ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Byggnadskonstruktion ht 09 ABK031, ABK031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-18 - 2010-01-25
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Mihail Serkitjis»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad studenterna ska ha lärt sig efter kursens slut?

26 svarande

Nej, det framgick inte alls»1 3%
Ganska dåligt»6 23%
Ja, det framgick ganska bra»16 61%
Bra»2 7%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.84

- Kursen heter Byggnadskonstruktion, introduktionsföreläsningen var ganska rörig och oklar, och resten av kursen handlade mest om fukt och energibalansberäkning. Kan inte helt säga att jag står för att jag gått en kurs i byggnadskonstruktion. » (Nej, det framgick inte alls)
- Luddiga formuleringar på beskrivningen till fjällstuge-uppgiften» (Ganska dåligt)
- Egentligen inte. Att det var Byggnadsfysik, ja, men det var ganska splittrat.» (Ganska dåligt)

2. Lärandemål 1 enligt kursens PM. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts?

Studenter ska efter kursen ha
- kunskap och förståelse av grundläggande fysikaliska förlopp.
Hur väl tycker du detta lärandemål har uppfyllts?

26 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»5 19%
Ganska bra»10 38%
Bra»9 34%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 3.3

- Vet inte direkt vad ett fysikaliskt förlopp är... » (Ganska dåligt)
- Vad är ett fysikaliskt förlopp? Kursen har känts ganska ostrukturerad med oklart läggande av tyngdpunkt. Kändes alltför djupgående exempelvis på de olika formlerna för energiberäkning, men löjligt övergripande vad gäller fukt. En del föreläsningar kändes lösrykta - ex föreläsningen om puts. Hur kom den in.» (Ganska dåligt)
- Ett fysikaliskt förlopp? Det har ni inte använt förut. Antar att det handlar om termodynamik eller något liknande. Fuktvandringar och temperaturförändringar kan man hyfsat, om det är vad som efterfrågas.» (Ganska dåligt)
- Det är väl här vi lärt oss om fukt?» (Ganska bra)

3. Lärandemål 2 enligt kursens PM. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts?

Studenter ska efter kursen ha
- fördjupade kunskaper om konstruktiv utformning av byggnader.
Hur väl tycker du att detta mål har uppfyllts?

26 svarande

Inte alls»2 7%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»12 46%
Bra»8 30%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 3.11

- Stommodell, tätskikt och köldbryggor har ni lärt ut om. Tycker däremot inte att vi har fått så mycket annat. Handledarna i kursen helhet till detalj har lärt ut så mycket mer. Pelarplaceringar, materialförutsättningar. Den här kursen känns som en lekmannanivå.» (Inte alls)
- jag tycker att det är konstigt att kursen heter byggadskonstruktion när vi inte lär oss någon konstruktion alls. Det enda vi lärt oss är llite om fukt samt energiberäkning, men konstruktionen saknas fullkomligt vilket jag tycker är väldigt synddå denna är en otroligt viktig del i arkitekturen!» (Ganska dåligt)
- Mycket lite har sagt om den praktiska utformningen.» (Ganska dåligt)
- Exempelvis har stor tyngdpunkt lagts vid att en rationell utformning är bra. » (Ganska bra)

4. Lärandemål 3 enligt kursens PM. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts?

Studenter ska efter kursen ha
- kunskaper om dimensionering och utformning av byggnaders värmeskydd och fuktskydd.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

26 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska dåligt»7 26%
Ganska bra»9 34%
Bra»8 30%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 3.03

- Känns som fokus legat på traditionella möjligheter. » (Ganska dåligt)
- Det har vi lärt oss så mycket bättre i kurser som ges på A-sektionen, konstigt nog. De vägglösningar ni gett oss har inte känts a jour.» (Ganska dåligt)
- Vi har inte talat så mycket om dimentionering eller fått så mycket praktisk känsla för materialen» (Ganska dåligt)
- jobbiga ämnen, för lite entusiasm hos föreläsare.» (Ganska bra)

5. Hur var kursens ambitions- och kravnivå? (delfråga)

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?

