ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3-4 11/12 Kandidatarbete vid Bygg- och miljöteknik, BMTX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-30 - 2012-06-19
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 18%
Gott»26 53%
Mycket gott»13 26%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen organisation över huvudtaget! Sämsta hittills under min tid på Chalmers.» (Mycket dåligt)
- Något rörigt rent administrativt!» (Godkänt)
- Man fick inte så mycket information så det är svårt att bedöma den. » (Godkänt)
- Dock lite otydligt med information, det står olika saker på olika ställen (tex redovisningens längd, opponeringens längd, huruvida opponeringen skulle lämnas in individuellt eller gemensamt)» (Gott)
- allt har fungerat bra. känns dock som det har varit väldigt olika krav från handledare vilket är lite tveksamt. alla bör ha samma "svårhetsgrad" när det gäller att få högt betyg» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.02


Lärandemål

Efter genomfört kandidatarbete ska studenten kunna
1. formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
2. planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
3. söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
4. integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
5. dokumentera projektets genomförande genom journalföring
6. avrapportera kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets projekt- och effektmål i skriftlig och muntlig form
7. kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 24%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 53%

Genomsnitt: 3.04

- Kommer i alla fall inte ihåg att jag läst dessa» (Jag har inte sett/läst målen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»44 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 15%
Ja, i hög grad»32 72%
Vet ej/har inte examinerats än»5 11%

Genomsnitt: 2.95

- Men bedömningen gjordes på felaktiga grunder av okompetenta examinatorer.» (I viss utsträckning)
- Examinator närvarade ej» (Ja, i hög grad)
- Svårt att säga... Det vet vi inte förrän vi fått respons» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Hur upplever du att handledningen har fungerat?

48 svarande

Mycket bra»16 33%
Ganska bra»22 45%
Ganska dåligt»6 12%
Mycket dåligt»4 8%

Genomsnitt: 1.95

- Våra handledare hade bara oss som grupp vilket lär ha varit en anledning till att vi kunnat få hjälp vid behov. » (Mycket bra)
- Ibland hade jag dock önskat att handledaren kritiserade lite mer och inte sa att allt ser bra ut, man blir lite blind då.» (Mycket bra)
- Vi har haft en väldigt engagerad handledare» (Mycket bra)
- har alltid fått hjälp/feedback då vi bett om det » (Ganska bra)
- Brogrupp - skulle uppskattat ifall fler handledningstillfällen skulle lagts in kontinuerligt (t.ex. ett varannan vecka)» (Ganska bra)
- Handledare bortrest en månad» (Ganska bra)
- Eftersom man inte kom till pingpong direkt så hittade man inte rätt kurshemsida förren efter halva kursen gått. » (Ganska dåligt)
- Det var oklart hur rapporten skulle struktureras, var framsidsblad fanns, hur de olika avsnitten ska numreras, vilka sidor som bör finnas i början, det hade sparat oss mycket tid med tydliga riktlinjer angående detta, fackspråk hänvisade till institutionen medan institutionen hänvisade till fackspråk, så det slutade med att vi chansade lite.. inte jätte bra kanske» (Ganska dåligt)
- Ingen vidare respons gavs, kändes som att handledaren inte brydde sig.» (Ganska dåligt)
- Känns inte riktigt som det varit någon som styrt upp det! Dålig känsla genom allting.» (Ganska dåligt)
- Mycket svårt att kontakta handledare. Handledare har vid möten svårt att hinna sätta sig in problem. Generellt verkar inte handledare ha tillräckligt med tid för uppgiften som handledare.» (Ganska dåligt)
- Vi blev ej tilldelade någon handledare på institutionen, endast en examinator som vi själva fick ordna fram.» (Mycket dåligt)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»7 14%
Ganska dåligt»11 22%
Ganska bra»26 53%
Mycket bra»5 10%

