ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bioreaktionsteknik, KKR090, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Claes Niklasson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp

1. Kön

28 svarande

Man»9 32%
Kvinna»19 67%

Genomsnitt: 1.67

2. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»6 21%
Bra»13 46%
Mycket bra»8 28%

Genomsnitt: 4


Din egen arbetsinsats

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

3. Hur många timmar lade du i genomsnitt på kursen?

28 svarande

Upp till 15 timmar/vecka»3 10%
15-20 timmar/vecka»1 3%
20-25 timmar/vecka»9 32%
25-30 timmar/vecka»13 46%
Mer än 30 timmar/vecka»2 7%

Genomsnitt: 3.35

4. Hur har du prioriterat kursen i läsperioden

28 svarande

Högst»24 85%
Mellan»3 10%
Lägst»1 3%

Genomsnitt: 1.17

5. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 14%
100%»24 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och Måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen

6. Hur begripliga är kursens mål?


,, Genomföra och analysera material- och värmebalanser för kemiska/biotekniska system och celler
,, Utföra och analysera beräkningar rörande kemiska/biotekniska reaktorer.
,, Analysera och implementera olika odlingstekniker ur ett biotekniskt ingenjörsperspektiv.
,, Beskriva och tillämpa grunder för masstransport kopplat med mikrobiella system-biokemiska reaktioner.
,, Utföra enklare optimeringsuppgifter för produktionssystem
,, Utföra och analysera matematisk modellering på såväl mikroskopisk (cellmetabolism) som makroskopisk (reaktordimensionering) nivå.
,, Utföra och planera experiment i bioreaktorer med god laborativ praxis.
,, Kritiskt granska experimentella resultat och slutsatser

28 svarande

Jag har inte sett / läst målen tidigare»2 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 64%

Genomsnitt: 3.5

- Bra att Claes återblickar på kurskraven under kursens gång för att kunna relatera. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Claes tar upp målen tidigt och trycker på dem under kursen. Mycket bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen presenterades flera gånger under kursens gång och det diskuterades var vi borde vara förståelsemässigt. Detta var mycket bra, då vi kontinuerligt blev påminda om var vi borde vara.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Tycker om att målen är uppställda i en ordning som visar ungefär i vilken ordning som man går igenom dessa målen under kursens gång. Det gör att när man läser de första målen i början/mitten/slutet så känner man att man förstått de första/hälften/"alla" målen. Så de står verkligen inte uppställda i någon slags skrämsel-ordning.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 11%

Genomsnitt: 2.11

8. Är det något(några) av målen som inte alls är uppfyllt (stöd för inlärning av målet/kompetens saknas)

NOTERA: Markera de mål som ni anser inte uppnåtts


(Målen är förkortade se ovan för fullständig text)

29 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Genomföra och analysera material- och värmebalanser»1 3%
Utföra och analyserakemiska/biotekniska reaktorer»0 0%
Analysera och implementera olika odlingstekniker»1 3%
Beskriva och tillämpa grunder för masstransport»2 6%
Utföra enklare optimeringsuppgifter för produktionssystem»3 10%
Utföra och analysera matematiska modeller»1 3%
Utföra och planera experiment i bioreaktorer»2 6%
Kritiskt granska exp. resultat/slutsatser»2 6%

- Utföra ja men planera? Vart den biten kom in i det hela förstår jag inte riktigt. Vi kom till labbet och hade direkt genomgång på exakt vad vi skulle göra.» (Utföra och planera experiment i bioreaktorer)
- Väldigt grundlig genomgång av masstransport» (Beskriva och tillämpa grunder för masstransport)

9. Testade tentamen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Delvis»4 14%
Ja, i hög grad»16 59%
Vet ej, har inte tenterat än»7 25%

Genomsnitt: 3.11

- Ganska lätt tenta... Tack:-)» (Ja, i hög grad)
- Var en bra tenta som var bredd så att man hade chans att klara den även om man inte förstått eller pluggat på alla delar precis som att man fick ett bra resultat om man pluggat mycket.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för ditt lärande?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 35%
Mycket stor»18 64%