- Ganska låga och luddiga»
- bra»
- Ganska felriktad. Mer energi fick läggas på beräkningar än på att förstå hur man ska utforma byggnader så att de är bra byggda.»
- bra. men i bland kändes det som ni inte litade på att vi kunde vissa saker. så det blev väldigt mycket repetition.»
- mycket lägre, att göra en 3Dskiss på vad som händer i en fjällstuga kändes rent ut sagt löjligt. Varför inte ha ett litet test för att kolla så att vi verkligen kan det, eller iallafall en inlämningsuppgift med beskrivande text till bilderna. »
- bra.»
- Kravnivån kändes rimlig. »
- I början av kursen kändes den rimlig, även om det saknas förståelse för varför vissa av formlerna vi använde ser ut på ett visst sätt. Däremot var sista fuktuppgiften (fjällstugan)ett skämt mot vad som kunde förväntas av oss studenter. Uppgiften kändes oseriös och flummig.Jag som student kände mig nedvärderad av att få en såpass löjlig uppgift. Bara för att jag är arkitektstudent betyder inte det att jag inte kan tillägna mig information från böcker i form av formler eller diagram, eller vad det nu är som används på övriga program på Chalmers. En majoritet av studenterna har höga betyg från gymnasieskolan och jag kan hantera komplex information. Då känns det nedvärderande att behöva göra tramsiga bilder på 3 dimensionella rum. Jag kan tillägna mig vettig information och vill bevisa det - hellre i form av en tenta än ett dåligt seminarium, där jag upplevde att alla möjligheter vi behandlade ang fjällstugan tycktes möjliga. Hoppas detta förändras i fortsättningen. »
- väldigt låga. Viktiga ämnen som tramsades bort genom oprecisa uppgifter och löjligt låg nivå på vissa föreläsningar. Det känns t.ex. inte meningsfullt att påpeka i vilka former vatten finns för en klass på universitetsnivå.»
- Lekmannamässig, näst intill barnslig. Allt vi tog upp i kursen har vi redan behandlat i andra kurser. Den måste lyftas till en annan nivå!»
- Bra möjligtvis lite låg. »
- Jag tycker det var en otroligt relevant kurs och jag lärde mig mycket. Bra nivå.»
- Hade inte så mycket förväntningar på kursen. »
- rimlig.»
- Passande»
- De motsvarade i stort mina förväntninngar, eventuellt krävdes lite mindre än jag trott.»
- Lagom.»
- Den kravnivå som presenterades i början av kursen stämde inte alls överens med vad som slutligen krävdes av oss. Kursen höll en katastrofalt låg nivå och krävde inte mycket mer än mellanstadiekunskaper för själva examinationen.»
- Ganska låg nivå»
- Jag tycker det är lite daltande med oss bara för att vi är arkitekter. Höj ribban och ställ krav! Tänk på att det är hur kursen presenteras som är utgångspunkten för studenterna och då finns det möjligheter att ändra beteenden hos studenterna. »
- Vi hade inte mycket krav på oss.»
- väldigt låg. detta är en av de få konkreta kurs som man läser på arkitektutbildningen och jag tycker en sådan kurs behöver ha högre krav när det gäller inlömningar och examination. jag hade lärt mig mycket mycket mer om examinationen var i form av en tenta. vi har tillräckligt med flummiga kurser som inte går att examinera på ett konkret sätt. i den här kursen finns det möjlighet för en konkretare sätt att lära sig. »

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå? (delfråga)

Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Tror att mina egna förväntningar var högre än kursplanen och läraren»
- de stämde bra överens»
- de kändes enkla. helt ok om vi lärt oss det vi skulle.»
- mina krav var betydligt högre än både lärarens och kursens. »
- bra.»
- Samma som förra, men ibland har läraren satt lite krokben för sig själv genom märkliga formuleringar.»
- Alltför låga. Kunskapskontroll av enskilda personer saknas helt. »
- Ingen aning.»
- Bra möjligtvis lite låg.»
- Jag tycker att vi borde haft en tenta och inte en rätt så flummig uppgift där man ska teckna bilder över förloppet. Många fuskade och tog otroligt lätt på uppgiften, det är lite tråkigt.»
- Jag upplevde inte det som ett problem.»
- Ganska lika»
- Kanske lite lägre än jag trott.»
- Bra.»
- De kunskaper som vi förvärvat oss beror självklart helt på våra egna ambitioner, men examinationsformen som något slags tentasubstitut (för oss som bara kan uttrycka oss i bild??) stämde inte alls överens med lärarens inledande presentation av kurskraven.»
- Vi hade inte förväntats kunna så mycket. det var ganska basalt»
- en tenta hade varit bra. det hade gett mer press att plugga. fukt redovisningen var rolig men hade funkat bättre som ett inlärningssätt än en examination. hårdare krav för att nå godkännt hade varit bra. nu känndes det för slappt.»
- Läraren hade inte så höga krav på oss»
- fortfarande för låga.»

