Det va bra med en repetitions vecka.»
- Bra föreläsningar»
- Föreläsningarna är bra»
- Peter Helgesson som övningsledare»
- Att föreläsningarna ska kunna följas med hjälp av boken (i viss grad som det var) så att man ska slpa anteckna lika mycket»
- Ha kvar SI-stöd.»
- Bra att Peter på sina föreläsningar när det kommer fram saker vi förväntas kunna ofta snabbt går igenom dessa istället för att bara räkna med att vi kommer ihåg det.»
- Föreläsningarna med ett litet lägre tempo dock bra pedagogik.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- det går för snabbt på föreläsningarna»
- Tentan!!! När man har gått in så hårt för något och sedan få en tenta med en sån svårighetsgrad, är det som att få ett slag i ansiktet. tycker även att systemet med duggor är att föredra, då man tvingas att ligga i fas. Vet att många hade uppskattat det.»
- Serier och Taylorutvecklingar»
- Duggor hade varit bra»
- Bättre hänvisningar till boken under förelsäningar, man spenderar ganska mycket tid att finna olika delar, speciellt under repetitionen inför tentan. Under kravlista till tentamen skulle det vara extra bra med kap. hänvisningar. Matlabuppg är mycket svårförstådda jag förstod egentligen bara de första 2 resterande var mest förvirrande.»
- Bättre tenta, det kändes som att det var massor av tal som vi inte hade pluggat på.»
- formelbok till tentan!»
- Matlab-uppgifterna var alldeles för svåra. Var väldigt svåra att förstå»
- Matlab uppgifterna»
- Peter bör skriva lite saktare»
- skriva långsammare på tavlan.»
- Tentamen börs göras något enklare»
- Hålla föreläsningarna i ett lugnare tempo»
- Matlabövningarna»
- Datorövningarna bör gås igenom vid övningstillfällena. De är faktiskt svåra att förstå även om de är enkla när man väl förstått dem. Eller så är jag dum.»
- Fler timmar med övningsledare de är värdefulla»
- Matlab. Uppgifterna är för svåra och det är få studenter som gör dessa. Antingen borde de förklaras med utförligt på föreläsning eller övning eller så borde de göras lättare då jag tror att vi som studenter lär oss mer av det.»
- Använda lite mer tid till omskrivningen i MATLAB för andre ordningens DE (förklara detta antigen genom övningsledare ellar på föreläsning)»
- matlaben bör tas en titt på, aldeles för svårt»
- Matlab uppgifterna, de var svåra att förstå och var inte så bra genomgångar, hörde inte riktigt ihop med resten av kurs innehållet. Tentan, det var en mycket svår tenta. Det är bra att ha med några svårt uppgifter men kan vara bra med några typ uppgifter som är grundläggande för kursen. »
- Duggor.»
- Det va svår tenta i å»
- Matlabben. Den var väldigt svår att förstå. När man väl försått dem, var de inte så svåra men, texten gjorde det svårt. Kändes som det var massa överflödig information, som bara krånglade till det..»
- inför duggor»
- Hansbo- skriv långsammare!»
- Ha en genomgång på hur myode fungerar, då det tog lång tid att lära sig tolka svaret på egen hand. Lägga ut en pdf-fil på vad examinationen täcker. Likt den Stig la ut i Inledande matematik»
- Lättare tenta!»
- Skulle vara bra med lite bättre genomgång av datorövningarna då förståelse av dessa även hjälper till med hela förståelsen av differentialekvationerna.»
- inget»
- En enklare tenta som testar ens kunskaper på ett bättre sätt. »

16. Övriga kommentarer

- Det var en ovanligt svår tenta i år.»
- Tentamen var ´,,för svår. När jag gjorde de sex tidigare tentorna tyckte jag att jag kunde det mesta för att få minst en trea. Tentan kändes som 10 kuggfrågor.»
- Tentan som sagt. Jag har pratat med ett tjugotal personer och alla är osäkra på att de ens får godkänt.»
- Tentan var väldigt svår jämfört med övningstentorna.»
- Tentamen var svårare än tidigare tentor, vilket förmodligen kommer sysnas på resultatet»
- Som sagt. Examinationen var alldeles för svår om man relaterar till tidigare examinationer och vad det är man egentligen skall kunna för ett godkänt. »
- Svårighetsgraden på tentan kändes betydligt högre än tidigare tentor. Man bör blanda lättare och svårare frågor som tidigare år, inte bara ha riktigt svåra.»
- Tentamen var väldigt svår. Mycket svårare än tentorna tidigare år. Det skulle jag absolut vilja se en ändring på. »
- relevant tenta,, ja eller så inte då !»
- Tentan var grymt mycket svårare jämfört med de övnings tenterna vi fick.»
- Tentan betydligt svårare än många övningstentor»
- Extremt svår tenta!»
- På tok för hög arbetsbelastning totalt sett, vilket medförde dåligt betyg.»
- Jag och många med mig anser att tentan inte hade samma svårighetsgrad som de övningstentor vi tränade på hade. Tentan var utan tvekan mycket svårare och detta borde ju göras något åt, som att sänka betygsgränserna. »
- Tentamen var alldeles för svårt utformad för vad vi hade lärt oss.»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- nej»
- nä»
-
- nej»
- Nej»
- Hur upplevdes tentan»
- nej»
- nej»
- kommer inte på något!»
- Nä»
- nej»
- Nej»
- Hör kanske inte egentligen till kursen men det skulle vara trevligt att ha övningar eller SI-möten på helger.»
- Nej»
- nä»
- nope»
- Nej»
-
- Det vore väldigt bra att fråga om övningsledarnas insatser i alla kurser, då kvalitén varierar så pass mkt.»
- nej»
- Nej»
- nej»
- nej»
- Nej»
- Nej.»
- nej»
- Nej»
- Mer frågor separat om föreläsningar och övningar. De varierar!!!»
- Tentamen var väldigt svår. Mycket svårare än tentorna tidigare år. Det skulle jag absolut vilja se en ändring på. »
- tentan var för svår»
- ...»
- nej»
- »
- Nej»
- Övningsledar frågor.»
- Nej»
- Nej»
- Nej, men jag vill bara säga att föreläsaren var jättebra och väldigt tydlig! Bra jobbat!»
- nej»
- Nej, det går nog att få in allt om man bara vill.»
- njä»
- Nej»
- Ja. Tycker du att tentan speglade kursen? »
- Nej.»
- nej»
- Nej»
- Det tror jag inte»
- Nej.»
- nej»
- nej»
- Nej»
- nej»
- Nej»
- »
- Nej»
- nej»
- Hur övningsledarna var. Jag tyckte de jag var hos var bra.»
- nej»
- Nej»
- Jag tycker ni skulle frågat om Matlab-uppgifterna. De som jag pratat med ca 20 st. har alla gjort dem men ingen har egentligen förstått vad de handlar om eller går ut på. Vilket innebär att dessa personer struntade i att göra dem på tentan eller ens försöka öva på dem innan tentan då de var ganska obegripliga. Jag är en av dem.»
- Var tentans svårighetsgrad rimlig jämfört med kursens krav/mål?»
- nej»
- Nej :D»
- nej»
- Nej»
- nej»
- Nej»
- Vet ej?»
- nej»
- Nej, det tycker jag inte.»
- Hur anser du tenatmen var i jämförelse med de andra? -Storskillnad»
- Nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från