ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Digital och datorteknik, LEU431

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-08 - 2013-01-27
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»5 26%
Cirka 20 timmar»5 26%
Cirka 25 timmar»5 26%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.57

- Jag funderade många gånger på att sluta gå på undervisningen och läsa på egen hand eftersom jag var missnöjd med den.» (Cirka 30 timmar)
- Man fick läsa mycket själv för undervisningen innehåll inte kunskaper för att lösa en tenta.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»4 21%
75%»8 42%
100%»5 26%

Genomsnitt: 3.78

- Mycket i början, mindre under tiden.» (50%)
- Hade andra föreläsningar som krockade ofta med DoD.» (75%)
- Ångrade att man tog tid för undervisningen när man kunde ha använt den tiden till bättre studier!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 21%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 10%

Genomsnitt: 2.52

- Det var nog egentligen inte målen som var svåra att förstå, utan föreläsaren lyckades inte förmedla vad som egentligen skulle uppnås under kursen.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 75%
Nej, målen är för högt ställda»4 25%

Genomsnitt: 2.25

- Om man har den lärare som lyckas hålla tidsplanen så är målen rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 22%
Ja, i hög grad»9 50%
Vet ej/har inte examinerats än»5 27%

Genomsnitt: 3.05


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»7 36%
Ganska liten»10 52%
Ganska stor»2 10%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.73

- Lennart är otroligt trevlig som människa men tyvärr inte så pedagogisk.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jag upplevde flera problem med undervisningen och jag skulle vilja säga att den var under all kritik och jag är inte särskillt kritisk av mig. Största problemet var att läraren inte höll sig till sin/kursens planering. En väldig röra på hemsidan gjorde vidare att man inte kunde ta hjälp av denna för att få överblick över kursen. Läraren gjorde ofta långrandiga sidospår och anektoter som gjorde att viinte han det vi skulle på lektionerna. Läraren var vidare väldigt långsam och det var svårt att lyssna på honom. Jag föreslog att han skulle använda sig mer av powerpoint, när han skrev på tavlan så gick det så långsamt att man tappade fokus. Läraren missade också elementära fakta som inte presenterades i den ordning som är pedagogisk. Medan andra begrepp upprepades åtskilliga gånger.Tex Vippor som repeterades 3 gånger. Man drog sig för att ställa frågor efter som detta ofta resulterade i långa utläggningar ibland utan svar på frågan. Läraren framstod ofta som väldigt förvirrad och en dålig stämning rådde under lektionerna som besöktes av få. En tydlig presentation av ämnet och kursmaterial tyckte jag även saknades. Jag önskar verkligen att kommande elever slipper denna lärare så vida han inte fortbildar sig och fär hjälp av någon att hålla ordning och reda och minska förvirringen. Läraren saknade förmåga att kunna för klara saker på ett bra sätt. Han saknade förståelse för vad som är svårt och lätt.» (Ganska liten)
- Man lärde sig lite på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Det var alltid dom enkla och simpla sakerna som undervisades, Läraren visade aldrig hur man beräknade dom svåra uppgifterna eller uppgifter som angår tentor. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Läraren har varigt lite för nervös och rörig i sina föreläsningar men är man har man sinne för att sortera ut och märka när det viktiga kommer har det fungerat bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»8 42%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.52

- Arbetsboken var bra, läroboken var rörig och föreläsaren refererade aldrig till den, vilket gjorde att man knappt tittade i den.» (Ganska liten)
- svårbegripligt.» (Ganska liten)
- Arbetsboken och internet är det enda som har varit till nytta. Den blå boken har bara bidragit till förrvirring, den är extremt opedagogisk och gör allt mycket mer komplicerat än vad det borde vara. » (Ganska stor)
- En del material kanske skulle bytas ut för det var INTE till någon stor hjälp! Byta ut: Grundläggande digital- och datorteknik Del 1 - Digital teknik» (Ganska stor)
- Ibland saknades facit vilket gjorde att man drog sig för att öva vilket också bidrog till sämre studieresultat.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»14 73%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- Se ovan . Rörig hemsida. Dålig preseentation av inköpt studiematerial. Mycket av materialet som vi köpte användes ej.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»5 26%
Ganska dåliga»4 21%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»1 5%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 2.52