7. Hur väl var kursen integrerad i resten av utbildningen och de andra parallella kurserna?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 26%
Ganska bra»8 30%
Bra»7 26%
Mycket bra»4 15%

Genomsnitt: 3.3

- Lite dålig samordning ibland och splittrat fokus då inlämningar och kursmoment i denna kurs ofta kom i skymundan för de andra kursernas inlämningar eftersom de var större.» (Ganska dåligt)
- Uppgifterana som skulle vara integrerade i det övriga arbetet hängde eentligen inte med särskilt mycket. » (Ganska dåligt)
- Som tidigare nämnt, vi har till stor del redan haft det som kursen tog upp.» (Ganska dåligt)
- käneds som att det kunde varit mer information om detaljritningar när vi gjorde radhusprojektet. » (Ganska dåligt)
- Samarbetet med V-killarna var en god ansats, men saknade den uppföljning som hade behövts.» (Ganska dåligt)
- Jag minns inte riktigt när i bostadens rum som denna kurs bröt in, men utformningen av radhuset kunde ha påverkats mer av "energitänk"» (Mycket bra)

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»10 38%
Bra»10 38%
Mycket bra»3 11%

Genomsnitt: 3.5

- Inte okej att planera in dagar på jullovet (enligt stomschemat) då man ska ha grupparbete!» (Ganska dåligt)
- Föreläsningar i början av kursen låg för tajt inbakade i det övriga schemat. Kändes då som att det var kort om tid. Kanske skulle ligga lite senare alt att Bostadens rums schema inte var så intensivt samtidigt.» (Ganska dåligt)
- men en del av uppgifterna var mer inriktade på ingenjörers sätt att lösa uppgifter» (Ganska bra)
- Bra, kurslitteraturen vi fick var intressant. » (Ganska bra)
- Den enda nackdelen var att ingen visste hur mycket tid som skulle läggas på varje uppgift vilket medförde väldigt varierande resultat.» (Ganska bra)
- men som sagt, höj nivån lite » (Ganska bra)
- Det hade varit bättre om examinationen var i slutet av höst terminen istället för i början av vår terminen.» (Ganska bra)
- Planering och schema var inga problem.» (Bra)

9. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»1 3%
Ganska bra»8 30%
Bra»13 50%
Mycket bra»4 15%

Genomsnitt: 3.76

- Diskussionen kändes lite "flummig". Uppgiften fjällstugan var märkligt formulerad och att vi skulle rita "3dimensionella skisser" kändes helt taget ur luften. Såna här saker är mycket enklare att förklara i ord, och att behöva rita bara för att någon hittat på att det är mer pedagogiskt kändes lite fånigt.» (Ganska otillfredsställande)
- Behandlingen av våra fjällstugor var inte särskilt specifiserad. Ingen visste på vilket sätt vi skulle presentare. Det blev snarare att en grupp fick visa vad de gjort, medan den andra bara fick komma med synpunkter.» (Ganska bra)
- De killarna som vi fick hjälp av var väldigt bra, lätta att få tag på och få hjälp av.» (Bra)
- Tillräcklig handledning fanns, men det kändes återigen som ingen hade riktig koll på hur det fungerar med fukt. Ibland var nivån alldeles för hög, ibland alldeles för låg. På radhuskritiken gick för övrigt vår handledare efter två projekt. Dåligt! Alla fick inte respons på sina detaljsektioner och handledaren påpekade själv att det inte var hans område.» (Bra)
- kritiken och eximinationen kunde varit hårdare» (Bra)

