ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik fk HT09, LMT210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»5 20%
Cirka 20 timmar»7 28%
Cirka 25 timmar»7 28%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»6 24%
100%»17 68%

Genomsnitt: 4.56


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 24%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 52%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

- Om man då har fått den tillräckliga grunden ifrån Analysen, vilket vi inte fick till 100%, men annars så är det rimligt.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»4 19%
Ja, i hög grad»10 47%
Vet ej/har inte examinerats än»6 28%

Genomsnitt: 3

- Tidigare tentamens och tentamen kändes enklare än vad kursens mål pekar på. Dessutom var exempeluppgifterna på lektioner och räkneövningar av högre svårighetsgrad än tentamenstalen.» (I viss utsträckning)
- Bra, kort och koncist» (Ja, i hög grad)
- Har varit bra duggor.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»9 36%

Genomsnitt: 3.16

- Mycket bra föreläsningar i denna kursen. Sune är väldigt pedagogisk och lätt att förstå.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»9 36%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.72

- Räkneövningar var nästan det enda jag använde boken till. » (Ganska liten)
- Har mest använt kurslitteraturen till övningsräkning.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»19 76%

Genomsnitt: 3.68

- Mycket bra med lösningar på alla uppgifter på hemsidan! Hade gått att lösa med en bättre bok också men med tanke på boken så är det en bra räddning.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att Sune lägger ut lösningar till uppgifter i boken på hemsidan.» (Mycket bra)
- Hemsidan med alla uppgifter o lösningar underlättade väldigt då jag jobbade mycket hemifrån» (Mycket bra)
- Material som utlovats lades ut på kurssidan när det skulle.» (Mycket bra)
- Mycket bra med lösningar till uppgifterna. Underlättar hemarbetet avsevärt.» (Mycket bra)
- kurssidan kan knappt bli bättre med alla utlagda exempeluppgifter till hjälp.» (Mycket bra)
- ösom under lektionen fanns med lösningar på hemsidan, innan lektionen börjat, så att man kunde få sig en överblick innan genomgången för hur man skulle göra, detta bidrog till att lättare förstå under föreläsningens gång.» (Mycket bra)
- Bra at kunna skriva ut lösningar före räkneövningarna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»3 12%
Ganska dåliga»5 20%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»9 36%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- väldigt få "räknestugor"» (Mycket dåliga)
- Implementera med ren räkneövning där man får räkna själv och ställa frågor. Viktigt för många att läraren sätter sig in i teknologens räkningar och ger hjälp utifrån det. Att bara börja om eller titta i färdiga lösningar ger inte alltid en korrket tankegång för att kunna angripa problemen. » (Ganska dåliga)
- Få övningstillfällen där man själv fick räkna och ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Skulle inte skadat med ett eller flera övningstillfällen i veckan.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»18 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 28%
Hög»15 60%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.84

- Kursen var väldigt tung i början, men det har börjat bli lättare nu mot slutet.» (Hög)
- Den tyngre kursen denna läsperioden.» (Hög)
- Mååånga uppgifter under veckorna skulle vara klara, men man fick sortera de som var liknande då man gjorde samma saker på vissa, om man förstått så kunde man ta tag i nästa moment, så att säga :)» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 28%
Hög»13 52%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.92

- Både Linjära system o mekanik krävde mycket energi» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»2 8%
Godkänt»8 32%
Gott»11 44%
Mycket gott»3 12%

Genomsnitt: 3.52

- Kommentarer givna i fält ovan.» (Dåligt)
- Var för lite lärarledda räkneövningar i början.» (Godkänt)
- bra bred kurs, dock får man en arbetsskada att man hela tiden ser efter moment i vardagen och belastningar, men det är väll något man får ta :)» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sune»
- Att Sune Olsson håller i kursen.»
- Allt material som lades ut på kurs hemsidan fungerade superbt! »
- ....»
- duggor»
- Kursen har allmänt varit ganska bra upplagd.»
- Ta inte bort det teorietiska delen med härledningar! De tydliga lösningsgångarna vid problemlösning.»
- Kursinnehållet.»
- Materialet på hemsidan!»
- Uppgifterna som läggs ut i förväg är mycket uppskattat.»
- Lösningar på nätet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hade vart grymt med en eller två mer renodlade övningslektioner. Eller SI kanske?»
- Mer tillfällen för räknestugeverksamhet.»
- Något som vore ganska bra vore en extra lektion i veckan som "övningslektion". Vi har inte haft en enda övningslektion.»
- Räknestuga!!!!! Väldigt stor del av föreläsnings tiden bestod av genomgång av uppgifter på tavlan i allt för högt tempo. Minst hälften av denna tid borde ha använts till räknestuga. Och vid genomgången av alla uppgifter måste tempot dras ner för att kunna få till en större dialog runt uppgifterna.»
- Övningar måste planeras in! Man måste få lektionstid för att räkna och fråga läraren om hjälp när man stöter på problem.»
- lägga till övningstillfällen.»
- Någont schema planerat övningstillfälle.»
- Rena räknestugor bör införas. Jämna ut nivån på exempeluppgifter, återkoppla gärna till teorin bakom (härledningarna).»
- Fler SI- lektioner och ett sänkt tempo och arbetsbelastning.»
- Föreläsningssal. Det är svårt att se till att alla ser i "vanliga" lektionssalar.»
- Föreläsaren bör kanske skriva först, förklara och peka sen, det är svårt att se vad han skriver och pekar på när han står och skriver på tavlan med ryggen emot oss.»
- fler tillfällen då elever får räkna själva»

16. Övriga kommentarer

- Sune måste ta det långsammare på sina föreläsningar. Säger man åt han att pausa så man kan skriva av tavlan så fortsätter han genast att prata om nästa steg innan han skriver ner det. Resulterar i att man är glad om man förstått hälften av vad han har sagt under lektionen.»
- Läraren måste börja köra lite mer "fritt" och inte bara stå och läsa från sina papper.»


Kursutvärderingssystem från