Genomsnitt: 3.64

11. Vad har varit bra och vad kan förbättras med föreläsningarna

- Dom har varit tydliga, men Anna har varit väldigt rörig.»
- Det har varit bra med allt, kan inte komma på något som kan förbättras just nu.»
- Pedagogiskt utförda! :)»
- Bra med slides som ges ut, tydlig föreläsare.»
- Claes är en riktigt bra föreläsare som är avslappnad och tydlig med det han säger. Ibland kan vissa beräkningar gå lite fort fram men han rättar gärna sig själv och uppmuntrar andra till att notera. Riktigt bra! »
- Claes är en bra och lättförståd föreläsare. Han kan ämnet och känns mycket kompetent. Han är väl medveten om att han kan skriva fel (på tavlan, etc.) ibland och uppskattar när man påpekar dessa, vilket inte alltid är fallet med alla föreläsare. Kan förklara utifrån olika perspektiv och är dessutom mycket trevlig.»
- Bra föreläsningar. Kunde gått igenom uppgifter långsammare ibland, då man ger uppmed att försöka hänga med när det går för snabbt.»
- Det är bra att föreläsningarna innehåller mycket exempelräknande. Kanske borde lite mer tid läggas på detta då det ibland känns som att det blir lite hastigt gjort. »
- Bra, pedagogiska föreläsningar som var relevanta för de uppgifter som skulle räknas.»
- Väldigt bra föreläsare!»
- Föreläsningarna har varit bra, behöver inte förändras.»
- Föreläsningarna var mycket bra, upplägget var klart och tydligt. »
- Övningstillfällerna hade kunnat förbättras, beräkningarna är som sagt en stor del av kursen. Annars har föreläsningarna varit riktigt bra med power-points, genomgångar och bra exempel på tavlan. »
- Gått igenom allt i lagom takt så att man hänger med. Tydligt och otroligt välplanerat upplägg med inslag av repetition i föreläsningar under kursens gång och inte bara på sista föreläsningen.»
- En bra mix av teori och demonstration.»

12. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för ditt lärande?

28 svarande

Mycket liten»8 28%
Ganska liten»10 35%
Ganska stor»8 28%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.14

13. Vad har varit bra och vad kan förbättras med räkneövningarna

- Tja, jag gillade inte övningsledaren. Hon lärde inte ut så bra. Men blir hon mer pedagogisk så är det bra.»
- om det är inlämningsuppgifterna som menas?»
- Svårt att hänga med och förstå. Inga direkta svar på frågor.»
- Tja det var inte mycket bra med räkneövningarna (med Anna). Det var aldelles för få separata övningar kändes det som, och Anna kändes in så påläst i vad hon skulle lära ut. Hon gjorde mycket svårare än var det verkligen var vilket var frustrerande stundvis. Men det märktes att hon ville lära ut och det hjälpte!»
- Om det med räkneövningar menas då Anna höll i dem så var de katastrofala. Hon började skriva upp talen innan studenterna kom in i salen och gick snabbt igenom uppgiften utan att folk hann reflektera över vad som hände. Anna känns osäker och har vid flertalet tillfällen felinformerat folk om vilka antaganden som skall göras för t.ex. inlämningsuppgifterna. Räkneövningar i allmänhet är bra, men inte i då Anna höll i dem. Det funkade utmärkt när Claes gick igenom övningsuppgifter i samband med föreläsningarna.»
- Felaktig information till innlämningsuppgifterna och ganska luddiga övningsgenomgångar av den blonda doktoranden vars namn jag tyvär glömt. Claes var pedagogisk och tryckte mycket på att vi skulle få in rätt lösningsgång vilket var nyttigt till tentan.»
- Läraren kunde inte ämnet och därav blev övningarna väldigt röriga»
- Man borde ha räkneövningar där man får räkna själv men har en lärare till hands om man behöver.»
- Det finns tyvärr inga räkneövningar! Det hade varit till mycket stor hjälp. Det fanns inga personer man kunde fråga som verkligen var insatta i räkneuppgifterna!!!»
- Fler räkneövningar där man kan få hjälp hade varit väldigt bra.»
- Det finns alldeles för få räkneövningstillfällen.»
- Räkneövningledaren kändes inkompetent. Skrev bara av medhavda anteckningar och blev helt ställd när det kom frågor.»
- Det hade varit bra om man hade haft räkneövningarna där man själv räknade och kunde få hjälp.»
- Vi har inte haft så många räkneövningar, de med Anna förvirrade mer än hjälpte. De exempel som Claes räknade på förläsningarna var till mest hjälp.»
- Var tyvärr inte särskilt givande då de mest skrevs upp lösningar på tavlan. Dessa tillfällen hade gärna förbättras tills nästa år. »
- Ett par av räkneövningarna gav uppgifter som tog längre tid att få förklarade felaktigt än de hade tagit att läsa helt på egen hand. Kan nog påstå att de flesta i klassen blev mer förvirrade än att något klarnade under dessa övningar.»
- Har vi haft räkneövningar?»
- Räkneövn var ofta mycket förvirrade. I synnerhet de som handlade om inlämningsuppgifterna. »
- Det var i princip inga räkneövningar, och det som gjordes där gicks igenom jättefort. Uppgifterna som gicks igenom på föreläsningarna var till mycket mer hjälp.»