Genomsnitt: 2.59

- Mycket svårt att Veta vart information fanns. Kändes som att det fanns för många kurshemsidor. » (Mycket dåligt)
- Väldigt dåligt! Vi fick inte veta att vi kunde välja egna arbeten och inte när och var. Dålig information om ansökan och dålig administration under hela halvåret. Vi fick ett bittert massutskick från Ingemar b.la! » (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan fungerade inte de första månaderna. Det gick inte att ladda upp rapporten på hemsidan för vår grupp etc. » (Mycket dåligt)
- -Dålig uppdatering av kurshemsidan -Oklart vilka regler som gällde, skolans generella riktlinjer eller avdelningens egna -Ingen länkning mellan studentportalen och pingpong -Bara en avdelning valde att använda kurshemsidan för att dela ut material, de övriga valde andra alternativ... säger en hel del om att skolans system inte fungerar tillfredställande. Lösning: Välj ETT system inte två som det är i nuläget! Själv föredrar jag studentportalen dock behövs den göras lättare och mer mobilanpassad. Många studenter vill och försöker öppna den på mobilen men ofta med dåligt resultat. » (Mycket dåligt)
- Information stämde inte överrens på olika sidor (kurshemsidan och kandidatsidan på studentportalen)» (Ganska dåligt)
- se kommentar till fråga 5» (Ganska dåligt)
- Konstigt att man inte kunde gå in via vanliga studentportalen utan var tvungen att gå in på pingpong på annat sätt innan man kunde hitta till kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- När jag väl förstod att kurshemsidan låg på pingpong och inte studentportalen klarnade allting något. Detta tyckte jag dock inte framgick tillräckligt tydligt (länk från ikonen kurshemsida i studentportalen hade varit bra). Sedan var det väldigt förvirrande att det fanns flera dokument som beskrev t.ex. redovisning och opponering (dels fanns dokument på studentportalen under kandidatarbete som gäller för alla och dels fanns de på vår kurshemsida). Innan jag hittade till kurshemsidan följde jag de dokument som skulle gälla alla kandidatarbeten och när jag var tvungen att ändra blev det extra arbete som kunde ha förhindrats med tydligare information.» (Ganska dåligt)
- vissa brister i infon om hur lång redovisningen skulle vara och hur opponeringen skulle lämnas in.» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»28 57%
Hög»19 38%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.4

- Delvis var den hög och denna är nog väldigt individuell för grupper» (Lagom)
- Brokandidatgrupper fick väldigt mycket högre belastning än andra. Då är det bra om handledare eller ansvarig kan hjälpa till att avgränsa arbetet, eftersom vi i brogrupp upplevde arbetet som för stort.» (Hög)
- Känns inte som man gjorde något annat» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»5 10%
Ganska bra»18 36%
Mycket bra»24 48%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Varit ganska rörigt. Olika information från V, Chalmers och fackspråk. Oklart vad som har gällt ibland. Bättre samordning och struktur krävs inför nästa år.» (Ganska dåliga)
- Dålig kommunikation med kursledare och examinator.» (Ganska dåliga)
- Handledaren ganska upptagen. » (Ganska bra)
- Ganska bra tack vare att forskarhuset har varit schyssta och tagit emot oss. Handledaren kändes oengagerad.» (Ganska bra)
- Men fler handledningstillfällen där man faktiskt träffar handledaren önskas. Detta önskas tidigt i arbetet» (Ganska bra)
- Handledarna svarade gärna på våra frågor =)» (Mycket bra)
- Stort beröm till avdelningen för Teknisk Akustik! Alltid kontaktbara och hjälpsamma! » (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»6 12%
Mycket bra»41 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.79

- Svårt att få folk att hänga med i gruppen när de inte är närvarande, alltid kommer sent eller inte kan förstå de beräkningar som krävs att man förstår i bro-arbetet. Varför får folk som inte ens läser konstruktionsteknik eller strukturmekanik läsa brokandidaten? det bara tynger ner för de som faktiskt är intresserade av bro-arbetet» (Ganska dåligt)
- Samarbetet har fungerat bra med de 2 studenter jag arbetat med men inte lika bra med övriga gruppmedlemmar. Jag uppskattar inte att man säger att jag ska ändra i deras text när dom inte ser eller liknande inte änns om det är på skoj. » (Ganska bra)
- Hade en toppen grupp :) » (Mycket bra)
- Men det är ju alldeles för mycket att vara fem, sex personer i samma grupp!» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 45%
Hög»22 45%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.62