- Ställer man en fråga så ska man hålla sig till frågan och inte prata om andra saker som inte angår frågan!» (Mycket dåliga)
- Långrandiga svar med irrelevant information gjorde att jag inte ville fråga och det var lång kö på att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- MÖJLIGHETEN att få hjälp var bra, men kvalitén på hjälpen var inte alltid den bästa..» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»11 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.52

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 26%
Lagom»10 52%
Hög»3 15%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3

- Hög i förhållande till det vi lärde oss. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»10 52%
Hög»6 31%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.31

- Hög särskillt mot slutet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»5 26%
Dåligt»7 36%
Godkänt»6 31%
Gott»1 5%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- mme vid tavlan.» (Mycket dåligt)
- Jag har svårt att tro att läraren kommer att kunna bli en väl fungerande lärare.» (Mycket dåligt)
- Lennart är säkert jättesmart och kan nog sina grejer, men det framgår _inte_ under hans föreläsningar. Efter en föreläsning är de flesta mer förvirrade än innan. Jag gillar däremot Lennart som person och sympatiserar med honom.» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kursen var bra, problemet för mekatronik var föreläsaren. Läs övriga kommentarer längre ner.» (Dåligt)
- Föreläsningarna drog ner betyget» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Själva kursupplägget med labbar emellanåt och en examination i slutet av kursen.»
- Labbarna är bra för inlärningen samt att de gör att man måste hänga med i kursen hela tiden och inte kan skuta på det.»
- laborationerna förstår man bra av»
- Labrationet»
- En del kursmaterial så som stenciler och extra uppgifter var verkligen bra!»
- Bra med labbar.»
- Ingen aning»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare förläsningar samt bättre undervisningsmaterial. »
- Läraren behöver kompletteras på nått vis, håller inte godkänd nivå vid föreläsningar. Dock kunnig»
- Undervisning måste vara mer effektiv och lära ut lite svårare problem som kan komma på tentan.»
- Färre powerpointar!»
- Föreläsningarna»
- Hjälpa föreläsaren att vara mer självsäker osv»
- Undervisningen bör vara mer relaterad till kursmaterialet (böcker osv)Detta gällde ju arbetsboken eftersom man hela tiden arbetade i den, men för resterande kursmaterial (ex kursbok)gällde detta inte. Hade varit bra om föreläsaren efter en föreläsning refererade till kursboken vart info om det man gått igenom stod. Eller exempelvis säger att man ska läsa sid x - y till nästa föreläsning.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Hur denna kurs fungerat är långt under vad som är acceptabelt. Denna kurs måste fungera bättre»
- Dåliga böcker, inga bra förklaringar av föreläsaren. »
- Som jag skrev i en tidigare kommentar, vill absolut inte ge Lennart någon kritik som människa och person, men när det efter halva terminen är i snitt 10-15 personer som går på föreläsningarna i en klass med 55 pers så måste man börja fundera på vad det beror på. Jag och de flesta med mig upplevde att det ofta inte gav något att gå på föreläsningarna (jag gick dock oftast dit ändå) då Lennart ej sällan hade ett klart mål med föreläsningstillfället. Det verkade aldrig klart riktigt vad det var vi skulle gå igenom, och när exempel skulle visas hade han sällan något redo utan ödslade föreläsningstid genom att fundera på vad han ska ta och visa.. Dessutom har han svårt att förklara på ett förståeligt sätt och blir nervös. Det känns även som att han gick långsamt fram på föreläsningarna och att vi inte riktigt hann med att få den kunskap som behövdes. När tentamen närmade sig var vi flera som fick en chock eftersom det var mycket som skulle vara med på tentamen som vi aldrig hade sett innan, alltså aldrig ens gått igenom på någon föreläsning.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.15

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.15
Beräknat jämförelseindex: 0.28


Kursutvärderingssystem från