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- föreläsningen om fukt av fuktexperten»
- Den delen när vi fick diskutera olika byggnadskonstruktioner (kallvind, varmvind, källare m.m) var väldigt givande. Kunde gärna varit mer utvecklat och mer uppmuntran till anteckningar, kanske att man ska skriva ett eget litet kompendie om för- och nackdelar med de olika konstruktionerna, att ta med till kommande problemställningar.»
- det var pedagogiskt och kul att se experimenthallen. mer experiment och laborationer så man får se vad som händer.»
- Blandningen av eget arbete-föreläsningar var bra.»
- Ett strukturerat grepp kring ämnet. Kursen lovade mycket i början men saknades uppföljning under kursens gång. »
- Delen med energibalansen behöver utvecklas. Dels behöver ni prata mera om vad det ÄR vi räknar ut. Varförv vi räknar det. att bara få en massa enheter framför sig säger inte så mycket. Man vill veta vad de egentligen säger. Det blir inget verktyg man kan använda, bara ett konstaterande. Uselt.»
- fjällstugan var topp med eget arbete och sedan givande diskusion med kritik.»
- Roligt med mätningar. Man skulle ha en uppgifyt tycker jag att använda dessa instrument på riktigt.»
- Jag tycker att det var bra med handledningen från studenter från V.»
- jag tyckte att det var mycket givande att få göra en egen energibalans på ett hus, sen också de föreläsningar om fuktvandring osv.»
- Samarbetet mellan Rumskursen och Byggnadskonstruktionskursen.»
- lektionerna i energiberäkning föreläsningarna»
- räkne uppgifterna. jag tycker det måste finnas mer av sånna konkreta uppgifter.»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Planeringen bör förändras så att grupparbetet får högre prioritet, bättre schemaläggning.»
- lite mer samordning mellan kurser och föreläsare (doktoranderna) så att inte alla börjar med en genomgång av "vad är fukt" eller något annat som redan gåtts igenom. Studiebesöket i labbet på Chalmers förstog jag inte riktigt poängen med.»
- Skippa fokus på beräkningar. Förändra fokus mot HUR man kan konstruera saker och vad som hjälper mest för att få till en bra byggnad i vårt eller andras klimat. Kostnad och komplexitet mot resultat m.m. »
- mer experiment, så man ser hur det blir i verkligheten. studiebesök till skadade platser om det finns.»
- jag tycker absolut att det ska vara en seriösare uppgift med fukt. samt att konstruktionsföreläsningar ska finnas, annars borde kursen byta namn. Det kommer kännas konstigt att visa för en arbetsgivare att man klarat denna kurs, men ändå inte kan någonting om konstruktion. »
- Uppgifter och frågor borde omformuleras för att bli dels mer lättförståeliga och dels mindre överansträngt pedagogiska. Mer rakt på sak.»
- Mer integrerat med ingenjörersutbildningen är bra. Kul att man fick röra sig på V. Labben vi hade i forskarhusetskällare kändes onödig. Vad gjorde vi där? Större tydlighet i framtiden vore bra! Jag vill förstå varför fukt tar sig in och varför det är svårt att bli av med det, exempelvis. Gärna med tenta/inlämningsarbete efter eller någon mer strukturerad kunskapskontroll.»
- Vad var fjällstugeuppgiften? Jo, en förolämpning mot oss som studerar arkitektur. Så kändes det. Bara för att det enligt tradition heter att vi bara är konstnärliga och flummiga, innebär det inte att vi måste presentera uppgifter i form av "tredimensionella bilder" för att vi ska dölja det vi "inte förstår". Jag tycker att ni bör vara medvetna om att de flesta som läser arkitektur har kommit in med högsta möjliga betyg och att många också har läst naturventenskapliga linjer. Jag vet flera som sagt samma sak. Varför har ni en sådan slutkläm i kursen? Ta bort eller förändra, annars ökar ni motsättningar och fördomar ytterligare bland ingenjörer och arkitekter.»
- Ändra om i schemat tillsammans med bostadens rum.»
- Gör om slutredovisningen till en tenta.»
- vissa av dessa studenter hade behövt få sig en snabb genomgång angående hur de skulle bemöta oss och lära sig vad som var viktigt att vi tog till oss.»
- Examinationsformen var helt värdelös och spär bara på a-studenternas rykte om att vara flummiga och okunniga. Man måste ha tillägnat sig faktakunskap för att kunna föra relevanta resonemang, och det fanns det knappast något krav på. Ansatsen att låta oss förklara i bild må vara god, men ingen diskussion fördes kring bildernas pedagogiska kvalitéer eller om hurvida budskapet gick fram, hur det kunde ha framförts bättre osv. Det hela höll en pinsamt låg nivå.»
- Det ska inte vara för enkelt så att studenterna inte bry sig om kursen. En lagom nivå på föreläsningarna där man inte sitter och känner sig dumförklarad.»
- tenta önskas!»
- Vi borde ha gjort en tenta istället för en teckning där fukten visas. Inför en tenta skulle vi ha pluggat mer och också lärt oss mer.»
- jag tycker fjällstuga uppgiften funkade ok men jag tycker att man hade blivit tvungen att lära sig mer om examinationen var i form av en tenta.»Kursutvärderingssystem från