ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt13 - Kvalitetsstyrning i produktutveckling, LMT563

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»5 22%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»4 18%
Minst 35 timmar»8 36%

Genomsnitt: 3.59

- Kursen innehöll nästan bara ett projekt som kunde göras relativt snabbt.» (Högst 15 timmar)
- Projektet tog för mycket tid.» (Cirka 30 timmar)
- Mer mot slutet av läsperioden, mindre i början.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 13%
100%»19 86%

Genomsnitt: 4.86

- 95 %» (100%)
- Även fast föreläsningarna har innehållit ganska lite med nödvändig information, många onödiga bilder och punkter som man inte förstår vad de berättar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 13%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 63%

Genomsnitt: 3.31

- Bra formulerade mål, och kunskapsmål inför både tenta och dugga.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Innehöll mest repetition, finns mycket mer att säga om kvalitet.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»18 90%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Alldeles för enkel. Frågorna kunde vara mycket mer ingående.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»13 59%
Mycket stor»6 27%

Genomsnitt: 3.09

- Få lektioner, mest repetition.» (Ganska liten)
- Det mesta lärde man sig genom att läsa texterna som delades ut.» (Ganska stor)
- Övningarna med kvalitetsmetode var bra! Då lärde man sig använda dem direk» (Mycket stor)
- Bra upplägg med övningar för en mindre grupp när det gäller räkning och metoder. Stort plus i kanten för just det. Föreläsningsupplägget var också bra. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»12 54%
Mycket stor»5 22%

Genomsnitt: 2.86

- Onödigt att köpa kurslitteratur över huvud taget. Bättre att köra på annat material.» (Mycket liten)
- Boken öppnades knappt» (Mycket liten)
- slides samt sepaprata häften var bra. Boken använde jag ej» (Ganska liten)
- » (Ganska stor)
- Utdelade kompendier har varit till stor hjälp.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»11 50%

Genomsnitt: 3.5

- Missade man en lektion så var det inte helt lätt att få tag i utdelade kopior som inte fanns på pingpong.» (Ganska bra)
- Filerna på pingpong borde ha tydligare namn så att man snabbt hittar det man söker. » (Ganska bra)
- Det som inte fungerade särskilt bra var projekthandledning, men det har egentligen inget med övrig kursadministration att göra! » (Ganska bra)
- Något mycket papper» (Ganska bra)
- Honnör till Mats för att alltid dela ut utskrivna powerpointslides. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»13 59%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.68

- Lite otydligt på sina ställen.» (Ganska bra)
- kändes lite för ointresserad i vissa fall» (Ganska bra)
- Mats är trevlig och påläst.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- dåligt. » (Mycket dåligt)
- Mellan designingenjörer fungerade arbetet mycket bra, men med maskiningenjörerna fungerade samarbetet otroligt dåligt. De har inte alls samma ambitionsnivå eller baskunskaper. De kunde inte skriva en rapport ordentligt utan skrev den i talspråk istället för facktermer. Vi var bättre på att cadda än dem också. Fruktansvärt dåligt. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det är svårt att sammarbeta med människor som har helt andra mål (betyg) och som dessutom har heelt annat schema. Det hade varit bra att på något sätt sammaföra studenter med liknande ambitioner.» (Ganska dåligt)
- Projektet mellan maskin- och designelever ledde till lite svårigheter - dessutom fick jag och en kompis bära all tyngd i projektet.» (Ganska bra)
- En smula delade meningar under projektet men på det stora hela bra» (Ganska bra)
- Svårt att sammarbeta med annan klass i projektet då våra scheman inte stämmer överrens. Men givande.» (Ganska bra)
- Jättekul och lärorikt med blandade maskin-design grupper!» (Mycket bra)
- Projektet fungerade mycket väl.» (Mycket bra)
- Kul med grupparbete med krav att arbeta med studenter från andra klasser!» (Mycket bra)
- förutom att få ihop gemensamma tider för projekttid» (Mycket bra)
- Projektet gick mycket bra, svårt att hitta tider som passade dock!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»4 18%
Hög»14 63%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.81

- Alldeles för låg.» (För låg)
- Hög arbetsbelastning med projektet, kanske på grund av påsklovets placering in i läsperioden.» (Hög)
- Pga. projektarbetet som tog väldigt mycket tid.» (Hög)
- mest pga att vi lade ner väldigt mycket tid på projektet» (Hög)
- Det var hög belastning med både dugga, grupparbete och tenta. Duggan hade gärna fått vara en halvtenta så att sluttentan hade varit mindre omfattande med tanke på att grupparbetets presentation och rapportinlämning låg så tight inpå. » (Hög)
- Projektet krävde mycket tid parallellt med Konstruktionen som vi läste.» (Hög)
- Mycket jobb med grupparbetet fast liten del för att klara kursen» (Hög)
- för hög belastning med dugga, tenta och stort projekt.» (Hög)
- Kan bero mycket på egen ambitionsnivå» (För hög)
- Projektet tog på tog för mycket tid i förhållande till hur många poäng av slutbetyget det är. Man kände efter ett tag att det inte var värt att försöka få bra betyg på projektet, speciellt när flera gruppmedlemmar bara satsar på 3:a och inte orkar bry sig. » (För hög)
- Projektet tog väldigt mycket tid så jag hann inte riktigt plugga på tentan så mycket som jag hade velat.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»3 13%
Hög»4 18%
För hög»14 63%