- Den var varierande, inför olika inlämningar var den högre och mindre vid andra tillfällen.» (Lagom)
- På slutet blev det mycket i kandidaten men den andra kursen (hydrologi och hydrogeologi) var upplagd för att underlätta för oss vilket var väldigt bra» (Hög)
- Strukturmekanikkursen måste göras om för att passa bättre med kandidatens tider för inlämning och deadlines då kandidaten prioriteras av många studenter.» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mötena med fackspråk var bra. »
- bredden på projekt man kan välja.»
- inlämningsuppgifter! Mycket att göra men jag har lärt mig massor av dem.»
- Redovisningarna, Bra med olika typer av arbeten!»
- Studiebesök vid broprojekt»
- Bättre information och organisation.»
- Möjligheten att välja egna arbeten!»
- Inlämningsuppgifterna. De gör att man arbetar konstant genom kursen.»
- Den stora variation av olika kandidatarbeten för att alla ska få ett arbete de Vill skriva.»
- Feedback vid mittinlämning.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Var tydligare om att om gruppen vill betygsättas i grupp behöver inte individuella bidragsrapporter skrivas och om man kommer överens med handledare/examinator om saken så är en oppostion i grupp ok. För oss gav det mycket att skriva opposition i grupp och jag tror inte det hade varit alls lika bra om vi skrivit individuella. »
- Bättre kurshemsida där information om viktiga datum och annan information visas tydligt. »
- Många grupper verkar få olika direktiv från handlednignsmötena på Fackspråk, t.ex. hur källhanteringen ska skötas (källan inom parentes före eller efter punkt). Nu vet man inte om det sättet vi har skrivit på egentligen är "fel" eller om det bara är en smakfråga. En del skolor har ju chans att efter opponeringen ändra i sin rapport, detta kanske vore ett alternativ för Chalmers också så man kan gå in och ändra innan handledaren får den slutgiltiga rapporten. »
- information till studenterna måste förbättras. det kan inte stå olika saker på olika ställen som säger olika, då vet man inte vad som gäller. Minska grupperna från början, jag och en till i min grupp kunde från början tänka oss att halvera vår prupp på 6 men resterande gruppmedlemmar och handledare tyckte att 6 funkar bra. då kändes det konstigt att splittras i slutet.»
- Tycker det är en väldigt bra kurs som det är!»
- Mindre obligatoriska element som projektdagbok osv. Slopa individuell bedömning. Tramsigt att ha det på högskolan i grupparbeten av den här typen.»
- Färre personer i varje brogrupp, max 4 stycken tycker jag.»
- Föreläsningarna där beräkningar och sånt gås igenom, tex lastfall borde läggas senare. Som det var nu hade man nästan glömt vad som hade gåtts igenom när det var dags att börja räkna på bron»
- Fackspråks-föreläsningarna kunde ha varit lite mer konkreta i utförandet. Det kunde ha varit lite mer specifika tips angående skivansvisningar etc istället för vissa mer övergripande delar. »
- Kursadministrationen bör ses över. »
- Information måste spridas bättre. Redovisningsdatum och så vidare. Handledarna och kursansvarig bör ha bättre kommunikation med varandra.»
- MYCKET bättre organisation kring egna arbeten. Det märks att detta inte är speciellt vanligt då institutionen mest ser det som ett problem när det borde uppmuntras!»
- Bonuspoäng för dugga eller inlämningsuppgift.»
- Byt ut administrationen, uppenbarligen klarade inte den person som ordnade allt med opposition och redovisning samt studentkontakt av det. Vi opponerade bla. på en grupp som inte redovisade pga att de var för få, därefter kommer en grupp som endast redovisar och inte får någon opposition på sig. Tycker inte det skall vara så svårt att ordna. »
- krav på att konstruktionskurserna ska läsas för att få göra bro-kandidaten»
- Tydliga riktlinjer för hur arbetet skall genomföras. Visst, vi behöver förstå och forska mycket själva men ganska ofta kände man sig totalt vilsen i vad som skulle in när, varför och hur. »
- Redovisningsupplägget med max 3 pers per redovisning. Låt hela gruppen redovisa oavsett storlek. Blir bara konstlat att redovisa arbetet två gånger. En lösning kan vara att utöka tiden för grupper som är mer än 4 personer så att alla i gruppen får tid att redovisa.»
- För brogrupperna: Tidigarelägga workshop med brainstorming, många hade redan passerat den fasen i sina arbetet när det hölls.»
- Se till så att grupperna kommer igång med beräkningarna tidigare. »


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Tidslogg var jättebra, försök poängtera att alla grupper ska ha en då det inte tar mycket tid att göra om man för den i ex ett exceldokument på google docs och det är väldigt trevligt att kunna se att man jobbat ungefär lika mycket. Grundläggande råd om hur själva slutrapporten ska uppläggas hade varit bra, ex om metod ska vara i futurum eller imperfekt osv. Vi fick även en mall av våra handledare som hjälpte till för att göra slutrapporten, om denna funnits på hemsidan också hade det varit bra.»
- Bra lärare och övningsledare!!»
- Är det tillåtet att ens handledare är samma person som examinatorn? Har dessutom läst ett flertal förord i rapporter där författare tackar sin examinator! Ska inte examinatorn vara en utomstående person som endast läser slutrapporten samt är med och lyssnar under den muntliga redovisningen? Känns otroligt konstigt och orättvist. Och vad säger högskoleverket om det?»
- Skärpning Chalmers! Skall detta var en ledande högskola måste det göras en radikal förändring!! Som jag sagt tidigare är det den hittills sämsta administrationen och ordningen!!»
- Kandidatarbetet har givit mig väldigt mycket tack vare bra gruppmedlemmar och handledare. Jag tror att det hade kunnat ge ännu mer, och kanske framför allt till de som saknar en engagerad handledare, om administrationen fungerat bättre. »
- Under mina 3 år på Chalmers har studentportalen konstant blivit sämre. Problemen med den senaste upplagan är att den är tung att öppna med mycket grafik etc. Gör vår studentportal enkel och lätt att använda såväl på dator som på mobil för att den alltid ska vara tillgänglig! Dessutom förstår jag inte varför pingpong används, tycker inte alls den lämpar sig för vår verksamhet. Bökigt med två portaler dessutom! »
- Planera in ett feedbackmöte efter kandidatpresentationer i ett tidigt skede så att det blir av.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.02
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från