14. Till hur stor hjälp har simuleringsövningarna varit för ditt lärande?

27 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»11 40%
Ganska stor»12 44%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.29

15. Vad har varit bra och vad kan förbättras med simuleringsuppgifterna?

- Bra att det görs i matlab, skulle behövas mer hjälpare på simuleringsovningarna. Blir långa hjälplistor.»
- Det är bra för fördjupande förståelse, men tror inte jag kommer ha någon nytta av det jag lärde mig på dem på tentan.»
- Bättre om man fick en mer ingående genomgång om hur programen skrivs, då bt kanske inte är stjärnor i matlab innan denna kursen:)»
- Det teoretiska har varit bra, relevant för kursen dock har kunskapen i matlab varit bristfällig vilket gjort hela övningen till ett jobbigt o tidskrävande moment. Bättre handledning i matlab skulle önskas.»
- Nu i efterhand hade det känts skönt att kanske fått dem lite tidigare och kanske fått någon indikation att det tar lång tid att göra dem. Att man får veta att de sista veckorna har man laborationsberäkningar som är ganska extensiva skulle vara bra att veta i förhand. »
- De tar mycket lång tid och mycket kraft vilket gör att man inte orkar ta sig tiden att räkna i övningshäftet samtidigt. Man lär sig dock mycket, men kanske skulle man bantat de bara en aning.»
- De tar upp för mycket tid. Arbetsbelastningen är hög som den är i kursen och simulerings projektet tog väldigt mycket tid även utanför lektionstillfällena som hade behövts bättre till räknande. Jag anser åtminstone att matlab delen skulle kunna minskas något om vi fick en halvklar program mall där vi fick föra in massbalanserna och förståelse delarna själva.»
- Denna uppgift är för stor i jämförelse med resten av belastningen under kursen. Det är svårt att få någonting bra utav den då svårigheten är lite för hög (då många saknar kunskaper i matlab) och tiden knapp. Organisationen för hela uppgiften var även väldigt förvirrande. »
- Mycket intressant och lärorik simuleringsuppgift. Men som vanligt har många av oss problem med matlab och behöver mycket hjälp med just programskrivandet och mycket energi läggs på detta istället för att förstå teorin. Hade varit bra om det fanns fler personer man kunde fråga om hjälp.»
- För mycket matlab skrivande ( programmering) man lärde sig av att se och ändra mät data inte göra programmet samt ena övningsledaren var värdelös i ämnet»
- Vi kan inte så pass mycket matlab så vi kan göra simuleringen själva och Calle var spydig och inte alls hjälpsam»
- På bioteknik är vi inte jätteduktiga på att simulera vilket gör att mycket tid går åt till att traggla med matlab och inte att förstå vad vi faktiskt gör. Men det är nyttigt.»
- För få lärare till en så stor klass. Ofta fick man vänta länge för att få hjälp med små problem.»
- Det har varit för många simuleringsuppgifter, har känt stor tidspress med att få rapporten klar. Det kändes som att man visste för lite om hur man skulle skriva matlab-programmen för att kunna klara av uppgifterna självm fick be om hjälp väldigt mycket.»
- Man fick en visuell bild över hur olika parametrar påverkar varandra.»
- Ganska bra men relativt svårt att komma igång och svårt att gå hjälp när man kör fast, delvis på grund av uppgiftens svårighetsgrad. »
- Trodde till en början inte att dessa övningar skulle ge så mycket men slutrapporten gav mig mycket och knöt samman på ett bra vis inför tentamen.»
- Kräver mycket mer tid än de givit.»
- Eftersom det går så lång tid emellan användandet av Matlab mellan kurserna så gick det inte bra att skriva programmen alls.»

