ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Maskinsystem, SJO550

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»4 20%
Cirka 20 timmar»5 25%
Cirka 25 timmar»6 30%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 25%
100%»15 75%

Genomsnitt: 4.75

- praktik de första 2,5 veckorna » (75%)
- Närmare 80% Missade ett par lektioner pga sjukdom» (75%)
- Snararer 90%. Missat en eller två lektioner pga extrajobb. Suveränt att man kan hänga med iallafall genom bra upplägg på portalen. Lektion för lektion!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 70%

Genomsnitt: 3.45

- känns ihoptryckt och gör det svårövergripande när man styckar kursen som man gjort. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»15 78%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 3.1

- Bra avvägd tentamen!» (Ja, i hög grad)
- Har inte läst målen. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»10 50%

Genomsnitt: 3.45

7. Laboration - kylanläggningar. Hur upplevdes laborationen?

20 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 5%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»12 60%

Genomsnitt: 3.55

- Mycket bra! Eventuellt hade det varit bra med en kort genomgång efteråt för att förtenkla labbrapport skrivning. Vilka värden betyder vad etc» (Mycket bra)
- Lärorik och relevant!» (Mycket bra)

8. Laboration - hydraulik och pneumatik. Hur upplevdes laborationen?

20 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 5%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»14 70%

Genomsnitt: 3.65

- även om hydrauliklabben var rätt trist. skulle behövas förbättras» (Mycket bra)
- Samma här, fungerade bra.» (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»14 70%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 3.1

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»15 75%

Genomsnitt: 3.75

- Speciellt Kyltekniken var riktigt suverän vad gäller uplägg på portalen!» (Mycket bra)
- Utom att inlämningsuppgifterna kom väldigt sent i kursen» (Mycket bra)
- Inga klagomål alls!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 4.05

- Kompetent och direkta svar.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Här menar jag på den brist som uppstår när arbeten som betygsätts ska göras i grupp. Det blir direkt så att få enstaka personer gör hela uppgiften medan andra bara automatiskt får den gjord åt sig. Borde vara induviduella uppgifter. Gäller även labbrapport.» (Ganska dåligt)
- Om man bortser från vissa lata klasskamrater har allt fungerat bra... men det är ju knappast kursens fel» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»15 75%
Hög»4 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.15

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 75%
Hög»4 20%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.3

- alla inlämningar i kurserna kom på samma gång så det blev mycket» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»2 10%
Gott»11 55%
Mycket gott»6 30%

Genomsnitt: 4.1

- känns ihoptryckt och gör det svårövergripande när man styckar kursen som man gjort. » (Dåligt)
- Tack för en bra kurs!» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hela upplägget!»
- Bra insats av Cecilia och Henrik.»
- Laborationerna»
- Pneumatikföreläsningen kan nog göras intressantare. I övrigt en väldigt bra kurs»
- Laborationer»
- Cecilia och Henrik är jättebra lärare om sköter kursen och föreläsningarna bra. En föreläsning i pneumatik med ngn annan lärare jag inte mins namnet på var dock mer grumlig»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- splittra den inte utan försök hålla den mer integrerad »
- Induviduella inlämningsuppgifter istället för sk grupparbeten.»
- Tentan var lite för lätt=)»
- Man bör få med sig ett certifikat efter kursen för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden»
- Lärarna kunde ta det lite lugnare på lektionen verkade vara rätt stressade. Hydraliklabben»
- utöka pneumatik delen lite»
- Egentligen inte så mycket. Jag är nöjd.»

18. Övriga kommentarer

- Bra kurs som jag kommer ha mycket nytta av i framtiden.»


Kursutvärderingssystem från