Genomsnitt: 4.4

- Vi hade ett stort projekt i denna kursen, samt en dugga och en tenta. I den andra kursen hade vi också ett projekt och en tenta så det blev väldigt mycket ibland som gjorde att man prioriterade projekten istället för övrigt i kursen.» (För hög)
- Vi hade projekt i den andra kursen också, konstruktion. » (För hög)
- Konstruktionen tillsammans med projekt i kvalitet var inte roligt att ta sig igenom» (För hög)
- mest pga konstruktionen» (För hög)
- Konstruktion med Kjell. ´,nuff said.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 18%
Gott»10 45%
Mycket gott»7 31%

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fanns ingen röd tråd i föreläsningarna och grupparbetet. T.ex. QFD togs upp togs upp i början av kursen men används sent i arbetet.» (Dåligt)
- Det var en trevlig kurs, men kunde innehållit mer.» (Gott)
- Kursen var helt okej upplagd och tanken om samarbete med maskinarna är fin. Det var tråkigt att de var så dåliga bara, vilket ledde till frustration.» (Gott)
- Bra kurs, men ojämn fördelning av projekt och undervisning. Projektet tar så mycket mer tid än det ger utdelning för.» (Gott)
- En kurs med relevant innehåll för framtida jobb.» (Mycket gott)
- Bra gästföreläsare. Bra kursinnehåll och kurser med projekt är alltid mycket lärorikt!» (Mycket gott)
- En av de roligaste och intressantaste kurserna hittills!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ötilltillfällen»
- Bra med dugga, läroboken var bra, läraren var bra och pedagogisk.»
- Mats»
- Föreläsaren som snackade om delningslinjer var intressant och bra men han stressade igenom det mesta på slutet när han upptäckte att tiden nästan var slut. »
- Projekt i någon form. Det var bra med praktisk tillämpning i en kurs.»
- Projektarbetet»
- dugga i mitten var väldigt bra iom att det var så många metoder man skulle kunna. Blev en bra uppdelning på det tack vare duggan. »
- Mer fokus på projektet. Fundera på att utveckla det till kanske 15-20 poäng istället för 10.»
- Grupparbetet»
- Föreläsningen om robusthet, mycket intressant! Fast vore ännu batter om den fick mer tid.»
- Projektet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydliga krav/mål/betygskriterier måste finnas till projektet! Det var även flera grupper som upplevde konflikter med den handledare som inte höll i kursen, mycket varierande och snabbt ändrade åsikter från den personen. Det var också väääldigt många metoder emellanåt, som inte alltid kändes relevanta.»
- Det kändes som att projektet tog upp för mycket tid, man hann inte läsa kursboken och lära sig den. »
- Projektets storlek alternativit hur mycket poäng det ger. »
- Kursens omfattning bör ökas, tentamen mer utmanande.»
- Ändra så att det är två duggor istället för tenta. Då blir arbetsbelastningen under läsperioden rejält mindre.»
- Gärna koppling till företag etc.»
- SAMARBETET MED MASKININGENJÖRERNA alternativt en kontroll utav maskiningenjörernas förkunskaper. Om man går andra året på en högskola ska man kunna källhänvisa enligt APA och skriva en teknisk rapport. »
- Mer informativa föreläsningar med mindre onödig information»
- Mindre projekt, eller mer tid tillängat åt projektet. »
- Schemat»

16. Övriga kommentarer

- Susanne hade gärna fått läsa igenom rapporten vi ansträngt oss för att göra klart och skicka in vid andra rapporthandledningen, i så fall hade det underlättat när vi gjorde slutversionen. Nu blev det att vi gjorde en version som vi skulle få feedback på, vilket vi inte fick, och som vi sen arbetade vidare på och fick kritik på först i slutet. Annars helt ok»
- Otrolig nyttig kurs och kul att göra projektarbete med andra program. »
- Hedershonnör till Mats igen för allt utdelat material. Sen tycker jag förövrigt att Mats påminde lite om min farfar och jag gillade när Mats berättade anekdoter och historier. Mer av det! Det är verkliga exempel som både fyller på med välbehövlig humor i kursen samt gör att man lär sig bättre.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.04

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.04
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från