16. Till hur stor hjälp har labintro, laborationen och labseminarierna varit för ditt lärande?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»11 39%
Ganska stor»11 39%
Mycket stor»6 21%

Genomsnitt: 2.82

17. Vad har varit bra och vad kan förbättras med labben.

- Kul att få köra lite praktiskt. Lite rörigt med labassistenterna kom olika bud om hur grejer skulle genomföras. Så,kanske dom borde gå igenom labben innan.»
- Labben var bra och det var skönt att den bara var tre (egentligen två) dagar eftersom det är så mycket andra projekt och sånt runtomkring denna läsperiod. Det var bra att man själv fick reflektera och tillsammans med handledaren koppla ihop bioreaktorn.»
- Bra med en hel genomgång av labben innan, själva laborationen däremot var väldigt virrig med olika direktiv från olika handledare. LAbseminarie efteråt är bra för man förstår mer vad man gjort»
- Skulle vara bra om handledare o ansvarig för labben skulle ha mer koll från början, istället blev tyvärr första lab gruppen försökskaniner.»
- Det var en tung labb, men väldigt bra då man verkligen fick känna på och lära sig mycket praktiskt. »
- Labintro var en bra början för laborationen, det är välavvägt att avdela en tid till detta. Laborationen var givande då man fick möjlighet att lära sig labbmiljön bättre och även mingla med handledare. Däremot var det lite väl mycket dötid och det kändes ganska oproduktivt att stirra in i vägen tidvis. Detta är nog inget som går att ordna till utan det ligger i labbens natur. Labbseminariet kändes för långt och utdraget och stal verkligen fokus från räknedelen av kursen som syftar till egna studier i övningshäftet.»
- Labb seminarerna återigen tar fantastiskt mycket tid som kunde ha nyttjats till att hinna räkna mer.»
- Labben var väldigt dåligt organiserad och planerad. Mkt tid var spill och dötid som kunde använts mkt bättre. Tre labbhandledare under ett labbtillfälle som alla gav olika besked om vad som skulle göras är inte så effektivt. Denna labbvekca kändes onödig då man redan i denna period har två andra labbveckor.»
- Den behöver förtydligas avsevärt! Nu var nivån: hej och välkomna försök sätta ihop en reaktor helt utan att vi berättat hur man gör.»
- Labben var inte alls förberedd och väldigt dåligt upplagd. De känns inte alls bra att labhandledarna inte gjort labben innan så de hade koll på den.»
- Jättera med labintro så att man kunde känna sig förberedd. Intressant laboration som var lätt att förstå vad som hände i.»
- Det var mycket som gick fel med trasig utrustning i början vilket gjorde att vi blev försenade och det blev väldigt långa dagar och sena kvällar. Väldigt bra med en labb för att se hur en reaktor fungerar.»
- Man skulle behöva en ordentlig genomgång om hur man sätter ihop fermentorn, för nu antog bara labbhandledarna i princip att man förstod hur det skulle gå till. Det var för många frågor på labbseminariet, för det gick inte att hinna svara på alla.»
- Att praktisera det vi läser är alltid lärorikt!»
- Tyckte inte alls att det gjorde något att de låg på kvällstid. Självklart kan man inte begära bra resultat på labben men det hade man såklart önskat att de blev bättre och att viss utrustning är bättre till nästkommande år. Genomgången av labben blev lite krånglig i och med att det var svårt att veta vad man egentligen skulle räkna på eftersom de uppmätta värdena stämde överens med de teoretiska som man brukar räkna på. Skulle vilja hinna tolka hur de skulle ha sätt ut mer.»
- Labbintron och labben var bra, men det var alldeles för mycket att göra på labbseminariet och mycket förstod man inte heller.»

18. Till hur stor hjälp har kursboken "Bioreaction Engineering Principles" varit för ditt lärande?

27 svarande

Mycket liten»7 25%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 3%
Mycket stor»0 0%
Har ej köpt boken»19 70%

Genomsnitt: 3.88

19. Till hur stor hjälp har övningshäftets teorigenomgångar och övningsuppgifter varit för ditt lärande?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»9 32%
Mycket stor»17 60%

Genomsnitt: 3.53

- Har inte räknat så mycket i häftet.» (Ganska liten)
- Boken är en vägg av text och totalt värdelös som uppslagsverk när man räknar. Den förklarar dock olika odlingsmetoder mm. bra men den säger samma saker som Claes gör på föreläsningarna och känns överflödig i sin helhet.» (Ganska stor)
- Denna teori och föreläsningarna räckte gott.» (Ganska stor)
- Bra häfte och uppgifter» (Mycket stor)
- Vissa kapitel saknar teorigenomgång vilket jag saknade lite ibland.» (Mycket stor)
- Väldigt bra häfte, men lite synd att de första uppgifterna vi räknar i kursen är så fruktansvärt svåra att många fastna på dem och ger upp redan innan kursen kommit igång.» (Mycket stor)
- Köpte ej boken så vet inte hur mycket den kunde ha bidragit om jag gjort det. Övningshäftet hade gärna fått innehålla ännu mer information innan uppgifterna men var jättebra och otroligt skönt att inte behöva släpa runt på en stor bok.» (Mycket stor)

20. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»14 50%

Genomsnitt: 3.42

- Exempelvis kurs-PM har inte kommit ut på hemsidan. » (Ganska dåligt)
- Dålig ordning på materialet.» (Ganska dåligt)
- Strul med labbtillfällen som krockade mellan två kurser.» (Ganska bra)
- Förutom att hemsidan krånglar lite då och då fungerade allt utmärkt. Power Pointsen kom snabbt upp och all information fanns tillgänglig. Man kunde dock ha fått innlämningsuppgifterna tidigare.» (Ganska bra)
- Hemsidan kunde gärna uppdaterats med information om schemaändringar etc som annars bara angavs på föreläsningar. Likaså lades inte allt utdelt material ut på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Väldig bra service med utskrivet material!!! Tack!» (Mycket bra)
- Otroligt lyxigt att få föreläsningarna utskriva och i handen under föreläsningen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 14%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»12 42%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.5

- Skulle behövas räknestugor.» (Ganska dåliga)
- Claes tog sig ändå tid, men var oftast inte insatt i uppgifterna och så blev hjälpen ineffektiv. Och Anna var typ aldrig på kontoret och hade inte så bra koll heller.» (Ganska dåliga)
- Va föreläsaren bra, av Carl Johan franzen dåliga.» (Ganska bra)
- Bra att man alltid kunde gå till lärarnas kontor och fråga men hade varit bra med övningstillfällen för att få hjälp under kursens gång.» (Ganska bra)
- Claes har alltid varit tillgänglig och även Calle. Det var lite osäkert att fråga Anna, hon kunde lika gärna förvirra till det ännu mer. » (Mycket bra)

22. Hur väl balanserat är förhållandet mellan föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, simuleringsuppgifter och lab?

29 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Väl avägt»6 20%
För många föreläsningar»0 0%
För många övningar»0 0%
För många inlämningsuppgifter»3 10%
För många simuleringsuppgifter»14 48%
För många laborationer och labseminarier»7 24%
För få föreläsningar»0 0%
För få övningar»16 55%
För få inlämningsuppgifter»0 0%
För få simuleringsuppgifter»0 0%
För få laborationer och labseminarier»0 0%

- För mycket schemalagt/extra uppgifter så att egna studier/räkning inte hinns med.» (För många inlämningsuppgifter, För få övningar)
- Bra med att blanda teori och praktik som att föreläsa ca 45 min och därefter räkneexempel. Mycket givande och uppskattat. Inlämningsuppgifter och simuleringsuppgifter bra för förståelsen. Labbseminarie alldeles för utdraget.» (För många laborationer och labseminarier)
- För att ta inlämningsuppgifter, simuleringsuppgift och labb på allvar bör man få någon slags kred för att man gör det. Tentamen borde vara på till exempel 6 poäng och tre poäng för att man gjort det andra. Eller möjligtvis att uppgifterna gav poäng till tentan. » (För många simuleringsuppgifter, För många laborationer och labseminarier)
- Simuleringsuppgiften var alldeles förstor och det är väldigt konstigt att man inte får några poäng för inlämningsuppgifterna och labben» (För många simuleringsuppgifter, För få övningar)
- Man borde få inlämningsuppgifterna tidigare, för nu var det svårt att få gjort den sista uppgiften innan tentan.» (För många simuleringsuppgifter, För många laborationer och labseminarier, För få övningar)
- Det som var lite jobbigt var att mycket av det som skulle lämnas in och presenteras i denna kursen och KMB056 råkade krocka med just de veckorna då jag laborerade. Detta gäller mig och inte klassen i allmänhet. » (För få övningar)
- Labben och simuleringsuppgiften tar stor del av kursen och motsvarar liten del av kursen. Hade gärna sett bonuspoäng el liknande för momenten. Föreläsningarna är bra men något extra övningstillfälle mot slutet av kursen vore bra.» (För många simuleringsuppgifter, För många laborationer och labseminarier, För få övningar)
- Saknar däremot en räknestuga där alla kan sitta och räkna och ställa frågor under tiden inte bara mellan föreläsningarna på rasterna» (Väl avägt)
- Snarare för långa än för många..» (För många laborationer och labseminarier)
- Det hade varit bra om det hade funnits fler konsultationstillfällen där man kan sitta och göra uppgifter samtidigt som man kan få hjälp.» (För många simuleringsuppgifter, För få övningar)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»23 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 21%
Hög»18 64%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.92

- Den kändes hög, men det var dels för att det blev 3 veckors labbande i rad, men den andra kursen inräknad, så räkningen blev lidande i början.» (Lagom)
- För många små inlämningar. Jag har svårt att koncentrera mig på uppgifter och teori när det är massa andra småsaker som skall lämnas in. Många inlämningar ger upphov till stress.» (Hög)
- Lagom/hög - har man kunnat fokusera enbart på skolan och försökt planera och utföra saker i tid, så har det inte varit så farligt. Det var väldigt skönt att bara ha en tenta att plugga till. Samtidigt har det varit mer inlämningar och rapporter än vi är vana vid, men saker och ting ska/bör väl avancera här ifrån och framåt?! » (Hög)
- Högt tempo men ju längre kursen gick desto "snabbare" blev man själv att få en blick för vad tex räkneuppgifter handlade om och vad man skulle räkna på. » (Hög)
- Med hänsyn till att kursen är 7.5p har man fått slita lite väl hårt för att hinna med allt som är obligatoriskt. Vissa delar kanske kunde kortas ner något och framförallt borde vi ha fått innlämningsuppgifterna betydligt tidigare.» (För hög)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»4 14%
Hög»11 39%
För hög»12 42%

Genomsnitt: 4.21

- Det är bra att det inte finns deadlines på inlämningsuppgifter etc då det ibland är väldigt mycket på gång samtidigt vilket gör det väldigt svårt att hålla studietakten.» (Hög)
- Kändes som en väldigt omfattande kurs. Hade man läst en kurs paralellt med denna hade det nog varit sjukt jobbigt. » (Hög)
- Väldigt märkligt att en period mom i alla väsentliga avseenden innehåller en kurs blir så fruktansvärt arbetsam. I mitt tycke kunde belastningen minskas något i BRTn eller att poäng antalet höjdes.» (Hög)
- Lagom/hög » (Hög)
- väldigt många rapporter och inlämningsuppgifter gör att man inte hinner med att "räkna" och plugga till tentan som man skulle vilja..» (För hög)
- I kursen "molekylär bioteknik" var två veckor avdelade till labbar och i bioreaktionstekniken en vecka. Detta ledde till att man spenderade väldigt mycket tid i labbet och inte hade kraft och ork att ta sig an övningsuppgifterna. Det blev alltså många sena dagar och man hann aldrig riktigt återhämta sig från tidigare läsperiod då sista tentamen låg på sista lördagen och att laborationerna startade på efterföljande måndag.» (För hög)
- Långa laborationer i båda kurserna i kombinationen med många olika inlämningsuppgifter, projekt, simulering, labseminarium och dessutom vanlig räkning gjorde att arbetsbelastningen många gånger kändes mycket hög. Många var stressade. » (För hög)
- Jobbig med så många laborationer tills sent på kvällen! Man är helt slut efter en dag med obligatorisk (!) föreläsning 8-10 och sedan laboration 10-22. När ska man hinna återhämta sig, eller ens plugga? » (För hög)
- Arbetsbekastningen var alldeles för hög under läsperioden och många mådde dåligt över det.» (För hög)
- Alldeles för mycket små projekt, som hela tiden kräver mycket tid. man får aldrig koll på något försen sista veckan. Man blir onödigt stressad.» (För hög)


Sammanfattande frågor

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labb, föreläsaren »
- Claes bör fortsätta som han gör! Calle är även väldigt pedagogisk och duktig med sina moment. »
- Claes som föreläsare.»
- Claes och även Carl Johan med deras pedagogiska tillvägagångssätt i föreläsningar och övningar.»
- Föreläsningarna och föreläsaren.»
- Det mesta. Föreläsningarna, laborationen och simuleringen är alla mycket givande.»
- Claes var väldigt bra och det kändes som att han verkligen ville få oss att förstå»
- Föreläsaren»
- Bevara hur föreläsningarna har varit.»
- Föreläsningarnas upplägg och Claes.»
- Föreläsningarna är väldigt givande och »
- Upplägget för i vilken ordning som föreläsningarna går igenom olika moment.»
- Föreläsningarna»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett häfte med teorin/förklaringar.»
- Kanske frågestunder istälelt för övbningar, eftersom Claes ändå har med exempel på föreläsningarna.»
- En mer insatt räkneledare, fler räkneövningar.»
- Om Anna ska hålla i övningar bör hon vara mer påläst och tydligare i det hon vill lära ut. »
- Det bör införas räknestugor. Det är dåligt att man inte får svar/retur på inlämningsuppgifterna och simuleringsrapporten innan tentan.»
- Byta räkneövningsledare. Anna är inte den bästa pedagogen och verkar oförmögen att ta till sig kritik. Många har försökt påpeka att hon gjort fel antaganden vid t.ex. inlämningsuppgiften då hon betraktar ren luft som 100% syrgas. Detta hävdar hon är ett korrekt antagande, men det visar sig att ett mer korrekt antagande är ett inflöde av ~21% syrgas, ~78.9% kväve och ~0.1% koldioxid.»
- Bättre info om innlämningsuppgifterna som framförallt inte är vilseledande. Sen bör vi få inlämningsuppgift 2 betydligt tidigare och gärna ettan också.»
- organisationen kring inlämningsuppgifter och simuleringsuppgift samt labb. Ej använda sig av en handledare som inte har tid med det han gör.»
- Arbetsbelastningen är som sagt hög. Inget kursmoment borde tas bort men kanske kan man erbjuda studenterna mer hjälp?»
- Tycker ni på fullaste allvar att det verkar rimligt inom ramen för en 7,5hp kurs att ha: Föreläsningar, Räkneövningar, Hemräkning, En veckas laboration, Två inlämningsuppgifter, En simuleringsuppgift med rapport 5 timmars tenta. Hur väl överensstämmer detta med andra kurser med motsvarande antal poäng?»
- förändra simuleringen, ta bort Calle för det känns som att han bara tycker att kursen är jobbig och inte alls brinner för det han gör. Hans inlämningsuppgift var också helt konstig då den stackars anna fick presentera den när hon inte alls var insatt och vi fick bara ett papper med lite ledtrådar som man inte förstod»
- Kanske ge inlämningsuppgift 2 lite tidigare än torsdzag lv6.»
- De sena dagarna i labbet och färre inlämningar under kursens gång.»
- Minska antal labseminarier, minska till endast en inlämningsuppgift, behöver fler räkneövningar och simuleringsuppgiften borde helt slopas eftersom man kan för lite om hur man ska skriva matlabprogram (alternativt, ge ut matlabprogrammen)»
- Som sagt tycker jag att man borde ha räkneövningar där studenterna räknar själva och kan få hjälp om det behövs. »
- Bättre övningar och övningsledare. »
- En bättre (kommunikation?) mellan övningsledare/ och föreläsare/studenter för det var mycket orelevant tid som gick åt av att vi studenter förstod men att det inte övningsledaren tyckte det.»
- Övningarna, gärna en övningsledare som talar om när man börjar gå igenom nästa tal. Samt förstår vad eleverna frågar och som kan svara.»

28. Anser du att kursinnehållet kommer att var till nytta i din framtida karriär?

27 svarande

Absolut inte»1 3%
Till viss del»5 18%
Troligen»14 51%
Absolut»7 25%

Genomsnitt: 3

- Men vet inte hur.» (Till viss del)

29. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»9 32%
Bra»6 21%
Mycket Bra»12 42%

Genomsnitt: 4.03

- Tyckte att calle gjorde ett sjukt dåligt jobb, anna borde inte ha oss i matlab när hon inte kan det själv. annars var det bra» (Godkänt)
- Mycket bra med ett litet minus för den höga belastningen :)» (Mycket Bra)
- Tycker att det var otroligt roligt att denna kursen bygger på kunskap från tidigare kurser! » (Mycket Bra)
- En av de absolut bästa av de vi läser under grundutbildningen tycker jag! Jättebra blandning av teori och räkning/problemlösning» (Mycket Bra)Kursutvärderingssystem från